Toppfelt

a pixel   A pixel  
 
Nr. 7/15 og 8/15 16. august 2015 Epost Twitter Facebook KF Infoserie nyhetsbrev
 
a pixel

prikkelinje_miniprikkelinje_miniprikkelinje_mini

 

prikkelinje_miniprikkelinje_miniprikkelinje_miniprikkelinje_mini

 
 

Regelverk

Endringer i lover og forskrifter

Arbeidsmiljøloven
Flere lovendringer i arbeidsmiljøloven trer i kraft. Det gjelder regler om bl.a. arbeidstid, alder og midlertidig ansettelser.

 • Utvidet mulighet til å gjennomsnittsberegne arbeidstiden. Blant annet kan daglig arbeidstid på inntil 12,5 timer avtales med lokale tillitsvalgte.
  Se endringer i aml. §§ 10-4, 10-5, 10-6, 10-8, 10-12.
 • Nå skal minst 1/7 av beredskapsvakten regnes med i den alminnelige arbeidstiden (tidligere 1/5).
  Se aml § 10-4 (3).
 • Hevet aldersgrense: Fra nå gjelder adgangen til oppsigelse uten krav om saklig grunn arbeidstakere opp til 72 år, mot tidligere 70 år. Forutsetningen for slik oppsigelse er ellers som før, nemlig at den er varslet 6 måneder i forveien. Det kan fastsettes en lavere aldersgrense dersom dette er begrunnet i helse eller sikkerhet. De vedtatte endringene i arbeidsmiljøloven § 15-13 får ikke konsekvenser for aldersgrense og særaldersgrensene i kommunal og fylkeskommunal sektor. Den normale aldersgrensen i KS tariffområde er fortsatt 70 år.
  Se aml § 15-13a (1) og (2).
 • Midlertidige ansettelser kan gjøres på generelt grunnlag for perioder på inntil 12 måneder. Det kreves altså ikke lengre en særskilt grunn for midlertidig ansettelse, og midlertidig ansatte kan benyttes til både tidsbegrensede og/eller varige oppgaver. Muligheten til midlertidig ansettelse etter bokstav a) til d) gjelder som før.
  Se aml § 14-9 (1) bokstav f).
 • Endringer for maksimal varighet av midlertidig ansettelse. Dersom oppgavene til den midlertidig ansatte er av midlertidig karakter, gjelder det en fireårsregel. Dersom den midlertidig ansatte utfører varige oppgaver, enten i vikariat eller gjennom den nye generelle tilgangen gitt i bokstav f), gjelder en trårsregel.
  Se aml § 14-9.
 • Fagforeningenes rett til å gå til søksmål med påstand om ulovlig innleie ble innført i arbeidsmiljøloven i 2013. Nå oppheves denne regelen i aml. § 17-1 (5).

Lov om lønnsplikt under permittering (permitteringslønnsloven)
Arbeidsgiverperioden ved permittering reduseres fra 20 til 10 arbeidsdager, se § 3 (1).

Forskrift om fastlønnstilskudd til delvis dekning av kommunenes utgifter til fysioterapitjenesten
§ 3 fastsetter at fullt fastlønnstilskudd for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015 er 187 800 kroner.

Forskrift om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi m.m.
Ny forskrift trer i kraft og erstatter gammel. Fullt driftstilskudd er fra 1. juli 2015 397 020 kroner pr. år. Driftstilskuddet utbetales forholdsmessig etter antall driftstilskuddstimer fysioterapeuten har avtale om.

Endringer i avtaleverket

ASA 4303 Avtale om driftstilskudd og takster for fysioterapeuter med avtale om drift av privat praksis med kommunene (Statsavtalen)
Ny ASA 4303 er i kraft fra 1.7.2015.

ASA 4301 Avtale om økonomiske vilkår for allmennleger med kommunal fastlegeavtale og legespesialister med avtalepraksis.
Ny avtaleperiode er 1. juli 2015 til 30. juni 2016.
Fra 1. juli 2015 er basistilskuddet kr 427 per år per person på legens liste.

