Toppfelt

a pixel   A pixel  
 
Nr. 2/17 15. februar 2017 Epost Twitter Facebook KF Infoserie nyhetsbrev
 
a pixel

 

prikkelinje_miniprikkelinje_miniprikkelinje_miniprikkelinje_mini

 
 

Kritikk av ledertilsettinger i kommune

Ny uttalelse fra Sivilombudsmannen: Tilsetting i kommunale lederstillinger uten utlysning (Sak 2016/2418).

Saken gjaldt en kommune som hadde tilsatt i to faste stillinger som kommunesjef uten utlysning. Sivilombudsmannen mente at kommunen ikke hadde tilstrekkelig rettslig grunnlag til å la være å lyse ut stillingene. Hverken kvalifikasjonsprinsippet eller likhetsprinsippet var overholdt. Stillingene skulle både ha vært kunngjort internt og utlyst offentlig.

Hovedtariffavtalen for konkurranseutsatte bedrifter

KS Bedrift har publisert Hovedtariffavtalen for konkurranseutsatte bedrifter (Bedriftsavtalen) som gjelder for perioden 1.5.2016 - 30.4.2018. Avtalen gjelder deres medlemmer innen bransjene: avfall/gjenvinning, vann og avløp, revisjon, IKT, parkering, næring/eiendom og Biblioteksentralen.

Les avtalen her.

Logg på KF Infoserie

KF Barnevern

prikkelinje_mini

Klageadgang for fosterforeldre

Ny uttalelse fra Sivilombudsmannen: Klageadgang for fosterforeldre (Sak 2016/1353)

 

  Logg på KF Infoserie
KF Helse og Omsorg prikkelinje_mini

Tvangstiltak overfor personer med rusmiddelproblemer

Veileder om tvangstiltak overfor personer med rusmiddelproblemer.

 

 

  Logg på KF Infoserie
prikkelinje_mini

Unngå innsigelse

Hvordan unngå innsigelser pga miljøverdier i den kommunale arealplanleggingen? Hva er det som er av nasjonal betydning? Hva er av vesentlig regional betydning?
Rundskrivet T-2/16 om miljøforvaltningens innsigelsespraksis skal bidra til en mer enhetlig forvaltningspraksis.

Kommunale avgifter

LB-2015-195538 Dom om kommunale avgifter. Saken gjaldt foreldelse av en kommunes krav om tilknytningsgebyr for vann og kloakk for tre eiendommer med samme eier.

Kommunens rett til å kreve fjerning av konstruksjon på kommunens eiendom

LG-2016-30846 Dom om fjerning av murer og takkonstruksjon fra kommunens grunn.
Kommunen krevde fjerning av ulike tiltak en privatperson hadde på kommunens grunn. Flere av tiltakene var oppført på 1980-tallet, før tiltakshaveren hadde overtatt eiendommen. Ett av tiltakene var oppført i 1995. For dette tiltaket hadde tiltakshaveren søkt og fått godkjent tiltaket. Kommunen krevde fjerning i 2014. Lagmannsretten kom til at vilkårene for å kreve fjerning i naboloven § 11 ikke var oppfylt.

Ulovlige forhold i verneområder

Veilederen M6-17 om Oppfølging av ulovlige forhold i verneområder fra Miljødirektoratet er nå tilgjengelig i KF Plan og Eiendom. I veilederen er det gitt informasjon om anmeldelse, pålegg om retting og stans, direkte gjennomføring, tvangsmulkt og miljøerstatning.

Støy i arealplanlegging

Klima- og miljødepartementet har kommet med en oppdatert veilleder: Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442).

 

  Logg på KF Infoserie

KF Skole

prikkelinje_mini

Dispetanse i undervisningsfaget

1. februar trådte endringer i opplæringslova tre i kraft. Det ble innført en tidsbegrenset dispensasjon fra kravet om relevant kompetanse i undervisningsfaget. Dispensasjonen gjelder for lærerne som oppfylte kravene for å bli ansatt i undervisningsstilling før 1. januar 2014.

Ny tekst som er tatt inn i opplæringslova § 10-2 tredje ledd nytt andre punktum:

Fram til 1. august 2025 har den som har fullført allmennlærarutdanninga, og den som før 1. januar 2014 oppfylte krava for tilsetjing i undervisningsstilling, dispensasjon frå krav som er gitt i medhald av andre ledd.

 

  Logg på KF Infoserie

KF Sosial

prikkelinje_mini

KF Sosial har blitt ny!

KF Sosial har endret navn til KF Inkludering, og har fått et utvidet innhold. Nå vil du også finne regleverk og veiledning knyttet til introduksjonsloven, bosetting og inkludering i kommunen.

KF Inkludering vil stadig få nytt innhold den kommende tiden, og vi setter stor pris på alle innspill og tips til innhold.

 

Interessert i KF Inkludering?

Les mer her eller kontakt oss!

Kontaktinformasjon

Ingunn Berling Fridheim

Redaktør

Send e-post

Usman Khan

Salgs- og markedsansvarlig

Send e-post

  Logg på KF Infoserie

KF Helse og Omsorg

prikkelinje_mini

Merverdiavgift

Ny lagmannsrettsdom: LB-2016-5012 Dom om kommunal boligstiftelse og kompensasjon for merverdiavgift.

Saken gjaldt en kommunal boligstiftelse i Larvik som hadde fått avslag på krav om kompensasjon for medverdiavgift fordi de ikke kunne dokumentere kravet med fremleggelse av de enkelte kommunale vedtak.

Tilskudd og refusjoner

Det er lagt ut en rekke kunngjøringer om tilskuddsordninger for 2017. De siste er:

Til integrering av flyktninger:
Ekstratilskudd: bosetting av personer fra institusjon eller tilrettelagt avdeling
Tilskudd ved bosetting av enslige mindreårige flyktninger
Integreringstilskudd

Til forskjellige helsetiltak:
Tilskudd: Særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester
Tilskudd: Spesialistutdanning i allmennmedisin for leger
Tilskudd: Allmennlege - tilskudd for veiledning
Tilskudd: Turnus for leger - tilskudd til kommuner
Tilskudd: Etablering og drift av dagaktivitetstilbud til hjemmeboende personer med demens

Se full oversikt under mappen Tilskudd og refusjoner i KF Økonomi.

 
  Logg på KF Infoserie
   
a pixel
a pixel
 
a pixel

 

Lang linje

Lang linje

Du har mottatt dette nyhetsbrevet fordi du er registrert som bruker av KF Infoserie.

    dgfg
Kommuneforlaget AS
Haakon VIIs gate 9
Postboks 1263 Vika
0111 Oslo
kf-infoserie@kommuneforlaget.no
Tlf.: 24 13 28 50
www.kommuneforlaget.no
www.facebook.com/kommuneforlaget