Toppfelt

a pixel   A pixel  
 
Nr. 12/15 20. desember 2015 Epost Twitter Facebook KF Infoserie nyhetsbrev
 
a pixel

prikkelinje_miniprikkelinje_miniprikkelinje_mini

Se hva som skjer i KF Infoserie i 2016

Tdligere i år gjennomførte vi en brukerundersøkelse. Svarene derfra har dannet grunnlag for utviklingen videre. Samtidig er kommunestrukturen i endring, noen fagområder som beredskap, inkludering og informasjonssikkerhet vokser. Vi prøver å imøtekomme nye behov med utvikling av flere kunnskapsprodukter.

Dette skjer i 2016:

 

Vi ønsker dere alle en fredelig jul

prikkelinje_miniprikkelinje_miniprikkelinje_miniprikkelinje_mini

 
 

Regelverk

Avtaler

SFS 2201 - særavtalen for ansatte i barehager, skolefritidsordninger, skoler og familiebarnehager blir forlenget til 31.12.2016. Utdanningsforbudet aksepterte ikke tilbudet om videreføring. Uenigheten vil bli behandlet i sentral nemd.

Rundskriv

B-5/2015 Hovedavtale 1.1.2016 - 31.12.2017. Partene har blitt enige om å prolongere Hovedavtalen med to år. Det er også enighet om redaksjonelle endringer i del C. Dette er i hovedsak noe endret rekkefølge av avtaletekst, enkelte nye overskrifter samt språklige forbedringer. Full versjon av hovedavtalen vil bli tiljgjengelig i KF Personal i begynnelsen av januar.

Lover og forskrifter

Fra og med 01.12.2015, trer ny forskrift om politiattest i barnehage i kraft. Endringen innebærer at barnehagene må kreve politiattest fra alle personer som blir tilbudt jobb i barnehage før vedkommende begynner å arbeide, mot tidligere 14 dager innen arbeidsforholdet har begynt. Attesten skal nå inneholde alle typer anmerkninger, ikke bare de som gjelder sedelighet- og/eller overgrep. Arbeidsgiver kan hente ut attest også for en eksisterende arbeidstaker.

Dommer og avgjørelser

Ny dom fra Gulating Lagmannsrett LG-2014-189475 er lagt inn i KF Personal. Saken handler om hvorvidt særaldersgrensen for underordnede sykepleiere er alders- og kjønnsdiskriminerende. En sykepleier saksøkte Stavanger kommune etter at hennes stilling ble sagt opp som følge av at hun fylte 65 samme år. Retten kom til at selv om det er systematisk forskjellige økonomiske utfall for kvinnelige og mannlige sykepleiere, er ikke dette noe som er forårsaket av særaldergrensene. Sykepleieren fikk dermed ikke medhold.

KS Personalhåndbok 2016

Oppdatert versjon av KS Personalhåndbok vil være klar i januar 2016.

 

KS gir kommunene en ny modell for å lage prognoser for rekrutteringsbehov.

Ved hjelp av modellen kan kommunen lage prognoser for rekrutteringsbehovet for ulike stillingsgrupper de nærmeste 10 årene.

 

Debatthefte om hovedtariffoppgjøret 2016

I forbindelse med de kommende forhandlingene om hovedtariffavtalen har KS gitt ut et debatthefte som om kort tid sendes ut til kommunene. Heftet gir bakgrunnsinformasjon og gir en innføring i de sentrale problemstillingene. Last ned en PDF-versjon av heftet her.

Logg på KF Infoserie
KF Helse og Omsorg prikkelinje_mini

Regelverk

En ny § 14 Unntak i ekstraordinære situasjoner i forskrift om internkontroll i barnevernsinstitusjoner gjør det mulig å søke dispensasjon fra noen av kravene i forskriften. Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet har også tidligere i år utgitt en presisering av forskriften som tillater at institusjonen under visse forhold kan ha flere barn enn det er enkeltrom.

Ny forskrift om politiattest i barnehagen: Barnehagen skal kreve attest fra dag 1 ikke dag 14. Attesten skal vise alle anmerkninger, ikke bare seksuelle overgrep, og barnehagen skal vurdere skikketheten til søker. Barnehagen kan innhente ny informasjon, altså ny attest, etter at en person har begynt, og ikke bare når en person søker.

Ny forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager

Forskriften trer i kraft 1. janiar 2016 og samtidig oppheves forskrift om tilskudd til barnehager fra 2010.

 

Flere endringer i lover og forskrifter

vil bli informert om i nyhetsbrevet i januar 2016.

  Logg på KF Infoserie
KF Helse og Omsorg prikkelinje_mini

Regelverk

Høringsnotat - Krav om politiattest for personell i den kommunale helse- og omsorgstjenesten.

Departementet foreslår at kommunene skal få adgang til å stille krav om politiattest i egen kommune for alt personell som skal yte tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven, uavhengig av hvilke pasient- eller brukergrupper de skal yte tjenester til. Dagens krav om politiattest gjelder bare for personell som skal yte tjenester til barn og personer med utviklingshemming.

Departementet foreslår endring i § 5-4 (Krav om politiattest ved ytelse av tjenester til barn), samt nye
§ 5-4 a (Krav om politiattest ved ytelse av tjenester til personer over 18 år med utviklingshemming)
§ 5-4 b (Krav om politiattest etter beslutning i kommunen)
§ 5-4 c (Konsekvenser av anmerkninger på en politiattest).

