Toppfelt

a pixel   A pixel  
 
Nr. 9/16 15. september 2016 Epost Twitter Facebook KF Infoserie nyhetsbrev
 
a pixel

 

prikkelinje_miniprikkelinje_miniprikkelinje_miniprikkelinje_mini

 
 

Stillinger med særaldersgrense

KS-rundskriv B-05/16 Stillinger med særaldersgrense.

Rundskrivet gir en oversikt over stillinger med særaldersgrenser i KS-området. Oversikten som tidligere var listet opp i B-rundskriv 10/05, er ajourført ettersom det ved hovedtariffrevisjonen 2016 ble foretatt tilpasninger/endringer i stillingskodesystemet, samt at noen koder tildligere er utgått, mens andre er lagt til. Merk at denne ajourføring ikke endrer rettslig status, i den forstand at ingen stillinger får endret aldersgrense verken opp eller ned.

Nye rettsavgjørelser om arbeidsmiljøloven

LH-2016-22989 Arbeidsrett. Rettsvirkningene av nemndsvedtak.

LE-2015-103142 Arbeidsrett. Virksomhetsoverdragelse. Erstatning.

LF-2015-168758 Arbeidsrett. Gyldighet av oppsigelse. Erstatning.

LG-2015-142380 Avtalerett. Heving av fastlegeavtale. Usaklig avskjed. Erstatning.

LB-2015-73593 Avtalerett. Kontraktsforhold. Seniorpolitiske tiltak. Arbeidsmiljøloven § 15-12.

HR-2016-1366-A Arbeidsrett. Arbeidstakerbegrepet. Avlaster og støttekontakt.

ARD 08.07.16 Om avvisning av søksmål om arbeidstakeres tariffmessige adgang til å reservere seg mot medlemskap i kommunal pensjonsordning.

Fikk for mye lønn

Sak 2015/1834 fra Sivilombudsmannen om krav om tilbakebetaling av for mye utbetalt lønn.

10-Faktor

Boka som leder deg gjennom KS' nye medarbeiderundersøkelse

Skrevet av: Anne Margrete Fletre og Lisbeth Frydenlund

 

Er en avlaster arbeidstaker i kommunen? Ja, sier Høyesterett.

Les hva KS sier om dommen.

Logg på KF Infoserie
KF Helse og Omsorg prikkelinje_mini

Lovlighetskontroll av kommunestyrets vedtak

Sak 2015/3504 fra Sivilombudsmannen: Saken handler om Kommunal- og moderniseringsdepartementets behandling av krav om lovlighetskontroll i innsigelsessak.
Klager mente lovlighetskontroll av kommunestyrets vedtak ikke var behandlet, kun innsigelsessaken.

Innsyn i regnskapsdokumenter

Sak 2016/726 fra Sivilombudsmannen om hva slags filformat det gis innsyn i ved innsynsrett.
Saken gjaldt innsyn i et prosjektregnskap. Kommunen oversendte de etterspurte opplysningene i PDF-format, men avslo innsyn i Excel-format. Sivilombudsmannen har kommet til at et uttrekk i Excel-format i denne saken vil inneholde andre og mer detaljerte opplysninger enn den PDF-versjonen det er gitt innsyn i. Kravet om innsyn i Excel-format må derfor anses som krav om innsyn i et annet dokument. Ombudsmannen har kritiske merknader til Fylkesmannens generelle uttalelser om at den innsynsberettigede ikke bør ha mulighet til å redigere eller manipulere innholdet i en kopi av et dokument fra et offentlig organ.
En innsynsberettiget har i utgangspunktet rett til innsyn i ethvert filformat, dersom vilkårene for å kunne kreve en sammenstilling av opplysninger fra en database for øvrig er oppfylt. Dette gjelder også i de tilfellene der det allerede er foretatt en sammenstilling i et annet format.

 

Kommunereformen - Hva vil skje med de kommunale bedriftene?

KS Advokatene for KS Bedrift har utredet juridiske konsekvenser av ny kommunestruktur for kommunalt eide bedrifter.

  Logg på KF Infoserie
prikkelinje_mini

Innkvartering av asylsøkere

Midlertidig forskrift om unntak fra pbl. for innkvartering av asylsøkere. Forskriften gjelder til 01.01.2018 og erstatter tidligere midlertidig forskrift om unntak fra plan- og bygningsloven. Den opphørte 30. juni i år.
Den nye midlertidige forskriften har langt flere bestemmelser om kommunens saksbehandling enn den gamle. Se også merknadene som ligger ved.

En sak om dispensasjon fra reguleringsplanen

Sak 2015/2658 fra Sivilombudsmannen: Dispensasjon fra regulert utnyttelsesgrad.

Manglende dokumentasjon til reguleringsplan

Sak 2016/36 fra Sivilombudsmannen: Offentlig ettersyn av reguleringsplan - Fylkesmannens prøving av klage over manglende dokumentasjon.

Om avvisning av søknader etter pbl § 21-6

Fortolkning fra KMD: Bygningsmyndighetenes plikt til å avvise søknader etter plan- og bygningsloven § 21-6 - privatrettslige forhold.

Søknad om rammetillatelse

Fortolkning fra KMD: Pbl § 21-7 Tidsfrist for behandling av søknad om rammetillatelse.

Bysatsing

Oversikt over prosjekter i plansatsing mot store byer.

KMD har publisert en oversikt over hvilke prosjekter som foregår i Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Drammen og Fredrikstad.

 

Verneverdige kirkebygg i kommunene

Kulturdepartementet jobber med et program for finansiering av verneverdige kirkebygg.

  Logg på KF Infoserie
a pixel
a pixel
 
a pixel

 

Lang linje

Lang linje

Du har mottatt dette nyhetsbrevet fordi du er registrert som bruker av KF Infoserie.

    dgfg
Kommuneforlaget AS
Haakon VIIs gate 9
Postboks 1263 Vika
0111 Oslo
kf-infoserie@kommuneforlaget.no
Tlf.: 24 13 28 50
www.kommuneforlaget.no
www.facebook.com/kommuneforlaget