KF Infoserie – nyhetsbrev

Nr. 2/04
Mars 2004

KF Infoserie er en elektronisk informasjonsbank og et støtteverktøy i all saksbehandling som bygger på lov- og avtaleverk og sentrale retningslinjer.

Gjennom nyhetsbrevene til KF Infoserie ønsker vi å gi en enkel oversikt over endringene i modulene i form av nytt eller endret regelverk, nye kommentarer, rundskriv osv.

Skal KF Infoserie bli et enda bedre verktøyet for deg i ditt arbeid, er vi avhengig av å få innspill fra brukerne våre. Vi har derfor utarbeidet en brukerundersøkelse der vi bl.a. ønsker å måle brukertilfredshet og å kartlegge områder der vi kan bli bedre. Brukerundersøkelsen er lagt ut elektronisk, med tilgang direkte fra KF Infoserie. Vi håper du har anledning til å være med på undersøkelsen!

Du må også gjerne ta direkte kontakt med oss dersom du har synspunkter på innhold og utforming, eller du har spørsmål om funksjonalitet og innhold. Klikk på knappen for eDialog24 under eller ring oss!

 

2. mars 2004  

Vennlig hilsen

Arve Lauvnes
produktsjef KF Infoserie

Stephanie Løvenskiold
produktkoordinator

Klikk for kontakt med Arve Lauvnes Arve Lauvnes
tlf.: 24 13 28 45 
Klikk for kontakt med Stephanie Løvenskiold Stephanie Løvenskiold
tlf.: 24 13 28 75 

KF HMS

Regelverk
Avtaler
Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv er endret (pkt. 3.6) etter møte mellom partene 3. desember 2003. Partene er etter evaluering av avtalen enige om at den skal løpe ut den avtalte prøveperioden (fram til utgangen av 2005).

Under mappen Nyheter ligger det lenker til de omtalte dokumentene.


KF Kommunal forvaltning

Rundskriv og andre publikasjoner
Fra KRD: Veiledende normalreglement for folkevalgtes innsynsrett - kommuneloven § 40 nr. 5

Under mappen Nyheter ligger det lenker til de omtalte dokumentene.


KF KPS

Regelverk
Avtaler
Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv er endret (pkt. 3.6) etter møte mellom partene 3. desember 2003. Partene er etter evaluering av avtalen enige om at den skal løpe ut den avtalte prøveperioden (fram til utgangen av 2005).
Satsene for kostgodtgjøring og nattillegg i utenlandsregulativet (følger satsene i særavtale for reiser utenlands for statens regning) er endret med virkning fra 1. januar.

Nytt veiledningsmateriale fra KS
Artiklene er skrevet av KS Advokatene og er tidligere publisert på KS' hjemmesider
Advarsel i arbeidsforhold
Behandling av personalopplysninger
Fortrinnsretten – arbeidstakers returrett ved nedbemanning
Yrkesskadeerstatning – HTA § 11
Ytringsfrihet og lojalitetsplikt

Under mappen Nyheter ligger det lenker til de omtalte dokumentene.


KF Lærer - lønn og personal

Regelverk
Avtaler
Særavtale om arbeidstid for undervisningspersonalet. KS og Utdanningsforbundet er blitt enige om å anbefale en ny arbeidstidsavtale for lærerne.
Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv er endret (pkt. 3.6) etter møte mellom partene 3. desember 2003. Partene er etter evaluering av avtalen enige om at den skal løpe ut den avtalte prøveperioden (fram til utgangen av 2005). Se erklæringen fra partene:

Under mappen Nyheter ligger det lenker til de omtalte dokumentene.


KF Omsorg

Rundskriv
U-10/03 fra SOS: Handlingsplanen for funksjonshemmede 1998 - 2002. Sluttrapport
IS-1/04 fra SHdir: Nasjonale mål, hovedprioriteringer og tilskudd for 2004

Under mappen Nyheter ligger det lenker til de omtalte dokumentene.


KF Sosial

Husbanken
Bostøttebrosjyren 2004

Under mappen Nyheter ligger det lenker til de omtalte dokumentene.


KF Økonomi

KOSTRA
Håndbok for bruk av kontoplan i KOSTRA – 2004
Veileder for rapportering om ressursbruk og tjenesteproduksjon i kommuner og fylkeskommuner – 2004

Rundskriv
Rundskriv Q-16/04 fra BFD: Statstilskudd til barnehager - Nye tilskuddssatser for 2004 mv.
Rundskriv Q-11/04 fra BFD: Lønnstillegg til førskolelærere Finnmark og Nord-Troms
Rundskriv Q-7/04 fra BFD: Retningsliner for tilskot til samlivstiltak 2004
Informasjon fra BFD om utlysning av midler til ungdomssatsing i distriktene. Utvalgte kommuner.
Rundskriv IS-1/04: Nasjonale mål, hovedprioriteringer og tilskudd for 2004. Styrings- og informasjonshjulet for helse- og sosialtjenesten i kommunene.

Under mappen Nyheter ligger det lenker til de omtalte dokumentene.

 

Ønsker du IKKE å motta nyhetsbrevet i framtiden, kan du gi melding om dette ved å klikke her.

 

Kommuneforlaget AS
Haakon VIIs gate 9
Postboks 1263 Vika
0111 Oslo
Tlf.: 24 13 28 50
www.kommuneforlaget.no