Toppfelt

a pixel   A pixel  
 
Nr. 01/16 15. januar 2016 Epost Twitter Facebook KF Infoserie nyhetsbrev
 
a pixel

prikkelinje_miniprikkelinje_miniprikkelinje_mini

prikkelinje_miniprikkelinje_miniprikkelinje_miniprikkelinje_mini

 
 

Regelverk

Avtaler

Hovedavtalen for perioden 1.1.2016 til 31.12.2017 er nå tilgjengelig.

SFS 2305 - Kommunelegeavtalen - for perioden 2016-2017

Reisegodtgjørelse

Fra 1.1.2016 er det innført skatt på kjøregodtgjørelse over 3,80 kr/km for arbeidstakere som bruker egen bil i jobbsammenheng. Etter statens satser utbetales det nå 4,10 kr/km i godtgjørelse opp til 10 000 kjørte kilometer. Arbeidsgiver må da sørge for at det som utbetales over 3,80 kr/km av godtgjøringen for bruk av egen bil - normalt 30 øre pr. km - beskattes. Det påløper også arbeidgiveravgift på dette beløpet. For en full oversikt over satser for reiser innenlands, se kommuneforlagets oversikt.

Rundskriv

B-1/2016 SFS 2305 Sentral forbundsvis særavtale mellom KS og Den norske legeforening om vilkår for leger og turnusleger i kommunehelsetjenesten med arbeidsavtale, herunder leger i fastlegeordningen.

Lover og forskrifter

Folketrygdloven. Det er gjort endringer i § 4-5, § 4-10 (2) og(3), § 4-20 (3) og (5), § 12-15, § 12-16, § 17-6 (1), § 22-8, § 25-4 (1).
Arbeidsmiljøloven får nytt kapittel 14 A om konkurransebegrensende avtaler i et arbeidsforhold.

KS Personalhåndbok 2016

Det er gjort endringer som i hovedsak er redaksjonelle eller tilpasninger av innholdet til endringene i arbeidsmiljøloven som trådte i kraft 1.juli 2015.

I kapittel 2.7 er det gjort endringer i tråd med utvidet tilgang til å ansette midlertidig.

Kapittel 5.4 er oppdatert i tråd med utvidet adgang til å gjennomsnittberegne arbeidstiden.

Kapittel 5.10 er endret i tråd med nye regler for beredskapsvakters andel av ordinær arbeidstid.

Det er også gjort endringer i kapittel 4 i tråd med endringene i sentrale lønnstillegg og nytt lønssystem som trådte i kraft 1.5.2015.

Kapittel 10.5 "Følge av pasient/klient/elev" er forløpig utelatt i påvente av enighet mellom partene om SGS 1010.

 

NOU 2016: 1 Arbeidstidsutvalget — Regulering av arbeidstid – vern og fleksibilitet

Les KS' innspill

Les oppsummering av forslagene

Les mer på nyhetssiden i KF Personal

Logg på KF Infoserie
KF Helse og Omsorg prikkelinje_mini

Regelverk

Barnevernloven
Det har kommet endringer i barnevernloven med formål å bidra til at internasjonale barnebortføringssaker løses raskere. Endringene innebærer blant annet at:

 • vedtak om omsorgsovertakelse skal gjelde for et år i barnebortføringssaker (§ 4-13 annet ledd)
 • under visse forhold er det nå ulovlig å ta med barnet ut av Norge uten samtykke fra barneverntjenesten (§ 4-31)
 • barneverntjenesten skal gi informasjon om et bortført barn til barnets oppholdsstat, med mindre det ikke er til barnets beste eller det ikke er forsvarlig (§ 6-7 fjerde ledd)

Tilskudd til private barnehager
En ny forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager er trådt i kraft og innebærer en ny måte å beregne tilskuddet til de private barnehagene på.

Veiledninger

Rundskriv Q-42/2015: Retningslinjer for hvordan barneverntjenesten kan håndtere saker der barnet har tilknytning til andre land.

Ledelse av verdistyrte barnehager

Tom Rune Fløgstad, Grete Helle

Det er den daglige kvaliteten som er syretest på hvor god kvalitet barnehagen har for barn og foreldre.

