Toppfelt

a pixel   A pixel  
 
Nr. 2/17 15. februar 2017 Epost Twitter Facebook KF Infoserie nyhetsbrev
 
a pixel

 

prikkelinje_miniprikkelinje_miniprikkelinje_miniprikkelinje_mini

 
 

Kritikk av ledertilsettinger i kommune

Ny uttalelse fra Sivilombudsmannen: Tilsetting i kommunale lederstillinger uten utlysning (Sak 2016/2418).

Saken gjaldt en kommune som hadde tilsatt i to faste stillinger som kommunesjef uten utlysning. Sivilombudsmannen mente at kommunen ikke hadde tilstrekkelig rettslig grunnlag til å la være å lyse ut stillingene. Hverken kvalifikasjonsprinsippet eller likhetsprinsippet var overholdt. Stillingene skulle både ha vært kunngjort internt og utlyst offentlig.

Hovedtariffavtalen for konkurranseutsatte bedrifter

KS Bedrift har publisert Hovedtariffavtalen for konkurranseutsatte bedrifter (Bedriftsavtalen) som gjelder for perioden 1.5.2016 - 30.4.2018. Avtalen gjelder deres medlemmer innen bransjene: avfall/gjenvinning, vann og avløp, revisjon, IKT, parkering, næring/eiendom og Biblioteksentralen.

Les avtalen her

Logg på KF Infoserie

KF Sosial

prikkelinje_mini

KF Sosial har blitt til KF Inkludering

I tråd med innspill fra kunder og nyutvikling har KF Sosial blitt utvidet og forbedret!

KF Sosial har fått et større innhold, og har skiftet navn til KF Inkludering. Nytt er innhold knyttet til introduksjonsloven, bosetting og flyktninger. Alt er tilpasset kommunens rolle og plikter. KF Inkludering vil fortsatt ha innhold knyttet til økonomisk rådgivning og sosiale tjenester.

KF Inkludering vil få stadig mer innhold i tiden fremover, og vi setter stor pris på alle innspill og tips til innhold.

Interessert i KF Inkludering?

Les mer her eller kontakt oss!

Kontaktpersoner
KF Inkludering

Ingunn Berling Fridheim
Redaktør

Send e-post

Usman Khan
Salgs- og markedsansvarlig

Send e-post

  Logg på KF Infoserie

KF Barnevern

prikkelinje_mini

Klageadgang for fosterforeldre

Ny uttalelse fra Sivilombudsmannen: Klageadgang for fosterforeldre (Sak 2016/1353).

Saken handlet om en kommune som hadde avvist en klage fra en fostermor, om helgeavlastning for fosterbarnet. Fylkesmannen hadde videre stadfestet kommunes avvisning, med begrunnelsen at det er barnevernet som alene har myndighet til å avgjøre om det skal søkes om slike tjenester og om vedtak skal påklages. Sivilombudsmannen kom fram til at det var forhold som kunne tilsi at fostermoren likevel kunne ha rettslig klageinteresse og ba fylkesmannen om å behandle dette spørsmålet på nytt. Etter ny vurdering besluttet fylkesmannen at fostermoren hadde klagerett og ba kommunen om å behandle saken på nytt.

Stor-høring om barnevernet

Direktør for interessepolitikk i KS, Helge Eide, deltok i debatt med statsråd Solveig Horne, Bufdir og Fellesorganisasjonen (FO) på stor-høring om barnevernet og hva som kan læres av "Ida-saken", fredag 10. februar.

Les hva KS tenker om barnevernet, og anbefalinger til kommunene og kommuneledelsen

  Logg på KF Infoserie
KF Helse og Omsorg prikkelinje_mini

Tvangstiltak overfor personer med rusmiddelproblemer

Ny veileder fra Helsedirektoratet: Veileder om tvangstiltak overfor personer med rusmiddelproblemer (IS-2355).

Målet med veilederen er å bidra til et sammenhengende og helhetlig brukerforløp for pasienter underlagt tvang. Det gis anvisning på hvordan bestemmelsene i kapittel 10 i helse- og omsorgstjenesteloven skal tolkes og brukes, og veiledning til utøvelsen av det faglige skjønn.

