Toppfelt

a pixel   A pixel  
 
Nr. 9/15 15. september 2015 Epost Twitter Facebook KF Infoserie nyhetsbrev
 
a pixel

prikkelinje_miniprikkelinje_miniprikkelinje_mini

 

prikkelinje_miniprikkelinje_miniprikkelinje_miniprikkelinje_mini

 
 

Veiledere

KS Personalhåndbok

Etter endringene i arbeidsmiljøloven er følgende kapitler oppdatert i KS Personalhåndbok:

 

Arbeidsrettslige spørsmål som oppstår ved kommunesammenslåinger
- Et juridisk verktøy for de kommuner som omfattes av en sammenslåing

Mange etterspør veiledning om kommunesammenslåing. KS-advokatene og KS Forhandling har skrevet en grundig veileder om arbeidsrettslige spørsmål som dukker opp i slike prosesser. Denne ligger i mappen Veiledninger\Veiledere fra KS.

 

Rekrutteringsbehovet fram mot 2024

KS har beregnet rekrutteringsbehovet i hver KS-sektor.

Se hvor mange årsverk kommunesektoren trenger til helse, undervisning og barnehage.

 

Lederen som konflikthåndterer
Refleksjoner og erfaringer

Jan Alm Knudsen , Marit E. Unstad

 

Logg på KF Infoserie
KF HMS prikkelinje_mini

Veiledninger

Rutine for radonmålinger i skoler og barnehager. Rutinen vil sikre at skoler og barnehager følger regelverket og at regelmessige målinger blir del av HMS-årshjulet. Rutinen finnes både på bokmål og nynorsk.

HMS-håndbok

Ny Rutine for radonmålinger i skoler og barnehager.

  Logg på KF Infoserie
KF Helse og Omsorg prikkelinje_mini

Regelverk

Forskrift om IKT-standarder i helse- og omsorgstjenesten er i kraft fra 1. september.
Forskriften stiller krav til hva en elektronisk melding skal inneholde og hvordan den skal sendes. Dette gjelder sending og mottak av epikriser og henvisninger, svarrapporter fra laboratorier og radiologitjenester, kommunikasjon mellom fastlege og pleie - og omsorgstjenesten i kommunen og mellom helse- og omsorgstjenesten i kommunen og spesialisthelsetjenesten.

Krav til informasjonsplikt, meldeplikt, taushetsplikt osv, ligger fortsatt i andre lover.
Forskriften er hjemlet i pasientjournalloven § 7.

 

Er du veileder for helsearbeiderfag? Da kan dette heftet være en god støtte

Veilederheftet
En praktisk guide til god veiledning av kandidater som skal ta fagprøven

 

  Logg på KF Infoserie
prikkelinje_mini

Veiledninger

Kommuneloven

Den nyeste utgaven av Kommentarer til kommuneloven er lagt inn. Kommentarene ble revidert og utgitt i bokform (Kommuneforlaget 2014) og nå er de oppdaterte kommentarene lagt inn i KF Kommunal forvaltning. Fra kommuneloven kan du enkelt finne kommentarene ved å følge lenkene som ligger i lovteksten.

KMD har nylig publisert en mengde nye og gamle fortolkninger til paragrafene i kommuneloven. Se i mappen for
Kommunal forvaltning\Veiledninger\Kommuneloven\Fortolkninger for å finne dem

Se noen av fortolkningene her:

KMD har utgitt konstitueringsrundskrivet for valgåret 2015: Val av formannskap/fylkesutval, ordførar/fylkesordførar, varaordførar m.m

Offentleglova

Boka Offentlighetsloven i all enkelhet - håndbok for vurdering av dokumentinnsyn (Kommuneforlaget 2015) er lagt inn i utdrag som kommentarer til paragrafene i offentlighetsloven. Boka er skrevet av Else Marie Moe utvikler og driver nettkurs, holder kurs og selger konsulenttjenester innenfor området offentlighet, arkiv og dokumenthåndtering for offentlig sektor. I KF Kommunal forvaltning er deler av boka lagt inn for å fungere som praktisk veiledning og forståelse av loven.

Kommunal planlegging

Høring om forenklinger i plandelen av plan- og bygningsloven.

Forslagene skal legge bedre til rette for boligbygging, nærings- og samfunnsutvikling. Les mer om forslagene på nyhetssiden vår.

Folkevalgtprogrammet og boka Tillit

Folkevalgte skal lede og styre både kommuneorganisasjonen og lokalsamfunnet. Det krever god rolleforståelse, godt samspill med administrasjonen og ikke minst god samhandling med og kjennskap til lokalsamfunnet.

Etter valget sendes boka til alle folkevalgte i kommunene og fylkeskommunene. Det vil forhåpentligvis bli en nyttig gave fra KS til våre folkevalgte!

  Logg på KF Infoserie
prikkelinje_mini

Regelverk

Det er gjort endringer i forskrift til opplæringslova, i Kapittel 14 Krav til kompetanse ved tilsetjing og undervisning, bla. i § 14-2, § 14-3, § 14-4, og ny § 14-10. Endringene trådte i kraft 1. august 2015.

