Toppfelt

a pixel   A pixel  
 
Nr. 1/17 16. januar 2017 Epost Twitter Facebook KF Infoserie nyhetsbrev
 
a pixel

 

prikkelinje_miniprikkelinje_miniprikkelinje_miniprikkelinje_mini

 
 

Hva er nytt fra 1. januar?

Reviderte særavtaler

KS og arbeidstakerorganisasjonene har i løpet av høsten reforhandlet sentrale særavtaler som utløp 31.12.2016.

Du kan lese om de nye avtalene i KS-rundskrivet B-10/16 Revisjon av sentrale særavtaler pr. 1.1.2017.

Endring i Hovedtariffavtalen

Med virkning fra 1.1.2017 er partene enig om ny tekst i HTA vedlegg 4 § 5, 1. avsnitt, om avtalefestet pensjon og pensjonens sammensetning.

Les om endringen hos KS.

Krav om politiattest i helse- og omsorgssektoren

Det er gjort endringer i helse- og omsorgstjenesteloven og helsepersonelloven fra 1.1.2017. Personell i kommunen som skal yte tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven skal fremlegge politiattest. Kravet gjelder uavhengig av hvilke pasient- eller brukergrupper personellet skal yte tjenester til.

Lovendringen gjelder for tilbud om stilling eller oppdrag for personer som skal yte tjenester etter loven. Det er ikke adgang til å be om dette fra dem som allerede er tilsatt i helse og omsorg før lovendringen trådte i kraft.

Se helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4 og les om de nye reglene hos KS.

Kommunenes personalhåndbok 2017 - digital versjon

KS har oppdatert Kommunenes Personalhåndbok, og du kan lese den oppdaterte utgaven i KF Personal.

Merk særlig:

 • Kapittel 6.1.8 om sykelønn og alderspensjon er oppdatert i tråd med forrige HTA revisjon.
 • Kapittel 12 Reglement - forslag utgår som eget kapittel. Tekst om permisjonsreglement er flyttet til kapittel 6.10 om permisjoner, og i kapittel 7 finnes nå et nytt kap. 7.9.5 Rett til permisjon etter Hovedavtalen §§ 3-5 og 3-6.
 • Kapittel 10 har fått ny tittel: Reiseregulativet. Kapitlet er skrevet helt om, og gir nå en grundig utdyping om reisegodtgjørelser, der KS klargjør reglene om hvem som omfattes, definisjon av tjenestereise, satsene og reglene om bruk av egen bil.
 • Tidligere kapittel 13 er nå kapittel 12, med nytt navn: Forsikringer. Kapitlet er omskrevet, og tar for seg først gruppelivsforsikring og deretter yrkesskade.

Logg inn i KF Personal for å se den oppdaterte versjonen.

Viktig dom om heltid/deltid

Arbeidsretten avsa 20. desember 2016 en enstemmig dom om forståelsen av Hovedtariffavtalen kapittel 1, punkt 2.3.1 Heltids-/deltidsstillinger.

KS skriver at "retten fastslår at arbeidsgiver har plikt til å vurdere ansettelse i full stilling og til å drøfte unntak, men konkluderer med at det etter drøftinger ligger til arbeidsgivers styringsrett å beslutte om en stilling skal være en heltidsstilling eller en deltidsstilling".

Les hva KS skriver om dommen.

 

Bokutgaven av Kommunenes personalhåndbok

Bokutgaven av Kommunenes Personalhåndbok 2017 kan bestilles hos Kommuneforlaget.

Kommunenes Personalhåndbok 2017

 

Logg på KF Infoserie

KF Barnehage

prikkelinje_mini

Hva er nytt fra 1. januar?

Tilskudd til private barnehager

Fra 1.1.2017 er det gjort endringer i forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager.
Det er blant annet fastsatt satser for beregning av tilskuddene.

Les alle endringene i endringsforskriften.

Husk høringsfristen for ny rammeplan for barnehagen

Høringsfristen er satt til 20. januar 2017.

Les høringen og send høringssvar på regjeringens nettsider.

  Logg på KF Infoserie
KF Helse og Omsorg prikkelinje_mini

Hva er nytt fra 1. januar?

Miljørettet helsevern

Fra 1.1.2017 er det gjort endringer i forskrift om miljørettet helsevern, blant annet ny § 5 Kommunens helseberedskap ved miljøhendelser og ny § 6 Varsling til Folkehelseinstituttet.

