Toppfelt

a pixel   A pixel  
 
Nr. 05/16 18. mai 2016 Epost Twitter Facebook KF Infoserie nyhetsbrev
 
a pixel

prikkelinje_miniprikkelinje_mini

prikkelinje_miniprikkelinje_miniprikkelinje_miniprikkelinje_mini

 
 

Tariff 2016

Partene KS og Akademikerne Kommune, Unio Kommune, LO Kommune og YS kommune har kommet til enighet i tariffoppgjøret. Detaljene kan leses i vedlegget til protokollen. Oppsummert er partene blitt enige om dette:

  • Sentrale tillegg både for 2016 og 2017. Tilleggene gis med virkning fra 1.5.2016 og 1.8.2017. Det avsettes midler til lokale forhandlinger på 0,9 prosent pr. 1.9.2017.
  • Lederne i kapittel 4 gis et lønnstillegg på 2,4 prosent pr. 1.5.2016 og 2,0 prosent pr. 1.8.2017. I tillegg er lederlønnsbestemmelsene i kapittel 3.4 utvidet med en ny forhandlingsbestemmelse for mellomledere.
  • Stillingsgruppene med krav til høyskole-/universitetsutdanning samordnes. Videre er det opprettet en ny stillingsgruppe for fagarbeidestillinger med fagskoleutdanning.
  • Det innføres et ansiennitetstillegg ved 16-års ansiennitet i alle stillingsgrupper. Innfasingen skjer over to år. Den G-regulerte lønnsgarantien for 20-års ansiennitet er erstattet med en sikringsbestemmelse partene selv regulerer.
  • Partene vil arbeide videre med fremtidig tjenestepensjon i tariffområdet.
  • Tiltak som skal bidra til heltidskultur.
  • Deler av sykelønnsreglene er blitt noe forenklet og klargjort.

Rundskriv A-1/2016: Tariffrevisjonen per 1.5.2016 - Forslag til ny hovedtariffavtale som sendes til medlemmene for uravstemning.

Regelverk

Rundskriv B-03/16 OU-kontingent 2016 - Ansattes andel. Fra og med juni skal det trekkes 23,43 kr per måned.

Se også vår tematekst om OU-midler.

Dommer og avgjørelser

Sak 2016/1206 fra Sivilombudsmannen om forholdet mellom kommuneansattes uttalelser i media og lojalitetsplikt. Saken gjelder spørsmålet om en kommune hadde rettslig adgang til å gi en ansatt en skriftlig tilrettevisning på bakgrunn av hans uttalelser til media om et arbeidstiltak han ledet, og om kommunens håndtering av personalsaken.Ombudsmannen kom til at den ansattes ytringer ikke kan anses fremsatt på vegne av kommunen, og at de heller ikke er i strid med den alminnelige lojalitetsplikten.

En ny dom i Høyesterett - HR-2016-589-A - fastslår at ordførere ikke har krav på sykelønn. Retten fastslår at ordførere ikke fyller arbeidstakerbegrepet, og er å anse i samme kategori som frilansere. Dommen er et resultat av at Staten anket saken til høyesterett etter at en dom i Frostating lagmannsrett i 2015 kom til motsatt konklusjon. KS utdypet da sitt syn på saken i denne artikkelen.

 

 

Uravstemning vil foregå elektronisk

Uravstemningen vil i år foregå elektronisk ogKS’ stemmeberettigede medlemmer vil motta en egen mail om dette den 19. mai.

 

Flere sykepleiere vil få ta del i KLPs pensjonsordning

Fra 1.4.2016 er innmeldingsgrensen i Pensjonsordningen for sykepleiere senket, fra 14 timer i uken til 20 prosent av full stilling. Arbeidsgivere som har ansatte i endringsspekteret er ansvarlige for å melde inn ansatte. Ansatte som har flere arbeidsgivere, og som til sammen har stillingsbrøk som etter endringen kvalifiserer til inmelding er selv ansvarlige for å gi beskjed. Les mer hos KLP.

 

Logg på KF Infoserie
KF Helse og Omsorg prikkelinje_mini

Veiledninger

Prop. 103 L (2015–2016). Endringer i barnehageloven og opplæringslova (spesialpedagogisk hjelp, kortere ventetid for barnehageplass m.m.).

Regjeringen foreslår å flytte barnehagebarns rettigheter til spesialpedagogisk hjelp fra opplæringsloven til barnehageloven. Det blir ingen faktiske endringer i reglene, men det skal gjøre lovverket mer oversiktlig. Det er også fremmet forslag om noen tiltak som skal få ned ventetiden for barn som er født i september eller oktober.

 

Gratis kjernetid i barnehage blir utvidet

Ordningen skal også gjelde 3-åringer. Ordningen vil gjelde fra 1. august 2016.

