<% nyhetsbrev = "14" navn = "4/04" KFinfoserie = "uid=sa;pwd=kfmdb;Driver={SQL Server};database=KFInfoserie;Server=192.168.1.25" SMSKF = "uid=sa;pwd=kfmdb;Driver={SQL Server};database=SMSKF;Server=192.168.1.25" KFinfoserie = "uid=smskf;pwd=liver1pool;Driver={SQL Server};database=KFInfoserie;Server=192.168.1.118" SMSKF = "uid=smskf;pwd=liver1pool;Driver={SQL Server};database=SMSKF;Server=192.168.1.118" set cn = Server.CreateObject("ADODB.CONNECTION") cn.Open SMSKF sql = "Update opptelling set antall = antall + 1 where id =" & nyhetsbrev cn.execute(sql) cn.close set cn = nothing %> Nyhetsbrev

KF Infoserie – nyhetsbrev

Nr. 4/04
April 2004

KF Infoserie er en elektronisk informasjonsbank og et støtteverktøy i all saksbehandling som bygger på lov- og avtaleverk og sentrale retningslinjer.

Dagens tips:

Ikonene på verktøylinjen:

Du må også gjerne ta direkte kontakt med oss dersom du har synspunkter på innhold og utforming, eller du har spørsmål om funksjonalitet og innhold. Klikk på knappen for eDialog24 under eller ring oss!

16. april 2004  

Vennlig hilsen

Arve Lauvnes
produktsjef KF Infoserie

Stephanie Løvenskiold
produktkoordinator

Klikk for kontakt med Arve Lauvnes Arve Lauvnes
tlf.: 24 13 28 45 
Klikk for kontakt med Stephanie Løvenskiold Stephanie Løvenskiold
tlf.: 24 13 28 75 

KF HMS

Regelverk
Lovendringer:
Endringen i arbeidsmiljøloven ved lov 20. juni 2003 nr. 40 trådte i kraft 1. april 2004 (gjelder §32 Adopsjon m.v.).


Lov om endringer i lov 4. februar 1977 nr. 4 om arbeidervern og arbeidsmiljø mv. (nytt kapittel X A om likebehandling i arbeidslivet, nytt kapittel X B om innmelding og deltakelse i organisasjoner mv.). Lovendringene trer i kraft 1. mai 2004.

Under mappen Nyheter ligger det lenker til de omtalte dokumentene.


KF KPS

Regelverk
Endringen i arbeidsmiljøloven ved lov 20. juni 2003 nr. 40 trådte i kraft 1. april 2004 (gjelder §32 Adopsjon m.v.).

Lov om endringer i lov 4. februar 1977 nr. 4 om arbeidervern og arbeidsmiljø mv. (nytt kapittel X A om likebehandling i arbeidslivet, nytt kapittel X B om innmelding og deltakelse i organisasjoner mv.). Lovendringene trer i kraft 1. mai 2004.

Annet veiledningsmateriale
Arbeidstakeres rettigheter ved sykdom og arbeidsuførhet. Artikkelen er skrevet av advikat Gry Brandshaug Dale, KS, og er tidligere publisert på KS' internettside (se under Advokattjenester).

Informasjon fra KS
Informasjon fra KS om årets tarifforhandlinger. 1. tilbud fra KS og kravene fra arbeidstakersiden.

Under mappen Nyheter ligger det lenker til de omtalte dokumentene.

 


KF Lærer

Regelverk
Endringen i arbeidsmiljøloven ved lov 20. juni 2003 nr. 40 trådte i kraft 1. april 2004 (gjelder §32 Adopsjon m.v.).

Lov om endringer i lov 4. februar 1977 nr. 4 om arbeidervern og arbeidsmiljø mv. (nytt kapittel X A om likebehandling i arbeidslivet, nytt kapittel X B om innmelding og deltakelse i organisasjoner mv.). Lovendringene trer i kraft 1. mai 2004.