Det er gjort endringer i forskrift til opplæringslova, § 12-1, om sykling til skolen. § 12-1 første ledd bokstav d lyder nå: I ordensreglementet for skolen kan det takast inn føresegner som nærmare regulerer trafikktryggleik og andre førebyggjande tiltak. Foreldra avgjer om barna får sykle til skolen eller ikkje.
Det betyr at det nå er fritt opp til foreldrene å bestemme om barna kan sykle til skolen. Les mer om endringer hos regjeringen.
Udir har også skrevet en tolkningsuttalelse om sykling på skoleveien.

Veiledninger

Udir oppsummerer reglene om minoritetsspråklige elever i skole og opplæring - samlet i veilederen Regelverk om minoritetsspråklige i skole og opplæring.

Skyss for elever i avlastningshjem. Elever som har opphold i avlastningshjem har den samme retten til skyss som andre elever. Det er ikke adgang til å avgrense retten til skyss for elever med vedtak om avlastning til bostedskommunen eller dennes umiddelbare nærhet.

Sykling på skoleveien. Det er foreldrene som avgjør om elevene får sykle på skoleveien eller ikke. Endringen innebærer at noen kommuner og skoler må endre sine ordensreglement.

Ny veileder om pedagogisk tilrettelegging for barn og unge med hørselshemming fra Udir.
Veilederen er et bidrag til at barn og unge med hørselshemming får et tilpasset og likeverdige barnehage- og opplæringstilbud i tråd med prinsippet om at barnets beste alltid skal ligge til grunn for de beslutninger som blir tatt.Den henvender seg først og fremst til skoleeiere, skoleledere og PPT i kommuner og
fylkeskommuner med ansvar for å fatte vedtak og legge til rette opplæringstilbud.
Veilederen er en revidert utgave av tilsvarende veileder som ble utgitt av Udir i 2009.

Rundskriv

Nye rundskriv fra Udir:
Udir-2-2015 Skolebytte i mobbesaker i grunnskolen. Bakgrunnen for rundskrivet er endringene i opplæringslova § 8-1, som trådte i kraft 24. april.
Udir-3-2015 Krav om relevant kompetanse for å undervise i fag. Bakgrunn for rundskrivet er endringene i opplæringslova § 10-2, som trådte i kraft 1. august. Rundskrivet erstatter Udir-5-2014.

 

Ny avtale om videreutdanning for lærere

Skoleledere skal ha mulighet til å styrke sin kompetanse og utvikle gode faglige nettverk med andre skoleledere.

Planlegging av videreutdanning i
skolene og utvikling av tilbud ved universiteter og høyskoler skal inngå i de årlige rutinene og får et lengre perspektiv.

 

 

  Logg på KF Infoserie
prikkelinje_mini

Regelverk

Ny forskrift om tilskudd til oppryddingstiltak i forurenset grunn og forurenset bunn i sjø og ferskvann er kommet fra Klima- og miljødepartementet. Kommuner kan søke om midler fortløpende. Les mer på Miljødirektoratets sider.

 

KF Analyse
- et verktøy for interaktiv analyse og sammenligning med andre kommuner

Delta på lanserings-og inspirasjonsdag i Oslo 15. oktober.

Meld deg på her.

 

Naturskader koster kommune-Norge dyrt

Kommunene får ikke de samme midlene som staten til å forebygge for naturskader.

Vestlandsforskning har skrevet en rapport som viser at forskjellen på kostnader til forebygging kontra gjenoppbygging.

  Logg på KF Infoserie
a pixel
a pixel
 
a pixel

 

Lang linje

Vil du lese tidligere nyhetsbrev?
Her er en oversikt over de siste nyhetsbrevene:

Januar 2015
Februar 2015
Mars 2015
April 2015
Mai 2015
Juni 2015
Juli og august 2015

Lang linje

Du har mottatt dette nyhetsbrevet fordi du er registrert som bruker av KF Infoserie.

    dgfg
Kommuneforlaget AS
Haakon VIIs gate 9
Postboks 1263 Vika
0111 Oslo
kf-infoserie@kommuneforlaget.no
Tlf.: 24 13 28 50
www.kommuneforlaget.no
www.facebook.com/kommuneforlaget

 

Ny veileder om pedagogisk tilrettelegging for barn og unge med hørselshemming fra Udir.
Veilederen er et bidrag til at barn og unge med hørselshemming får et tilpasset og likeverdige barnehage- og opplæringstilbud i tråd med prinsippet om at barnets beste alltid skal ligge til grunn for de beslutninger som blir tatt.Den henvender seg først og fremst til skoleeiere, skoleledere og PPT i kommuner og
fylkeskommuner med ansvar for å fatte vedtak og legge til rette opplæringstilbud.
Veilederen er en revidert utgave av tilsvarende veileder som ble utgitt av Udir i 2009.