Toppfelt

a pixel   A pixel  
 
Nr. 02/16 16. februar 2016 Epost Twitter Facebook KF Infoserie nyhetsbrev
 
a pixel

prikkelinje_miniprikkelinje_miniprikkelinje_mini

prikkelinje_miniprikkelinje_miniprikkelinje_miniprikkelinje_mini

 
 

Dommer og avgjørelser

LG-2014-163402 er relevant for temaene arbeidstid og merarbeid/overtid.
A var ansatt i X kommune som brannsjef (27% stilling) samtidig som han fra 2004 ledet plan- og bygningsavdelingen i samme kommune (100% stilling). Arbeidstakeren hadde innen januar 2012 registrert 1595 timer han mente å ha krav på overtidsbetaling for, alternativt rett til å avspasere. Kommunen mente derimot As stilling som plan- og bygningssjef innebar at han var fritatt fra arbeidstidsbetemmelsene, og dermed ikke hadde rett på avspasering eller overtidsbetalt. Lagmannsretten kom til at dette var tilfelle, og frifant kommunen.

To nye høyesterettsdommer er relevante for temaet oppsigelse.

I HR-2015-2449-A ble A oppsagt som resultat av nedbemanning i virksomheten han jobbet. Han var den eneste ansatte i sin avdeling. A avslo tilbud om annet, dårligere lønnet arbeid i virksomheten, og kjernespørsmålet i saken ble heretter hvorvidt det var saklig begrunnet å benytte avdelingen X var eneste ansatt i som utvelgelseskrets, og ikke hele virksomheten. Høyesterett kom imidlertid til at omstendighetene tilsa at avgrensingen var saklig, og gav ikke X medhold.

Se også artikkelen nedbemanning i kommunesektoren for mer om dette temaet.

I HR-2008-936-A ble X sagt opp fra sin stilling etter å ha avslått flere tilbud om annet passende arbeid. X hadde en lengre historikk med psykisk sykdom, og hevdet at dette hindret ham på en måte som tilsa at tilbudene måtte ses bort ifra og oppsigelsen dermed kjennes ugyldig. Høyesterett kom til at Lagmannsrettens tidligere dom var riktig, og gav ikke X medhold.

Akademisk arbeidskraft i kommunene er viktig for å bygge gode og sterke fagmiljøer

Dette kommer fram i en ny rapport som er laget av KS og Akademikerne.

Logg på KF Infoserie
KF Helse og Omsorg prikkelinje_mini

Veiledninger

Utdanningsdirektoratet har utgitt rundskriv-2-2016 som klargjør om foreldrene eller barneverntjenesten kan ta avgjørelser på vegne av barnet i skolespørsmål ved omsorgsovertakelse

Mening, mot & menneskeverd

Ny bok av Line Melvold!

  Logg på KF Infoserie
KF Helse og Omsorg prikkelinje_mini

Veiledninger

Veileder fra Helsedirektoratet: Barn og unge med habiliteringsbehov.


Hverdagsrehabilitering

Kommuneforlaget har i samarbeid med KS utviklet et digitalt verktøy for å kartlegge effekten av hverdagsrehabilitering. Verktøyet gir anledning til å registrere brukernes funksjons- og mestringsnivå, samt dokumentere utviklingen av kommunens ressursinnsats.

 

  Logg på KF Infoserie
KF Helse og Omsorg prikkelinje_mini

Veiledninger

Veiledningen til ny forskrift om brannforebygging er nå tilgjengelig i KF HMS og HMS-håndbøkene.

Forskriften trådte i kraft 1. januar 2016.

 Hva er nytt i den nye forskriften??

Det er gjort en presisering av hva som er eiers og hva som er brukers plikter. Som konsekvens av dette er at det gamle kravet om brannvernleder er opphevet. I praksis kan man imidlertid fortsette med den gamle ordningen med brannvernleder, forutsatt at det er klarlagt at dette er eiers representant.

Minimumskravet til tilsyn med særskilte brannobjekter er også fjernet. Det betyr at kommuner kan føre tilsyn sjeldnere dersom de finner dette formålstjenlig.