Veiledninger

Rundskriv I-9/2015 Rettighetsfesting av brukerstyrt personlig assistanse (BPA).

Rundskrivet tar blant annet opp spørsmål om hva som ligger i rettigheten om brukerstyrt personlig assistanse, forholdet til annen lovgiving og hva som er kommunens ansvar i henhold til helse- og omsorgstjenesteloven.


Kommunens ansvar for øyeblikkelig hjelp

1. januar 2016 får kommunen ansvar for å ha et tilbud om døgnopphold for øybelikkelig hjelp-brukere.

Det er tredje avsnitt i § 3-5 i helse-og omsorgstjenesteloven som nå trer i kraft.

Det kommer også en ny forskrift om kommunenes plikt til å sørge for øyeblikkelig hjelp døgntilbud.

 

Flere endringer i lover og forskrifter

vil bli informert om i nyhetsbrevet i januar 2016.

  Logg på KF Infoserie
prikkelinje_mini

Veiledninger

Arkivlova § 7 - Spørsmål om kva journalføringsreglar som gjeld for sjølvstendige rettssubjekt som er omfatta av offentleglova.
Departementet svarer på spørsmål angående Offentleglova § 10. som slår fast at "Organet skal føre journal etter reglane i arkivlova med forskrifter". Denne plikten gjelder for alle organer som omfattes av offentleglova, men bestemmelsene vil kun ha praktisk betydning for de som ikke alledre er forpliktet etter arkivloven og arkivforskriften til å føre journal - altså private rettsubjekter.

 


 

Kommunens ansvar for prikksystemet i skjenkebevillingen

Fra 1. januar skal kommunen administrere e prikksystem som gir kommunen rett til å inndra bevillinger. De nye reglene om dette finnes i forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk med nye §§ 10-2 til
10-6.

Det er kommunestyret som skal fatte vedtak om tildeling av prikker og om inndragning av bevilling.

  Logg på KF Infoserie
prikkelinje_mini

KOSTRA 2016

Veilederen for regnskapsrapporteringen i KOSTRA er oppdatert med blant annet nye/opphevede funksjoner og arter.

Departementet har sendt ut et brev med informasjon om endringene. Kort fortalt er dette endringene i arter og funksjoner:

Funksjoner

  • Ny funksjon 533 Kunst, design og arkitektur for fylkeskommuner
  • Funksjon 255 Medfinansiering somatiske tjenester utgår
  • Funksjon 392 Andre religiøse formål, endrer navn til Funksjon 392 Tilskudd til tros-og livssynssamfunn.
  • Funksjon 281 Økonomisk sosialhjelp endrer navn til Funksjon 281 Ytelse til livsopphold
  • For funksjonene 172 Pensjon og 472 Pensjon, 283 Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig og funksjon 393 Gravplasser og krematorier, er det foretatt en utdypning i veiledningen

Arter

  • Art 290 Internjøp og 790 Internsalg utgår
  • For artene 230 Vedlikehold, bygg-/anleggstjenester og nybygg/nyanlegg og 270 Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon) er det noen presiseringer i veiledningen.

Se også oversikten over alle funksjoner og arter med relevante spørsmål og svar.

Merverdiavgift

Artikkel fra Skattedirektoratet: Kompensasjon for merverdiavgift - Kulturhus mv.

Tilskudds-og refusjonsordninger

Nye tilskudd fra Helsedirektoratet:
Tilskudd til kommunalt rusarbeid
Tilskudd til tilbud til voksne med langvarige og sammensatte behov.

Tilskuddsordninger fra NAV
Kunngjøring om tilskudd til boligsosialt arbeid i 2016
Kunngjøring av tilskudd for å styrke arbeidet mot barnefattigdom i 2016

Statsbudsjettet

Budsjettforlik på Stortinget. KS har skrevetet notat med en oppsummering av de tallene som har betydning for kommunene.

KS’ budsjettundersøkelse

.. som er gjennomført med utgangspunkt i rådmannens/byrådenes fremlagte forslag til budsjett, viser at kommunene planlegger å øke bruken av penger mest innen barnevern og sosialtjenester. Endringer i skolestruktur og færre ungdomskoleelever gjør at utgiftene til skole ikke øker like mye. Undersøkelsen viser videre at budsjettforslagene i mange kommuner og fylkeskommuner er en bedring i økonomien og at færre øker eiendomsskatten.

 

Forslag til nytt inntektssystem for kommunene

Kommunaldepartementet har sendt ut en høring med forslag til endringer i kostnadsnøkkelen, inntektssystemet og tilskuddsordningene.

Høringen vil straks bli lagt inn i KF Økonomi.

 

 

 

  Logg på KF Infoserie
a pixel
a pixel
 
a pixel

 

Lang linje

Vil du lese tidligere nyhetsbrev?
Her er en oversikt over de siste nyhetsbrevene:

Januar 2015
Februar 2015
Mars 2015
April 2015
Mai 2015
Juni 2015
Juli og august 2015
September 2015
Oktober 2015
November 2015

Lang linje

Du har mottatt dette nyhetsbrevet fordi du er registrert som bruker av KF Infoserie.

    dgfg
Kommuneforlaget AS
Haakon VIIs gate 9
Postboks 1263 Vika
0111 Oslo
kf-infoserie@kommuneforlaget.no
Tlf.: 24 13 28 50
www.kommuneforlaget.no
www.facebook.com/kommuneforlaget