Toppfelt

a pixel   A pixel  
 
Nr. 6/15 15. juni 2015 Epost Twitter Facebook KF Infoserie nyhetsbrev
 
a pixel

prikkelinje_miniprikkelinje_miniprikkelinje_mini

prikkelinje_miniprikkelinje_miniprikkelinje_miniprikkelinje_mini

 
 

Regelverk

Lovforslag

Nytt lovforslag fra regjeringen om endringer i lov om lønnsplikt under permittering er til behandling i Stortinget. Prop. 116 L (2014-2015) omhandler forslag om å redusere arbeidsgiverperioden etter lov om lønnsplikt under permittering (permitteringslønnsloven) § 3 (1) første leddet tredje punktum, fra 20 til 10 dager.

Rundskriv

B-03/15 Mellomoppgjøret pr. 1.mai 2015 - Iverksetting og kommentarer.
Rundskrivet omtaler i Del I de ulike økonomiske elementene i mellomoppgjøret. Del II gir en nærmere beskrivelse av det nye lønnssystemet i Hovedtariffavtalen kap. 4 som gjelder fra 1. mai 2015.

Dommer og avgjørelser

Høyesterett

HR-2014-2364-Arbeidsrett. Avskjed. Beviskrav.
En arbeidstaker var avskjediget, begrunnet med at han hadde tilegnet seg kontanter fra arbeidsgiveren. Høyesterett, som viste til at det er slått fast i rettspraksis at beviskravet kan skjerpes for faktiske omstendigheter som er særlig belastende for en part, uttalte at rettens konstatering av at vilkåret for avskjed er oppfylt, ville være sterkt belastende, selv om det ikke kunne legges til grunn at arbeidstakeren hadde begått straffbart underslag. Også i en avskjedssak som den foreliggende måtte det da i alminnelighet kreves kvalifisert sannsynlighetsovervekt for at vilkårene for avskjed var oppfylt. Verken forholdet til beviskravet i injurieretten eller hensynet til uskyldspresumsjonen kunne lede til at beviskravet ble skjerpet ytterligere, slik at det ble sammenfallende med det som gjelder i strafferetten. Arbeidstakerens anke over lagmannsrettens frifinnende dom ble forkastet.

Lagmannsretten

LH-2014-193849 Arbeidsrett. Arbeidsforhold m.v. Arbeidsmiljøloven. Endringsoppsigelse. Styringsrett.
Saken gjelder spørsmål om årlige beslutninger om at en lærer ikke skulle tildeles kontaktlæreransvar var å anse som endringsoppsigelse, eventuelt om den allmenne saklighetsnormen for utøvelse av styringsretten var brutt. Lagmannsretten kom til at den aktuelle læreren ikke var ansatt som kontaktlærer, slik at det ikke forelå endringsoppsigelse.

Tvisteløsningsnemnda

Vedtak nr. 12/2015, om fortrinnsrett for deltidsansatte etter arbeidsmiljøloven § 14-3.
Saken gjaldt en ansatt med fast deltidsansatt i stillingskode 7237, som brannkonstabel deltid - hjemmevakt tankbil, i B kommune, B Brann og redning. Han mente at han var blitt forbigått ved to ansettelser i fulle stillinger som brannkonstabel. Den ansatte fikk ikke medhold.

Likestillings- og diskrimineringsnemnda

Sak nr. 56/2014 fra Likestillings- og diskrimineringsnemnda: Saken gjelder spørsmålet om en etat handlet i strid med forbudet mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne overfor en person med diagnosen Asperger syndrom, i forbindelse med innkalling til intervju i forbindelse med tilsetting av saksbehandlere. Nemnda konkluderte med at forholdet var i strid med loven.

Sak nr. 52/2014 fra Likestillings- og diskrimineringsnemnda: Saken gjelder spørsmålet om et direktorat handlet i strid med forbudet mot aldersdiskriminering overfor en person ved ikke å innkalle ham til intervju i forbindelse med tilsetting til stillingen som kontorsjef for en seksjon. Nemnda kom fram til at personen ble ulovlig forskjellsbehandlet på grunn av alder da han ikke ble innkalt til intervju.

