Toppfelt

a pixel   A pixel  
 
Nr. 10/16 15. oktober 2016 Epost Twitter Facebook KF Infoserie nyhetsbrev
 
a pixel

 

prikkelinje_miniprikkelinje_miniprikkelinje_miniprikkelinje_mini

 
 

Manglende sikringstiltak, risikovurdering og HMS-arbeid førte til fengselsdom

Ny dom fra Borgarting lagmannsrett om en arbeidsulykke, LB-2015-186392. I forbindelse med lasting av steinplater på en lastebil kom en lastebilsjåfør til skade. Lastingen skjedde ved hjelp av truck og uten at det var utført sikringstiltak på lastebilen. Føreren av trucken ble dømt for å utvise grov uaktsomhet under særlig skjerpende omstendigheter, jf. arbeidsmiljøloven § 19-2 første, annet og tredje ledd. Daglig leder av selskapet der føreren av trucken var ansatt, ble blant annet dømt for forsettelig brudd på kravet til systematisk HMS-arbeid under særlig skjerpende omstendigheter, jf. arbeidsmiljøloven § 19-1 første og andre ledd. Begge fikk bøter og ble dømt til fengsel.

Nye diskrimineringssaker

Sak 59/2015 - Om ansettelse til lederstilling for elever med hørselshemming

Sak 67/2015 - Gravid søker i barnehage

Sak 63/2015 - Kommunen valgte bort bedre kvalifisert søker pga språk

Arbeidstaker eller oppdragstaker i kommunen?

B-07/16 Konsekvensene av Høyesteretts "avlaster 2 dommen" - for kommunenes bruk av avlastere, støttekontakter mv.

Rundskrivet handler om dommen som høyesterett avsa 23. juni 2016, der temaet var grensen mellom arbeidstaker- og oppdragstakerbegrepet. Dommen gjelder en avlaster som både var avlaster i eget hjem og støttekontakt for samme bruker. Rettens flertall klassifiserer dette som et arbeidstakerforhold.

Streikeheftet 2016

Ny utgave av Streikeheftet (KS) er nå tilgjengelig i KF Personal. Den 11. utgaven er oppdatert pr. mars 2016.

Logg inn på KF Personal for å lese heftet

 

Streik i energisektoren

Streik i Energiavtale I - Enighet i Energiavtale II. Det er inngått enighet i Energiavtale II mellom KS Bedrift og NITO, Tekna, Norges Juristforbund, Akademikerforbundet og Det Norske Maskinistforbund.
Det er streik på Energiavtale I med EL & IT Forbundet, Fagforbundet, Delta og Parat. Les mer hos KS Bedrift.

Logg på KF Infoserie
KF Helse og Omsorg prikkelinje_mini

Ny barnevernslov

Barnets rettigheter styrkes. foreldrenes rettigheter styrkes. Kommunens ansvar øker i regjeringens forslag til ny lov for barnevernstjenester.

Bedre samordning av opplysninger til barnevernet

Høring - Endringer i opplysningsplikten til barnevernet og ny opplysningsplikt til barnevernet ved tilbakeholdelse av gravide rusmiddelavhengige

 

Dialog om barnevern i kommunene

KS er i gang med regionale møter for å diskutere kommunalt samarbeid om barnevern.

  Logg på KF Infoserie
KF Helse og Omsorg prikkelinje_mini

Manglende sikringstiltak, risikovurdering og HMS-arbeid førte til fengselsdom

Ny dom fra Borgarting lagmannsrett om en arbeidsulykke, LB-2015-186392. I forbindelse med lasting av steinplater på en lastebil kom en lastebilsjåfør til skade. Lastingen skjedde ved hjelp av truck og uten at det var utført sikringstiltak på lastebilen. Føreren av trucken ble dømt for å utvise grov uaktsomhet under særlig skjerpende omstendigheter, jf. arbeidsmiljøloven § 19-2 første, annet og tredje ledd. Daglig leder av selskapet der føreren av trucken var ansatt, ble blant annet dømt for forsettelig brudd på kravet til systematisk HMS-arbeid under særlig skjerpende omstendigheter, jf. arbeidsmiljøloven § 19-1 første og andre ledd. Begge fikk bøter og ble dømt til fengsel.