Lovforslag om kommunens plikt til pårørendestøtte

Regjeringen har lansert Prop. 49 L (2016-2017). Formålet med lovproposisjonen er å samle og tydeliggjøre kommunens plikt til pårørendestøtte. Videre får kommunen en tydeligere plikt til å foreta en selvstendig vurdering av pårørendes behov, samt å fatte vedtak om tiltak.

Tilskudd til implementering av velferdsteknologi 2017-2020

Nasjonalt program for velferdsteknologi går over i en innføringsfase for trygghets- og mestringsteknologi og inviterer derfor flere kommuner med.

Søknadsfrist for tilskudd: 6. april 2017.

Les mer hos KS

  Logg på KF Infoserie
prikkelinje_mini

Miljøforvaltningens innsigelsespraksis

Klima og Miljødepartementet har gitt ut et nytt rundskriv om miljøforvaltningens innsigelsespraksis: Rundskrivet T-2/16.

Hvordan unngå innsigelser pga. miljøverdier i den kommunale arealplanleggingen? Hva er det som er av nasjonal betydning? Hva er av vesentlig regional betydning?

Formålet med retningslinjene som beskrives i rundskrivet er å tydeliggjøre nasjonal arealpolitikk i 100-metersbeltet langs sjøen. Målet er å ivareta allmenne interesser og unngå uheldig bygging langs sjøen.

Rundskrivet skal bidra til en mer enhetlig forvaltningspraksis.

Foreldet krav på tilknytningsgebyr for vann og kloakk

Ny dom om kommunale avgifter: LB-2015-195538.

Saken gjaldt foreldelse av en kommunes krav om tilknytningsgebyr for vann og kloakk for tre eiendommer med samme eier.

Kommunens rett til å kreve fjerning av konstruksjon på kommunens eiendom

Ny dom om fjerning av murer og takkonstruksjon fra kommunens grunn: LG-2016-30846.

Kommunen krevde fjerning av ulike tiltak en privatperson hadde på kommunens grunn. Flere av tiltakene var oppført på 1980-tallet, før tiltakshaveren hadde overtatt eiendommen. Ett av tiltakene var oppført i 1995. For dette tiltaket hadde tiltakshaveren søkt og fått godkjent tiltaket. Kommunen krevde fjerning i 2014. Lagmannsretten kom til at vilkårene for å kreve fjerning i naboloven § 11 ikke var oppfylt.

Ulovlige forhold i verneområder

Veilederen M6-17 om oppfølging av ulovlige forhold i verneområder fra Miljødirektoratet er nå tilgjengelig i KF Plan og Eiendom.

Veilederen gir en oversikt over virkemidler som kan benyttes av forvaltningen når det oppdages ulovlige tiltak eller virksomhet i verneområder. Det er gitt informasjon om anmeldelse, pålegg om retting og stans, direkte gjennomføring, tvangsmulkt og miljøerstatning.

Støy i arealplanlegging

Klima- og miljødepartementet har gitt ut: Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2016).

Støy er et miljøproblem som rammer svært mange mennesker. Støy bidrar til redusert velvære og mistrivsel, og påvirker derfor folks helsetilstand. Formålet med retningslinjen er å legge til rette for en langsiktig arealdisponering som forebygger støyproblemer.

Miljødirektoratet har også oppdatert sin veileder til retningslinjen for behandling av støy i arealplanleggingen. Les veilederen hos Miljødirektoratet.

-----

Ønsker din kommune tilgang til KF Plan og Eiendom?

Kontakt Kommuneforlaget!

Nye utgivelser fra Kommuneforlaget:

Administrative bestemmelser og Tekniske bestemmelser
Standard abonnementsvilkår for vann og avløp

Standard abonnementsvilkår for vann og avløp skal ivareta det gjensidige ansvarsforholdet mellom kommunen og den enkelte abonnent i forbindelse med tilknytning til offentlig vann- og avløpsanlegg, og sikre betryggende utførelse av sanitærinstallasjoner og private vann- og avløpsanlegg.

Administrative bestemmelser tar for seg juridiske og forvaltningsmessige forhold.

Administrative bestemmelser

Tekniske bestemmelser fastlegger krav til teknisk utførelse.

