<% nyhetsbrev = "21" navn = "11/04" KFinfoserie = "uid=sa;pwd=kfmdb;Driver={SQL Server};database=KFInfoserie;Server=192.168.1.25" SMSKF = "uid=sa;pwd=kfmdb;Driver={SQL Server};database=SMSKF;Server=192.168.1.25" KFinfoserie = "uid=smskf;pwd=liver1pool;Driver={SQL Server};database=KFInfoserie;Server=192.168.1.118" SMSKF = "uid=smskf;pwd=liver1pool;Driver={SQL Server};database=SMSKF;Server=192.168.1.118" set cn = Server.CreateObject("ADODB.CONNECTION") cn.Open SMSKF sql = "Update opptelling set antall = antall + 1 where id =" & nyhetsbrev cn.execute(sql) cn.close set cn = nothing %> Nyhetsbrev

KF Infoserie – nyhetsbrev

Nr. 11/04
Desember 2004

KF Infoserie er en elektronisk informasjonsbank og et støtteverktøy i all saksbehandling som bygger på lov- og avtaleverk og sentrale retningslinjer.

Gjennom nyhetsbrevene til KF Infoserie ønsker vi å gi en enkel oversikt over endringene i modulene i form av nytt eller endret regelverk, nye kommentarer, rundskriv osv.

Du må også gjerne ta direkte kontakt med oss dersom du har synspunkter på innhold og utforming, eller du har spørsmål om funksjonalitet og innhold. Klikk på knappen for eDialog24 under eller ring oss!

 

 

20. desember 2004  

Vennlig hilsen

Arve Lauvnes
produktkoordinator KF Infoserie

Stephanie Løvenskiold
produktksjef

Klikk for kontakt med Arve Lauvnes Arve Lauvnes
tlf.: 24 13 28 45 
Klikk for kontakt med Stephanie Løvenskiold Stephanie Løvenskiold
tlf.: 24 13 28 75 

KF KPS

Rundskriv

 • B-201/04: Fraværsstatistikk for kommuner, fylkeskommuner og andre medlemmer av KS, siste kvartal 2003 og de tre første kvartal 2004.
 • B-12/04: Arbeidsrettsdom vedrørende funksjonsgodtgjøring for lærere. Rundskrivet erstatter deler av teksten i rundskrivene B-09/04 og B-07/04.

Personalhåndboka

 • Per 1. desember er Personalhåndboka oppdatert iht. endringer i lov- og avtaleverk.

Annet

 • Veiledning fra KS vedrørende sikringsbestemmelse for saksbehandlere og fagstillinger i PP-tjenesten tilsatt for 01.06.90
Under mappen Nyheter ligger det lenker til de omtalte dokumentene.

KF Lærer - lønn og personal

Veileder i sentrale temaer innen personalforvaltning

 • Punkt 5.4 i lønnsveilederen er revidert som følge av dommen i Arbeidsretten i sak 27/2004 om funksjonsgodtgjøring for lærerne.

Rundskriv

 • B-12/04: Arbeidsrettsdom vedrørende funksjonsgodtgjøring for lærere. Rundskrivet erstatter deler av teksten i rundskrivene B-09/04 og B-07/04.

Annet

 • Veileder fra KS vedrørende sikringsbestemmelse for saksbehandlere og fagstillinger i PP-tjenesten tilsatt for 01.06.90
 • Informasjon fra KS om konsekvensene av arbeidsrettsdommen vedrørende funksjonstilleggg til lærerne.

Under mappen Nyheter ligger det lenker til de omtalte dokumentene.


KF Kommunal forvaltning

Lovendringer

 • Ot.prp. nr. 16 (2004-2005) Om lov om endring i offentligheitslova

Under mappen Nyheter ligger det lenker til de omtalte dokumentene.


KF Omsorg

Rundskriv

 • IS-1183 fra SHdir: Inernkontroll i sosial- og helsetjenesten - veileder

Under mappen Nyheter ligger det lenker til de omtalte dokumentene.


