Toppfelt

a pixel   A pixel  
 
Nr. 12/16 21. desember 2016 Epost Twitter Facebook KF Infoserie nyhetsbrev
 
a pixel

Kommuneforlaget ønsker deg en god jul og et godt nytt år!

prikkelinje_miniprikkelinje_miniprikkelinje_miniprikkelinje_mini

 
 

Rundskriv fra KS

A-04/16 ASA 4313 - Rammeavtale mellom KS og NFF, NMF og PFF om drift av selvstendig næringsdrivendes fysioterapivirksomhet.
Her kan du kan lese ny ASA 4313 som trer i kraft 1.1.2017. Rammeavtalen regulerer forholdet mellom kommunen og selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter med driftsavtale. Partene er enige om en ny rammeavtale for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2018.

B-10/16 Revisjon av sentrale særavtaler pr. 1.1.2017.
Her kan du lese om de nye avtalene som trer i kraft i januar.

B-09/16 Sentral forbundsvis særavtale (SFS 2404) Brann- og redningstjeneste.
Her kan du lese om endringene i SFS 2404 som trer i kraft 1.1.2017. Den største endringen er at risikotillegget utgår i sin nåværende form fra 1.1.2017 og omgjøres til et beløp, som vil bli en del av årslønnen til den enkelte. Det innebærer at beløpet vil bli en del av lønnsreguleringen samt at beløpet vil bli pensjonsgivende. Omleggingen betyr også at det ikke lenger må foretas fortløpende beregninger og er derfor en administrativ forenkling. Beløpet beregnes ut fra en timesats på kr 24 slik det fremgår av rundskrivet.

B-08/16 Overtid for undervisningspersonalet.
I forbindelse med dommen som nylig falt i Arbeidsretten (Sak 29/2016), er det nå utarbeidet et rundskriv som redegjør for hvordan overtidsbestemmelsene for undervisningspersonalet skal forstås.

Nye kostsatser innenlands

Fra 1.1.2017 endres enkelte satser i Særavtale om dekning av utgifter til reise og kost innenlands:

§ 9 Utgifter til kost
1. For reiser over 15 km og som varer utover 6 timer, dekkes utgifter til måltider etter satsene i a) - c):
a) For reiser fra og med 6 timer og til og med 12 timer dekkes en ulegitimert sats på kr 289,-.
b) For reiser over 12 timer dekkes en ulegitimert sats på kr 537,-.
c) For reiser med overnatting dekkes en ulegitimert sats på kr 733,-. For reiser som varer mer enn et døgn, regnes 6 timer eller mer inn i det nye døgnet som et nytt døgn.

Rett til sykelønn

KS har skrevet en ny veiledning: Opptjening av rett til ny arbeidsgiverperiode og ny rett til sykelønn.

KS får mange henvendelser til medlemsservice om opptjening av rett til ny arbeidsgiverperiode etter folketrygdlovens regler og opptjening av nye sykepenge- og sykelønnsrettigheter etter maksdato etter folketrygdlovens- og hovedtariffavtalens regler.

Disse opptjeningsløpene reguleres av ulike regelsett og løper uavhengig av hverandre.

Arbeidsgivers styringsrett

Heltid/deltid

Arbeidsretten avsa 20. desember 2016 en enstemmig dom vedrørende forståelsen av Hovedtariffavtalen kapittel 1, punkt 2.3.1. Heltids-/deltidsstillinger.

Retten fastslår at arbeidsgiver har plikt til å vurdere ansettelse i full stilling og til å drøfte unntak, men konkluderer med at det etter drøftinger ligger til arbeidsgivers styringsrett å beslutte om en stilling skal være en heltidsstilling eller en deltidsstilling.

Les dommen hos KS.

Seniorpolitiske tiltak

Ny dom fra Høyesterett den 9.11.16: Arbeidsrett. Arbeidsgivers styringsrett. Seniorpolitiske tiltak (HR-2016-2286-A).

Saken gjaldt arbeidsgivers styringsrett og om en kommune - på grunn av individuelle avtaler eller ulovfestede rammer for styringsretten - var avskåret fra å avslutte en etablert velferdsordning for arbeidstakere i seniorgruppen. To lærere hadde som seniorpolitisk tiltak fått redusert arbeidstiden til 80 %, men beholdt full lønn. Høyesterett kom til at det lå innenfor kommunens styringsrett som arbeidsgiver å avslutte ordningen.

