<% nyhetsbrev = "18" navn = "8/04" KFinfoserie = "uid=sa;pwd=kfmdb;Driver={SQL Server};database=KFInfoserie;Server=192.168.1.25" SMSKF = "uid=sa;pwd=kfmdb;Driver={SQL Server};database=SMSKF;Server=192.168.1.25" KFinfoserie = "uid=smskf;pwd=liver1pool;Driver={SQL Server};database=KFInfoserie;Server=192.168.1.118" SMSKF = "uid=smskf;pwd=liver1pool;Driver={SQL Server};database=SMSKF;Server=192.168.1.118" set cn = Server.CreateObject("ADODB.CONNECTION") cn.Open SMSKF sql = "Update opptelling set antall = antall + 1 where id =" & nyhetsbrev cn.execute(sql) cn.close set cn = nothing %> Nyhetsbrev

KF Infoserie – nyhetsbrev

Nr. 8/04
September 2004

KF Infoserie er en elektronisk informasjonsbank og et støtteverktøy i all saksbehandling som bygger på lov- og avtaleverk og sentrale retningslinjer.

Gjennom nyhetsbrevene til KF Infoserie ønsker vi å gi en enkel oversikt over endringene i modulene i form av nytt eller endret regelverk, nye kommentarer, rundskriv osv.

Du må også gjerne ta direkte kontakt med oss dersom du har synspunkter på innhold og utforming, eller du har spørsmål om funksjonalitet og innhold. Klikk på knappen for eDialog24 under eller ring oss!


Pålogging trinn-for-trinn

Den gamle lenken til oppskrift for pålogging virker ikke lenger. Noen kommuner har lenken liggende på sine intranettsider. Nå må den byttes ut med den nye lenken:

http://www.kommuneforlaget.no/e-produkter/infoserie/nybruker/access.htm

 

10. august 2004  

Vennlig hilsen

Arve Lauvnes
produktsjef KF Infoserie

Stephanie Løvenskiold
produktkoordinator

Klikk for kontakt med Arve Lauvnes Arve Lauvnes
tlf.: 24 13 28 45 
Klikk for kontakt med Stephanie Løvenskiold Stephanie Løvenskiold
tlf.: 24 13 28 75 

KF HMS

Regelverk

 • Forurensningsloven er oppdatert med endringer i lov av 11. april 2003 nr. 23 (i kraft 1. juli 2004) (§§ 27, 29 og 30)
 • Avfallsforskriften (forskrift av 1. juni 2004 nr. 930 om gjennvinning og behandling av avfall). Følgende kapitler er tatt med her:
  - kapittel 10 om forbrenning av avfall
  - kapittel 10a om forbrenning av farlig avfall
  - kapittel 10b om forbrenning av kommunalt avfall
  - kapittel 11 om farlig avfall
  - kapittel 17 om tilsyn, klage, straff mv.
 • Følgende forskrifter er oppehevet fra 1. juli 2004 (lagt i mappen Arkiv, under Forskrifter):
  – forskrift av 1. oktober 1983 nr. 1566 om utslipp av oljeholdig vann og om bruk og merking av vaske- og avfettingsmidler
  – forskrift 24. juli 1992 nr. 584 om håndtering av fotokjemikalier fra virksomhetene innen foto, røntgen og grafisk industri
  – forskrift 23. september 1994 nr. 902 om amalgamholdig avløpsvann og amalgamholdig avfall fra tannklinikker og tannlegekontorer
  – forskrift 24. mai 1995 nr. 508 om forbrenning av kommunalt avfall
  – forskrift 17. september 1996 nr. 912 om reinsing av avløpsvatn
  – forskrift 20. juni 1997 nr. 627 om forbrenning av farleg avfall
  – forskrift 12. april 2000 nr. 352 om utslipp fra mindre avløpsanlegg
  – forskrift 4. oktober 2002 nr. 1088 om lokal luftkvalitet
  – forskrift 20. desember 2002 nr. 1816 om forbrenning av avfall
  – forskrift 20. desember 2002 nr. 1817 om farleg avfall
  – forskrift 20. desember 2002 nr. 1823 om begrensninger i bruk m.m. av enkelte farlige kjemikalier
 • Endringer i folketrygdloven. Endringene gjelder §§ 8-4, 8-6, 8-7, 8-8,
  8-27 og 25-7 og har sammenheng med nye regler om sykemelding.
  Endringer i folketrygdloven. §§ 10-8, 12-12, 12-13 og 22-12 er endret med virkning fra 11. juni. § 8-24 er endret fra 1. juli.

Under mappen Nyheter ligger det lenker til de omtalte dokumentene.


