<% nyhetsbrev = "16" navn = "6/04" KFinfoserie = "uid=sa;pwd=kfmdb;Driver={SQL Server};database=KFInfoserie;Server=192.168.1.25" SMSKF = "uid=sa;pwd=kfmdb;Driver={SQL Server};database=SMSKF;Server=192.168.1.25" KFinfoserie = "uid=smskf;pwd=liver1pool;Driver={SQL Server};database=KFInfoserie;Server=192.168.1.118" SMSKF = "uid=smskf;pwd=liver1pool;Driver={SQL Server};database=SMSKF;Server=192.168.1.118" set cn = Server.CreateObject("ADODB.CONNECTION") cn.Open SMSKF sql = "Update opptelling set antall = antall + 1 where id =" & nyhetsbrev cn.execute(sql) cn.close set cn = nothing %> Nyhetsbrev

KF Infoserie – nyhetsbrev

Nr. 6/04
Juni 2004

KF Infoserie er en elektronisk informasjonsbank og et støtteverktøy i all saksbehandling som bygger på lov- og avtaleverk og sentrale retningslinjer.

Gjennom nyhetsbrevene til KF Infoserie ønsker vi å gi en enkel oversikt over endringene i modulene i form av nytt eller endret regelverk, nye kommentarer, rundskriv osv.

Du må også gjerne ta direkte kontakt med oss dersom du har synspunkter på innhold og utforming, eller du har spørsmål om funksjonalitet og innhold. Klikk på knappen for eDialog24 under eller ring oss!

Dagens tips
Søk på flere ord med mellomrom mellom:


Gjør resultatlisten mer oversiktlig:

 

 

3. juni 2004  

Vennlig hilsen

Arve Lauvnes
produktsjef KF Infoserie

Stephanie Løvenskiold
produktkoordinator

Klikk for kontakt med Arve Lauvnes Arve Lauvnes
tlf.: 24 13 28 45 
Klikk for kontakt med Stephanie Løvenskiold Stephanie Løvenskiold
tlf.: 24 13 28 75 

KF KPS

Tariff 2004
Partene i kommunal sektor har godtatt Riksmeklingsmannens skisse til ny Hovedtariffavtale. Avtaleverket legges inn løpende.

Riksmeklingsmannens forslag etter meklingen mellom KS og forhandlingssammenslutningene om ny tariffavtale for perioden 1. mai 2004–30. april 2006

Under mappen Nyheter ligger det lenker til de omtalte dokumentene.


KF Lærer - lønn og personal

Tariff 2004
Partene i kommunal sektor har godtatt Riksmeklingsmannens skisse til ny Hovedtariffavtale. Avtaleverket legges inn løpende.

Særavtale for undervisningspersonalet i kommunal og fylkeskommunal grunnopplæring

Riksmeklingsmannens forslag etter meklingen mellom KS og forhandlingssammenslutningene om ny tariffavtale for perioden 1. mai 2004-30. april 2006

Rettsavgjørelser
Høyesterettsdom – Arbeidsforhold: opphør uten oppsigelse (dom av 21. januar 2004). Saken omhandler bl.a. spørsmålet om et arbeidsforhold opphører uten oppsigelse dersom arbeidsgiver har tilsatt en lærer i et fast tilsettingsforhold uten at vedkommende oppfyller kvalifikasjonskravene.

Annet
Notat fra Utdannings- og forskningsdepartementet om overføringen av forhandlingsansvaret for lærere og skoleledere fra staten til kommunesektoren

Hovedkonklusjon fra og sammendrag av KS' UoD-prosjekt «Utvikling av rektors rolle som kommunal leder og arbeidsgiver» (prosjektet er gjennomført av SINTEF Ifim, og rapporten er skrevet av Thomas Dahl).

Under mappen Nyheter ligger det lenker til de omtalte dokumentene.


KF Oppvekst

Oppdatering av Barnet og loven
I kjølvannet av omfattende endringer i enkelte lover blir Barnet og loven i disse dager oppdatert. Følgende kapitler blir skrevet om:

  • regelverket omkring bidragsplikt og foreldreansvar i kapittel 1
  • opplæringsloven og friskoleloven i kapittel 6
  • barnevernsloven og sosialtjenesteloven i kapittel 4

Endringene foretas av bokens forfattere: Marianne Tellefsen ved Høgskolen i Oslo og Gudrun Holgersen, professor ved Universitetet i Bergen

 


KF Sosial

Regelverk
Innst.S.nr.171 (2003-2004). Innstilling til Stortinget om at livsoppholdssatsene for personer under gjeldsordning settes til 85 % av minstepensjon

Under mappen Nyheter ligger det lenker til de omtalte dokumentene.


KF Økonomi

Rundskriv
Rundskriv H-5/04 fra KRD: Kap. 521 post 61 Særtilskudd til norskopplæring for voksne innvandrere - Retningslinjer for 2004

KOSTRA
Oppsummering av KOSTRA-spørsmål for fylkeskommuner mottatt t.o.m. 31.12.03

Kommuneproposisjonen
St.prp. nr. 64 (2003-2004) Om lokaldemokrati, velferd og økonomi i kommunesektoren 2004 (kommuneproposisjonen)

Prognosemodellen
Oppdatert prognosemodell pr. 18. mai 2004

Under mappen Nyheter ligger det lenker til de omtalte dokumentene.

 

Ønsker du IKKE å motta nyhetsbrevet i framtiden, kan du gi melding om dette ved å klikke her:  &nr=<%= nyhetsbrev %>">Meld meg av nyhetsbrevet

 

Kommuneforlaget AS
Haakon VIIs gate 9
Postboks 1263 Vika
0111 Oslo
Tlf.: 24 13 28 50
www.kommuneforlaget.no