Kjøp boken hos Kommuneforlaget

  Logg på KF Infoserie
KF Helse og Omsorg prikkelinje_mini

Regelverk

Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester har fått nye satser:

 • Fribeløpet før beregning av vederlag for langtidsopphold i institusjon settes til 7.800 kr.
 • Fribeløpet før beregning av vederlag for langtidsbeboere i institusjon som bor på dobbeltrom selv om dette ikke er deres valg settes til kroner 37.250 kr.
 • Maksimal egenandel for korttidsopphold på institusjon økes til 150 kr. per døgn
 • Maksimal egenandel for enkelt dag- eller nattopphold settes egenandelen til 80 kr.
 • Maksimal samlet egenandel per måned for praktisk bistand og opplæring utenfor institusjon i husholdninger med samlet skattbar nettoinntekt før særfradrag under 2 G endres fra kroner 186 til kroner 190.

Veiledninger

Rundskriv I-1/2016 om endring av fribeløp og egenandeler for kommunale helse- og omsorgstjenester.

Framtidens demensomsorg

Demente trenger andre omgivelser enn det som er tradisjonen for sykehjem og pasienter generelt.

SINTEF-rapporten Er smått alltid godt i demensomsorgen? drøfter nye boformer og mer personsentrert omsorg.

  Logg på KF Infoserie
KF Helse og Omsorg prikkelinje_mini

Regelverk

Ny forskrift om brannforebygging. Forskriften fra 2002 blir samtidig opphevet. Hovedtrekkene i den nye forskriften er:

Tydeliggjøring av de enkelte aktørenes plikter.
Mindre detaljerte krav til virksomhetenes organisering av internkontroll.
Frekvenskrav for tilsyn og feiing erstattes av bestemmelser som forplikter kommunene til å gjøre lokale vurdeinger av risiko og sårbarhet.
Kommunene får spesiell plikt til å kartlegge utsatte grupper med spesiell risiko for å omkomme i brann.
De særskilte reguleringene av aktsomhetskravet er fjernet og erstattet med en mer generell understreking av den enkeltes plikt til å unngå brann.

Konsekvensene av den nye forskriften blir i løpet av den kommende uken innarbeidet i KF HMS-håndbok, HMS-håndbok Barnehage, HMS-håndbok Helse, HMS-håndbok Teknisk, HMS-håndbok Adiminstrasjon og HMS-håndbok Skole.

Forskrift om utførelse av arbeid.
Kapittel 17Arbeid i høyden er endret. Blant annet er det kommet nye opplæringskrav. Les mer detaljert om endringene hos Arbeidstilsynet.KF HMS-håndbok

HMS-håndboka hjelper ledere med å planlegge aktiviteter, utføre kartlegginger, gjennomføre tiltak, og forbedre helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen. Slik blir kravene til internkontroll for HMS ivaretatt.

Utviklet av Kommuneforlaget og Teknisk Institutt

  Logg på KF Infoserie
prikkelinje_mini

Regelverk

Endringer i regelverket om alkoholbevilling:

 • Alkoholloven § 1-6 er endret og gir kommunestyret anledning til å videreføre en gjeldende bevilling uten fornyelse. En forutsetning for å kunne fatte slikt unntak, er at kommunen har foretatt en gjennomgang av alkoholpolitikken etter kommunevalget.

 • Alkoholloven § 1-8 er endret og er hjemmel for en rekke nye bestemmelser i alkoholforskriften, som gir kommunen ansvar for prikktildelingssystem og kunnskapskrav til kontrollører.

 • Se alkoholforskriften §§ 5-1, 5-4 og 5-6 og ny 17-3 om kunnskapsprøver for kontrollører og for virksomheter med sjenkebevilling.

 • Se alkoholforskriften § 6-2 om nye gebyrsatser.

 • Se alkoholforskriften § 9-5 om at det nå skal være to kontrollører ved kontroll av skjenkesteder.

 • Se alkoholforskriften Kapittel 10 om prikktildelingssystemet.

Se Helsedirektoratets informasjon om de nye bestemmelsene.