  Logg på KF Infoserie
prikkelinje_mini

Veiledninger

Offentleglova

Innsyn i forvaltningen - Kompetanse, etterspørsel og makt. Justisdepartementet har kommet med en evaluering av offentleglova. Det er Oxford Research som har gjennomført evalueringen. Noe av det som kommer frem er at forvaltningen opplever loven som vanskelig å praktisere. Det er et stort rom for skjønn, som gir forvaltningen stor tolkningsmakt.¶

Les også: Innsyn 2015. Eksempelsamling fra Pressens offentlighetsutvalg

 

Tema: Merinnsyn

Gjelder plikten til å vurdere merinnsyn ved innsynskrav i alle typer offentlige dokumenter?

Gjelder plikten til å vurdere merinnsyn også når det er spørsmål om å få innsyn i et dokument som inneholder taushetsbelagte opplysninger?

Les alt om merinnsyn i temasamlingen under Snarveier.

  Logg på KF Infoserie
prikkelinje_mini

Regelverk

Et nytt fjerde ledd i forskrift til opplæringsloven § 3-3 vil medføre at en elev ved videregående skole ikke skal få halvårsvurdering eller standpunktkarakter hvis eleven har et fravær på over 10 prosent av timene i faget.
Eleven kan likevel få halvårsvurdering eller standpunktkarakter med et fravær på over 10 prosent hvis fraværet skyldes årsaker som nevnt i forskriften § 3-47 femte ledd bokstav a til f og åttende ledd.

Denne endringen trer i kraft 1. august 2016.

Veiledninger

Utdanningsdirektoratet har utgitt rundskriv-2-2016 som klargjør om foreldrene eller barneverntjenesten kan ta avgjørelser på vegne av barnet i skolespørsmål ved omsorgsovertakelse.

FUG og KS med beredskapsteam mot mobbing

Les mer om erfaringskonferanse 15. april 2016.

  Logg på KF Infoserie
prikkelinje_mini

Inntektsberegning

Forslaget til nytt inntektssystem for kommunene er nå lagt inn i KF Økonomi.

Offentlige anskaffelser

Prop. 51 L (2015-2016). Lov om offentlige anskaffelser (anskaffelsesloven)
Denne proposisjonen inneholder forslag til et helt nytt regelverk for offentlige anskaffelser. Forslaget dekker både forenklingsbehov og inkorporering av EØS-direktiver.

Tilskudds-og refusjonsordninger

Tilskudd fra Helsedirektoratet for 2016

Informasjon om alle ordningene med søknadsfrister ligger i mappen Tilskudd og refusjoner - Helse og omsorg.

 • Kompetansehevende tiltak for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt
 • Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester
 • Psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene
 • Særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester - rapportering av utgifter påløpt i 2015
 • Etablering og drift av dagaktivitetstilbud til hjemmeboende personer med demens
 • Bedre tverrfaglig innsats - utvikling av lokal samhandling
 • Kommunale rusforebyggende koordinatorer - SLT-modellen
 • Nasjonale tiltak for forebygging av selvmord og selvskading
 • Kartlegging av overdosedødsfall - Nasjonal overdosestrategi 2014 - 2017
 • Etablering og drift av regionale odontologiske kompetansesentre
 • Systematisk kvalitetsarbeid i tannhelsetjenesten
 • Lønn til tannleger under spesialistutdanning i pedodonti
 • Spesialistutdanning av tannleger
 • Integrert løp i dobbeltkompetanse for tannleger
 • Fylkeskommunale praksisplasser for tannpleierutdanning ved Høgskolen i Hedmark
 • Forskning og utredning vedrørende tannbehandlingsmaterialer

 

Kommunene og norsk økonomi 1/2016
Back to the 80's?

En utgivelse fra KS

 

 

  Logg på KF Infoserie
a pixel
a pixel
 
a pixel

 

Lang linje

Lang linje

Du har mottatt dette nyhetsbrevet fordi du er registrert som bruker av KF Infoserie.

    dgfg
Kommuneforlaget AS
Haakon VIIs gate 9
Postboks 1263 Vika
0111 Oslo
kf-infoserie@kommuneforlaget.no
Tlf.: 24 13 28 50
www.kommuneforlaget.no
www.facebook.com/kommuneforlaget