KF Oppvekst

Barnet og loven

 • Kapittel 7.1 Barnehageloven er oppdatert av Marianne Tellefsen ved HiO

Lovendringer

 • Høring - ny barnehagelov
 • Høring - forslag til endringer i opplæringsloven og friskoleloven

Rundskriv

 • Q-2/05: Statstilskudd til drift av barnehager
 • F-13/04: Dette er Kunnskapsløftet - Kultur for læring
 • Q-0928: «Hør på maken»- Tospråklig assistanse i barnehagen - revidert

Under mappen Nyheter ligger det lenker til de omtalte dokumentene.


KF Sosial

Satser og gebyrer per 1. januar 2005

 • Oversikt fra Trygdeetaten over hvilke skattetrekk som gjelder for hvilke ytelser, sammen med datoene for utbetalinger.
 • Inkassosatsen øker fra 530 til 540 kroner.
 • Ny forskrift om forsinkelsesrente fastholder forsinkelsesrenten til 8,75 % p.a. (ingen endring).
 • Multiplikatoren i rettsgebyrloven heves fra
  • 2R til 2,1R for begjæring om tvangsfullbyrdelse
  • 1,5R til 2,6R for begjæring om utlegg etter tvangsl.

Under mappen Nyheter ligger det lenker til de omtalte dokumentene.


KF Økonomi

Nytt i KF Økonomi

Ny veileder til innfordringsprosessen:

Innfordring av kommunale krav.
Veilederen inneholder:

 • Veiledning i kommunal innfordring
  • kommunen som kreditor og tjenesteleverandør
  • innfordringsprosessen
  • spesielle innfordringsområder
  • avskrivninger - tapsføring
  • ordliste
  • salærsatser inkasso
 • Mal til innfordringsmanual
 • Mal til avskrivningsreglement

 

Veilederen er utarbeidet av Mannar AS.
www.mannar.no

Budsjett 2005

 • Rundskriv H-28/04: Rapport fra Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi desember 2004

Tilskuddsordninger

 • Q-2/05 fra BFD: Statstilskudd til drift av barnehager
 • Nye rundskriv fra UDI:
  34/04: Tilskudd til tilbakevendingstiltak og -prosjekter
  49/04: Tilskudd til kommunale tiltak for innvandrere - del 1
  48/04: Tilskudd til kommunale tiltak for innvandrere - del 2 - introduksjonsordning

Merverdiavgift

 • Brev fra KRD til kommunene og fylkeskommunene: Momskompensasjonsordningen - Etterberegning av uttrekk og regnskapsføring 2004
 • Forskrift (Nr. 121) om merverdiavgift ved kjøp av tjenester fra utlandet, Svalbard eller Jan Mayen
 • Stortingets vedtak om merverdiavgift for budsjetterminen 2005
 • Forskrift (Nr. 129) av 26.11.2004 om overgangsregler ved beregning av forhøyet og redusert merverdiavgift fra 1. januar 2005
 • Fra Skattedirektoratet: SKD-12/04: Forskrift om overgangsregler ved beregning av forhøyet og redusert merverdiavgift fra 1. januar 2005

GKRS

 • Hendelser etter balansedagen, usikre forpliktelser og betingede eiendeler. Høringsutkast (HU) nr 7 til kommunal regnskapsstandard.
 • Noter og årsberetning. Høringsutkast (HU) nr 6 til kommunal regnskapsstandard.


Under mappen Nyheter ligger det lenker til de omtalte dokumentene.

 

Ønsker du IKKE å motta nyhetsbrevet i framtiden, kan du gi melding om dette ved å klikke her:  &nr=<%= nyhetsbrev %>">Meld meg av nyhetsbrevet

 

Kommuneforlaget AS
Haakon VIIs gate 9
Postboks 1263 Vika
0111 Oslo
Tlf.: 24 13 28 50
www.kommuneforlaget.no