KS Advokatene har også skrevet en artikkel om dommen.

Kompetansekrav til lærere

Ny dom fra Høyesterett den 31.10.16: Arbeidsrett. Kompetansekrav til lærere. Midlertidig tilsetting (HR-2016-2229-A).

En kommune ansatte søkere som ikke tilfredsstilte de formelle kompetansekravene til lærere etter opplæringslova § 10-1 andre punktum, i midlertidige lærerstillinger i medhold av lovens § 10-6. Det var imidlertid en søker som tilfredsstilte disse kravene, men vedkommende ble ikke ansatt, fordi kommunen anså henne som uegnet som lærer. Flertallet i Høyesterett kom frem til at det ved vurderingen av om en person er kvalifisert etter opplæringslova § 10-1 første punktum, er adgang til å legge vekt på personlig egnethet i tillegg til at vedkommende må oppfylle de formelle kompetansekravene. Kommunen ble frifunnet.

Nye saker fra Likestillings- og diskrimineringsnemnda

Kjønn - diskriminering ved konstituering av avdelingssjef (Sak 96/2015)
Saken gjaldt om en om en kommune handlet i strid med forbudet mot diskriminering på grunn av kjønn overfor en ansatt, ved konstituering av en avdelingssjef. Nemnda kom til at kommunen handlet i strid med forbudet mot diskriminering.

Individuell tilrettelegging på arbeidsplassen (Sak 74/2015)
Saken gjaldt om en kommune som arbeidsgiver handlet i strid med plikten til individuell tilrettelegging overfor en ansatt. Her kom nemnda til at kommunen ikke hadde handlet i strid med plikten til individuell tilrettelegging.

Alder - tilsetting som leder (Sak 78/2015)
Saken gjaldt om en kommune handlet i strid med forbudet mot diskriminering på grunn av alder overfor en mann da vedkommende ikke ble innkalt til intervju til en lederstilling. Nemnda kom fram til at kommunen ikke hadde handlet i strid med forbudet mot aldersdiskriminering.

Nye saker fra Sivilombudsmannen

Forbigåelse ved tilsetting i stillinger som lærere ved en videregående skole (Sak 2016/1644 og 2016/1551)
I uttalelsen er det blant annet bemerkninger til fylkeskommunens bruk av opplæringslovens bestemmelser om adgang til å tilsette midlertidig og til å tilsette på vilkår om utdanning.

Saksbehandling og kvalifikasjonsvurdering ved tildeling av driftstilskudd til fysioterapeut (Sak 2015/2618)
Saken gladt en kommunes tildeling av 20 % driftstilskudd til privatpraktiserende fysioterapeut. Sentrale spørsmål i saken var kommunens saksbehandling og vurdering av søkernes kvalifikasjoner.

Undersøkelse av eget tiltak - skriftlighet i tilsettingssaker (Sak 2015/938)
Ombudsmannen behandler jevnlig klager over tilsettinger i offentlig forvaltning, og manglende skriftlighet har vist seg å være en gjentagende saksbehandlingsfeil. Temaet ble tatt opp i et møte mellom Kommunal- og moderniseringsdepartementet og ombudsmannen.

Nye avtaler fra 1.1.2017

Flere avtaler utløper 31.12.2016, og nye trer i kraft 1.1.2017. Disse nye avtalene blir tilgjengelige i KF Infoserie 1. januar.

SGS 1001
SGS 1002
SSG 1020
SFS 2208
SFS 2301
SFS 2302
SFS 2303
SFS 2304
SFS 2309
SFS 2404
ASA 4110
ASA 4313

Rammeavtalen ASA 4310 er automatisk forlenget ett år til 31.12.17. Les om dette hos KS.

Avtalen SGS 1010 forhandles det videre om etter nyttår, og avtalen vil gjelde på ettervirkning.

Avtalen SFS 2206 opphører.

Les mer om avtalene i KS sitt B-rundskriv 10/16 Revisjon av sentrale særavtaler pr. 1.1.2017.

 

 

Krav til politiattest

Det gjøres endringer i helse- og omsorgstjenesteloven og helsepersonelloven fra 1.1.2017.

