Toppfelt

a pixel   A pixel  
 
Nr. 06/16 20. juni 2016 Epost Twitter Facebook KF Infoserie nyhetsbrev
 
a pixel

prikkelinje_miniprikkelinje_mini

Vi har lagt inn boka Taushetsplikt om barn som er skrevet av Asbjørn Kjønstad og utgitt av Kommuneforlaget i 2014. Boka viser hvordan taushetsplikt og opplysningsplikt brukes i de forskjellige etatene:

  • Kapittel 3 Taushetsplikt i helse- og omsorgstjenesten, spesielt skolehelsetjenesten.
  • Kapittel 4 Taushetsplikt i skolen og PP-tjenesten.
  • Kapittel 5 Taushetsplikt i sosialtjenesten i NAV.
  • Kapittel 6 Taushetsplikt i barnevernet.

prikkelinje_miniprikkelinje_miniprikkelinje_miniprikkelinje_mini

 
 

Regelverk

Endringer i folketrygdloven § 21-4 og § 25-10, a-opplysningsloven § 3 og § 8, ekteskapsloven § 83 og bidragsinnkrevingsloven § 20. Samtlige endringer er gjort for å utvide Arbeids- og velferdsetatens tilgang til å hente inn opplysninger om arbeidstakerens eller pensjonistens arbeids- og inntektsforhold som er nødvenbdige i forbindelse med forvaltning av ytelser, beregning av ytelser og innkreving av feilutbetalte ytelser Dette innebærer en utvidet opplysningsplikt for arbeidsgivere og tidligere arbeidsgivere.

Rundskriv

B-6/2016 om tilskudd til nye læreplasser. Ordningen gjelder både nye lærlinger og kvalifisering av voksne ansatte som vil ta fagbrev. I den kommende tariffperioden stiller KS ubenyttende OU midler til disposisjon for disse formålene. Søknadsfrist er 1 oktober 2016.

Nytt KS-rundskriv med veiledende satser for fosterhjem og besøkshjem er ute nå. Satsene gjelder fram til nytt rundskriv juli 2017.

Dommer og avgjørelser

HR-2016-867-A: Saken gjaldt en deltidsansatt sykepleier som hadde gjort gjeldende fortrinnsrett til en del av en utlyst stilling, slik at hun kom opp i 100 % stilling. Hun fikk imidlertid avslag på søknaden og tok derfor saken til tvisteløsningsnemnda, hvor hun fikk medhold. Kommunen innrettet seg imidlertid ikke etter vedtaket og sykepleieren tok deretter saken til domstolene. Høyesteretts flertall kom til at arbeidsmiljøloven § 14-3 ikke åpner for at sykepleieren kunne gjøre krav på å få tre inn i en del av den utlyste stillingen.

Tariff 2016

Hovedtariffavtalen for 2016-2017 vil være tilgjengelig i for abonnenter i trykket versjon for abonnenter i august. Inntil da gir rundskriv A-1/2016 en oversikt over endringene.

 

Ledelse med endringskraft

blir hovedtema på arbeidslivskonferansen 2016.

Les mer om program og påmelding.

 

10-FAKTOR - Håndbok for planlegging, gjennomføring og oppfølging av KS’ medarbeiderundersøkelse

Boka kommer i august/september!

Logg på KF Infoserie
KF Helse og Omsorg prikkelinje_mini

Regelverk

Endring i forskrift om foreldrebetaling i barnehager
Fritak for foreldrebetaling vil gjelde også for 3-åringer. Fra 1. august utvides ordningen med gratis kjernetid i barnehagen til også å gjelde treåringer. Dermed har tre-, fire- og femåringer fra familier med lav inntekt rett til 20 timer i uken med gratis barnehage.

Fylkesmannen får tilsynsmyndighet i barnehager
Barnehageloven endres slik at fylkesmannen får myndighet til å føre tilsyn med barnehager og barnehageeiere. Kommunen vil fortsette å føre tilsyn med både kommunale og ikke-kommunale barnehager, men også fylkesmannen skal nå kunne føre tilsyn direkte med barnehagene i særlige tilfeller. Fylkesmannen skal også å føre tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet.