Forskrift til opplæringslova. Ny §2-4 om nasjonale prøver. Bestemmelsen trådte i kraft 25. mars 2004.

Avtaler
Godtgjøring for pensjonistavlønning er endret fra kr. 110 til kr. 115 per faktisk arbeidet time fra 1. januar 2004 (PM nr. 4/2004, om pensjonistavlønning se Håndbok om særavtaler m.m. for skoleverket kap. 9.2).

Godtgjøring for eksamensinspeksjon er endret fra kr. 110 til kr. 115 per faktisk arbeidet time fra 1. januar 2004 (PM nr. 4/2004, om eksamensinspeksjon se Håndbok om særavtaler m.m. for skoleverket kap. 9.3).

Informasjon fra KS
Informasjon fra KS om årets tarifforhandlinger. 1. tilbud fra KS og kravene fra arbeidstakersiden.

 

Under mappen Nyheter ligger det lenker til de omtalte dokumentene.


KF Omsorg

Rundskriv
IS-5/04 fra SHdir: Opptrappingsplanen for psykisk helse 1999 - 2008. Omsorgsboliger til mennesker med psykiske lidelser. Kvoter 2004, søknadsfrist mv. Boligkvoter 2004.

I-3/04 fra HD: Samarbeid mellom tjenesteytere som gir tilbud til barn og unge under 18 år med nedsatt funksjonsevne - bruk av individuell plan

Annet
S@mspill 2007. Elektronisk samarbeid i helse- og sosialsektoren (I-1097)

 

Under mappen Nyheter ligger det lenker til de omtalte dokumentene.


KF Oppvekst

Regelverk
Endringer i barnelova fører til nye saksbehandlingsregler i barnefordelingssaker.
Se spesielt ny kapittel 7. «Sakshandsaminga i saker om foreldreansvaret, om kvar barnet skal bu fast og om samvær».

Mindre endringer er gjort i en del forskrifter som følge av endringene i barnelova. Dette gjelder forskrifter om:
særtilskot
mekling etter barnelova
mekling etter ekteskapsloven
gebyr for offentlig fastsettelse av barnebidrag
fastsetjing og endring av fostringstilskot
ettergjeving
indeksregulering av underholdsbidrag til barn
samla fsatsetjing av tilskot i visse tilfelle
overgangsreglar i samband med nye reglar om fastsetjing av fostringstilskot.

Ny bestemmelse i opplæringsforskriften: §2-4 Nasjonale prøver.

Forskrift om likeverdig behandling av barnehager i forhold til offentlige tilskudd. Forskriften trer i kraft 1. mai 2004.

Under mappen Nyheter ligger det lenker til de omtalte dokumentene.


KF Sosial

Regelverk
Endring i gjeldsordningsloven § 4-12: Nytt 3. ledd.

Under mappen Nyheter ligger det lenker til de omtalte dokumentene.


KF Økonomi

Rundskriv
Q-5/04 fra BFD: Om statsrefusjon for kommunale barnevernutgifter for enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger
Q-2/04 - tillegg: Tilskudd til barnehagetilbud for nyankomne flyktningers barn for perioden 01.08. - 31.12.04. Tillegg til rundskriv Q-02/2004
H-3/04: Rapport fra Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi april 2004

Konsultasjoner
Referat og materiale til 1. konsultasjonsmøte

Offentlige anskaffelser
Fortolkning av forskrift om offentlige anskaffelser: Anskaffelse av elektrisk kraft

Under mappen Nyheter ligger det lenker til de omtalte dokumentene.

 

Ønsker du IKKE å motta nyhetsbrevet i framtiden, kan du gi melding om dette ved å klikke her:  &nr=<%= nyhetsbrev %>">Meld meg av nyhetsbrevet

 

Kommuneforlaget AS
Haakon VIIs gate 9
Postboks 1263 Vika
0111 Oslo
Tlf.: 24 13 28 50
www.kommuneforlaget.no