Personell i kommunen som skal yte tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven skal fremlegge politiattest. Kravet gjelder uavhengig av hvilke pasient- eller brukergrupper personellet skal yte tjenester til.

Lovendringen gjelder for tilbud om stilling eller oppdrag for personer som skal yte tjenester etter loven. Det er ikke adgang til å be om dette fra dem som allerede er tilsatt i helse og omsorg før lovendringen trådte i kraft.

Les endringsloven her, og les mer om de nye reglene hos KS.

 

 

Kommunenes personalhåndbok 2017

Bokutgaven av Kommunenes Personalhåndbok 2017 kan nå bestilles hos Kommuneforlaget.

Kommunenes Personalhåndbok 2017

Den digitale utgaven i KF Personal oppdateres og publiseres 1. januar.

 

 

Vedtak fra Tvisteløsningsnemnda

Tre vedtak fra Tvisteløsningsnemnda om aml. § 14-4a er nå tilgjengelig i KF Personal:

Vedtak 2016/20 Faktisk arbeidstid
Vedtak 2016/39 Faktisk arbeidstid
Vedtak 2016/129 Faktisk arbeidstid

Logg på KF Infoserie

KF Barnehage

prikkelinje_mini

Nye regler om pedagogisk bemanning

Utdanningsdirektoratet har sendt på høring forslag til ny forskrift om pedagogisk bemanning og dispensasjon i barnehager.

De foreslår at forskrift om pedagogisk bemanning og forskrift om midlertidig dispensasjon og unntak fra utdanningskravet for styrer og pedagogisk leder oppheves, og at bestemmelsene i stedet samles i en ny forskrift.

Frist for innsending av høringsuttalelser til Utdanningsdirektoratet er 15.3.2017.

Les høringen her.

Tilskudd til private barnehager

Fra 1.1.17 gjøres det endringer i forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager.
Det er blant annet fastsatt satser for beregning av tilskuddene.

Les endringsforskriften her.

  Logg på KF Infoserie
KF Helse og Omsorg prikkelinje_mini

Miljørettet helsevern

Fra 1.1.2017 kommer ny § 5 Kommunens helseberedskap ved miljøhendelser og ny § 6 Varsling til Folkehelseinstituttet i forskrift om miljørettet helsevern.

Bestemmelsene pålegger blant annet kommunen å ha oversikt over helsetilstanden i befolkningen og de faktorer som kan virke inn på denne. Kommunen skal gjennomføre en risiko- og sårbarhetsanalyse av faktorer i miljøet som kan ha negativ innvirkning på befolkningens helse. Bestemmelsene pålegger også kommunen en plikt til å varsle fylkesmannen og Folkehelseinstituttet om miljøhendelser som kan representere en trussel for befolkningens helse.

Les alle endringene i endringsforskriften.

Plikt til øyeblikkelig hjelp

Fra 1.1.2017 gjelder plikten til øyeblikkelig hjelp også rus og psykisk helse. Kommunene står fritt til å velge hvordan tilbudet skal organiseres, men KS anbefaler at det bygges på de eksisterende døgntilbudene for somatiske pasienter. Kravet kommer inn i § 2 i forskrift om øyeblikkelig hjelp døgntilbud.

Les mer om de nye reglene hos KS.

Klarere krav til ledelse

Nå kommer klarere krav til lederskap i helse- og omsorgstjenesten. Det kommer en ny forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helsetjenesten 1.1.2017, som erstatter forskrift om internkontroll i helse- og omsorgstjenesten.

Les mer om regelendringene hos Helse- og omsorgsdepartementet.

Verktøykasse for strategisk folkehelsearbeid

KS har utviklet et hjelpemiddel for det strategiske folkehelsearbeidet i kommuner og fylkeskommuner. Verktøykassen er basert på brukerbehov og utviklet i samarbeid med tre læringsnettverk for folkehelse som er gjennomført i perioden 2014 til 2016.

Se verktøykassen hos KS.

 

Veiledning om plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold

Helsedirektoratet og KS har utarbeidet en veileder om kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp - døgnopphold.

Les veilederen her.

  Logg på KF Infoserie
KF HMS prikkelinje_mini

Avfall

Det er gjort endring i avfallsbegrepet i forurensningsloven.