Kommunen vil i de fleste tilfeller både ha oppgaver som tilsynsmyndighet og barnehageeier. Kommunens ulike myndighetsoppgaver og balansegangen mellom disse rollene har i flere sammenhenger blitt omtalt som krevende. Ved å gi fylkesmannen hjemmel til å føre tilsyn med barnehager innføres et uavhengig tilsynsorgan. Dette vil styrke tilsynets kvalitet og bidra til at alle barn i barnehagen mottar et tilbud i tråd med barnehageloven. Samtidig vil departementet understreke at kommunen skal beholde sitt tilsynsansvar for barnehagesektoren. Kommunen vil fortsatt ha en viktig rolle som barnehagemyndighet, og hensynet til det kommunale selvstyret vil være ivaretatt.
Endringene blir gjort i barnehageloven og trer i kraft 1. august 2016.
Se spesielt §§ 2, 9, ny 9a og ny 9b.

Retten til spesialpedagogisk hjelp vil ligge i barnehageloven
Regelverket flyttes fra opplæringsloven til barnehageloven. Departementet mener det er en fordel at regelverket om barn under opplæringspliktig alder samles i samme lov. Dette vil gi en mer logisk plassering av regelverket og gi et mer helhetlig og brukervennlig regelverk.
Retten til tegnspråkopplæring styrkes. Det vil si at kommunen får flere oppgaver knyttet til tegnspråkopplæring for barn i barnehagealder.
Endringen gjelder fra 1. august 2016.

Kortere ventetid for foreldre: barn født i september eller oktober, skal få rett til barnehageplass fra den måneden de fyller ett år.
Endringen i § 12a trådte i kraft 17. juni 2016.


 

Barnehagekonferanse om kvalitet og inkludering

Les mer om program og påmelding.

 

 

  Logg på KF Infoserie
KF Helse og Omsorg prikkelinje_mini

Regelverk

Endringer i forskrift om godkjenning av renholdsvirksomheter
Regelendringene innebærer en innstramming og presisering av dagens regler. Endringen trådte i kraft 06.06.2016.
Endringer i § 11 gir utvidet adgang til kontroll av virksomhetens registrering. Arbeidstilsynet, skattemyndighetene, politiet, oppdragsgiver, verneombud og hovedbedrift har nå alle mulighet til å undersøke dette.
Ny § 11a som presiserer arbeidsgivers plikt til å levere tilbake HMS-kort som ikke lengre er gyldige.
Endring i § 13 gir politiet myndighet til å kontrollere gyldighet av HMS-kort i tillegg til de tidligere nevnte instansene.
Nytt annet ledd i § 15 presiserer hvem som har myndighet til å bestille HMS-kort.

 

10-FAKTOR - Håndbok for planlegging, gjennomføring og oppfølging av KS’ medarbeiderundersøkelse

Boka kommer i august/september!

 

  Logg på KF Infoserie
KF Helse og Omsorg prikkelinje_mini

Regelverk

Ny forskrift om registre for administrering og samordning av syketransport.
Forskriften skal gi grunnlag for bedre samordning av transport til undersøkelse eller behandling i kommune og spesialisthelsetjenesten.
Forskriften trådte i kraft 3. juni 2016.

Endringer i psykisk helsevernloven
I dag er det mulig å kontrollere en pasient dersom man har en begrunnet mistanke. Med lovendringen vil det være muig å gjennomføre rutineundersøkelser. hensikten med endringen er å hindre innførsel og bruk av rusmidler, legemidler og farlige gjenstander. Se §§ 4-5, 4-6, 4-7, 4A-4, 4A-6 og 4A-10.

Regjeringen har sendt ut et høringsnotat om oppfølging av forslag i Primærhelsetjenestemeldingen og Oppgavemeldingen. Det foreslås blant annet å lovfeste kompetansekrav i den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Det fremmes også lovendringer som er nødvendige for å overføre ansvar for tannhelsen fra fylkeskommunene til kommunene. I notatet framkommer det også forslag for å tydeliggjøre ansvar for å forerbygge, avdekke og avverge vold og seksuelle overgrep og tydeliggjøring av kontaktlegeordningen samt kommunens plikt til psykososial beredskap og oppfølging.

Endringen trer i kraft 1. juli 2016.

Stort behov for flere omsorgsplasser, men hvor mange?

