Toppfelt

a pixel   A pixel  
 
Nr. 11/16 15. november 2016 Epost Twitter Facebook KF Infoserie nyhetsbrev
 
a pixel

 

prikkelinje_miniprikkelinje_miniprikkelinje_miniprikkelinje_mini

 
 

Datainnsamling til PAI-registeret 2016

PAI-rundskrivet fra KS er kommet, B-200/16 PAI, lønnsstatistikk for 2016, rettledning og kodeoversikter for kontroll, ajourholdlister og nye oppgaver til PAI-registeret. Rundskrivet angår personal- og lønningskontor og alle som er ansvarlig for vedlikehold av opplysninger som skal innrapporteres til PAI-registeret.

Tellingstidspunkt er 1. desember. Frist for oppretting og innsending av ajourholdslister/nye oppgaver er 16. desember i tellingsåret. Desemberlønn må være kjørt.

Du kan også lese om registrering til PAI-registeret hos KS.

Nedbemanning - formkrav ved oppsigelse

Ny dom fra Gulating lagmannsrett om oppsigelse og diskriminering, LG-2015-71637.

Saken gjaldt en fylkeskommune som nedbemannet, og hvorvidt oppsigelsen av en kvinne var gyldig. Viktig i dommen er spørsmål knyttet til formkrav, utvalgskrets mv.
Lagmannsretten fant det klart at fylkeskommunen hadde saklig grunn til å si opp kvinnen, og arbeidstakeren fikk dermed ikke medhold i at oppsigelsen var ugyldig. Hun fikk heller ikke medhold i krav om diskriminering, erstatning og oppreisning. Lagmannsretten la til grunn som bevist at fylkeskommunen under prosessen hadde fulgt gjeldende lovbestemmelser, tariffavtaler og retningslinjer. Kvinnen var overtallig og hadde under prosessen fått den informasjon hun hadde krav på og de møter som skulle gjennomføres var avholdt.

Suspensjon og avskjed av fengselsdømt rektor

Ny dom fra Gulating lagmannsrett om suspensjon og avskjed, LG-2015-1637.

En rektor på barneskole, som i 2010 ble siktet og i 2013 dømt til betinget fengsel, ble avskjediget fra sin stilling. Han ble suspendert fra sin stilling i 2010. Lagmannsretten fant at forholdene var uforenlige med stilling som rektor ved en barneskole og kommunen kunne ikke ha plikt til å søke ham omplassert til annen stilling i kommunen i stedet for å bringe arbeidsforholdet til opphør. At kommunen lot han arbeide med andre gjøremål i suspensjonstiden var kun for å ivareta han mens saken pågikk. Flertallet mente at kommunen ikke var avskåret fra å gå til avskjed.

Nye saker fra Likestillings- og diskrimineringsnemnda

Sak 68/2015 - Nedsatt funksjonsevne - tilsetting av tannhelsesekretærer.

Nemnda kom til at en offentlig tannhelsetjeneste handlet i strid med forbudet mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne overfor en kvinne i forbindelse med ansettelsesprosessen av to tannhelsesekretærer/assistenter.

Kvinnen har revmatisme, og nemnda har lagt til grunn at hun har nedsatt funksjonsevne i diskriminerings- og tilgjengelighetslovens forstand. Hun fikk blant annet en e-post fra leder ved tannklinikken, der vedkommende skrev at fravær ville bli vektlagt i vurderingen av hvem som skulle få tildelt fremtidige vikariater og hvem som ville få tilbud om faste stillinger. Etter nemndas vurdering gir e-posten grunn til å tro at arbeidsgiver la vekt på kvinnens sykefravær i forbindelse med den aktuelle innstillingen. Etter nemndas vurdering har ikke arbeidsgiver klart å sannsynliggjøre at kvinnen ikke var kvalifisert for stillingen, og at det var andre grunner enn hennes nedsatte funksjonsevne som medførte at hun ble utelatt fra innstillingen til stillingen.

Sak 88/2015 - Alder - lønnskrav i lønnsforhandlinger.

En kvinne fremmet et lønnskrav ved lønnsforhandlingene i 2014, som ikke ble innvilget. Hun hevdet å bli indirekte diskriminert på grunn av alder da hun ikke fikk lønnsøkning ved lønnsforhandlingene. Arbeidsgiver avviste påstanden.