Endringene

  • definerer og klargjør sentrale begreper i avfallslovgivningen som «avfall» og «gjenvinning» og bringer dermed norsk avfallsterminologi nærmere EU-rettslig begrepsbruk
  • klargjør grensedragningen mellom avfall og produkt

Lovendringene innebærer ingen materielle endringer av gjeldende rett, men vil gjøre det enklere for avfallsaktørene og andre å orientere seg i avfallsregelverket. Se §§ 2, 27, ny 27a, 28, 32 og 33.

Trusler og vold

Fra 1.1.2017 kommer det nye regler mot vold og trusler i arbeidslivet. Det kommer et nytt kapittel 23A om vold og trusler i forskrift om utførelse av arbeid. Der stilles det blant annet nye krav om:

  • at virksomhetene skal kartlegge hvilken risiko det er for at arbeidstakerne kan bli utsatt for vold eller trusler på arbeidsplassen
  • at arbeidstakerne skal få nødvendig opplæring i forebygging og håndtering av vold- og trusselsituasjoner
  • at arbeidstakerne og deres tillitsvalgte gis nødvendig informasjon om hvilke rutiner som er satt i verk for å forebygge, håndtere og følge opp vold- og trusselsituasjoner
  • at virksomhetene iverksetter tiltak som er nødvendige, og at ansatte som blir utsatt for vold og trusler blir fulgt opp på en god måte i ettertid

Enklere avfallshåndtering

På nettsiden sortere.no finner du informasjon om avfallshåndtering og sortering av avfall for husholdninger og bedrifter.

Nettsiden inneholder praktisk informasjon om håndtering av ulike avfallstyper og oversikt over hvor du kan levere avfall.

Les mer på sortere.no.

  Logg på KF Infoserie
prikkelinje_mini

Avfall

Det er gjort endring i avfallsbegrepet i forurensningsloven.

Endringene

  • definerer og klargjør sentrale begreper i avfallslovgivningen som «avfall» og «gjenvinning» og bringer dermed norsk avfallsterminologi nærmere EU-rettslig begrepsbruk
  • klargjør grensedragningen mellom avfall og produkt

Lovendringene innebærer ingen materielle endringer av gjeldende rett, men vil gjøre det enklere for avfallsaktørene og andre å orientere seg i avfallsregelverket. Se §§ 2, 27, ny 27a, 28, 32 og 33.

Enklere regler for bygging uten søknad

Det gjøres endringer i byggesaksforskriften fra 1.1.2017. Endringene innebærer at departementet utvider og presiserer hvilke byggetiltak som kan gjennomføres uten at tillatelse fra kommunen er nødvendig. Ved ferdigstillelse skal slike tiltak kun rapporteres inn til kommunen.

Endringene legger også til rette for at kommunenes saksbehandling ved ileggelse av overtredelsesgebyr blir mer ensartet, betryggende og effektiv.

Les mer om regelendringene hos Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

KS om endringer i plan- og bygningsloven

KS støtter regjeringens ambisjoner om forenklinger i plan- og bygningsloven. Det KS er kritisk til er forslagene som kan svekke kommunenes rolle som planmyndighet, for eksempel ved at de rokker ved maktbalansen mellom kommunen og utbygger.

Les mer hos KS.

 

  Logg på KF Infoserie

KF Sosial

prikkelinje_mini

Aktivitetsplikt for unge mottakere av stønad til livsopphold

Fra 1.1.2017 innføres det plikt for kommunene om å stille vilkår om aktivitet ved tildeling av økonomisk stønad etter sosialtjenesteloven til mottakere under 30 år.

Det er gjort unntak for brukere som har tungtveiende grunner til ikke å kunne oppfylle aktivitetskravet. Ved brudd på aktivitetskravet vil stønaden bli redusert.

Endringen skjer gjennom ny § 20 a) i sosialtjenesteloven fra 1.1.2017. Kommunene kan fremdeles stille aktivitetsvilkår også for stønadsmottakere over 30 år, med hjemmel i gjeldende § 20.

Les mer om regelendringer fra 1.1.2017 hos Arbeids- og sosialdepartementet.

Forsinkelsesrente

Fra 1.1. 2017 settes forsinkelsesrenten til 8,50 % p.a. Kompensasjon for inndrivelseskostnader settes til 360 kr.