En undersøkelse gjennomført av KS viser at både demografi og bedre helse hos eldre gjør at det er vanskelig å beregne fremtidig behov for heldøgns omsorgsplasser i fremtiden.

 

Varslede lovendringer

Innføring av kommunalt helseregister
Hovedgrepet i forslaget er å gi hjemmel for gjenbruk og tilretteleggelse og sammenstilling av eksisterende data fra tjenestene i et samlet register. Det er et mål at registeret ikke skal medføre økt rapporteringsbyrde. Departementet foreslår derfor at KPR etableres med utgangspunkt i de eksisterende registre KUHR (Kontroll og Utbetaling av HelseRefusjon) og IPLOS (Individbasert PLeie- og OmsorgsStatistikk).

Innføring av politiattest i den kommunale helse- og omsorgstjenesten
Dagens krav om politiattest gjelder bare for personell som skal yte tjenester til barn eller personer med utviklingshemming.Nå innføres krav om politiattest også for de som skal jobbe med eldre brukere av kommunens helse- og omsorgstjenester. Lovendringen kommer i hotjl § 5-4 og ny 5-4a.

 

  Logg på KF Infoserie
prikkelinje_mini

Regelverk

Prop. 149 L (2015–2016). Forslag om endringer i plan- og bygningsloven som skal forenkle og gi mer effektive planprosesser

Veiledninger

KMD har nylig lagt ut fortolkninger fra siste halvår:

 

Kommunene ønsker seg verktøy og bedre regelverk

Direktoratet for byggkvalitet har gjenomført et prosjekt sammensatt av noen små og noen store kommuner. Prosjektet skulle avdekke hva kommuner opplever som vanskelig i overgangen mellom plansak og byggesak.

Les mer om dette.

 

  Logg på KF Infoserie
prikkelinje_mini

Regelverk

Endringer i opplæringsloven

Barn under skolealder har rettigheter til blant annet tegnspråkopplæring og spesialpedagogisk hjelp. Disse rettighetene skal nå høre inn under barnehageloven i stedet for under opplæringsloven:
Retten til tegnspråkopplæring (§ 2-6), spesialpedagogisk hjelp (§ 5-7) og skyss (§ 7-6) for barn under skolealder fjernes fra opplæringsloven.

Departementet ønsker å legge til rette for at kommuner og fylkeskommuner kan tilby mer grunnskoleopplæring og dermed styrke kunnskapsnivået til ungdommer som har rett til videregående opplæring. Se spesielt § 4A-1.

Endringene gjelder fra 1. august 2016.

Dommer og avgjørelser

Sak 2015/2540 fra Sivilombudsmannen: Dekning av utgifter til skoleskyss.
Saken gjelder hvilke utgifter som skal dekkes og konsekvensen av dokumentasjonskravet når transporten skjer ved bruk av egen bil.

 

Samfunnsfag for videregående

PROLOG - Samfunnsfag er bygd opp som en antologi, basert på åpne læringsressurser.

Boka inneholder tekster som dekker målene i læreplanen. Forfatterne er lærere, lektorer, og andre fagpersoner fra ulike fagmiljø. De fleste fagartiklene er bearbeidede, oppdaterte bidrag fra NDLA, strukturert inn i kapitler. Nettsidene til NDLA kan dermed med fordel brukes som digital ressurs for tilleggsstoff, fordypning og oppgaver.

Pris: 269,-

 

  Logg på KF Infoserie
prikkelinje_mini

Offentlige anskaffelser

Ny lov om offentlige anskaffelser er vedtatt, men det er ikke gitt noen dato for ikraftredelse enda.

Regnskap

Høring - forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning - kortsiktige låneopptak.

Nytt inntektssystem

Les KS' oppsummering av nytt inntektssystem og tabeller som viser utslag per fylke.

 

  Logg på KF Infoserie
a pixel
a pixel
 
a pixel

 

Lang linje

Lang linje

Du har mottatt dette nyhetsbrevet fordi du er registrert som bruker av KF Infoserie.

    dgfg
Kommuneforlaget AS
Haakon VIIs gate 9
Postboks 1263 Vika
0111 Oslo
kf-infoserie@kommuneforlaget.no
Tlf.: 24 13 28 50
www.kommuneforlaget.no
www.facebook.com/kommuneforlaget