Bestemmelsene pålegger blant annet kommunen å ha oversikt over helsetilstanden i befolkningen og de faktorer som kan virke inn på denne. Kommunen skal gjennomføre en risiko- og sårbarhetsanalyse av faktorer i miljøet som kan ha negativ innvirkning på befolkningens helse. Bestemmelsene gir også kommunen en plikt til å varsle fylkesmannen og Folkehelseinstituttet om miljøhendelser som kan representere en trussel for befolkningens helse.

Les alle endringene i endringsforskriften.

Plikt til øyeblikkelig hjelp

Fra 1.1.2017 gjelder plikten til øyeblikkelig hjelp også rus og psykisk helse. Kommunene står fritt til å velge hvordan tilbudet skal organiseres, men KS anbefaler at det bygges på de eksisterende døgntilbudene for somatiske pasienter. Kravet kommer inn i § 2 i forskrift om øyeblikkelig hjelp døgntilbud.

Les mer om de nye reglene hos KS.

Krav til ledelse

Fra 1.1.2017 har det kommet klarere krav til lederskap i helse- og omsorgstjenesten. Det kom en ny forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helsetjenesten, som erstatter forskrift om internkontroll i helse- og omsorgstjenesten.

Les mer om regelendringene hos Helse- og omsorgsdepartementet.

Egenandeler for kommunale helse- og omsorgstjenester

Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester er endret. Det er egenandelens størrelse som er justert, se §§ 3, 4 og 10.

Utskrivingsklare pasienter

Forskrift om kommunal betaling for utskrivingsklare pasienter er endret. Ordet "sykehus" er erstattet av begrepet "helseinstitusjon omfattet av spesialisthelsetjenesteloven". Endringen stiller også skjerpede krav til samarbeidet mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten om utskrivingsklare pasienter og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB).

Krav om politiattest i helse- og omsorgssektoren

Det er gjort endringer i helse- og omsorgstjenesteloven og helsepersonelloven fra 1.1.2017. Personell i kommunen som skal yte tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven skal fremlegge politiattest. Kravet gjelder uavhengig av hvilke pasient- eller brukergrupper personellet skal yte tjenester til.

Se helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4 og les om de nye reglene hos KS.

Hender

 

Konferanse om heldøgns omsorg- og boligbehov

Hva slags virkemidler trengs for å realisere behovene i fremtiden? Hvordan bør investeringsordninger være for å sikre bygging og rehabilitering av fremtidens omsorgsboliger?

KS inviterer til konferanse den 16. februar i Oslo. Konferansen er gratis.

Les mer om arrangementet hos KS.

 

Regn

  Logg på KF Infoserie
KF HMS prikkelinje_mini

Hva er nytt fra 1. januar?

Strålevern

Regjeringen har vedtatt ny strålevernforskrift, som trådte i kraft 1. januar 2017. Den nye strålevernforskriften er hjemlet i strålevernloven av 2000 og erstatter strålevernforskriften fra 2010. Den nye forskriften har både strukturelle og innholdsmessige endringer sammenlignet med 2010-forskriften.

Les mer om den nye forskriften hos Statens strålevern.

Avfall

Det er gjort endring i avfallsbegrepet i forurensningsloven.

Endringene

 • definerer og klargjør sentrale begreper i avfallslovgivningen som «avfall» og «gjenvinning» og bringer dermed norsk avfallsterminologi nærmere EU-rettslig begrepsbruk
 • klargjør grensedragningen mellom avfall og produkt

Lovendringene innebærer ingen materielle endringer av gjeldende rett, men vil gjøre det enklere for avfallsaktørene og andre å orientere seg i avfallsregelverket. Se §§ 2, 27, ny 27a, 28, 32 og 33.