 

Tariff 2015

KS Hovedstyret har vedtatt det anbefalte forhandlingsresultatet ved mellomoppgjøret pr. 1.5.2015. Alle arbeidstaker­organisasjonene har gjort det samme, bortsett fra Naturviterne og Econa.

Lønnsendringene for arbeidstakere med stilling i HTA kapittel 4 kan med dette iverksettes. De sentrale lønnstilleggene ble avtalt og vedtatt i 2014. Iverksetting gjelder derfor også for medlemmer av ovenfor nevnte organisasjoner.

Inntil nærmere avklaringer med Naturviterne og Econa foreligger, skal det ikke gjennomføres lokale forhandlinger etter HTA kap. 3 og 5 med Naturviterne og Econa.

Les om iverksettelse og brudd med Naturviterne og Econa hos KS.no, og i nytt rundskriv fra KS: B-03/15 Mellomoppgjøret pr. 1.mai 2015 - Iverksetting og kommentarer.

 

Grunnbeløpet G

Grunnbeløpet, G, øker fra 88 370 kroner til 90 068 kroner fra 1. mai 2015. Dette er en økning på 1 698 kroner, tilsvarende 1,92 prosent. Les mer om regulering av grunnbeløp og pensjonene hos regjeringen.

 

Noe om ti-faktor

ti-faktor

 

 

Logg på KF Infoserie
KF HMS prikkelinje_mini

Regelverk

Høring

Arbeidstilsynet har sendt et forslag om endringer i arbeidsmiljøforskriftene på høring. Høringsfristen er 4. september 2015. Les om endringsforslagene hos Arbeidstilsynet.

noe i boks?

Forfatter:

  Logg på KF Infoserie
KF Helse og Omsorg prikkelinje_mini

Rundskriv

Rundskriv I-4/15 - Rett til heldøgns helse- og omsorgstjenester.
Helse- og omsorgsdepartementet har utgitt et rundskriv som gjennomgår kommunens plikter til å yte heldøgns tjenester. I rundskrivet gir departementet signaler om mulig lovendring for å presisere plikten og viser til muligheter for å jobbe systematisk for å få ned ventelister.

Rundskriv I-5/15 - Merknader til akuttmedisinforskriften.
Akuttmedisinforskriften trådte i kraft 1. mai 2015 med unntak av § 13 bokstav a som trer i kraft 1. september 2015. Rundskrivet inneholder merknader til enkelte av forskriftens bestemmelser.

Rundskriv IS-7/15 - Legemiddelhåndteringsforskriften med kommentarer.
Forskrift om legemiddelhåndtering ble revidert 1. januar 2015. Det ble gjort to vesentlige endringer:

  • I § 7 er det gitt grunnlag for ordinering av legemidler ved prosedyre fastsatt av virksomhetsleder for de tilfellene der helsepersonell er nødt til å administrere legemiddel uten at den som har rekvireringsretten er til stede.
  • I § 8 er det gjort en presisering av hvilke kvalitetskrav som stilles for å sikre forsvarlig tilberedning av legemidler.

Dette rundskrivet inneholder en detaljert beskrivelse av hvordan forskriften skal forstås, samt en veiledning som gir råd og praktiske eksempler for å kunne opprettholde gode rutiner og sikre kvalitet i legemiddelhåndteringen.

Rundskriv I-8/15 - Pasient- og brukerrettighetsloven med kommentarer.
Rundskrivet inneholder kommentarer til hver enkelt bestemmelse i loven, og alle endringer som er gjort siden ikrafttredelsen i 2000 er innarbeidet. Kommentarer til kapittel 2 vil først bli lagt ut høsten 2015. Dette rundskrivet erstatter rundskrivene IS-12/2004 Lov om pasientrettigheter (sist revidert i 2008) og IS-10/2008 Lov om pasientrettigheter kapittel 4 A Helsehjelp til pasienter uten samtykkekompetanse som motsetter seg helsehjelpen.