Nemnda kom til at arbeidsgiver ikke handlet i strid med forbudet mot diskriminering på grunn av alder overfor kvinnen. Grunnen til at kvinnen ikke ble prioritert ved lønnsforhandlingene i 2014, var at hun ble ansett som en av de høyest avlønnede saksbehandlerne i regionen. Både arbeidsgiver og kvinnens fagforening var enige om dette ved forhandlingene. Etter nemndas vurdering er det opp til arbeidsgiver og arbeidstakerorganisasjonene å bli enige om hvem de ønsker å prioritere ved årlige lokale lønnsforhandlinger.

Lønnsoppgjøret 2017 Debattheftet - KS Spør

Neste år er det mellomoppgjør. I tillegg skal Hovedavtalen og tre særavtaler reforhandles. Debattheftet gir en oversikt over sentrale problemstillinger som kan bli aktuelle i mellomoppgjøret og i de andre forhandlingene som skal gjennomføres i 2017.

Les debattheftet hos KS.

 

Lær å lede gode møter og prosesser

Prosesslederboka - Lær å lede gode prosesser og møter handler om å stille gode spørsmål og velge deltagende metoder som gjør at alle bidrar med sitt beste i en prosess eller møte.

Prosessledelse

Boka er skrevet av Pål Tanggaard. Han har lang erfaring i å lede prosesser i organisasjoner og team.

 

Unge om fremtidens arbeidsliv: Trygghet og forutsigbarhet viktigere enn karrierejag

Dette viser en fersk undersøkelse blant unge arbeidstakere, gjennomført på oppdrag fra Arbeidstilsynet.

Les mer om rapporten hos Arbeidstilsynet.

 

Logg på KF Infoserie
KF Helse og Omsorg prikkelinje_mini

Bekymringsmelding fra barnehage til barnevern

Ny sak fra Likestillings- og diskrimineringsnemnda: Sak 60/2015 - Etnisk diskriminering - bekymringsmelding til barnevernet.

Saken gjaldt en klage fra foreldrene til en jente i en barnehage. Datteren hadde i 2014 plass i en barnehage i en kommune. Barnehagen sendte en bekymringsmelding til barneverntjenesten, knyttet til en mistanke om kjønnslemlestelse. Saken gjelder spørsmålet om barnehagen med dette handlet i strid med forbudet mot diskriminering på grunn av etnisitet.

Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver er ute på høring

Høringsfristen er satt til 20. januar 2017. Ny rammeplan skal gjelde fra starten av barnehageåret 2017/18.

Les høringsbrev og notat hos Regjeringen.

  Logg på KF Infoserie
KF Helse og Omsorg prikkelinje_mini

Tvang i institusjoner

Forskrift om rettigheter og bruk av tvang under opphold i institusjon for behandling, omsorg og rehabilitering av personer med rusmiddelproblemer, trer i kraft.

Denne opphever kap 5. i Forskrift til lov om sosiale tjenester m.v. Formålet med forskriften er å gi regler for opphold i institusjoner for mennesker med rusmiddelproblemer samt å avklare når det er nødvendig med tvang.

Endringer i psykisk helsevernloven trår også i kraft. Det åpnes for andre former for rustesting i tillegg til urinprøver i lovverket. Forandringene medfører også endringer i helse- og omsorgstjenesteloven § 12-4 som setter klarere rammer for bruk av tvangstiltak.

 

Grunnbok i barnepalliasjon

Barnepalliasjon

 

Ny bok om barnepalliasjon.

Et alvorlig sykt barn utfordrer oss på det mest grunnleggende ved det å være menneske, både emosjonelt og kognitivt. For mange av disse barna og unge er tid det de har minst av. Derfor er de avhengige av å bli møtt med den beste kunnskapen og praksisen vi har å tilby. Det handler om å være profesjonell med hjerte.

Grunnbok i barnepalliasjon gir kunnskap om og drøfter de medisinske, psykologiske, praktiske og åndelige spørsmålene som reiser seg i omsorgen for denne gruppen.

 

Av Ann Goldman, Richard Hain, Stephen Liben (red.)

 

Fosterhjemshåndboka

Ny utgave av Fosterhjemshåndboka er oppdatert i henhold til bestemmelser i lovverk, forskrifter, retningslinjer og veiledere.

Forsterhjemshåndboka

Av Hege Sundt (red.)

 

  Logg på KF Infoserie

KF Helse og Omsorg

prikkelinje_mini

Arkiv og digitale arbeidsprosesser

Ny høring fra Kulturdepartementet: Forslag til ny forskrift om offentlege arkiv.

Hensikten med en arkivforskrift er å tilpasse regelverket til digitale arbeidsprosesser. I kapittel 5 ligger hele forslaget til ny forskrift.

