Toppfelt

a pixel   A pixel  
 
Nr. 10/15 15. oktober 2015 Epost Twitter Facebook KF Infoserie nyhetsbrev
 
a pixel

prikkelinje_miniprikkelinje_miniprikkelinje_mini

 

prikkelinje_miniprikkelinje_miniprikkelinje_miniprikkelinje_mini

 
 

Regelverk

Rammeavtalen ASA 4313 for privatpraktiserende fysioterapeuter forlenges til 31.12 2016 i påvente av arbeidet med en ny forskrift for fysioterapitjenesten. Fra 1.1.2016 vil i tillegg til KS og Norsk Fysioterapeutforbund, også Norsk Manuellterapeutforening og Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund være parter i avtalen.

Rammeavtalen ASA 4310 for privatpraktiserende leger forlenges også for til 31.12.2016, da ingen av partene har sagt den opp til revisjon.

Arbeids- og sosialdepartementet foreslår å senke minstegrensen for rett til medlemskap i statens pensjonskasse til 20 prosent stilling. En eventuell endring vil få konsekvenser for sykepleiere og lærere, som per i dag har egne ordninger med høyere grenser for medlemskap. Forslaget kommer som følge av dom av 21 juni i Arbeidsretten, der retten konkluderte med at den tariffavtalte minstegrensen i kommunal sektor på 14 timer i uka var diskriminerende overfor deltidsansatte. Les Prop. 156 L (2014-2015).

 

Tema: Arbeidstid

Kan du alt du trenger om dine ansattes rettigheter og plikter?

Alt du trenger å vite om arbeidstid ligger lett tilgjengelig under Snarveier.

 

Arbeidstidsplanlegging
Arbeidsplan og turnusordninger

Hege Ingvoldstad Øhrn, Hege Torvbråten

- en praktisk bok om hvordan en utarbeider aktivitetsplaner, bemanningsplaner og arbeidsplaner for turnus.

 

Logg på KF Infoserie
KF HMS prikkelinje_mini

Veiledninger

Kommuneforlaget har utarbeidet en mal for gjennomføring av sluttsamtale. Sluttsamtaler avholdes med ansatte som fratrer sin stilling, og kan være nyttige for å gi ledere gode og ærlige tilbakemeldinger på hva som er bra på en arbeidsplass og hva som bør forbedres.

Eksempel på sluttsamtale (bokmål)
Eksempel på sluttsamtale (nynorsk)

Flere kommuner i gang med 10-FAKTOR

10-FAKTOR KS' medarbeiderundersøkelse ble lansert i september, og mange kommuner er nå godt i gang med å gjennomføre den nye medarbeiderundersøkelsen.

Undersøkelsen er i tråd med KS' arbeidsgiverpolitiske satsing Skodd for framtida og er et sentralt verktøy for utvikling i KS' Guide til god ledelse. Presentasjoner fra lanseringsdagen er lagt ut på 10faktor.no.

Kommuner som ønsker bistand til å komme i gang med 10-FAKTOR KS' medarbeiderundersøkelse kan kontakte Kommuneforlaget via e-post til bedrekommune@kommuneforlaget.no.

  Logg på KF Infoserie
KF Helse og Omsorg prikkelinje_mini

Veiledninger

Ny veileder om pedagogisk tilrettelegging for barn og unge med hørselshemming fra Udir.
Veilederen er et bidrag til at barn og unge med hørselshemming får et tilpasset og likeverdige barnehage- og opplæringstilbud i tråd med prinsippet om at barnets beste alltid skal ligge til grunn for de beslutninger som blir tatt.Den henvender seg først og fremst til skoleeiere, skoleledere og PPT i kommuner og fylkeskommuner med ansvar for å fatte vedtak og legge til rette opplæringstilbud.
Veilederen er en revidert utgave av tilsvarende veileder som ble utgitt av Udir i 2009.

Statsbudsjettet: Assistenter får ta fagbrev og styrere får lederutdanning

Les mer om barnehagesatsingen i statsbudsjettet.

  Logg på KF Infoserie
KF Helse og Omsorg prikkelinje_mini

Veiledninger

Helsedirektoratet har oppdatert veilederen Kommunenes ansvar for helsetilbud til flyktninger og asylsøkere (IS-1022). Veilederen presiserer kommunens ansvar og beskriver helseundersøkelser i transittfasen, i ordinære statlige mottak og etter bosetting i kommune.