Prop. 45 L (2015-2016) Endringar i kommuneloven. KMD har kommet med et forslag om å avvikle samkommunen. Eksisterende samkommuner får bestå inntil 1. januar 2020. Forslaget er del av kommunereformprosessen.

Tema: Innsyn i interne dokumenter

Hva er et internt dokument?

Hvilke typer kommunale dokumenter kan det ikke nektes innsyn i?

Er det adgang til å nekte innsyn i dokumenter som saksframlegg, sakslister, og dokumenter som sendes mellom kommunale enheter og kontrollutvalg, revisjonsorgan og klagenemnder?

Les mer om innsynsrett og offentlighet i temasamlingen vår.

  Logg på KF Infoserie
prikkelinje_mini

Veiledninger

Klage på karakter for eksamen i videregående. Utdanningsdirektoratet har utgitt en oppdatert artikkel om hvordan de videregående skolene behandler klager på eksamen med nye tidsfrister for arbeidet.


Framtidas kompetanser i barnehage og skole

I mer enn 20 dialogmøter over hele landet våren 2015 ga kommuner innspill til en rekke problemstillinger som berører framtidas kompetanser. Resultatene er samlet i rapporten «Framtidas kompetanser i barnehage og skole», som Rambøll har utarbeidet på oppdrag fra KS.

  Logg på KF Infoserie
prikkelinje_mini

Regelverk

Inkassosatsen for 2016 er satt til 670 kr.

Ny Forskrift om forsinkelsesrenter. Forsinkelsesrenten er satt til 8,75 % p.a. Kompensasjon for inndrivelseskostnader er satt til 370 kroner.

Rundskriv A-1/2015. ASD har justert de statlige veiledende retningslinjene for økonomisk stønad i 2016. Satsene er justert i tråd med anslaget for økt konsumprisindeks i nasjonalbudsjettet på 2,5 %.

Et nytt tredje ledd i sosialtjenesteloven § 18 har trådt i kraft. Tilføyingen slår fast at barnets inntekt i skoleferier og fritid ikke skal tas hensyn til når familiers søknad om stønad skal vurderes.

Bustøtteforskriften § 1 og § 3 har nye satser for utregning av bostøtte.

Forskrift om fastsetjing og endring av fostringstilskot har fått nye grunnlagstall for utregningen for fostringstilskuddet.

Disse brosjyrene kan deles ut til personer som kan trenge hjelp til sin privatøkonomi:

  Logg på KF Infoserie
prikkelinje_mini

Innfordring av kommunale krav

Nye satser for innfordring av kommunale krav:
Rettsgebyret er 1025 kroner.
Inkassosatsen er 670 kroner.
Forsinkelsesrenten er satt til 8,75 prosent p.a. Kompensasjon for inndrivelseskostnader er satt til 370 kroner.

Inntekstberegning

Høringsnotat fra KMD: Forslag til nytt inntektssystem for kommunene.

Tilskudds-og refusjonsordninger

Tilskudd fra IMDi for integrering av flyktninger:
01/2016: Integreringstilskudd
02/2016: Bosetting av personer med alvorlige kjente funksjonshemminger og/eller adferdsvansker
04/2016: Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere og norsk for asylsøkere i mottak
05/2016: Jobbsjansen
07/2016: Forsøk med gratis kjernetid i barnehage
13/2016: Lokal forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme
08/2016: Etablereropplæring for innvandrere

KOSTRA 2016

Endringer i KOSTRA - arter og funksjoner for 2016
I forskrift om rapportering fra kommuner og fylkeskommuner er vedleggene oppdatert med de nye funksjonene og artene.

Forslag til nytt inntektssystem - hvordan påvirker det din kommune?

KS har laget tabeller som viser økonomiske utslag fylkesvis.

 

 

  Logg på KF Infoserie
a pixel
a pixel
 
a pixel

 

Lang linje

Lang linje

Du har mottatt dette nyhetsbrevet fordi du er registrert som bruker av KF Infoserie.

    dgfg
Kommuneforlaget AS
Haakon VIIs gate 9
Postboks 1263 Vika
0111 Oslo
kf-infoserie@kommuneforlaget.no
Tlf.: 24 13 28 50
www.kommuneforlaget.no
www.facebook.com/kommuneforlaget