I ASA 4310 Rammeavtale mellom KS og Den norske legeforening om allmennlegepraksis i fastlegeordningen i kommunene, punkt 12.5, er satsen for kommunalt legearbeid justert. Fra 1. juli 2015 er honorarsatsen for kommunalt legearbeid økt fra kr 743 til kr 754 per time.

Ny SFS 2213 - Undervisningspersonalet i kommunal og fylkeskommunal grunnopplæring, for perioden 1.8.2015 - 31.12.2017. Les mer om avtalen i rundskriv B-09/14.

Rundskriv

A-02/15 ASA 4301 (statsavtalen) Avtale om økonomiske vilkår for allmennleger med kommunal fastlegeavtale og legespesialister med avtalepraksis. Rundskrivet beskriver ny ASA 4301, med protokoller.

Les mer om endringene i arbeidsmiljøloven

i KS-artikkelen Endringer i arbeidsmiljøloven.

 

Nye dommer og avgjørelser

Tilsetting i stilling som utrykningsleder i brann- og redningstjenesten (Sak 2014/3528)

Arbeidsrett. Virksomhetsoverdragelse. Erstatning (HR-2015-1276-A)

Alder - tilsetting som veileder og konsulent i kommune (Sak 71/2014)

Nedsatt funksjonsevne - tilsetting som førstekonsulent (Sak 69/2014)

Seksuell trakassering - forebygging i kommune (Sak 60/2014)

Foreldrepermisjon - tilsetting i vikariat (Sak 58/2014)

Les sammendragene fra disse avgjørelsene i Hva er nytt i KF Personal.

 

Kommunenes Personalhåndbok (KS) er oppdatert.

Kapittel 4.1 er tilpasset nytt lønnssystem. Kapittel 7.6.3 er tatt ut, da lønnssystemet nå er beskrevet i kapittel 4.1. Tidligere kapittel 7.6.4 til 7.6.11 er nå kapittel 7.6.3 til 7.6.10.

Nye kapittel 7.6.3 Økonomisk ramme - HTA kapittel 4 er oppdatert.

Kapittel 12.1 Telefonreglement er også oppdatert.

Logg på KF Infoserie
KF HMS prikkelinje_mini

Regelverk

Forskrift om merking mv. av farlige kjemikalier utgikk 1. juni. Bestemmelsene om merking har siden 2012 fungert parallelt med nye regler i forskrift om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (CLP). Fra nå av er det kun de internasjonale merkingene i CLP-forskriften som gjelder.
Her ser du en oversikt over hvordan kjemikaliene skal merkes.
Her kan du lese om CLP hos miljødirektoratet.

Les om ny faremerking av stoffblandinger fra 2015 hos Regelhjelp.

I forskrift om godkjenning av renholdsvirksomheter er navnet ID-kort endret til HMS-kort. Det er gjort endringer i §§ 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14 og 15. Endringen får ingen praktiske konsekvenser for de som allerede har gyldige kort.

Arbeidstilsynet har oversatt arbeidsmiljøforskriftene til engelsk.
Her finner du de engelske oversettelsene.

Nye rutiner ved innsending av sykmelding og sykepengekrav:

Fra 15. juni 2015 er det nye rutiner for å sende inn sykmeldinger og krav om sykepenger. Sykmeldingens del D - dette er sykepengekravet - skal fra 15. juni 2015 sendes rett fra den som skal ha sykepengene utbetalt (arbeidsgiveren eller den ansatte) til NAV Forvaltning i brukerens fylke. (Ikke til brukerens NAV-kontor, slik rutinen var tidligere).

Les om rutineendring hos NAV.

  Logg på KF Infoserie
KF Førskolebarn prikkelinje_mini

Regelverk

Lov om beskyttelse av mindreårige mot skadelige bildeprogram mv.
En ny lov om beskyttelse av mindreårige mot skadelige bildeprogram mv. trådte i kraft 1.7.2015. Loven skal beskytte mindreårige mot skadelig påvirkning fra levende bilder, og medfører plikter som bl.a. barnehager og bibliotek må følge ved utlån og visning av filmer. Skal du vise film i skole, SFO eller barnehage må du følge aldersgrensen på filmen eller programmet. Les mer om loven hos Medietilsynet.