Tekniske bestemmelser

  Logg på KF Infoserie

KF Skole

prikkelinje_mini

Dispensasjon fra kravet om relevant kompetanse i undervisningsfaget

1. februar trådte endringer i opplæringslova i kraft. Det ble innført en tidsbegrenset dispensasjon fra kravet om relevant kompetanse i undervisningsfaget. Dispensasjonen gjelder for lærerne som oppfylte kravene for å bli ansatt i undervisningsstilling før 1. januar 2014.

Ny tekst som er tatt inn i opplæringslova § 10-2 tredje ledd nytt andre punktum:

Fram til 1. august 2025 har den som har fullført allmennlærarutdanninga, og den som før 1. januar 2014 oppfylte krava for tilsetjing i undervisningsstilling, dispensasjon frå krav som er gitt i medhald av andre ledd.

Ledelse og tillitsvalgte
- Sammen om
profesjonsutvikling
i barnehage og skole

Utdanningsforbundet og KS gav i januar 2011 ut heftet Ledelse og tillitsvalgte - Sammen om den gode utdanningsledelse. Heftet, som ble distribuert til alle landets skoler og barnehager, inneholdt korte fagartikler og refleksjonsspørsmål knyttet til god utdanningsledelse, og det fikk svært god mottagelse i praksisfeltet. Det har derfor vært et ønske om å lage en oppdatert og modernisert versjon.

Les oppdatert hefte!

  Logg på KF Infoserie

KF Helse og Omsorg

prikkelinje_mini

Merverdiavgift

Ny lagmannsrettsdom: LB-2016-5012 - Dom om kommunal boligstiftelse og kompensasjon for merverdiavgift.

Saken gjaldt en kommunal boligstiftelse i Larvik som hadde fått avslag på krav om kompensasjon for merverdiavgift fordi de ikke kunne dokumentere kravet med fremleggelse av de enkelte kommunale vedtak.

Tilskudd og refusjoner

Det er lagt ut en rekke kunngjøringer om tilskuddsordninger for 2017. De siste er:

Til integrering av flyktninger:
Ekstratilskudd: bosetting av personer fra institusjon eller tilrettelagt avdeling
Tilskudd ved bosetting av enslige mindreårige flyktninger
Integreringstilskudd

Til forskjellige helsetiltak:
Tilskudd: Særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester
Tilskudd: Spesialistutdanning i allmennmedisin for leger
Tilskudd: Allmennlege - tilskudd for veiledning
Tilskudd: Turnus for leger - tilskudd til kommuner
Tilskudd: Etablering og drift av dagaktivitetstilbud til hjemmeboende personer med demens
Tilskudd: Til implementering av velferdsteknologi 2017-2020, søknadsfrist 6. april 2017
Tilskudd: Økt rekruttering av sykepleiere og helsefagarbeidere til helse- og omsorgstjenestene i kommune
Tilskudd: Kommunale rusforebyggende koordinatorer
Tilskudd: Kompetansehevende tiltak for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt
Tilskudd: Forsknings- og utviklingsprosjekter knyttet til fysisk aktivitet i behandling og rehabilitering av personer med rusmiddelproblemer og psykisk syke
Tilskudd: Psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene
Tilskudd: Kommunalt rusarbeid
Tilskudd: Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester

 

Se full oversikt under mappen Tilskudd og refusjoner i KF Økonomi.

Delte meninger i KS om regjeringens forslag til å utvide merverdiavgifts-kompensasjonsloven

Regjeringen foreslår å utvide merverdiavgiftskompensasjonsloven til også å omfatte borettslag og eierseksjonssameier hvor botilbudet fremstår som et integrert heldøgns helse- og omsorgstilbud i kommunenes lovpålagte tjenestetilbud.

Les hva KS har skrevet i sin høringsuttalelse

  Logg på KF Infoserie
   
a pixel
a pixel
 
a pixel

 

Lang linje

Lang linje

Du har mottatt dette nyhetsbrevet fordi du er registrert som bruker av KF Infoserie.

    dgfg
Kommuneforlaget AS
Haakon VIIs gate 9
Postboks 1263 Vika
0111 Oslo
kfinfo@kommuneforlaget.no
Tlf.: 24 13 28 50
www.kommuneforlaget.no
www.facebook.com/kommuneforlaget