Toppfelt

a pixel   A pixel  
 
Nr. 04/16 15. april 2016 Epost Twitter Facebook KF Infoserie nyhetsbrev
 
a pixel

prikkelinje_miniprikkelinje_miniprikkelinje_mini

prikkelinje_miniprikkelinje_miniprikkelinje_miniprikkelinje_mini

 
 

Regelverk

Avtaleverket

SFS 2305: Den nye fastlegeavtalen (SFS 2305) som ble inngått før jul 2015, gir rett til pensjonsopptjening av beredskapsgodtgjøring og timelønn for legevaktarbeid. I denne artikkelen gir KS en kort innføring i hvordan endringen skal forstås og praktiseres.

SFS 2201: Etter behandling i sentral nemnd har SFS 2201 fått nytt punkt 3.2. Punktet gir nå en annen presiserering av innholdet på de 4 timene banrehagelærere og pedagogiske ledere har avsatt ukentlig, og at det er styrers ansvar å tilrettelegge for dette. Avtalen har også fått forlenget varighet, ut 2017. Les også møteboken fra nemndsbehandlingen her.

Lover og forskrifter

4 april endret Arbeids- og sosialdepartementet medleverforskriften, slik at den nå inkluderer ansatte ved institusjoner for mindreårige asylsøkere.
Departementet skriver i sin kommentar til endringen: Forskriften gjelder også arbeid ved omsorgssentre for mindreårige som har kommet til riket og søkt asyl uten foreldre eller andre med foreldreansvar. Hva som regnes som omsorgssenter etter reglene her, er nærmere regulert i barnevernsloven kapittel 5A. Som mindreårig regnes etter barnevernlovens § 5A-1 barn under 15 år, men Kongen kan etter barnevernlovens bestemmelser utvide dette til også gjelde barn over 15 år.

Lønnsoppgjøret 2016

KS har lagt ut en nyttig oppsummering av forhandlingsordningen og avtalestrukturen i tariffområdet, samt en artikkel om i lønnsoppgjøret 2016.

 

Streik

Heftet gir praktiske råd om hvordan kommuner, fylkeskommuner og bedrifter skal forholde seg før, under og etter arbeidskonflikter i KS-området.

 

Logg på KF Infoserie
KF Helse og Omsorg prikkelinje_mini

Veiledninger

Helsedirektoratet har gitt ut Mestring, samhørighet og håp - Veileder for psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer (IS- 2428). Veilederen er ment å hjelpe kommunene med en enhetlig, likeverdig og forsvarlig psykososial oppfølging etter kriser, ulykker og katastrofer.

 
  Logg på KF Infoserie
prikkelinje_mini

Regelverk

Prop. 76 L (2015-2016). Endringar i inndelingslova og kommunelova (behandling av kommunesamanslåingar mv.). De foreslåtte endringene er ment å være praktiske forbedringer til sammenslåingsprosessen.

 

 

Alt om kommunal planlegging, bygg, naturforvaltning og miljøvern finnes nå i vår nye

KF Plan og eiendom

Som bruker av KF Kommunal forvaltning får du foreløpig gratis og automatisk tilgang.

Gå inn på Min profil og velg det nye fagområdet ved å sette en hake ved KF Plan og eiendom. Husk å lagre!

 

  Logg på KF Infoserie
prikkelinje_mini

Bygg og saksbehandling

Veilederen fra Direktoratet for byggkvalitet, Utbygging i fareområder, ble oppdatert 18. mars etter endringer i plan- og bygningsloven fra 1.1.2016.

Fortolkning til pbl § 29-5 Krav til forsvarlig planløsning. Når tilleggsdelen til et bygg ikke har intern forbindelse til det øvrige boarealet - er det da forsvarlig planløsning? DIBK svarer Oslo kommune.

Naturmangfold og miljøvern

Veilederen Naturmangfoldloven kapittel II. Alminnelige bestemmelser om bærekraftig bruk er blitt oppdatert av departementet. Kommuner som forvaltningsorgan kan finne nyttige eksempler i prinsippene og i den praktiske bruken av loven.

KF Plan og eiendom er nå et eget fagområde i KF Infoserie.

Her vil dere finne regelverk, veiledere og tolkninger til områdene

  • kommunal planlegging
  • bygg og saksbehanding
  • eiendom
  • naturmangfold og miljøvern

Ønsker du å få en gratis prøve på
KF Plan og bygg? Ta kontakt med oss!

  Logg på KF Infoserie
prikkelinje_mini

Veiledninger

Utdanningsdirektoratet har gitt ut Rundskriv-3-2016 som forklarer de nye fraværsreglene for neste skoleår.

 


 
  Logg på KF Infoserie
a pixel
a pixel
 
a pixel

 

Lang linje

Lang linje

Du har mottatt dette nyhetsbrevet fordi du er registrert som bruker av KF Infoserie.

    dgfg
Kommuneforlaget AS
Haakon VIIs gate 9
Postboks 1263 Vika
0111 Oslo
kf-infoserie@kommuneforlaget.no
Tlf.: 24 13 28 50
www.kommuneforlaget.no
www.facebook.com/kommuneforlaget