Endringen i forskrift om foreldrebetaling § 3, er trådt i kraft. Denne skal sørge for billigere barnehageplass for dem som tjener minst. Prinsippet er at jo lavere inntekten til en familie er, jo lavere blir prisen for en barnehageplass.
Det er også kommet et kapittel om merknader til § 3 i forskriften, hvor bestemmelsen blir nærmere forklart.

Prop. 102 LS (2014-2015) fra BLD: Proposisjonen foreslår hvordan norsk rett skal tilrettelegges for å gjennomføre en internasjonal konvensjon om foreldremyndighet og tiltak for beskyttelse av barn. Det foreslås bl.a. en egen gjennomføringslov samt endringer i barneloven, barnevernloven og ekteskapsloven.

Velkommen til barnehagelivet!
Oppstart og tilvenning for barn og voksne

Kathrine Mathilde Fagereng

 

–For store forskjeller i barnehage-Norge

OECD sier i sin ferske Rapport at norske barnehager har mange styrker, men for få ansatte med relevant utdannelse gir barna et for ujevnt tilbud.

  Logg på KF Infoserie
KF Helse og Omsorg prikkelinje_mini

Veiledninger

Nye runsdskriv fra Helsedirektoratet

IS-9/2015: Helsepersonellets taushetsplikt – rett og plikt til å utlevere pasientopplysninger til politiet.
Formålet med rundskrivet er å sikre nødvendig informasjonsdeling og styrke samarbeidet mellom helsetjenesten og politiet innenfor rammene av det regelverket som regulerer helsepersonellets virksomhet.

IS-10/2015: Rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemming – Lov av 24. juni 2011 nr. 30 om kommunale helse- og omsorgstjenester kap. 9.
Rundskrivet erstatter rundskriv IS-10/2004 som var skrevet for kapittel 4A i tidligere lov om sosiale tjenester. Rundskrivet fungerer som veiledning og kommentar til helse- og omsorgstjenestelovens kapittel 9.

Sveket I
Risiko og omsorgssvikt - et helseproblem og tverrfaglig ansvar

Kari Killén

Denne femte utgaven av Sveket I formidler en helhetlig og differensiert tilnærming til forståelse av barn og familier i omsorgssvikt- og overgrepssituasjoner

 

  Logg på KF Infoserie
prikkelinje_mini

Regelverk

Forskrift om direkte valg til kommunedelsutvalg
§ 4 i andre avsnitt er endret.

Offentleglova § 16 Innsyn i interne dokument hos kommunane og fylkeskommunane er endret.
Endringen skjer på bakgrunn av at Sivilombudsmannen i en uttalelse 7. september 2012 konkluderte med at Oslo og Bergen kommuner hadde en praksis som var i strid med offentleglova når det gjaldt innsyn i byrådsdokumenter. For at kommuner med parlamentarisk styreform fortsatt kan holde fortrolige drøftelser blir det i § 16 gjort unntak fra innsyn for de dokumentene som blir brukt i slik sammenheng.

Høyring: Endring av inndelingslova i samband med kommunereforma og einskilde endringar i kommunelova.
Departementet ønsker å motta kommunenes syn på disse sakene :

 • hvordan ROBEK-status skal håndteres ved en sammenslåing
 • forskjøpsrett til aksjer når aksjer skifter eier i forbindelse med en sammenslåing eller deling
 • forslag fra departementet om at det skal være mulig å behandle en mindre grenseendring etter reglene for grensejustering.
 • forslag fra departementet om at det ikke skal være krav om valg høsten før en sammenslåing
 • noen forslag til endringer i kommuneloven.

Nytt innenfor kommunal planlegging

Plan- og bygningsloven

20. juni 2014 ble det vedtatt en del endringer som blant annet forenkler byggesaksbehandling. Endringene trer i kraft til forskjellige tider, og de endringene som berører kommunen som tilsynsorgan, trer ikke i kraft før 1. januar 2016. Forenklingene er i kraft fra 1. juli og innebærer blant annet:

 • Utbygger får større ansvar og risiko for bygg på egen eiendom
 • Like saker skal behandles likt - lokalt skjønn blir begrenset
 • Mindre administrasjon og byråkrati

I Kapittel 20 er det gjort strukturelle endringer i kapittelet, men innholdet er ikke endret. Det er nå blant annet strukturert etter hvilke tiltak som har søknadsplikt og hvilke som ikke har det.