 

 

  Logg på KF Infoserie
KF Helse og Omsorg prikkelinje_mini

Veiledninger

Rundskriv Q-982 Retningslinjer om hjelpetiltak. Målet med rundskrivet er å gi mer kunnskap om hvordan å sette igang hjelpetiltak på en god og forsvarlig måte.

 

KS tilfreds med forslaget til kvalitets- og strukturreform i barnevernet

I følge forslaget som er ute på høring, vil kommunen få mer ansvar og myndighet. Les mer i høringsnotatet.

 

  Logg på KF Infoserie
KF Helse og Omsorg prikkelinje_mini

Regelverk

Prop. 99 L (2016-2016) er lansert av Helsedepartementet. Lovforslaget innenbærer en presisering av retten til sykehjemsplass eller tilsvarende tilrettelagt bolig. Forslaget innebærer også en plikt for kommunene til å utarbeide kriterier for tildeling. I følge forslaget skal det også føres venteliste over dem som oppfyller kriteriene og som venter på plass.

Prop. 94 L (2015–2016). Endringer i helse- og omsorgstjenesteloven og helsepersonelloven (politiattest i den kommunale helse- og omsorgstjenesten)

Proposisjonen foreslår at alle som skal yte tjenester innenfor helse- og omsorgstjenesteloven skal legge frem politiattest. Attesten skal gi informasjon om alvorlige narkotika-, volds- og sedelighetsforbrytelser, legemsfornærmelse, ulovlige tvangsforbrytelser, frihetsberøvelser og vinningsforbrytelser.

Heldøgnsomsorg

Ny rapport anbefaler at kommunen med fordel kan utvikle en egen standard for beregning av dekningsgrad. Det er mange forhold som forklarer hvorfor dekningsgraden vil være forskjellig fra kommune til kommune: levealder, kultur, geografi, personalkompetanse og boligpolitikk.

  Logg på KF Infoserie
prikkelinje_mini

Regelverk

Samkommuneordningen opphører. Kommuneloven § 28-2a om samkommune er endret slik at eksisterende samkommuner må være avviklet innen 1. januar 2020. Det finnes i dag 2 slike samkommuner, Innherred samkommune og Midtre Namdal samkommune. Hele kapittel 5B Samkommune skal oppheves, men har ikke fått en ikrafttredelsesdato enda.

Prop. 111 L (2015-2016). Endringar i offentleglova (gjennomføring av endringsdirektivet til vidarebruksdirektivet).
Lovforslaget handler om tilpasning til EU-direktivet (2013/37/EU - endringsdirektiv for direktiv 2003/98/EF) om informasjon i offentlig sektor. Forslagene innebærer å gjøre tilgjengelig mer av den informasjonen offentlig sektor samler inn. Det er foreslått endringer i § 8 og § 30.

Personvern i kommunen - ennå ikke godt nok

Datatilsynet har gjennomført en ny runde med tilsyn som avdekker at kommunene fortsatt sliter med å oppfylle krav til innbyggernes personvern.

 

  Logg på KF Infoserie
prikkelinje_mini

Regelverk

Høring: Endringer i opplæringsloven og friskoleloven - Nytt kapittel om skolemiljø. Lovforslaget kommer som et tiltak for elever som opplever mobbing og krenkelser på skolen. Det nye kapitlet om skolemiljø vil ha tydelige aktivitetsplikter for skolen.

Veiledninger

Rundskriv F-5-16 Endring i rammeplaner for lærerutdanninger inklusive barnehagelærerutdanning. Departementet har endret rammeplanene for å styrke utdanningene innenfor håndtering av vold og seksuelle overgrep mot barn og unge.

 

KS kritisk til stortingets nytt fraværsreglement

Det nye fraværsreglementet levner mindre tillit og mindre fleksibilitet til både lærere og skoleledere.

 

  Logg på KF Infoserie
prikkelinje_mini

Budsjett

Kommuneproposisjonen 2017 Prop. 123 S (2015-2016).

Regnskap

Fra foreningen for God Kommunal Regnskapsskikk kommer en ny foreløpig standard:

KRS nr. 13 (F): Engasjement i selskaper - regnskapsmessige problemstillinger
Les oversendelsesbrevet som forklarer de sentrale punktene i standarden.

 

 


Endringer i inntektssystemet -

se de foreløpige beregningene og forklaringer til tabellen
.

 

  Logg på KF Infoserie
a pixel
a pixel
 
a pixel

 

Lang linje

Lang linje

Du har mottatt dette nyhetsbrevet fordi du er registrert som bruker av KF Infoserie.

    dgfg
Kommuneforlaget AS
Haakon VIIs gate 9
Postboks 1263 Vika
0111 Oslo
kf-infoserie@kommuneforlaget.no
Tlf.: 24 13 28 50
www.kommuneforlaget.no
www.facebook.com/kommuneforlaget