Toppfelt

a pixel   A pixel  
 
Nr. 03/16 15. mars 2016 Epost Twitter Facebook KF Infoserie nyhetsbrev
 
a pixel

prikkelinje_miniprikkelinje_miniprikkelinje_mini

prikkelinje_miniprikkelinje_miniprikkelinje_miniprikkelinje_mini

 
 

Regelverk

Avtaleverket

Tvisten mellom KS og Econa / Naturviterne er løst uten at partene måtte gå om arbeidsretten. Tvisten om kap 3.4 og 5.2 i HTA førte til at det ikke ble gjennomført lokale forhandlinger mellom partene høsten 2015. Disse skal nå gjennomføres snarest. Les mer om dette her.

Før jul godtok ikke Utdanningsforbundet videreføringen av SFS 2201. Uenigheten med KS skal behandles i nemnd 9 mars.

Dommer og avgjørelser

KS' jurister har på vegne av Kommuneforlaget gjort et utvalg av saker som var til behandling i Tvisteløsningsnemnda i 2014. Avgjørelsene har relevans for feltene fortrinnsrett for deltidsansatte, arbeidstidsordninger og utdanningspermisjon og er informative for den som håndterer liknende saker. De ligger i kronologisk rekkefølge i mappen Tvisteløsningsnemnda under Dommer og avgjørelser. Her er noen av vedtakene:

2015/12: Fortrinnsrett til utvidet stilling for deltidsansatte

2014/60: Rett til redusert arbeidstid

2014/61: Rett til utdanningspermisjon

Sivilombudsmannen

Det er lagt inn en ny uttalelse fra Sivilombudsmannen som er relevant for emnet tilsetting. Saken dreide seg om tilsetting av fagleder ved X omsorgssenter i X kommune. Y klagde på X kommunes avgjørelse, og hevdet seg betydelig bedre kvalifisert enn den tilsatte. Sivilombudsmannen konkluderer med prosessen var brudd på kravet om forsvarlig saksbehandling. Dette lå særlig i at manglende skriftlighet gjorde det umulig å ettergå kommunens vurdering av søkernes kvalifikasjoner. Les hele uttalelsen her.

Kommunen må forplikte seg til flere læreplasser

For å dekke arbeidslivets behov for flere fagarbeidere framover, og ikke minst for å sikre ungdom en forutsigbar vei fram til et fagbrev, forplikter vi oss til forsterket innsats for å skaffe flere læreplasser.

Les mer hos KS

 

Fagopplæringsboka
2015-2016

Bla i boka

Logg på KF Infoserie
KF Helse og Omsorg prikkelinje_mini

Stortingsmelding om barnehagene

Tid for lek og læring — Bedre innhold i barnehagen.

Meldingen foreslår å lovfeste blant annet krav til norskspråklig kompetanse hos de ansatte og samarbeid mellom skole og barnehage. Meldingen foreslår også tiltak for å styrke språkarbeidet i barnehagen, en ny rammeplan og bedre mulighet for de ansatte for faglig utvikling.

KS mener det trengs en hel kommune for å gi barn en god oppvekst. Les hva KS sier om stortingsmeldingen.

 

Se meg, jeg vil leke
Terje Melaas

Melaas kan kunsten å få hver eneste ansatt til å føle seg viktig og betydningsfull, like mye som han nådeløst krever lekens plass.

  Logg på KF Infoserie
KF Helse og Omsorg prikkelinje_mini

Veiledninger

Helsedirektoratet har publisert en ny veileder for saksbehandling for tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven §§ 3-2 første ledd nr. 6, 3-6 og 3-8 (IS-2442). Veilederen gir en praktisk innføring i reglene som gjelder for god saksbehandling og tildeling av tjenester og uttrykker de sentrale myndighetenes forståelse av disse. Veilederen erstatter IS-1040 Saksbehandling og dokumentasjon for pleie- og omsorgstjenester.

Helsedirektoratet har endert framgansmåten for registrering av tall på personer med psykisk utviklingshemming i kommunene. Les om hvordan det skal gjøres i rundskriv IS-3/2016. Frist for registreringen er 15. april.


Veilederheftet

En praktisk guide til god veiledning av kandidater som skal ta fagprøven

  Logg på KF Infoserie
prikkelinje_mini

Regelverk

NOU 2016: 4. Ny kommunelov.