 

På tide med radonmåling?

Strålevernforskriften stiller krav til radonnivået i skoler og barnehager.  Målesesongen for radon er fastsatt fra midten av oktober til midten av april.

Se Kommuneforlagets forslag til rutine for radonmåling.

  Logg på KF Infoserie

KF Helse og Omsorg

prikkelinje_mini

Flere spørsmål rundt plikten til møteoffentlighet

Departementet har svart på disse spørsmålene om tolkning av kommuneloven § 31:

 

Alt om kommunereformen samlet på ett sted

- og tilbys alle som er abonnenter av KF Kommunal forvaltning.

Alt du trenger å gjøre er å gå inn på Min profil, og velge KF Kommunereform som ett av dine fagområder.

Klikk her for å logge inn

  Logg på KF Infoserie
prikkelinje_mini

Tidsfrist for søknad om behandling av rammetillatelse

Les departementets tolkning av Pbl § 21-7. Hovedregelen er at søknaden skal behandles innen 12 uker.

Forenkling av plan- og bygningsloven

Departementet tolker bygningsmyndighetenes plikt til å avvise søknader etter plan- og bygningsloven § 21-6 - privatrettslige forhold.

Manglende dokumentasjon da reguleringsplanen ble lagt ut til offentlig ettersyn

Sivilombudsmannen har gitt en uttalelse i sak 2016/36.

 

Fellestjeneste BYGG

Hvert år sender privatpersoner og næringsliv inn 100 000 byggesøknader til kommunene. Nå skal en ny nasjonal digital fellestjeneste etableres på Altinn.

Alle kommuner kan motta søknader fra Fellestjenester BYGG, men full nytte av mer standardiserte og digitale søknader får ikke kommunene uten å investere i nye byggesaksløsninger som er i tråd med kravene i eByggesøknad.

 

Flom- og skredsikring i statsbudsjettet

Midler til kartlegging øker, men midler til sikring synker.

  Logg på KF Infoserie

KF Helse og Omsorg

prikkelinje_mini

Endringer for bostedskommunen og bostedsfylkeskommunen

Det er gjort endringer i forskrift til opplæringsloven. § 3-42 innebærer at det er fylkeskommunen der eleven er bosatt som skal skrive ut vitnemål hvis en privatist ikke har fått en standpunktskarakter fra videregående opplæring, eller sist fikk standpunktskarakter i et fag i en skole godkjent etter friskoleloven. § 18-1 bokstav a og b plasserer ansvaret for finansieringen og fastsettingen av spesialundervisning for bostedskommune og vertskommune.

 

Innovasjon og entreprenørskap kan få plass i lærerplanene

Les hva KS sier om å skape en framtidsrettet skole.

  Logg på KF Infoserie

KF Helse og Omsorg

prikkelinje_mini

Kommunene i statsbudsjettet

Les KS' notat om statsbudsjettet 2017.

Hvilke tilskudd får kommunene?

Oversikten over alle øremerkede tilskudd til kommunal sektor i statsbudsjettet 2017.

 

Omlegging av inntektssystemet

Det ble vedtatt endringer i inntektssystemet for kommunene i vår. Nå kommer de konkrete forslagene i statsbudsjettet for 2017.

 

Kommunene og norsk økonomi 2/2016

Bør kommunene bekymre seg over stadig høyere gjeld og større investeringsbehov?

KS mener god økonomistyring kan gi nok handlingsrom.

 

  Logg på KF Infoserie
   
a pixel
a pixel
 
a pixel

 

Lang linje

Lang linje

Du har mottatt dette nyhetsbrevet fordi du er registrert som bruker av KF Infoserie.

    dgfg
Kommuneforlaget AS
Haakon VIIs gate 9
Postboks 1263 Vika
0111 Oslo
kf-infoserie@kommuneforlaget.no
Tlf.: 24 13 28 50
www.kommuneforlaget.no
www.facebook.com/kommuneforlaget