<% nyhetsbrev = "18" navn = "8/04" KFinfoserie = "uid=sa;pwd=kfmdb;Driver={SQL Server};database=KFInfoserie;Server=192.168.1.25" SMSKF = "uid=sa;pwd=kfmdb;Driver={SQL Server};database=SMSKF;Server=192.168.1.25" KFinfoserie = "uid=smskf;pwd=liver1pool;Driver={SQL Server};database=KFInfoserie;Server=192.168.1.118" SMSKF = "uid=smskf;pwd=liver1pool;Driver={SQL Server};database=SMSKF;Server=192.168.1.118" set cn = Server.CreateObject("ADODB.CONNECTION") cn.Open SMSKF sql = "Update opptelling set antall = antall + 1 where id =" & nyhetsbrev cn.execute(sql) cn.close set cn = nothing %> Nyhetsbrev

KF Infoserie – nyhetsbrev

Nr. 8/04
September 2004

KF Infoserie er en elektronisk informasjonsbank og et støtteverktøy i all saksbehandling som bygger på lov- og avtaleverk og sentrale retningslinjer.

Gjennom nyhetsbrevene til KF Infoserie ønsker vi å gi en enkel oversikt over endringene i modulene i form av nytt eller endret regelverk, nye kommentarer, rundskriv osv.

Du må også gjerne ta direkte kontakt med oss dersom du har synspunkter på innhold og utforming, eller du har spørsmål om funksjonalitet og innhold. Klikk på knappen for eDialog24 under eller ring oss!

Dagens tips:

Bruk nyheter aktivt.
De ligger som en mappe i hver enkelt modul:

 

 

10. september 2004  

Vennlig hilsen

Arve Lauvnes
produktsjef KF Infoserie

Stephanie Løvenskiold
produktkoordinator

Klikk for kontakt med Arve Lauvnes Arve Lauvnes
tlf.: 24 13 28 45 
Klikk for kontakt med Stephanie Løvenskiold Stephanie Løvenskiold
tlf.: 24 13 28 75 

KF HMS

Regelverk

 • Folketrygdloven er endret med virkning fra 1. september 2004 (lov 12. des 2003 nr. 110, § 5-22, § 20-7 opphevet)

Under mappen Nyheter ligger det lenker til de omtalte dokumentene.


KF Kommunal forvaltning

Regelverk

 • Forskrift om elektronisk kommunikasjon med og i forvaltningen (eForvaltningsforskriften).
  Forskriften er hjemlet i forvaltningsloven og i lov om elektronisk signatur. Den trådte i kraft 1. juli 2004.

Under mappen Nyheter ligger det lenker til de omtalte dokumentene.


KF KPS
Regelverk
 • Folketrygdloven er endret med virkning fra 1. september 2004 (lov 12. des 2003 nr. 110, § 5-22, § 20-7 opphevet)
 • Opplæringslova er endret med virkning fra 1. september 2004 (lov 2. juli 2004 nr. 69, §§ 2-8, 12-1, 12-2, 12-4, 12-5, 12-6, 12-7, 13-10).
Annet
 • Kan arbeidsgiver bli erstatningspliktig for trakassering? (Artikkelen er skrevet av Tor Allstrin, KS Advokatene, og er tidligere publisert på KS' hjemmesider)
 • Politiske demonstrasjonsstreiker og forholdet til den tariffrettslige fredsplikt. (Artikkelen er skrevet av Børge Benum, KS Advokatene, og er tidligere publisert på KS' hjemmesider)

Under mappen Nyheter ligger det lenker til de omtalte dokumentene.

KF Lærer - lønn og personal

Regelverk

 • Folketrygdloven er endret med virkning fra 1. september 2004 (lov 12. des 2003 nr. 110, § 5-22, § 20-7 opphevet)
 • Opplæringslova er endret med virkning fra 1. september 2004 (lov 2. juli 2004 nr. 69, §§ 2-8, 12-1, 12-2, 12-4, 12-5, 12-6, 12-7, 13-10).

