<% nyhetsbrev = "19" navn = "9/04" KFinfoserie = "uid=sa;pwd=kfmdb;Driver={SQL Server};database=KFInfoserie;Server=192.168.1.25" SMSKF = "uid=sa;pwd=kfmdb;Driver={SQL Server};database=SMSKF;Server=192.168.1.25" KFinfoserie = "uid=smskf;pwd=liver1pool;Driver={SQL Server};database=KFInfoserie;Server=192.168.1.118" SMSKF = "uid=smskf;pwd=liver1pool;Driver={SQL Server};database=SMSKF;Server=192.168.1.118" set cn = Server.CreateObject("ADODB.CONNECTION") cn.Open SMSKF sql = "Update opptelling set antall = antall + 1 where id =" & nyhetsbrev cn.execute(sql) cn.close set cn = nothing %> Nyhetsbrev

KF Infoserie – nyhetsbrev

Nr. 9/04
Oktober 2004

KF Infoserie er en elektronisk informasjonsbank og et støtteverktøy i all saksbehandling som bygger på lov- og avtaleverk og sentrale retningslinjer.

Gjennom nyhetsbrevene til KF Infoserie ønsker vi å gi en enkel oversikt over endringene i modulene i form av nytt eller endret regelverk, nye kommentarer, rundskriv osv.

Du må også gjerne ta direkte kontakt med oss dersom du har synspunkter på innhold og utforming, eller du har spørsmål om funksjonalitet og innhold. Klikk på knappen for eDialog24 under eller ring oss!

Dagens tips:

Har du problemer med å åpne Infoserien? Da kan det hjelpe å deaktivere din pop-up-killer :

Microsofts siste oppgradering har en innebygget pop-up-killer. Pop-ups er vinduer som dukker opp av seg selv mens du er inne på en internettside. En pop-up-killer blokkerer åpningen av disse vinduene. Den blokkerer også åpningsbildet til KF Infoserie. Du kan selv deaktivere din pop-up-killer. Du kan deaktivere den enten for internett generelt eller kun for KF Infoserie. Ta kontakt med din systemadministrator.

 

14. oktober 2004  

Vennlig hilsen

Arve Lauvnes
produktkoordinator KF Infoserie

Stephanie Løvenskiold
produktksjef

Klikk for kontakt med Arve Lauvnes Arve Lauvnes
tlf.: 24 13 28 45 
Klikk for kontakt med Stephanie Løvenskiold Stephanie Løvenskiold
tlf.: 24 13 28 75 

KF HMS

Regelverk

 • Forurensningsforskriften (forskrift av 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning). Følgende kapitler er med her:
  Kapittel 5 Grenseverdier for støy
  Kapittel 7 Lokal luftkvalitet
  Kapittel 10 Utslipp fra krematorier
  Kapittel 11 Kommunale vann- og avløpsgebyrer
  Kapittel 12 Rensing av avløpsvatn
  Kapittel 13 Utslipp av oljeholdig avløpsvann og om bruk og merking av vaske- og avfettingsmidler
  Kapittel 14 Håndtering av fotokjemikalier fra virksomhetene innen foto, røntgen og grafisk industri
  Kapittel 15 Amalgamholdig avløpsvann og amalgamholdig avfall fra tannklinikker og tannlegekontorer
  Kapittel 16 Utslipp fra mindre avløpsanlegg
  Kapittel 41 Tilsyn, klage, straff mv.
  Kapittel 42 Ikrafttreden
 • Arbeidsmiljøloven. Ny §15 a om bruk av identitetskort og oversiktslister (vedtatt ved lov 2. juli 2004 nr. 66) i kraft 1. oktober.

Under mappen Nyheter ligger det lenker til de omtalte dokumentene.


KF KPS
Regelverk
 • Arbeidsmiljøloven. Ny §15 a om bruk av identitetskort og oversiktslister (vedtatt ved lov 2. juli 2004 nr. 66) i kraft 1. oktober.

Annet

 • Innsyn i personalopplysninger i kommunal sektor (Artikkelen er skrevet av Susanne Moshuus, KS Advokatene, og er tidligere publisert på KS' hjemmesider)
 • Informasjonsskrivet fra KS om fastlegeordningen (FLO) er oppdatert iht. de nye legeavtalene som trådte i kraft 1. juli 2004 (skrivet oppdateres jevnlig).

Rettsavgjørelser

 • Avlønning av barnehageassistenter med barnepleierutdanning (Gulating lagmannsrett). Informasjon om dommen fra KS
Under mappen Nyheter ligger det lenker til de omtalte dokumentene.

KF Lærer - lønn og personal

Regelverk

 • Arbeidsmiljøloven. Ny §15 a om bruk av identitetskort og oversiktslister (vedtatt ved lov 2. juli 2004 nr. 66) i kraft 1. oktober.

Ny temaveileder

1. mai i år overtok KS forhandlingsansvaret for undervisningspersonalet i i grunnopplæringen. KF Lærer – lønn og personal er revidert som følge av dette, bl.a. ved at det er utarbeidet en egen veiledningsmappe som imøtekommer kommunesektorens behov for lett tilgjengelig dokumentasjon av og veiledning til det nye avtaleverket. Veilederen vil bestå av ti kapitler. 4 av disse legges ut nå, de øvrige vil komme i løpet av i de nærmeste dagene. Kapitlene som legges ut nå, er:


2. Arbeisdrett, lønnsforhandlinger og tariffavtaler
3. Tilsetting
4. Arbeidstid
5. Lønn

Rundskriv

 • F-09/04: Timelønnstabeller for undervisning i folkehøyskolene med virkning fra 01.05.04 eksklusive feriepenger

Under mappen Nyheter ligger det lenker til de omtalte dokumentene.


KF Sosial

Rettsavgjørelser

 • Høyesterettsdom av 26. august 2004: Kausjon. Foreldingslova § 17 nr, 1, jf § 21 nr 3.
  Saken gjelder spørsmålet om gjennomført utleggsforretning der det ikke er noe til utlegg.

Under mappen Nyheter ligger det lenker til de omtalte dokumentene.


KF Økonomi

Regelverk

 • Endring i forskrift om årsbudsjett for kommuner og fylkeskommuner.
  §2, §5 og merknader til §5.
 • Endring i forskrift om årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner.
  §3, § 5 og merknader til §3.

Regnskap

 • Rundskriv H-30/03 fra KRD: Rapportering fra interkommunale selskaper

Merverdiavgift

 • SKD-melding 8/04: Endringer i forskrifter til merverdiavgiftsloven


Under mappen Nyheter ligger det lenker til de omtalte dokumentene.

 

Ønsker du IKKE å motta nyhetsbrevet i framtiden, kan du gi melding om dette ved å klikke her:  &nr=<%= nyhetsbrev %>">Meld meg av nyhetsbrevet

 

Kommuneforlaget AS
Haakon VIIs gate 9
Postboks 1263 Vika
0111 Oslo
Tlf.: 24 13 28 50
www.kommuneforlaget.no