KF Kommunal forvaltning

Regelverk

 • Endringer i kommuneloven. Endringene gjelder kommunal revisjon.
  Se:
  § 20, § 23, § 29, ny overskrift til kap. 10, § 60, ny kap. 12 med
  §§ 76-81
 • Ny forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner
 • Ny forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner

Uttalelser fra Sivilombudsmannen 2003

 • Møteoffentlighet i kommuner og fylkeskommuner
 • Bruk av ordensstraff mot ytringer av offentlige ansatte
 • Lukkede dører under komitémøte i kommunen
 • Manglende selvstendig overprøving fra klageinstansen i sak om innsyn i søkerliste til rådmannsstilling
 • Ytringsfrihet og lojalitetsplikt for kommunalt ansatt
 • Sakskostnader etter forvaltningsloven § 36 - forskjellige beregningsspørsmål

Rundskriv

 • H-9/04: Kommunelova og lov om interkommunale selskap. Tolkingar frå departementet siste halvår 2003 og første kvartal 2004.

Under mappen Nyheter ligger det lenker til de omtalte dokumentene.


KF KPS

Regelverk

 • Endringer i kommuneloven. Endringene gjelder kommunal revisjon.
 • Endringer i folketrygdloven. Endringene gjelder §§ 8-4, 8-6, 8-7, 8-8,
  8-27 og 25-7 og har sammenheng med nye regler om sykemelding.
 • Endringer i folketrygdloven. §§ 10-8, 12-12, 12-13 og 22-12 er endret med virkning fra 11. juni. § 8-24 endres fra 1. juli.

Avtaleverk

 • ASA 4303 – Avtale om driftstilskudd og takster for fysioterapeuter med avtale om drift av privat praksis med kommunene – er reforhandlet for perioden 1. juli 2004–30. juni 2005.
 • SFS 2305 Vilkår for leger og turnusleger i kommunehelsetjenesten med arbeidsavtale, herunder leger i fastlegeordningen. Reforhandlet for perioden 1. juli 2004-30. juni 2006.
 • ASA 4310 Rammeavtale om allmennlegepraksis i fastlegeordningen i kommunene. Reforhandlet for perioden 1. juli 2004-30. juni 2005.
 • Hovedtariffavtalen for kommunal sektor 1. mai 2004–30. april 2006. Godkjent i uravstemming 23. juni 2004.

Rundskriv

 • B-10/04: Pensjonsavtaler – endringer i reglene om oppsigelse
 • A-03/04: Avtaler om legetjenesten i kommunene, herunder fastlegeordningen
 • A-02/04: Revisjon av ASA 4303 – driftstilskudd og takster for privatpraktiserende fysioterapeuter 1.7.2004
 • B-09/04: Tariffrevisjonen per 01.05.2004 – det anbefalte forslag er vedtatt
 • B-08/04: Beregning av lønnsmasse, pott og disponering av potten i forbindelse med lokale forhandlinger pr. 01.05.2004.
 • B-06/04: Musikk- og kulturskoler. Endringer pr. 01.05.2004.
 • B-07/04: Undervisningspersonalet.

Annet
Nye regler ved sykmelding. Orientering fra Sosialdepartementet.
Grunnbeløpet i folketrygden satt til kr. 58 778.

Under mappen Nyheter ligger det lenker til de omtalte dokumentene.


KF Lærer - lønn og personal

Regelverk

 • Endringer i folketrygdloven. Endringene gjelder §§ 8-4, 8-6, 8-7, 8-8,
  8-27 og 25-7 og har sammenheng med nye regler om sykemelding.
 • Endringer i folketrygdloven. §§ 10-8, 12-12, 12-13 og 22-12 er endret med virkning fra 11. juni. § 8-24 endres fra 1. juli.

Avtaleverk
Hovedtariffavtalen for kommunal sektor 1. mai 2004-30. april 2006. Godkjent i uravstemming 23. juni 2004

Rundskriv

 • B-09/04: Tariffrevisjonen per 01.05.2004 - det anbefalte forslag er vedtatt
 • B-08/04: Beregning av lønnsmasse, pott og disponering av potten i forbindelse med lokale forhandlinger pr. 01.05.2004.

Annet
Nye regler ved sykmelding. Orientering fra Sosialdepartementet.
Grunnbeløpet i folketrygden satt til kr. 58 778.

KF Lærer vil bestå som egen modul også neste år.

Vi er i ferd med å lage en egen veiledningstekst til avtaleverket med særskilt henblikk på undervisningspersonalet. Det er så pass mye som er spesielt for lærerne at det vil kreve litt mer veiledning enn bare en oppdatering av veiledningsteksten i dagens personalhåndbok. Det gamle avtaleverket vil også bli liggende sammen med rundskriv fra UFD, nettopp for at man skal kunne gå tilbake bl.a. ved spørsmål om saker som er behandlet etter tidligere gjeldende avtaleverk.

Mange av de som jobber med læreravtalene kjenner ikke så godt til det kommunale avtaleverket og omvendt, og for ryddighetens skyld har vi to separate moduler.