Høringsnotat om råd i kommuner og fylkeskommuner for ungdom, eldre og personer med nedsatt funksjonsevne.
Forslaget har bakgrunn i et ønske om å legge bedre til rette for medvirkning. Ungdom, eldre og personer med nedsatt funksjonsevne er ofte underrepresentert i folkevalgte organer. For å gjøre noe med dette, og for å sikre likere regler, foreslås det en egen generell bestemmelse i kommuneloven.

Prop. 62 L (2015-2016). Endringer i forvaltningsloven mv. (administrative sanksjoner mv.)
Proposisjonen drøfter og gir generelle anbefalinger om når det bør kunne gis hjemmel for bruk av administrative sanksjoner, for eksempel overtredelsesgebyrer og administrative rettighetstap, som et alternativ til straff.
Proposisjonen foreslår å tilføye nye bestemmelser §§ 43-51.

Prop. 65 L (2015-2016). Endringer i forvaltningsloven (forbud mot bruk av barn som tolk)
Når et barn blir satt til å tolke, eller formidle informasjon mellom et forvaltningsorgan og en privat person, kan barnet bli utsatt for en vanskelig rollekonflikt og en forventning om å ivareta interessene til voksne familiemedlemmer i deres kontakt med forvaltningen.
Proposisjonen foreslår en ny § 11 e som forbyr bruk av barn som tolk unntatt når det er nødvendig for å berge liv eller helse.

Dommer og avgjørelser

Høyesterettsdom om forvaltning av kommunale midler (HR-2016-476-A)
Danske bank gikk til sak mot Bremanger kommune i kjølvannet av Terra-saken angående gyldigheten av noen derivatavtaler. Etter å ha tapt i tingretten og lagmannsretten, kom Høyesterett til at avtalene kommunen hadde med Danske bank om restrukturering av lån, er gyldige.

Underretning om klageadgang og klagefrist ved utskriving av eiendomsskatt (sak 2015/2323.
Sivilombudsmannen er kommet til at Porsanger kommunes praksis med å underrette om klageadgang og klagefrist på eiendomsskattevedtak ved kunngjøring i lokalavisene, neppe vil oppfylle kravene til underretning om vedtak som stilles i forvaltningsloven § 27 tredje ledd.

Dette sier KS om ny kommunelov

  • Vil gi et sterkere lokaldemokrati
  • Vil styrke kommunens internkontroll og gi bedre helhetlig styring.

Les uttalelsen fra KS.

 

KS med bok om sin historie

  Logg på KF Infoserie
prikkelinje_mini

Regelverk

Det er tilføyd et nytt fjerde ledd i forskrift til opplæringsloven § 3-3 som medfører at en elev ved videregående skole ikke skal få halvårsvurdering eller standpunktkarakter i et fag hvis eleven har et fravær på over 10 prosent av timene i faget.
Eleven kan likevel få halvårsvurdering eller standpunktkarakter i ei fag med et fravær på over 10 prosent hvis fraværet skyldes årsaker som nevnt i forskriften § 3-47 femte ledd bokstav a til f og åttende ledd. Endringen trer ikke i kraft før 1. august 2016 og omfatter ikke skoleåret 2015-2016.

Veiledninger

Utdanningsdirektoratet har gitt ut en veileder for hvordan skolene skal behandle klager på standpunktskarakterer i fag.


Slik kan du følge opp nasjonale prøver

På udir.no og matematikksenteret.no er det lagt ut forslag til flere undervisningsopplegg som handler om hvordan oppgavene fra nasjonal prøve i regning kan tas i bruk i klasserommet slik at de kan være til hjelp i elevenes læring.

  Logg på KF Infoserie
prikkelinje_mini

Merverdiavgift

Merverdiavgiftskompensasjon – vurdering av endret praksis i Skatteetaten. KS har fått gjennomført en kartlegging av kommunenes og Skatteetatens praksis for momskompensasjon på investeringer i kulturhus og kommunale boliger.

Offentlige anskaffelser

Terskelverdiene ble oppdatert i februar. Se oversikten her.

Nytt inntektssystem

KS har gitt høringsuttalelse til forslaget til nytt inntektssystem for kommunene. Høringsuttalelsen finnes her.

 

  Logg på KF Infoserie
a pixel
a pixel
 
a pixel

 

Lang linje

Lang linje

Du har mottatt dette nyhetsbrevet fordi du er registrert som bruker av KF Infoserie.

    dgfg
Kommuneforlaget AS
Haakon VIIs gate 9
Postboks 1263 Vika
0111 Oslo
kf-infoserie@kommuneforlaget.no
Tlf.: 24 13 28 50
www.kommuneforlaget.no
www.facebook.com/kommuneforlaget