Toppfelt

a pixel   A pixel  
 
Nr. 7 og 8/16 15. august 2016 Epost Twitter Facebook KF Infoserie nyhetsbrev
 
a pixel

 

prikkelinje_miniprikkelinje_miniprikkelinje_miniprikkelinje_mini

 
 

Permitteringsregler

Permitteringsreglene ble endret fra 1. juli 2016:
Stortinget har utvidet perioden det ytes dagpenger for under permittering fra 30 til 49 uker. I tillegg innføres en ny arbeidsgiverperiode på 5 dager som inntrer etter at permittering har vart i 30 uker.
Les hva KS bedrift skriver om endringene.
Se også Arbeidstilsynets faktaside om permittering.

Nye satser i fastlegeavtalen

Fra 1. juli 2016 er honorarsatsen for kommunalt legearbeid økt fra kr 754 til kr 780 per time. En alternativ godtgjøring for kommunalt legearbeid er honorar istedenfor lønn. Dette er regulert i rammeavtalen ASA 4310 punkt 12.5.

Nye satser til fysioterapeuter

Nytt rundskriv A/2-2016 om ASA 4303. Takstforhandlinger for fysioterapeuter er avsluttet.
Fra 1. juli 2016 er fullt driftstilskudd kr 420 600 per år. Fra 1. januar 2016 er fastlønnstilskuddet kr 192 540.

Basistilskudd for allmennleger

Nytt rundskriv A/3-2016 om ASA 4301. Ny avtaleperiode løper fra 1.7.2016 til 30.6.2017. Basistilskuddet for allmenleger er nå 442,- årlig per person på fastlegens liste.

Midlertidig unntak fra utdanningskravet til styrer og ped. leder

Fra 1.8. er det gjort endringer i forskrift om midlertidig og varig dispensasjon og unntak fra utdanningskravet for styrer og pedagogisk leder. Forskriften gir mulighet til å ansette styrer og ped.leder selv om de ikke har den nødvendige utdannelsen. Bestemmelsene om varig dispensasjon er fjernet. Nå er det kun midlertidig dispensasjon som gjelder.

Høring om nye varslingsregler

Regjeringen foreslår bedre rutiner for varsling, utvidelse av varslingsreglene til også å gjelde innleid arbeidskraft, og bedre beskyttelse av kilder.

Tariff 2016

Hovedtariffavtalen 1.5.2016-30.4.2018 er tilgjengelig i KF Personal.

Kjøp den i nettbokhandelen her.

 

Rett til stilling for deltidsansatte tilsvarende faktisk arbeidstid

KS advokatenes artikkel har blitt oppdatert i tråd med vedtak fra Tvisteløsningsnemnda.

 

Opphør av arbeidsforhold grunnet alder

KS advokatenes artikkel er oppdatert som følge av at tarifforhandlingene er avsluttet. Den tariffavtalte 70 årsgrensen i kommunal sektor videreføres i neste tariffperiode. Det innebærer at det nå gjelder et krav om konsekvent praktisering av 70 årsgrensen. I tillegg er det gjort endringer i sykelønnsrettighetene for arbeidstakere som fortsetter i tjenesten etter fylte 67 år.

Logg på KF Infoserie
KF Helse og Omsorg prikkelinje_mini

Endringer i arbeidsmiljøforskriftene

Det er gjort en del endringer i sommer i alle seks arbeidsmiljøforskrifter:

  • Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning
  • Arbeidsplassforskriften
  • Forskrift om utførelse av arbeid
  • Forskrift om tiltaks- og grenseverdier
  • Produsentforskriften
  • Forskrift om administrative ordninger

Mer informasjon fås hos Arbeidstilsynet.

 

Åpent kontorlandskap

Lovverkets krav til åpent kontorlandskap er de samme som for andre kontorarbeidsplasser. Disse kravene må arbeidsgiver kjenne og ta hensyn til, også når virksomheten planlegger og utformer arbeidsplasser i åpent landskap.

