Toppfelt

a pixel   A pixel  
 
Nr. 11/15 15. november 2015 Epost Twitter Facebook KF Infoserie nyhetsbrev
 
a pixel

prikkelinje_miniprikkelinje_miniprikkelinje_mini

Se hva som skjer i KF Infoserie i 2016

Tdligere i år gjennomførte vi en brukerundersøkelse. Svarene derfra har dannet grunnlag for utviklingen videre. Samtidig er kommunestrukturen i endring, noen fagområder som beredskap, inkludering og informasjonssikkerhet vokser. Vi prøver å imøtekomme nye behov med utvikling av flere kunnskapsprodukter.

Dette skjer i 2016:

prikkelinje_miniprikkelinje_miniprikkelinje_miniprikkelinje_mini

 
 

Regelverk

Rundskriv
B-200-15 PAI, lønnsstatistikk for 2015. Rundskrivet gir en innføring i hvordan kommunene skal rapportere til PAI-registeret. Fra i år skal også vikarer, pensjonister og midlertidig ansatte rapporteres inn. Det er kode for ansettelsesforhold som angir dette. Dermed er denne koden endret noe fra i fjor. En rekke virksomheter har også fått nytt brukernummer og tjenestekode. KS gir en kortere innføring i rundskrivet.

B-04/15 Bok om arbeidstidsplanlegging. Rundskrivet oppfordrer alle kommuner til å bestille den reviderte versjonen av boken Arbeidstidsplanlegging. Boken er revidert som følge av endringene i Arbeidsmiljøloven som trådte i kraft 1.07.2015. Den behandler blant annet gjennomsnittsberegning av arbeidstiden, overtid, Arbeidstilsynets dispensasjonsadgang og midlertidige ansettelser. Boken kan bestilles her.

Lover og forskrifter

I forskrift om organisering av brannvesen, er § 8-5 endret slik at kravene om opplæring for henholdsvis brannkonstabel i deltidsstilling (§ 7-3) og utrykningsleder i deltidsstilling (§ 7-7) er gitt en frist til 1.12.2016.

Veiledninger

Artikkelen Endringer i Arbeidsmiljøloven er oppdatert. Her kommenterer KS Advokatene lovendringene. Endringene i artikkelen berører aldergrenser og midlertidige ansettelser.

Artikkelen Opphør av arbeidsforhold etter fylte 70 år er oppdatert. Artikkelen utdyper hvilken betydning vårens endringer i Arbeidsmiljøloven har for eldre arbeidstakere i kommunal sektor.

Dommer og avgjørelser

To nye avgjørelser fra Likestillings- og diskrimineringsnemda:

Sak 19/2015 hadler om hvorvidt Oslo kommune diskriminerte en avdelingssykepleier X ved å pålegge henne kompetansehevende tiltak i norsk. X hadde arbeidet i helsetjenesten i Oslo kommune i over ti år, og mente hun ikke hadde behov for ytterligere norskkompetanse. Derimot mente X seg diskriminert på grunnlag av etnisitet. Nemda kom til at Oslo kommune ikke har brutt diskrimineringsforbudet.

Sak 74/2014 handler om kommunens plikt til individuell tilrettelegging for arbeidstaker. A sa etter lang tids helseproblemer opp sin stilling før fylte 67 år, men hevder at dette skjedde etter press fra arbeidsgiver, kommune X. Nemda kom imidlertid til at kommune X ikke hadde brutt plikten tilretteleggingsplikten.

KS’ Debatthefte for tariffoppgjøret 2016

Årets debattemaer er

  • Nytt lønnssystem fra 2015
  • Heltidskultur
  • Regelverket for sykelønn og nærvær
  • Kommunenes synspunkt på pensjon

Les mer her

 

Alt om tilrettelegging - arbeidsgivers plikter og handlingsrom

Finner du i temamappen under Snarveier.

 

Logg på KF Infoserie
KF Helse og Omsorg prikkelinje_mini

Regelverk

Høring om endringer i barnehageloven - barn med særlige behov.

Departementet foreslår å tydeliggjøre kommunens plikter ved å flytte lovpålegg fra opplæringsloven til barnehageloven. Dette vil påvirke de 8000 barna som idag har vedtak omspesialpedagogisk hjelp. Regjeringen forslår også å gi PP-tjenesten plikt til systematisk oppfølging i barnehagen.

Veiledninger

Bufdir og Helsedirektoratet har i felleskap utarbeidet et rundskriv for Samarbeid mellom barneverntjenester og psykiske helsetjenester til barnets beste (IS-11/2015). Her avklares det blant annet tjenestenes ansvar, oppgaver og plikt til å samarbeide, både generelt og i enkeltsaker innenfor rammene fastsatt av lovverket.