Ny veileder: Rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator
Veilederen har som formål å fremme pasienters og brukeres rettigheter slik at de kan nå sitt potensial for økt funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltakelse.

Avgjørelser

Avgjørelse fra Sivilombudsmannen: Betaling av egenandel for opphold på sykehjem - fylkesmannens prøving av kommunens skjønnsutøvelse mv. (sak 2015/253)

Statsbudsjettet: Fortsatt satsing på helsestasjon og skolehelsetjenesten

I 2014 ble det ansatt 157 flere helsesøstre. Dette skal fortsette.

  Logg på KF Infoserie
prikkelinje_mini

Veiledninger

Veileder fra KMD: Innbyggerforslag. Veilederen er ment for kommunestyrer og fylkesting, som har et spesielt ansvar for at innbyggerne aktiviseres og trekkes med i beslutningsprosesser.

 

Tema: Kommunestyrets rolle og ansvar

  • Hvilken myndighet ligger til kommunestyret?
  • Hvilken myndighet kan kommunestyret delegere videre til administrasjonen?
  • Hva ligger i kommunestyrets kontrollansvar?

Les alt om hvordan kommunestyret organiserer seg i kapittel 2 i Kommuneloven med kommentarer, skrevet av Jan Fridthjof Bernt.

  Logg på KF Infoserie
prikkelinje_mini

Veiledninger

Ny veileder om pedagogisk tilrettelegging for barn og unge med hørselshemming fra Udir.
Veilederen er et bidrag til at barn og unge med hørselshemming får et tilpasset og likeverdige barnehage- og opplæringstilbud i tråd med prinsippet om at barnets beste alltid skal ligge til grunn for de beslutninger som blir tatt.Den henvender seg først og fremst til skoleeiere, skoleledere og PPT i kommuner og fylkeskommuner med ansvar for å fatte vedtak og legge til rette opplæringstilbud.
Veilederen er en revidert utgave av tilsvarende veileder som ble utgitt av Udir i 2009.

Statsbudsjettet: Mer naturfag på barnetrinnet

Kommunen kan velge om én ekstra naturfagtime i uken skal legges inn på 5., 6. eller 7. trinn.

  Logg på KF Infoserie
prikkelinje_mini

Regnskap

Nye standarder fra Foreningen for god kommunal regnskapsskikk (GKRS):
Revidert KRS 2: Anskaffelsesekost og opptakskost for balanseposter
Oversendelsesbrev til KRS 2: Anskaffelsesekost og opptakskost for balanseposter

Den reviderte standarden innebærer en omstrukturering og delvis omskriving av standarden, mens det i liten grad er gjort realitetsendringer. I vedlegg til standarden er det tatt inn en veiledning til hvordan standarden skal forstås og anvendes. Det er ikke vesentlige endringer i fastsatt standard sammenlignet med høringsutkastet. Den reviderte standarden gjøres gjeldende fra regnskapsåret 2015.

Høringsutkast til ny KRS 13: Engasjement i selskaper - regnskapsmessige problemstillinger

Statsbudsjettet

Statsbudsjettet for 2016 er lagt inn i KF Økonomi.

KS om statsbudsjettet:

Les KS' årlige notat om konsekvensene av Statsbudsjettet 2016 for kommuner og fylkeskommuner.

Kommunens tilskudds- og refusjonsordninger

Kommuneforlaget legger ut en egen oversikt over alle postene i statsbudsjettet som er øremerket kommuner. Følg med i neste nyhetsbrev!

  Logg på KF Infoserie
a pixel
a pixel
 
a pixel

 

Lang linje

Vil du lese tidligere nyhetsbrev?
Her er en oversikt over de siste nyhetsbrevene:

Januar 2015
Februar 2015
Mars 2015
April 2015
Mai 2015
Juni 2015
Juli og august 2015
September 2015

Lang linje

Du har mottatt dette nyhetsbrevet fordi du er registrert som bruker av KF Infoserie.

    dgfg
Kommuneforlaget AS
Haakon VIIs gate 9
Postboks 1263 Vika
0111 Oslo
kf-infoserie@kommuneforlaget.no
Tlf.: 24 13 28 50
www.kommuneforlaget.no
www.facebook.com/kommuneforlaget