Se faktasiden til Arbeidstilsynet

 

  Logg på KF Infoserie
KF Helse og Omsorg prikkelinje_mini

Møteoffentlighet

Sak 2015/3273 fra Sivilombudsmannen: Møteoffentlighet i Arendal kommune.
Det ble holdt et møte i kommunen hvor det ble diskutert mulige løsninger på kommunens økonomiske problemer, og hvor ordføreren og alle gruppelederne for de politiske partiene deltok. Dette, i tillegg til at det ganske opplagt er i offentlighetens interesse å få vite om mulige løsninger på kommunens økonomi, gjorde at Sivilombudsmannen konkluderte med at møtet skulle vært åpent og det skulle vært ført møtebok.

Alkoholloven - utvidet salgsbevilling

Etter endringer 1. juli 2016, kan alkoholholdig drikk som inneholder over 4,7 og opp til 22 prosent kan selges på stedet der den produseres.
Produksjon og salg av slik alkoholholdig drikk kan ikke igangsettes før kommunen har innvilget en søknad om utvidet salgsbevilling for tilvirkning i egen virksomhet. Om man har statlig tilvirkningsbevilling kan man starte produksjonen, men salget kan ikke begynne før det foreligger en kommunal bevilling.
En utvidet salgsbevilling kan bare gis dersom produksjonen skjer ved salgsstedet og salget utgjør en del av stedets helhetlige karakter og salgstilbud. Det stilles krav om at minst en tredel av innsatsvarene er egenproduserte, og hver produsent kan maksimalt selge 15 000 liter av denne typen produkter per år.

Se endringene:

§ 1-7e Krav ved bevilling etter § 4-2 tredje ledd (ny)
§ 1-7f Krav ved bevilling etter § 3-1b (ny)
§ 3-4a Tidsinnskrenkninger for salg av alkoholholdig drikk etter § 3-1b (ny)
§ 7-1. Bevillingsgebyrene (endret)

Kommunesammenslåinger

Det er gjort endringer i kommuneloven og inndelingsloven som gjelder behandlingen av kommunesammenslåinger. Departementet har sendt ut et brev med oversikt over betydningen av endringene.

Foraltningsloven

Forvaltningsloven har fått en ny § 11e som gir forvaltningsorganer et forbud mot å bruke barn som tolk.

 

Personvern og informasjonssikkerhet

Vi har lagt inn boka Personvern og informasjonssikkerhet i kommunen, skrevet av Rolf Sture Normann og Tommy Tranvik for Kommuneforlaget i 2012.

Myndighetenes satsing på en heldigital offentlig forvaltning stiller krav til at informasjonssikkerhet og risikovurdering blir en sentral del av arbeidet i virksomhetene.

Denne boka gir verktøy til å gjøre de lovpålagte vurderingene på en trygg og systematisk måte.

Boka er skrevet for ledere og IT-personell i kommunesektoren som er pålagt å følge reglene om risikovurderinger og informasjonssikkerhet i personopplysningsloven.

Logg inn for å lese boka.

 

Fire kommuner får gebyr for å ha publisert sensistive personopplysninger

Norske kommuner benytter seg i økende grad av muligheten til å legge ut dokumenter i fulltekst via postlisten på kommunens hjemmeside. Fulltekstpublisering av dokumenter på internett forutsetter imidlertid at kommunene har gjort risikovurderinger i forkant, at de har etablert gode rutiner og gitt medarbeidere nødvendig opplæring.

Disse fire sakene viser hva som nettopp kan skje dersom man ikke har gjort skikkelige risikovurderinger i forkant, sier Datatilsynet.

  Logg på KF Infoserie
prikkelinje_mini

Endringer i forurensnings- og avfallsforskriften

Endringene får konsekvenser både for industrivirksomheter og miljømyndigheter.

Det skal vedtas forpliktende bransjespesifikke utslippsgrensenivåer i såkalte BAT-konklusjoner. Videre stilles krav til økt tilsynsfrekvens, og til å oppdatere vilkår i eksisterende tillatelser senest fire år etter publisering av ny eller revidert BAT-konklusjon.
Kapitler som endres:
Følgende kapitler i forurensningsforskriftskriften får endringer som gjelder fra 1. august 2016:

Nytt kapittel 31 (utslipp til luft fra store forbrenningsanlegg)
Nytt kapittel 32 (forurensning fra virksomheter som produserer titandioksid)
Kapittel 27 (enkelte endringer som følge av nytt kapittel 31)
Kapittel 36 (behandling av tillatelser etter forurensningsloven)

Samtidig gjøres det endringer i kapittel 10 i avfallsforskriften.