KF Lærer vil bestå som egen modul også neste år.

Vi er i ferd med å lage en egen veiledningstekst til avtaleverket med særskilt henblikk på undervisningspersonalet. Det er så pass mye som er spesielt for lærerne at det vil kreve litt mer veiledning enn bare en oppdatering av veiledningsteksten i dagens personalhåndbok. Det gamle avtaleverket vil også bli liggende sammen med rundskriv fra UFD, nettopp for at man skal kunne gå tilbake bl.a. ved spørsmål om saker som er behandlet etter tidligere gjeldende avtaleverk.

Mange av de som jobber med læreravtalene kjenner ikke så godt til det kommunale avtaleverket og omvendt, og for ryddighetens skyld har vi to separate moduler.


Under mappen Nyheter ligger det lenker til de omtalte dokumentene.


KF Oppvekst

Oppdatering av Barnet og loven
Barnet og loven har følgende reviderte kommentarkapitler:

 • 1.2.4 om kunstig befruktning
 • 1.5 om foreldreansvar og hvor barnet skal bo
 • 1.6 om bidragsplikt

Kommentarene er skrevet Gudrun Holgersen, professor ved Universitetet i Bergen.

Regelverk

 • Ny lov 5. desember 2003 om humanmedisinsk bruk av bioteknoligi m.m (bioteknologiloven) trådte delvis i kraft 1. september.
  Kun §§ 2-2, 2-5 og 2-7 (om kunstig befruktning) er lagt inn her.

Rundskriv

 • F-8/04 fra UFD: Endringer i opplæringsloven og friskoleloven
 • F-7/04 fra UFD: Forskriftsendringer om timetallsøkningen i norsk og matematikk på grunnskolens småskoletrinn
 • IS-8/04 fra SHdir: Helsepersonells opplysningsplikt og opplysningsrett overfor sosialtjenesten og barnevernstjenesten

Rettsavgjørelser

 • Dom fra Høyesterett 25. juni 2004: Besøksrett etter omsorgsovertakelse. Barnevernloven §4-19 annet ledd 1. punktum.
 • Dom fra Høyesterett 16. juni 2004: Overprøving etter tvistemålsloven kapittel 33 av vedtak etter barnevernloven §4-12 første ledd bokstav a om å overta omsorgen for et barn.

Under mappen Nyheter ligger det lenker til de omtalte dokumentene.


KF Sosial

Regelverk

 • Lov av 4. juli 2003 om introduksjonsordning for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) trådte i kraft for alle kommuner 1. september 2004.
 • Endring i forskrift om bostøtte. Endringen innlemmer nyankomne innvandrere i bostøtteordningen.

Satser

 • Oppdaterte satser fra Folketrygden ligger i Aktuelt-mappen.

Annet

 • Informasjon fra Skatteetaten: Introduksjonsstønad for nyankomne flyktninger - skattespørsmål.
  Skrivet ligger i Aktuelt-mappen.

Under mappen Nyheter ligger det lenker til de omtalte dokumentene.


KF Økonomi

KOSTRA

 • Referat fra møte i KOSTRA regnskapsgruppe fra 18.08.2004
 • Oppsummering av KOSTRA-spørsmål mottatt t.o.m. 01.05.04

Offentlige anskaffelser

 • Offentlige anskaffelser, fortolkning fra NHD: Selvstendig innkjøpskompetanse

Merverdiavgift

 • Melding fra Skattedirektoratet: Endringer i merverdiavgiftsloven og kompensasjonsloven (SKD-7/04).


Under mappen Nyheter ligger det lenker til de omtalte dokumentene.

 

Ønsker du IKKE å motta nyhetsbrevet i framtiden, kan du gi melding om dette ved å klikke her:  &nr=<%= nyhetsbrev %>">Meld meg av nyhetsbrevet

 

Kommuneforlaget AS
Haakon VIIs gate 9
Postboks 1263 Vika
0111 Oslo
Tlf.: 24 13 28 50
www.kommuneforlaget.no