Veiledning

Veileder for håndtering av dokumentasjon i pleie- og omsorgstjenesten (KS).
Formålet med denne veilederen er å hjelpe og rettlede kommuner til å kunne trekke tydelige grenser mellom saksbehandlingsdokumentasjon og dokumentasjon av helsehjelp knyttet til pleie- og omsorgstjenester, slik at dokumentasjonen blir håndtert i tråd med gjeldende lovverk. Veilederen er basert på rapporten "Håndtering av dokumentasjon i pleie- og omsorgstjenesten", som er tilgjengelig på KS sine nettsider.

Barn i rusbelastede familier

Erfaringer fra praktisk pårørendearbeid

Barn som lever med en rusbelastet forelder er sjelden i stand til å forestille seg at tilværelsen kan være annerledes.

Boka viser hvordan barn kan få hjelp til en følelsesmessig bearbeiding av tanker og opplevelser med rusmiddelproblemene.

bilde

Forfattere: Janne Ekeberg Amundsen og Helga Melkeraaen

 

 

  Logg på KF Infoserie
prikkelinje_mini

Dommer og avgjørelser

Sivilombudsmannen

Sak 2015/91 - Manglende møteoffentlighet i Herøy kommune.
Ordføreren hadde et uformelt møte med formannskapet om å avslutte arbeidsforholdet til rådmannen. Kommunen anså ikke møtet for å være omfattet av kommunelovens regler om møteoffentlighet ettersom formannskapet i denne saken ikke hadde vedtakskompetanse.
Sivilombudsmannen på sin side påpekte at hele formannskapet deltok på møtet og at det dermed må kunne kalles et møte i et folkevalgt organ. Møteoffentlighet gjelder selv om organet ikke har vedtakskompetanse.

Den elektroniske forvaltningen og loven

Denne boken gir en sammenhengende oversikt over lovgivningen som offentlig forvaltning må følge når de treffer vedtak ved hjelp av elektroniske hjelpemidler.

bilde

Forfatter: Dag Wiese Schartum

 

 

  Logg på KF Infoserie
prikkelinje_mini

Veiledning

KS har utarbeidet skoleeierprogrammet "Den gode skoleeier - Kommunalt og fylkeskommunalt skoleeierprogram for læring, medskaping og resultater" som kan skreddersys til gjennomføring på regionalt og lokalt nivå. Programbeskrivelsen er nå tilgjengelig i KF Skole.

Noe i boks?

ss

  Logg på KF Infoserie
prikkelinje_mini

Statsbudsjett

Prop. 121 S (2014-2015) Kommuneproposisjonen 2016.
I kommuneproposisjonen presenterer regjeringen sin politikk for kommunesektoren og det økonomiske opplegget for det kommende året. Regjeringen fremmer blant annet forslag om å øremerke stillinger til det kommunale barnevernet, starte opp et forsøk med statlig finansiering av omsorgstjenestene, og varsler om at øremerkede midler til øyeblikkelig hjelp innlemmes i kommunens frie inntekter fra 1. januar 2016.

Notat om revidert nasjonalbudsjett 2015 og Kommuneporposisjonen 2016 (KS).
Her presenterer KS konsekvensene av revidert nasjonalbudsjett 2015 og kommuneproposisjonen 2016 for kommuner og fylkeskommuner.

Noe i boks?

Regjeringen

 

  Logg på KF Infoserie
a pixel
a pixel
 
a pixel

 

Lang linje

Noe om avvik eller delegering?

Lang linje

Du har mottatt dette nyhetsbrevet fordi du er registrert som bruker av KF Infoserie.

    dgfg
Kommuneforlaget AS
Haakon VIIs gate 9
Postboks 1263 Vika
0111 Oslo
kf-infoserie@kommuneforlaget.no
Tlf.: 24 13 28 50
www.kommuneforlaget.no
www.facebook.com/kommuneforlaget