Forenklingene i byggesaksbehandlingen kommer frem i Kapittel 21. Kommunen skal ikke lenger vurdere ulempevirkninger av mindre tiltak og de skal ikke vurdere nabohensyn.
§ 21-7 gir kommunen strengere tidsfrister.

§ 25-1 presiserer at kommunens tilsynsplikt også gjelder tilsyn med om ansvarlige utbyggere er kvalifisert. Det er behov for større fokus på utbyggerne når de ikke lenger skal godkjennes før de begynner arbeidet. En eventuell oppfølging avhenger derfor av at kommunene fører tilsyn.
§ 25-3 skal gi statlige myndigheter en mulighet for å bistå kommunene i å følge opp ansvarlige utbyggere. Eventuelle ulovlige forhold som oppdages rapporteres til kommunene, og det vil fortsatt være kommunen som følger opp forholdene videre.

§ 29-11 gir bygningsmyndighetene hjemmel til å avslå søknad om tiltak dersom utbyggingen medfører at krav som det offentlige har stilt i tidligere gitte tillatelser ikke lenger oppfylles, med den følge at ulovlige forhold etter plan- og bygningsloven oppstår. Hensikten er å gi kommunen den nødvendige sikkerhetsventilen til å kunne ivareta viktige hensyn i loven, slik som sikring av vann, avløp, atkomst og parkering.

Byggesaksforskriften
Det er gjort endringer i byggesaksforskriften som utdyper endringene i plan- og bygningsloven. Se §§ 3-1, 3-2, 4-1, 4-3, 5-2, 5-4, 6-1, 6-5, 6-6, 6-7, 7-1, 7-3, nye 7-4 og 7-5, 7-6, 8-1, 14-2, 14-3 og 16-1.

Fra 2. juli er det også gjort endringer i § 6-1, § 15-3, § 16-1 og § 16-2.

Prop. 131 L (2014-2015) Endringer i plan- og bygningsloven (Sentral godkjenning av foretak) Hensikten med forslaget er å gjøre det enklere å være seriøs aktør i bygge- og anleggsnæringen. Lovforslaget gir hjemmel for forskrift om at det kan stilles andre krav til utbyggere enn til rent faglige kvalifikasjoner, som krav om betalt skatt og moms og ryddige HMS og lønnsforhold.

Veiledninger

Nytt dokument fra regjeringen til kommuner og fylkeskommuner: Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 2015.

Fra KMD: Tolkning av plan- og bygningsloven § 29-4. Spørsmål om avstandskravet i plan- og bygningsloven. Departementet svarer på spørsmål om avstandskravet til rørledninger under bakkenivå.

Rundskriv fra KMD om Kommuners saksbehandling av asylmottak etter plan- og bygningsloven (H-4/15 ).

KF Kommunal planlegging kommer som en egen modul i KF Infoserie

I løpet av høsten vil vi skille ut regelverket, fortolkningene og veilederne som gjelder kommunal planlegging i en egen modul.

 

KF Kommunal planlegging vil bestå av regelverk, tolkninger og veiledningsmateriale til:

 1. Planlegging og samfunnsplanlegging
 2. Naturforvaltning og miljøvern
 3. Bygging og vedlikehold av bygg
 4. Beredskapsarbeid

 

KF Kommunal forvaltning vil fortsatt bestå av regelverk, kommentarer og veiledningsmateriale til:

 • kommuneloven
 • forvaltningsloven
 • offentleglova

Nytt vil bli materiale til

 • arkivloven
 • personopplysninger og informasjonssikkerhet

 

Nytt i KF Kommunal forvaltning

Nye veiledende kommentarer til offentleglova vil bli lagt inn i løpet av august.

  Logg på KF Infoserie
prikkelinje_mini

Regelverk

Endringer i opplæringslova, friskolelova og forskriftene

Opplæringslova
Lovbestemmelsen om relevant kompetanse i undervisningsfag endres slik at det kan innføres krav for alle lærere. Samtidig har skoler med små ungdomstrinn ikke lengre adgang til å fravike kompetansekravene for undervisning (se § 10-2).