 

 

Statlige innsigelser til kommunale planer

Siden 2013 har flere fylker vært med i et forsøk som skal bidra til mer effektiv planbehandling og bedre samarbeid mellom stat og kommune.

KMD har evaluert forsøket som du kan lese her.

 

  Logg på KF Infoserie
prikkelinje_mini

Momskompensasjon

Finansdepartementet kommer med en fortolkning til konkurransebegrensningsregelen som har skapt stor usikkerhet innenfor det kommunale kulturområdet.

Reviderte tall for statlige overføringer

Rundskriv H-7/2016: Kommuneproposisjonen 2017 og Revidert nasjonalbudsjett 2016.

Innfordring

Forsinkelsesrenten er satt til NOK 8,50 prosent. Standardkompensasjon for inndrivelseskostnader er satt til 370 kroner.

Kulturhusene får momskompensasjon

Spørsmålet gjaldt kriteriene for hva som skulle regnes som «ikke-økonomisk aktivitet» og dermed være berettiget til momskompensasjon.

Det er i første omgang Stavanger kommune og Kristiansand kommune som nå får redusert tilbakebetalingskravet med over 400 millioner kroner, men avgjørelsen får konsekvenser for mange flere kommuner som har bygget kulturhus de siste årene. KS anbefaler nå medlemmene å gå grundig igjennom sine pågående saker med skattemyndighetene slik at den videre saksbehandling skjer i lys av endringene som er fastslått av Skattedirektoratet.

Dette skriver KS som har gjort en vurdering av saken på vegne av kommunene.

  Logg på KF Infoserie
KF Helse og Omsorg prikkelinje_mini

Midlertidig unntak fra utdanningskravet til styrer og ped. leder

Fra 1.8. er det gjort endringer i forskrift om midlertidig og varig dispensasjon og unntak fra utdanningskravet for styrer og pedagogisk leder. Forskriften gir mulighet til å ansette styrer og ped.leder selv om de ikke har den nødvendige utdannelsen. Bestemmelsene om varig dispensasjon er fjernet. Nå er det kun midlertidig dispensasjon som gjelder.

Rammeplanen

Etter endring i rammeplanen punkt 5.5 har barnehageeiere plikt til å stille barnehagen til disposisjon for øvingsopplæring for studenter som tar barnehagelærerutdanning.

Gratis barnehage for 3-åringer

Forskrift om foreldrebetaling i barnehager § 3 endres slik at også 3-åringer også skal være del av gratis barnehageordning for foreldre med lav inntekt. Dermed har tre-, fire- og femåringer fra familier med lav inntekt rett til 20 timer i uken med gratis barnehage.


 

Sensitive barn

Lise August, Martin August

 

 

  Logg på KF Infoserie
prikkelinje_mini

Styrkede rettigheter for elever med kort botid i Norge

Ny § 1-17 i opplæringslovforskriften gir elever i videregående skole mulighet til å følge lærerplanen i norsk for språklige minoriteter hvis visse vilkår er oppfylt.

Skolepatrulje ut av opplæringsforskriften

Endring i opplæringslovforskriften § 12-1 - Tryggleik for elevane. Punktet om skolepatrulje er fjernet fra bestemmelsen.

 

PROLOG - Samfunnsfag for videregående

 

  Logg på KF Infoserie
a pixel
a pixel
 
a pixel

 

Lang linje

Lang linje

Du har mottatt dette nyhetsbrevet fordi du er registrert som bruker av KF Infoserie.

    dgfg
Kommuneforlaget AS
Haakon VIIs gate 9
Postboks 1263 Vika
0111 Oslo
kf-infoserie@kommuneforlaget.no
Tlf.: 24 13 28 50
www.kommuneforlaget.no
www.facebook.com/kommuneforlaget