Under mappen Nyheter ligger det lenker til de omtalte dokumentene.


KF Omsorg

Uttalelser fra Sivilombudsmannen

 • Kravene til opplysning av sak om reduksjon av omsorgslønn (Sak 03-0133).
 • Kommunens oppfyllelse av veiledningsplikten fikk betydning for krav om etterbetaling av omsorgslønn (Sak 03-0897).

Under mappen Nyheter ligger det lenker til de omtalte dokumentene.


KF Oppvekst

Oppdatering av Barnet og loven
I kjølvannet av omfattende endringer i enkelte lover har Barnet og loven i disse dager blitt oppdatert. Følgende kommentarer er nye:

 • opplæringsloven og friskoleloven i kapittel 6
 • barnevernsloven og sosialtjenesteloven i kapittel 4
 • regelverket omkring bidragsplikt og foreldreansvar i kapittel 1 (ikke ferdig per 1. juli)

Kommentarene er skrevet av Marianne Tellefsen, førstelektor ved Høgskolen i Oslo og Gudrun Holgersen, professor ved Universitetet i Bergen.

Regelverk

 • Endring i forskrift om fastsetjing og endring av fostringstilskot.
  Se § 6 og tallene for utregning.
 • Endring i forskrift om gebyr for offentlig fastsettelse av barnebidrag.
  Se § 3.

Uttalelser fra Sivilombudsmannen

 • Avslag på søknad om permisjon fra barnehageplass var ikke å anse som enkeltvedtak (Sak 03-0064)
 • Bruk av tvang i barneverninstitusjon (Sak 03-0328)

Under mappen Nyheter ligger det lenker til de omtalte dokumentene.


KF Sosial

Regelverk

 • Foreldelsesloven er ajourført med endringer. Endringene gjelder nye regler for avbrytelse av foreldelsesfristen og krav om erstatning for personskade.
 • Forslag til endring i forskrift om fastsetjing og endring av fostringstilskot § 6 tredje ledd

Satser

 • Satsene for livsopphold etter gjeldsordningsloven er regulert med virkning fra 1. juli
 • Rettgebyret er hevet til kr. 845 med virkning fra 1. juli 2004.
 • Forsinkelsesrenten er satt til 8,75% med virkning fra 1. juli 2004.
 • Grunnbeløpet i folketrygden satt til kr. 58 778 fra 1. mai 2004.
 • Overgangsstønaden ble endret 1. mai 2004 og utgjør 9.062 kroner pr måned (reduseres dersom arbeidsinntekten i en 12-måneders periode overstiger 30.000 kroner).

Rundskriv

 • Q-8/04: Gjeldsordningsloven - regulering av livsoppholdssatser


Under mappen Nyheter ligger det lenker til de omtalte dokumentene.


KF Økonomi

Regelverk

 • Endringer i kommuneloven. Endringene gjelder kommunal revisjon.
  Se: § 20, § 23, § 29, ny overskrift til kap. 10, § 60, ny kap. 12 med
  §§ 76-81
 • Ny forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner
 • Ny forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner

 

Rundskriv

 • H-17/04: Kommuneproposisjonen 2005 og revidert nasjonalbudsjett 2004 - Informasjonsrundskriv
 • H-16/04: Beregningsforutsetninger for regnskapsføring av pensjoner - regnskapsåret 2004
 • H-15/04: Ikrafttreden av lov om endringer i kommuneloven om kommunal revisjon m.m., forskrifter om kontrollutvalg og revisjon, samt enkelte endringer i forskrift om årsregnskap og årsberetning
 • H-11/04: Inntektssystemet for kommuner og fylkeskommune. Revidert beregningsteknisk dokumentasjon.
 • H-9/04: Kommunelova og lov om interkommunale selskap. Tolkingar frå departementet siste halvår 2003 og første kvartal 2004. Se spesielt kapittel 13 Økonomireglane.

Tilskuddsordninger

 • Tiltak for å bedre språkforståelsen blant minoritetsspråklige barn i førskolealder. Tilskuddsbeløp for perioden 01.08.- 31.12.2004.

Merverdiavgift

 • Skattedirektoratet med bindende forhåndsuttalelse: Spørsmål om avgiftsbehandlingen av beløp som kreves refundert ifm bygging av anlegg for vann og kloakk (merverdiavgiftsloven § 3)Under mappen Nyheter ligger det lenker til de omtalte dokumentene.

 

Ønsker du IKKE å motta nyhetsbrevet i framtiden, kan du gi melding om dette ved å klikke her:  &nr=<%= nyhetsbrev %>">Meld meg av nyhetsbrevet

 

Kommuneforlaget AS
Haakon VIIs gate 9
Postboks 1263 Vika
0111 Oslo
Tlf.: 24 13 28 50
www.kommuneforlaget.no