Navnet på faget religion, livssyn og etikk (RLE) er endret til kristendom, religion, livssyn og etikk (KRLE), se §§ 2-3 og 2-4.

Det er også lagt inn en klargjøring av hvilke avgjørelser barneverntjenesten kan ta.

Bakgrunn for endringene kan leses i Prop. 82 L (2014-2015).

Friskolelova
Privatskolelova har fått nytt navn, lov 4. juli 2013 nr. 84 om frittståande skolar (friskolelova), og begrepet "frittstående skoler" gjeninnføres i loven.
Det blir samme godkjenningsordning som tidligere, men med nytt krav om særskilt grunnlag: Nye skoler som kan godkjennes er videregående yrkesfagskoler og profilskoler, se § 2-1. Godkjenningsgrunnlaget «religiøst» er endret til «livssyn».

Kommuner og fylkeskommuner har innsigelsesadgang og første ledd i § 2-1 sier at en friskole ikke skal få godkjenning dersom dens etablering vil få negative konsekvenser for det offentlige tilbudet, for eksempel ved at elevtallet i den offentlige skolen synker vesentlig.

Bakgrunn for endringene kan leses i Prop. 84 L (2014-2015).

Forskrift til opplæringslova og forskrift til friskolelova:
Endringer om vurderinger i forskrift til opplæringslova (kapittel 3). Tilsvarende endringer er gjort i forskrift til friskolelova og bestemmelsene om voksne i forskrift til opplæringslova kapittel 4. Les en oppsummering av disse endringene hos Udir
Merk at endringene om fraværsgrense ikke trer i kraft før 1.8.2016. Les om fraværsgrensen hos Udir.

Ny § 2-3a i forskrift til opplæringslova: Fylkeskommunen skal sørgje for at nasjonale undersøkingar om motivasjon, trivsel, mobbing, arbeids- og læringsmiljø, medverknad til opplæringa på arbeidsplassen og det fysiske miljøet blir gjennomførte og følgde opp lokalt.

Skoleeier kan tilby arbeidslivsfag og fordypning i matematikk istedenfor språklig fordypning, se forskrift til opplæringslova § 1-8 og forskrift til friskolelova § 2A-6.

Lovforarbeider

NOU 2015: 8 Fremtidens skole - Fornyelse av fag og kompetanser. Utredningen presenterer utvalgets vurderinger av hvilke typer kompetanse som vil være viktige for elevene fremover. Videre kommer den med forslag til hvilke endringer som må gjøres i fagene for at elevene skal utvikle disse kompetansene og hva som kreves av ulike aktører i grunnopplæringen for at fornyelse av skolens fag skal bidra til god læring for elevene. Utvalget anbefaler en fornyelse av fagene i skolen og foreslår fire kompetanseområder som bør vektlegges: fagspesifikk kompetanse, læringskompetanse, kommunikasjonskompetanse og kompetanse i å utforske og skape. Utredningen tar også for seg tiltak som kan bidra til å realisere utvalgets forslag for fremtidens skole.

Nye lover

Lov om beskyttelse av mindreårige mot skadelige bildeprogram mv.
En ny lov om beskyttelse av mindreårige mot skadelige bildeprogram mv. trådte i kraft 1.7.2015. Loven skal beskytte mindreårige mot skadelig påvirkning fra levende bilder, og medfører plikter som bl.a. skoler og bibliotek må følge ved utlån og visning av filmer. Skal du vise film i skole, SFO eller barnehage må du følge aldersgrensen på filmen eller programmet. Les mer om loven hos Medietilsynet.

Rundskriv

Rundskrivet Voksnes rett til grunnskoleopplæring etter opplæringsloven kapittel 4A Udir-3-2012 ble 18. juni 2015 revidert av Utdanningsdirektoratet.
Det er gjort flere endringer i rundskrivet. Blant annet har Udir:

 • systematisert og forkortet rundskrivet
 • oppdatert og lagt inn referanser til annet regelverk
 • foretatt endringer i del 2.1 vilkårene etter endring i opplæringsloven § 4A-1
 • foretatt endringer i del 3.4 psykososialt og fysisk miljø

Lærere trives og blir i jobben

Dette viser den årlige internasjonale undersøkelsen TALIS. I en artikkel om undersøkelsen skriver KS at det er lavt frafall blant lærere og at flere går fra andre næringer til skolen enn omvendt.