Trusler og vold

Fra 1. januar kom det nye regler mot vold og trusler i arbeidslivet. Det kommer et nytt kapittel 23A om vold og trusler i forskrift om utførelse av arbeid. Der stilles det blant annet nye krav om:

 • at virksomhetene skal kartlegge hvilken risiko det er for at arbeidstakerne kan bli utsatt for vold eller trusler på arbeidsplassen
 • at arbeidstakerne skal få nødvendig opplæring i forebygging og håndtering av vold- og trusselsituasjoner
 • at arbeidstakerne og deres tillitsvalgte gis nødvendig informasjon om hvilke rutiner som er satt i verk for å forebygge, håndtere og følge opp vold- og trusselsituasjoner
 • at virksomhetene iverksetter tiltak som er nødvendige, og at ansatte som blir utsatt for vold og trusler blir fulgt opp på en god måte i ettertid

Endringer i arbeidsplassforskriftene

HMS

Etter høringer i 2016 har Arbeids- og sosialdepartementet fastsatt endringer i arbeidsmiljøforskriftene. Endringene gjelder fra 1. januar 2017.

Du kan lese om endringene hos Arbeidstilsynet.

  Logg på KF Infoserie

Kommunal forvaltning

prikkelinje_mini

Innsyn i lederutgifter

Ny sak fra Sivilombudsmannen: 2016/721 Innsyn i utgifter til kurs, telefonbruk og reiser for ledere i en fylkeskommune.

Saken gjaldt retten til innsyn i en fylkeskommunes utgifter til kurs, telefonbruk og reiser for 16 ledere over en periode på fire år. Sivilombudsmannen ba fylkeskommunen om å gjennomgå mellom 800-1000 fakturaer for å imøtekomme krav om innsyn i telefonbruk og reiser.

 

Revisjon

Vær forberedt på revisjon

Hva er forvaltningsrevisjon og hvordan vil det påvirke den som blir undersøkt?

Revisjonens fremgangsmåter og metoder blir beskrevet slik at den som blir revidert får et bilde av hva en kan forvente seg.

Det reflekteres også over nytteverdien av forvaltningsrevisjon og hvordan den kan bidra til læring og bedre kommunale tjenester.

 

Av Bodhild Laastad

 

Kommunesammenslåing
Roller - Retning - Verdier - Identitet

Denne boken forteller om erfaringer fra tidligere kommunesammenslåinger og forsøker å finne mønstre som kan være til nytte i dagens sammenslåingsprosesser.

Kommunesammenslåing

Av Asbjørn L. Stavem

  Logg på KF Infoserie
prikkelinje_mini

Hva er nytt fra 1. januar?

Kommunens ansvar ved miljøhendelser

Det er gjort en endring i forskrift om miljørettet helsevern som tydeliggjør kommunens ansvar. Se § 5 Kommunens helseberedskap ved miljøhendelser.

I følge den nye bestemmelsen skal kommunen ha oversikt over helsetilstanden i befolkningen og de faktorer som kan virke inn på denne. Kommunen skal gjennomføre en risiko- og sårbarhetsanalyse av faktorer i miljøet som kan ha negativ innvirkning på befolkningens helse. Kommunen får også krav til å iverksette nødvendige tiltak for å forebygge, håndtere og begrense negative helsekonsekvenser.

Avfallsbregrepet

Det er gjort endringer i avfallsbegrepet i forurensningsloven.

Endringene

 • definerer og klargjør sentrale begreper i avfallslovgivningen som «avfall» og «gjenvinning» og bringer dermed norsk avfallsterminologi nærmere EU-rettslig begrepsbruk
 • klargjør grensedragningen mellom avfall og produkt

Lovendringene innebærer ingen materielle endringer av gjeldende rett, men vil gjøre det enklere for avfallsaktørene og andre å orientere seg i avfallsregelverket. Se §§ 2, 27, ny 27a, 28, 32 og 33.

Enklere regler for bygging uten søknad

Det er gjort endringer i byggesaksforskriften fra 1.1.2017. Endringene innebærer at departementet utvider og presiserer hvilke byggetiltak som kan gjennomføres uten at tillatelse fra kommunen er nødvendig. Ved ferdigstillelse skal slike tiltak kun rapporteres inn til kommunen.

Endringene legger også til rette for at kommunenes saksbehandling ved ileggelse av overtredelsesgebyr blir mer ensartet, betryggende og effektiv.

Les mer om regelendringene hos Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Klimatiltak er lokalmiljøtiltak

Kranbil

"Har du en bråkete byggeplass eller en trafikkert vei i nabolaget? Framover vil klimasatsning i kommunene gi deg en stillere og sunnere hverdag".

Se hva Miljø- og klimadirektoratet og miljødirektør Ellen Hambro skriver på sin blogg Miljøblikk.

