<% nyhetsbrev = "15" navn = "5/04" KFinfoserie = "uid=sa;pwd=kfmdb;Driver={SQL Server};database=KFInfoserie;Server=192.168.1.25" SMSKF = "uid=sa;pwd=kfmdb;Driver={SQL Server};database=SMSKF;Server=192.168.1.25" KFinfoserie = "uid=smskf;pwd=liver1pool;Driver={SQL Server};database=KFInfoserie;Server=192.168.1.118" SMSKF = "uid=smskf;pwd=liver1pool;Driver={SQL Server};database=SMSKF;Server=192.168.1.118" set cn = Server.CreateObject("ADODB.CONNECTION") cn.Open SMSKF sql = "Update opptelling set antall = antall + 1 where id =" & nyhetsbrev cn.execute(sql) cn.close set cn = nothing %> Nyhetsbrev

KF Infoserie – nyhetsbrev

Nr. 5/04
Mai 2004

KF Infoserie er en elektronisk informasjonsbank og et støtteverktøy i all saksbehandling som bygger på lov- og avtaleverk og sentrale retningslinjer.

Gjennom nyhetsbrevene til KF Infoserie ønsker vi å gi en enkel oversikt over endringene i modulene i form av nytt eller endret regelverk, nye kommentarer, rundskriv osv.

Du må også gjerne ta direkte kontakt med oss dersom du har synspunkter på innhold og utforming, eller du har spørsmål om funksjonalitet og innhold. Klikk på knappen for eDialog24 under eller ring oss!

 

10. mai 2004  

Vennlig hilsen

Arve Lauvnes
produktsjef KF Infoserie

Stephanie Løvenskiold
produktkoordinator

Klikk for kontakt med Arve Lauvnes Arve Lauvnes
tlf.: 24 13 28 45 
Klikk for kontakt med Stephanie Løvenskiold Stephanie Løvenskiold
tlf.: 24 13 28 75 

KF HMS

Regelverk
Lovendringer:
Arbeidsmiljøloven er endret ved lov 26. mars 2004 nr. 15. Loven har fått et nytt kapittel X A (§§54 A – 54 K) om likebehandling i arbeidslivet og et nytt kapittel X B (§54 L) om innmelding og deltakelse i organisasjoner).

Under mappen Nyheter ligger det lenker til de omtalte dokumentene.


KF Kommunal forvaltning

Veiledningsmateriale
F
ra Sosial- og helsedirektoratet: Alkohollovens rammer for prising av øl i dagligvarehandelen: Veileder til kommunene

Under mappen Nyheter ligger det lenker til de omtalte dokumentene.


KF KPS

Regelverk
Arbeidsmiljøloven er endret ved lov 26. mars 2004 nr. 15. Loven har fått et nytt kapittel X A (§§54 A – 54 K) om likebehandling i arbeidslivet og et nytt kapittel X B (§54 L) om innmelding og deltakelse i organisasjoner).
Folketrygdloven er endret ved lov 28. nov. 2003 nr. 97 (§5-12 endret, §5-11 opphevet) og lov 19. des. 2003 nr. 135 (§§3-2, 3-4 og 3-26).

Forskrift 17. juli 1998 nr. 622 om særbehandling av menn (forskrift til likestillingsloven) er nå lagt ut i KF KPS.

Rundskriv
B-04/04: Tariffoppgjøret per 01.05.2004 – brudd

Annet veiledningsmateriale
Rapport fra et partssammensatt utvalg om uønsket deltid. Rapporten er tidligere publisert på KS' hjemmesider.

Under mappen Nyheter ligger det lenker til de omtalte dokumentene.


KF Lærer - lønn og personal

Regelverk
Arbeidsmiljøloven er endret ved lov 26. mars 2004 nr. 15. Loven har fått et nytt kapittel X A (§§54 A – 54 K) om likebehandling i arbeidslivet og et nytt kapittel X B (§54 L) om innmelding og deltakelse i organisasjoner).
Folketrygdloven er endret ved lov 28. nov. 2003 nr. 97 (§5-12 endret, §5-11 opphevet) og lov 19. des. 2003 nr. 135 (§§3-2, 3-4 og 3-26).

Forskrift 17. juli 1998 nr. 622 om særbehandling av menn (forskrift til likestillingsloven) er nå lagt ut i KF Lærer – lønn og personal.

Hovedavtalen
Hovedavtalen i kommunal sektor med tilpasninger vedrørende diverse forhold i HA gjelder for undervisningspersonalet med virkning fra 1. mai 2004.

Rundskriv
B-04/04: Tariffoppgjøret per 01.05.2004 – brudd

Informasjon fra KS
Informasjon fra KS om årets tarifforhandlinger.
- 4. tilbud/krav fra KS
- 3. tilbud/krav fra KS
- Økonomiske krav fra partene

Under mappen Nyheter ligger det lenker til de omtalte dokumentene.


KF Oppvekst

Regelverk
Lovendringer
Barnehagelovens § 7b om offentlige tilskudd til private barnehager trer i kraft 1. mai 2004.

Nye forskrifter
Likeverdig behandling av barnehager i forhold til offentlige tilskudd

Foreldrebetaling i barnehager

Tilskudd til prisnedskrivning av frukt og grønnsaker i grunnskolen.

Under mappen Nyheter ligger det lenker til de omtalte dokumentene.


KF Sosial

Regelverk
Lov om endringer i lov 8. juni 1984 nr. 58 om gjeldsforhandling og konkurs og i enkelte andre lover.
Loven endrer blant andre panteloven og dekningsloven.
Loven er ikke i kraft.

Rundskriv
IS-6/04 fra Sosial- og helsedirektoratet: Tildeling og utmåling av økonomisk stønad etter sosialtjenesteloven til samboere - presisering av innholdet i Sosialdepartementets rundskriv U-2/2004 pkt. 2.

Rettsavgjørelser
Høyesterettsdom av 31. mars 2004 slår fast kommunens rett til å ilegge inkassogebyr ved tvangsinndriving.

Høyesterettsdom av 24. september 2003 om bankens frarådningsplikt ved låneopptak (finansavtaleloven § 47.

Høyesterettskjennelse av 29. januar 2004 om anvendelsen av finansavtaleloven § 47.

Annet
Fra Husbanken: Overgangsordning av bostøtteutbetalinger

Under mappen Nyheter ligger det lenker til de omtalte dokumentene.


KF Økonomi

Rundskriv
H-8/04 fra KRD: Om enkelte forhold knyttet til ikrafttreden av endringer i kommuneloven om kommunal revisjon og forskrifter om revisjon og kontrollutvalg
8/04 fra UDI: Integreringstilskudd for år 1 og år 2-5 i 2004

KOSTRA
Referat møte KOSTRA-regnskapsgruppe 25.03.04

Merverdiavgfit
Skattedirektoratets veileder i momskompensasjon

Under mappen Nyheter ligger det lenker til de omtalte dokumentene.

 

Ønsker du IKKE å motta nyhetsbrevet i framtiden, kan du gi melding om dette ved å klikke her:  &nr=<%= nyhetsbrev %>">Meld meg av nyhetsbrevet

 

Kommuneforlaget AS
Haakon VIIs gate 9
Postboks 1263 Vika
0111 Oslo
Tlf.: 24 13 28 50
www.kommuneforlaget.no