<% nyhetsbrev = "20" navn = "10/04" KFinfoserie = "uid=sa;pwd=kfmdb;Driver={SQL Server};database=KFInfoserie;Server=192.168.1.25" SMSKF = "uid=sa;pwd=kfmdb;Driver={SQL Server};database=SMSKF;Server=192.168.1.25" KFinfoserie = "uid=smskf;pwd=liver1pool;Driver={SQL Server};database=KFInfoserie;Server=192.168.1.118" SMSKF = "uid=smskf;pwd=liver1pool;Driver={SQL Server};database=SMSKF;Server=192.168.1.118" set cn = Server.CreateObject("ADODB.CONNECTION") cn.Open SMSKF sql = "Update opptelling set antall = antall + 1 where id =" & nyhetsbrev cn.execute(sql) cn.close set cn = nothing %> Nyhetsbrev

KF Infoserie – nyhetsbrev

Nr. 10/04
November 2004

KF Infoserie er en elektronisk informasjonsbank og et støtteverktøy i all saksbehandling som bygger på lov- og avtaleverk og sentrale retningslinjer.

Gjennom nyhetsbrevene til KF Infoserie ønsker vi å gi en enkel oversikt over endringene i modulene i form av nytt eller endret regelverk, nye kommentarer, rundskriv osv.

Du må også gjerne ta direkte kontakt med oss dersom du har synspunkter på innhold og utforming, eller du har spørsmål om funksjonalitet og innhold. Klikk på knappen for eDialog24 under eller ring oss!

 

 

22. november 2004  

Vennlig hilsen

Arve Lauvnes
produktkoordinator KF Infoserie

Stephanie Løvenskiold
produktksjef

Klikk for kontakt med Arve Lauvnes Arve Lauvnes
tlf.: 24 13 28 45 
Klikk for kontakt med Stephanie Løvenskiold Stephanie Løvenskiold
tlf.: 24 13 28 75 

KF HMS

Regelverk

 • Forskrift av 27. feb. 2004 nr. 490 om brannfarlig eller trykksatt stoff

Annet

 • Inkluderende arbeidsliv – rekruttering av funksjonshemmede (sak 47/04 til Arbeidsutvalget i KS)

Under mappen Nyheter ligger det lenker til de omtalte dokumentene.


KF KPS

Rundskriv

 • B-200/04: PAI, lønnsstatistikk for 2004, rettledning og kodeoversikter for kontroll, ajourholdslister, nye oppgaver til PAI-registeret
 • B-11/04: KS lanserer nettbasert karriereplanlegger for ungdom

Annet

 • Utvelgelseskriterier ved nedbemanning (Artikkelen er skrevet av Tor Allstrin, KS Advokatene, og er tidligere publisert på KS' hjemmesider)
Under mappen Nyheter ligger det lenker til de omtalte dokumentene.

KF Lærer - lønn og personal

 

Veileder til sentrale temaer innen personalforvaltning

Temaveilederen er nå komplett med følgende kapitler:

1. Arbeidsgiverpolitikk
2. Arbeisdrett, lønnsforhandlinger og tariffavtaler
3. Tilsetting
4. Arbeidstid
5. Lønn
6. Ferie og fravær
7. Opphør av arbeidsforhold
8. Pensjon
9. Medbestemmelse, tillitsvalgtordningen
10. HMS - internkontroll - inkluderende arbeidslivAnnet

 • Stillingsvernet til undervisningspersonell (Artikkelen er skrevet av Gry Brandshaug Dale, KS Advokatene, og er tidligere publisert på KS' hjemmesider)

Under mappen Nyheter ligger det lenker til de omtalte dokumentene.


KF Omsorg

Rundskriv

 • IS-10/04 fra SHdir: Lov om sosiale tjenester kapittel 4A - Rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemming

Under mappen Nyheter ligger det lenker til de omtalte dokumentene.


KF Sosial

Lovendring

 • Pressemelding: Ny lov om innkreving av barnebidrag

Under mappen Nyheter ligger det lenker til de omtalte dokumentene.


KF Økonomi

Regelverk

 • Ot.prp. nr. 11 (2004-2005). Om lov om endringer i kommuneloven (oppheving av plikten til å omdanne interkommunale revisjonsenheter til selskap)

Budsjett 2005

 • Rundskriv H-23/04: Inntektssystemet for kommuner og fylkeskommuner 2005
 • Rundskriv 8/04 fra KS: Statsbudsjettet - Nasjonalbudsjettet 2005

Tilskuddsordninger

 • Rundskriv IS-20/04: Statsbudsjettet 2005 - opptrappingsplanen for psykisk helse, kap.743 post 62 tilskudd til psykisk helsearbeid i kommuner. Foreløpig orientering. Nye føringer
 • Rundskriv fra UDI: Statsbudsjettet 2005 - kap. 521, post 73 - tilskudd til lokale innvandrerorganisasjoner og annen frivillig flerkulturell virksomhet
 • Rundskriv H-26/04: Tilskudd til nasjonale minoriteter. Statsbudsjettet 2005, Kap 526, Post 70
 • Rundskriv fra MD T-1/04: Tilskotsordningar for 2005
 • Retningslinjer fra samferdselsdepartementet: Belønningsordning for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk i byområdene
 • Skjønnsmidler til barnehager - andre utbetaling i 2004

Merverdiavgift

 • Rundskriv 7/04 fra KS: Merverdiavgift for kommunale tjenester

GKRS

 • Foreløpig regnskapsstandard nr. 5: Endring av regnskapsprinsipper, estimater og korrigering av tidligere års feil.

KOSTRA

 • Endringer i arter og funksjoner fra 2004 til 2005
 • Endringer i kontoplan og i veiledningen til denne fra 2005


Under mappen Nyheter ligger det lenker til de omtalte dokumentene.

 

Ønsker du IKKE å motta nyhetsbrevet i framtiden, kan du gi melding om dette ved å klikke her:  &nr=<%= nyhetsbrev %>">Meld meg av nyhetsbrevet

 

Kommuneforlaget AS
Haakon VIIs gate 9
Postboks 1263 Vika
0111 Oslo
Tlf.: 24 13 28 50
www.kommuneforlaget.no