 

  Logg på KF Infoserie

KF Skole

prikkelinje_mini

Hva er nytt fra 1. januar?

Forskrift til opplæringsloven er endret fra 1.1.2017. Tidligere § 6-4 blir ny § 6-3. Ny § 6-4 handler om gjesteelever i videregående skole. Det er også gjort endringer i §§ 19-4 og 19-7 om refusjon av utgifter for gjesteelever.

Det er også gjort en rekke andre endringer i forskrift til opplæringsloven, som skal supplere lovendringen fra august 2016 som omhandler praksisbrev om friere skolevalg. Det er gjort endringer i kapittel 2, kapittel 3, kapittel 4, kapittel 5, kapittel 6, kapittel 6A, kapittel 8 og kapittel 11.

Dispensasjon fra kravet om relevant kompetanse i undervisningsfaget

1. februar vil endringer i opplæringslova tre i kraft. Det innføres en tidsbegrenset dispensasjon fra kravet om relevant kompetanse i undervisningsfaget. Dispensasjonen gjelder for lærerne som oppfylte kravene for å bli ansatt i undervisningsstilling før 1. januar 2014.

Ny tekst som tas inn i opplæringslova § 10-2 tredje ledd nytt andre punktum:

Fram til 1. august 2025 har den som har fullført allmennlærarutdanninga, og den som før 1. januar 2014 oppfylte krava for tilsetjing i undervisningsstilling, dispensasjon frå krav som er gitt i medhald av andre ledd.

 

Student

  Logg på KF Infoserie

KF Sosial

prikkelinje_mini

Hva er nytt fra 1. januar?

Aktivitetsplikt for unge mottakere av stønad til livsopphold

Fra 1.1.2017 ble det innført plikt for kommunene om å stille vilkår om aktivitet ved tildeling av økonomisk stønad etter sosialtjenesteloven til mottakere under 30 år.

Det er gjort unntak for brukere som har tungtveiende grunner til ikke å kunne oppfylle aktivitetskravet. Ved brudd på aktivitetskravet vil stønaden bli redusert.

Endringen skjedde gjennom ny § 20 a) i sosialtjenesteloven. Kommunene kan fremdeles stille aktivitetsvilkår også for stønadsmottakere over 30 år, med hjemmel i gjeldende § 20.

Les mer om regelendringer fra 1.1.2017 hos Arbeids- og sosialdepartementet.

Endrede satser

 • Satsene til underholdsbidrag er endret. Se forskrift om fastsetjing og endring av fostringstilskot §§ 5 og 6 og vedlegget.
 • Rettsgebyret settes til 1 049 kr. Se rettsgebyrforskriften § 2-1.
 • Forsinkelsesrenten er satt til 8,50 % p.a. Kompensasjon for inndrivelseskostnader er satt til 360 kr. Se ny forskrift om renter ved forsinket betaling.
 • Det er gjort endringer i satsene og enkelte vilkår i bostøtteforskriften.

 

 

Male

  Logg på KF Infoserie

KF Helse og Omsorg

prikkelinje_mini

Hva er nytt fra 1. januar?

Innfordring

Forsinkelsesrenten er fra 1.1.2017 satt til 8,50 % p.a. Kompensasjon for inndrivelseskostnader er satt til 360 kr. Se ny forskrift om renter ved forsinket betaling.

KOSTRA-rapporteringen

Rapporteringsforskriftene og veilederne er oppdatert i henhold til endringer i arter og funksjoner.

Endringer for 2017 er

Funksjoner:
172 og 472 Pensjon
213 Voksenopplæring
840 Statlig rammetilskudd
850 Generelt statstilskudd vedrørende flyktninger

Arter:
230 Vedlikehold, bygg-/anleggstjenester og nybygg/nyanlegg
240 Driftsavtaler, reparasjoner og vaktmestertjenester
250 Materialer til vedlikehold, påkostning og nybygg/nyanlegg
800 Rammetilskudd
• 330, 350, 380, 430, 450, 480, 730, 750, 780, 830, 850 og 880 har fått utdypet veiledningsteksten rundt kjøp mellom kommunekassen og konsern.

Les også brevet fra KMD om endringene i rapporteringen fra 2017.