Dette kommer i en ny forskrift om renter ved forsinket betaling.

Fra samme tidspunkt oppheves forskrift 23. juni 2016 nr. 784 om renter ved forsinket betaling og kompensasjon for inndrivelseskostnader.

  Logg på KF Infoserie

KF Helse og Omsorg

prikkelinje_mini

Innfordring

Fra 1.1. 2017 settes forsinkelsesrenten til 8,50 % p.a. Kompensasjon for inndrivelseskostnader settes til 360 kr.

Dette kommer i en ny forskrift om renter ved forsinket betaling. Fra samme tidspunkt oppheves forskrift 23. juni 2016 nr. 784 om renter ved forsinket betaling og kompensasjon for inndrivelseskostnader.

MVA - justeringsregler

NKK har kommet med en avklaring rundt spørsmålet om justeringsreglene og kommunesammenslåinger.

Tilskudd og refusjoner

Fra 1.1.2017 gjøres det endringer i størrelsen på rentekompensasjon i § 4 i forskrift om kompensasjon for utgifter til investering i skole- og svømmeanlegg fra Husbanken.

Se mer i endringsforskriften.

KOSTRA-rapporteringen

Rapporteringsforskriftene og veilederne er oppdatert i henhold til endringer i arter og funksjoner.

Endringer for 2017 er

Funksjoner:
• 172 og 472 Pensjon
• 213 Voksenopplæring
• 840 Statlig rammetilskudd
• 850 Generelt statstilskudd vedrørende flyktninger

Arter:
• 230 Vedlikehold, bygg-/anleggstjenester og nybygg/nyanlegg
• 240 Driftsavtaler, reparasjoner og vaktmestertjenester
• 250 Materialer til vedlikehold, påkostning og nybygg/nyanlegg
• 800 Rammetilskudd
• 330, 350, 380, 430, 450, 480, 730, 750, 780, 830, 850 og 880 har fått utdypet veiledningsteksten rundt kjøp mellom kommunekassen og konsern.

Les også brevet fra KMD om endringene i rapporteringen fra 2017.

Finansforvaltning

Fra 1.1.2017 gjøres det endringer i forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning.

Formålet med endringene er å få tydeligere fram ansvaret som kommunene har for å vurdere risikoen knyttet til deres kortsiktige låneopptak og for at denne risikoen blir synliggjort for kommunestyret.

Les mer om endringene hos Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Avgiftslovgivningen

Ny lov om skatteforvaltning trer i kraft 1.1.2017, som gjør at merverdiavgiftsloven og lov om momskompensasjon endres. Samtidig er det gjort en hel del endringer i forskriftene.

Mye av regelverket som hittil har ligget i merverdiavgiftsreglene vil nå bli videreført i skatteforvaltningsloven. Dette gjelder regler om organisering, saksbehandling, habilitet, taushetsplikt, vedtaksprosedyrer, klage og endring, opplysnings- og oppgaveplikter, kontrollhjemler, administrative sanksjoner, saksanlegg mv.

Les om endringene i Prop. 38 L (2015-2016), merknader til endringer merverdiavgiftsloven.

Ny lov om offentlige anskaffelser

Den nye loven trer i kraft 1.1.2017 og gjør at loven fra 1999 oppheves.

Den nye loven vil gjelde for anskaffelser kunngjort etter 1.1.2017, eller når oppdragsgiveren har sendt ut en forespørsel etter 1.1.2017, til en eller flere leverandører om å melde sin interesse eller inngi tilbud i forbindelse med en planlagt anskaffelse.

Samtidig kommer ny anskaffelsesforskrift, ny forsyningsforskrift, ny konsesjonskontraktforskrift og ny forskrift om klagenemnd.

Nærings- og fiskeridepartementet har skrevet mer om det nye regelverket.

 

 

  Logg på KF Infoserie
   
a pixel
a pixel
 
a pixel

 

Lang linje

Lang linje

Du har mottatt dette nyhetsbrevet fordi du er registrert som bruker av KF Infoserie.

    dgfg
Kommuneforlaget AS
Haakon VIIs gate 9
Postboks 1263 Vika
0111 Oslo
kf-infoserie@kommuneforlaget.no
Tlf.: 24 13 28 50
www.kommuneforlaget.no
www.facebook.com/kommuneforlaget