Saker fra Sivilombudsmannen

Sak 2016/1147 og 1151 Lukking av møte når det handler om sammenslåing.

Det innledende drøftingsmøtet om kommunesammenslåing mellom Rennebu og Oppdal kommune ble lukket, uten at det ble angitt hjemmel for lukking.

Ombudsmannen er kommet til at møtet ble lukket i strid med kommunelovens bestemmelser. Sett i lys av at kommunene synes å ha erkjent at det ikke er hjemmel for lukking av slike møter, og at de etterfølgende forhandlingsmøtene mellom de to kommunene har blitt holdt for åpne dører, er det ikke funnet grunn til ytterligere merknader.

Sak 2016/716 Klagebehandling av sak om startlån.

En klage over en kommunes klagebehandling av en sak om startlån har vært tatt opp til nærmere undersøkelse av Sivilombudsmannen.

Ombudsmannen kom til at det forelå mangler ved kommunens saksbehandling, da kommunelovens regel om habilitet og forvaltningslovens regler om klagesaksforberedelse og begrunnelse ikke var overholdt. Heller ikke kommunens generelle rutiner og praksis for klagesaksbehandling i den interne kommunale klageordningen var i tråd med forvaltningslovens og kommunelovens krav til habilitet og begrunnelse.

Kommunen er bedt om å gjennomgå sine interne rutiner og behandle den konkrete saken på nytt.

Alt om forvaltningsrevisjon

Hva er egentlig forvaltningsrevisjon og hvordan vil det påvirke den som blir undersøkt? Forvaltningsrevisjonen er en viktig del av den kommunale egenkontrollen og berører alle kommunene i Norge. 

Forvaltningsrevisjon

Boka er skrevet av Bodhild Laastad.

 

  Logg på KF Infoserie
prikkelinje_mini

Eiendomsmåling

Ny høring fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet: Organisering av eiendomsoppmålingen. Forslag til endringer i matrikkellova mv.

Regjeringen foreslår at kommuner og landmålerforetak skal tilby eiendomsoppmåling på like vilkår.

Nabovarsel til panthaver og fastsettelse av tiltaksklasse

Ny tolkning fra Klima- og miljødepartementet: Pbl. § 21-4 - Nabovarsel til panthaver og fastsettelse av tiltaksklasse.

Gikk du glipp av Byggesaksdagene?

Hos Direktoratet for byggkvalitet kan du se alle presentasjonene.

 

Fence

  Logg på KF Infoserie

KF Helse og Omsorg

prikkelinje_mini

Tilskudd - barnefattigdom

Utlysning av tilskuddsordning for arbeid mot barnefattigdom. 

Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan søke om midler. Søknadsfristen er 2. desember 2016.

Tilskudd - klima og miljø

Klima- og miljødepartementet har kommet med sitt årlige rundskriv om tilskuddsordninger. Kommunene kan søke på disse tiltakene:

 • Tilskudd til vannmiljøtiltak (Kap. 1420 post 70)
 • Tilskudd til rovvilttiltak (Kap. 1420 post 73)
 • Verdiskaping basert på naturarv (kap. 1420 post 81)
 • Tilskudd til truede arter og naturtyper (Kap. 1420 post 82)
 • Tilskudd til fiskeformål (Kap. 1425 post 70)
 • Tilskudd til viltformål (Kap. 1425 post 71)
 • Tilskudd til friluftslivsformål (Kap. 1420 post 78)
 • Tilskudd til opprydding i marin forsøpling (Kap. 1420 post 71)
 • Oppryddingstiltak (Kap. 1420 post 69)
 • Tilskudd til klimatiltak og klimatilpassing (Kap. 1420 post 61)
 • Tilskudd til Den naturlige skolesekken (Kap. 1400 post 62)

Søknadsfristen er 15. januar 2017 for de fleste av ordningene.

Skal du bosette flyktninger?

Husk å søke integreringstilskudd før 21. november.

Les mer hos IMDi.

 

Hav

  Logg på KF Infoserie
   
a pixel
a pixel
 
a pixel

 

Lang linje

Lang linje

Du har mottatt dette nyhetsbrevet fordi du er registrert som bruker av KF Infoserie.

    dgfg
Kommuneforlaget AS
Haakon VIIs gate 9
Postboks 1263 Vika
0111 Oslo
kf-infoserie@kommuneforlaget.no
Tlf.: 24 13 28 50
www.kommuneforlaget.no
www.facebook.com/kommuneforlaget