Ny lov om offentlige anskaffelser

Den nye loven om offentlige anskaffelser trådte i kraft 1.1.2017, og loven fra 1999 er opphevet. Den nye loven gjelder for anskaffelser kunngjort etter 1.1.2017, eller når oppdragsgiveren har sendt ut en forespørsel etter 1.1.2017, til en eller flere leverandører om å melde sin interesse eller inngi tilbud i forbindelse med en planlagt anskaffelse.

Samtidig kom det ny anskaffelsesforskrift, ny forsyningsforskrift, ny konsesjonskontraktforskrift, ny forskrift om klagenemnd og forskrift om tvangsmulkt.

Nærings- og fiskeridepartementet har skrevet mer om det nye regelverket.

Finansforvaltning

Fra 1.1.2017 er det gjort endringer i forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning.

Formålet med endringene er å få tydeligere fram ansvaret som kommunene har for å vurdere risikoen knyttet til deres kortsiktige låneopptak og for at denne risikoen blir synliggjort for kommunestyret.

Les mer om endringene hos Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Avgiftslovgivningen

Ny lov om skatteforvaltning trådte i kraft 1.1.2017, som gjør at merverdiavgiftsloven og lov om momskompensasjon endres. Samtidig er det gjort en hel del endringer i forskriftene. Mye av regelverket som hittil har ligget i merverdiavgiftsreglene vil nå bli videreført i skatteforvaltningsloven. Dette gjelder regler om organisering, saksbehandling, habilitet, taushetsplikt, vedtaksprosedyrer, klage og endring, opplysnings- og oppgaveplikter, kontrollhjemler, administrative sanksjoner, saksanlegg mv.

Les om endringene i Prop. 38 L (2015-2016), merknader til endringer merverdiavgiftsloven.

Skattebetalingsloven er endret (§§ 2-1, 2-2, 4-7, 5-1, 9-1, 9-2, 9-3, 10-10, 10-30, 10-40, 10-60, 11-2, 11-4, 11-5, 15-1 og 16-20).

Merverdiavgiftskompensasjonsloven § 2 og § 4 er endret.

Tilskudd og refusjoner

Tilskuddsordninger som kommunen kan søke på:

Fra 1.1.2017 er det gjort endringer i størrelsen på rentekompensasjon i § 4 i forskrift om kompensasjon for utgifter til investering i skole- og svømmeanlegg fra Husbanken.
Se mer i endringsforskriften.

 

Statsbudsjettet 2017

Her kan du lese Statsbudsjettet 2017 - Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner.

Rundskrivet orienterer om det økonomiske opplegget for kommunesektoren i 2017 etter Stortingets budsjettvedtak.

 

Om overgang til nytt anskaffelsesregelverk

anskaffelser.no gis denne informasjonen om overgangen til nytt regelverk:

"Forskriftene gjelder anskaffelser iverksatt etter forskriftenes ikrafttredelse 1. januar 2017.

En anskaffelse er iverksatt når den er kunngjort. En anskaffelse som ikke kunngjøres, er iverksatt når oppdragsgiveren har sendt ut en forespørsel til en eller flere leverandører om å melde sin interesse eller inngi tilbud i forbindelse med en planlagt anskaffelse etter 1. januar 2017.

Reglene om krav til kommunikasjon og informasjonsutveksling ved bruk av elektroniske kommunikasjonsmidler trer i kraft:

a) Innkjøpssentraler - 1. april 2017
b) Statlige myndigheter 1. januar 2018
c) Andre oppdragsgivere 1. juli 2018

For kommunikasjon og informasjonsutveksling med leverandørene som foretas frem til tidspunktene over, kan følgende kommunikasjonsmidler brukes:

a) Elektroniske kommunikasjonsmidler
b) Ordinær postgang eller andre egnede forsendelsesmåter (for eksempel bud)
c) En kombinasjon av disse kommunikasjonsmidlene"

 

Kalkulator

 

 

 

  Logg på KF Infoserie
   
a pixel
a pixel
 
a pixel

 

Lang linje

Lang linje

Du har mottatt dette nyhetsbrevet fordi du er registrert som bruker av KF Infoserie.

    dgfg
Kommuneforlaget AS
Haakon VIIs gate 9
Postboks 1263 Vika
0111 Oslo
kf-infoserie@kommuneforlaget.no
Tlf.: 24 13 28 50
www.kommuneforlaget.no
www.facebook.com/kommuneforlaget