Ny bok:
Barn med sosial angst og sjenanse

Kirsten Flaten

  • Hvorfor blir enkelte situasjoner så angstfylte for noen barn?
  • Hva kan barnehagen og skolen gjøre for å redusere sosial angst og sjenanse hos barna?
  • På hvilke måter kan barnehagen og skolen samarbeide med foreldrene?
  Logg på KF Infoserie
KF Helse og Omsorg prikkelinje_mini

Regelverk

Det er gjort endringer i pasient- og brukerrettighetsloven, spesialisthelsetjenesteloven og i prioriteringsforskriften som innfører fritt behandlingsvalg og som strammer inn tidsfrister for behandling. Endringene medfører ingen nye krav til den kommunale helsetjenesten.

Samtidig er det kommet en høring om en helt ny forskrift om styringssystem i helse- og omsorgstjenesten. Forskriften kommer til å erstatte dagens internkontrollforskrift, og vil være tydeligere på krav til integrert styring i alle ledd.

Veiledninger

Bufdir og Helsedirektoratet har i felleskap utarbeidet et rundskriv for Samarbeid mellom barneverntjenester og psykiske helsetjenester til barnets beste (IS-11/2015). Her avklares det blant annet tjenestenes ansvar, oppgaver og plikt til å samarbeide, både generelt og i enkeltsaker innenfor rammene fastsatt av lovverket.

Hvordan å planlegge for fremtidens demenspasienter

Befolkningen blir eldre og flere får demens. Rapporten «Ressursbruk og sykdomsforløp ved demens» gir kommunene et bedre grunnlag for å legge langtidsplaner på demensområdet.

Undersøkelsen indikerer at kommunen kan satse mer på tjenester som kan avlaste pårørende og dermed utsette institusjonsopphold.

  Logg på KF Infoserie
prikkelinje_mini

Veiledninger

Offentleglova

Innsyn 2015. Eksempelsamling fra Pressens offentlighetsutvalg. Flere av eksemplene i rapporten er fra kommunale saker, blant annet om innsynsbegjæringer som ble avslått på feil grunnlag, for lang saksbehandlingstid og kommunemøter som skulle vært åpne.


 

Bli bedre til å vurdere dokumentinnsyn

Offentlighetsloven i all enkelhet (Else Marie Moe 2014)er en guide til loven og til rett vurdering av dokumentinsyn.

Boka kan kjøpes hos Kommuneforlaget.

Boka ligger også som kommentar til paragrafene i ofentleglova her i KF Kommunal forvaltning.

  Logg på KF Infoserie
prikkelinje_mini

KOSTRA

SSB har kommet med en veileder for KOSTRA-rapporteringen 2015, Oppslagshefte til hjelp ved KOSTRA-rapportering av regnskap.

Merverdiavgift

Fortolkning fra Skattedirektoratet: Kompensasjonsloven §§ 10 tredje ledd og 6 fjerde ledd - foreldelse av kompensasjonskrav

Tilskudds-og refusjonsordninger

Tilskudd som kommuner kan søke på:

Tilskudd til barn og familier 2016
Tilskudd til boliger og utbygging 2016
Tilskudd til helse- og omsorgstjenesten 2016
Tilskudd til integrering 2016
Tilskudd til klima, miljø og beredskap 2016
Tilskudd til kultur og livssyn 2016
Tilskudd til regioner, næring og landbruk 2016
Tilskudd til samferdsel 2016
Tilskudd til skoler og barnehager 2016

Tilskudd til sosiale tiltak 2016

All informasjonen er hentet fra statsbudsjettet.

Kunngjøringer om tilskudd

Rundskriv T-1/15 Om tilskuddsordninger for 2016 fra Klima-og miljødepartementet.
Tilskudd til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn – åpne møteplasser
Tilskudd til lokale samlivskurs
Tilskudd til utviklingstiltak på samlivsområdet
Tilskudd til tiltak innen fengsel, prostitusjon og menneskehandel

 

Momskompensasjon og skatteinnkreving

Var blant temaene på KS’ konsultasjonsmøte med Finansdepartementet.

Les mer her

  Logg på KF Infoserie
a pixel
a pixel
 
a pixel

 

Lang linje

Vil du lese tidligere nyhetsbrev?
Her er en oversikt over de siste nyhetsbrevene:

Januar 2015
Februar 2015
Mars 2015
April 2015
Mai 2015
Juni 2015
Juli og august 2015
September 2015
Oktober 2015

Lang linje

Du har mottatt dette nyhetsbrevet fordi du er registrert som bruker av KF Infoserie.

    dgfg
Kommuneforlaget AS
Haakon VIIs gate 9
Postboks 1263 Vika
0111 Oslo
kf-infoserie@kommuneforlaget.no
Tlf.: 24 13 28 50
www.kommuneforlaget.no
www.facebook.com/kommuneforlaget