Les mer hos KS

...Og flere ønsker å bli lærer

Inntaket til lærerstudiene er opp 10 prosent fra i fjor.

Les mer hos KS

 

Skolestartkampanje fra Kommuneforlaget

Få blant andre disse bøkene til rabatterte priser:

Arbeidskultur for bedre læring i alle skoler

Den gode undervisningstimen

God vurderingspraksis i klasserommet

Når matte blir vanskelig

Se flere gode tilbud i skolestartkampanjen!

 

  Logg på KF Infoserie
KF Sosial prikkelinje_mini

Regelverk

Prop. 147 L (2014-2015) - Endringer i sosialtjenesteloven (økonomisk stønad til barnefamilier. I denne proposisjonen foreslår Arbeids- og sosialdepartementet å endr sosialtjenesteloven slik at barns inntekt skal holdes utenfor ved vurdering av søknader om økonomisk stønad.

Bustøttelova
Det er gjort endringer i § 8, og det lagt til nye §§ 8a, 8b og 8c. Husbanken og kommunen får myndighet til å hente inn ellers taushetsbelagte opplysninger om søker av bostøtte.

Forskrift om renter ved forsinket betaling og kompensasjon for inndrivelseskostnader
Ny forsinkelsesrenteforskrift. Ny sats for forsinkelsesrente er: 9,00 prosent p.a. Kompensasjon for inndrivelseskostnader er 330 kroner.

Satser for livsopphold fra 1. juli 2015


a) kr 8 048 for enslig skyldner
b) kr 6 814 for skyldner som er gift eller samboer
c) kr 13 627 for skyldner som forsørger ektefelle eller samboer

Det gis følgende tillegg for barn:

a) kr 2 412 for barn som ikke har fylt 6 år
b) kr 3 198 for barn mellom 6 og 10 år
c) kr 4 039 for barn fra 11 år og mer

Se departementets nettsider for flere detaljer.

  Logg på KF Infoserie
prikkelinje_mini

Innfordring av kommunale krav

Ny forskrift om forsinkelsesrente. Ny sats for forsinkelsesrente er: 9,00 prosent p.a. Kompensasjon for inndrivelseskostnader er 330 kroner.

Offentlige anskaffelser

Endringer i forskrift om offentlige anskaffelser. Les om betydningen av endringene på Forum for offentlige anskaffelser.

Merverdiavgift

Skattedirektoratets fellesskriv av 21. mai 2015: Kompensasjonsloven § 4 første ledd og annet ledd nr 3 og 4 - forholdsmessig rett til kompensasjon.

Regnskap

Regnskapsføring av pensjoner:
2015-beregninger. Beregningsforutsetninger for pensjonskostnadene regnskapsåret 2016 (H-9/15).

Statsbudsjett

H-11/2015: Rundskriv til kommuneproposisjonen 2016 og revidert nasjonalbudsjett 2015

 

Inntektssystemet i ny kommunestruktur

Telemarksforskning har på oppdrag av KS kommet med en analyse som viser at det nåværende inntektssystemet stort sett kan bestå. Analysen har tatt utgangspunkt i en endring fra 428 kommuner til 105 regionkommuner.

Les rapporten her.

  Logg på KF Infoserie
a pixel
a pixel
 
a pixel

 

Lang linje

Vil du lese tidligere nyhetsbrev?
Her er en oversikt over de siste nyhetsbrevene:

Januar 2015
Februar 2015
Mars 2015
April 2015
Mai 2015
Juni 2015

Lang linje

Du har mottatt dette nyhetsbrevet fordi du er registrert som bruker av KF Infoserie.

    dgfg
Kommuneforlaget AS
Haakon VIIs gate 9
Postboks 1263 Vika
0111 Oslo
kf-infoserie@kommuneforlaget.no
Tlf.: 24 13 28 50
www.kommuneforlaget.no
www.facebook.com/kommuneforlaget