<% nyhetsbrev = "22" navn = "1/05" KFinfoserie = "uid=sa;pwd=kfmdb;Driver={SQL Server};database=KFInfoserie;Server=192.168.1.25" SMSKF = "uid=sa;pwd=kfmdb;Driver={SQL Server};database=SMSKF;Server=192.168.1.25" KFinfoserie = "uid=smskf;pwd=liver1pool;Driver={SQL Server};database=KFInfoserie;Server=192.168.1.118" SMSKF = "uid=smskf;pwd=liver1pool;Driver={SQL Server};database=SMSKF;Server=192.168.1.118" set cn = Server.CreateObject("ADODB.CONNECTION") cn.Open SMSKF sql = "Update opptelling set antall = antall + 1 where id =" & nyhetsbrev cn.execute(sql) cn.close set cn = nothing %> Nyhetsbrev

KF Infoserie – nyhetsbrev

Nr. 1/05
Januar 2005

KF Infoserie er en elektronisk informasjonsbank og et støtteverktøy i all saksbehandling som bygger på lov- og avtaleverk og sentrale retningslinjer.

Gjennom nyhetsbrevene til KF Infoserie ønsker vi å gi en enkel oversikt over endringene i modulene i form av nytt eller endret regelverk, nye kommentarer, rundskriv osv.

Du må også gjerne ta direkte kontakt med oss dersom du har synspunkter på innhold og utforming, eller du har spørsmål om funksjonalitet og innhold. Klikk på knappen for eDialog24 under eller ring oss!

 

 

17. januar 2005  

Vennlig hilsen

Arve Lauvnes
produktkoordinator KF Infoserie

Stephanie Løvenskiold
produktsjef

Klikk for kontakt med Arve Lauvnes Arve Lauvnes
tlf.: 24 13 28 45 
Klikk for kontakt med Stephanie Løvenskiold Stephanie Løvenskiold
tlf.: 24 13 28 75 

KF HMS

Lovendringer

 • Forurensningsforskriften er endret ved forskrift 19. november 2004 nr. 1497 med virkning fra 1. januar 2005 (hele kapittel 5 om støy – kartlegging, handlingsplaner og tiltak er endret)
 • Folketrygdloven er endret ved lov 17. des. 2004 nr. 85 med virkning fra 1. januar 2005. Endringene gjelder §§3-2, 3-24, 3-26, 8-50, 10-13, 11-15, 12-14, 12-16, 15-14, 16-10, 17-11, 18-7, 19-8, 22-10, 22-12 (for alle disse innebærer endringen at «foreløpig uførestønad» er endret til «foreløpig uførepensjon») samt §§12-5 (hensiktsmessig bahandling og attføring) og 15-11 (stønad til barnetilsyn). Dessuten er §§14-8, 14-10, 14-17 og 14-19 endret med virkning fra 1. januar 2005. Endringene i disse bestemmelsene omhandler rett til lønnskompensasjon under fedrekvoten basert på egen opptjening.
 • Arbeidsmiljøloven er endret ved lov 2. juli 2004 nr. 59 med virkning fra 1. januar 2005. Endringen gjelder §46A (rett til redusert arbeidstid).
 • Forurensningsloven er endret ved lover 14. mai 2004 nr. 25 og 17. desember 2004 nr. 99, begge med virkning fra 1. januar 2005. Endringene gjelder §§11 (særskilt tillatelse til forurensende tiltak), 18 (endring og omgjøring av tillatelse) og 33 (gjenvinning og annen behandling av avfall).
 • Forvaltningsloven er endret ved lov 17. desember 2004 nr. 101 med virkning fra 1. januar 2005. Endringen gjelder §38 (formkrav til og kunngjøring av forskrifter).
 • Helseregisterloven er endret ved lov 2. juli 2004 nr. 59 med virkning fra 1. januar 2005. Endringen gjelder §8 (sentrale helseregistre).

Under mappen Nyheter ligger det lenker til de omtalte dokumentene.


KF KPS

Lovendringer

 • Kommuneloven er endret ved lov 7. januar 2005 nr. 4. Endringen består i at §81 er opphvet (oppheving av plikten til å omdanne interkommunale revisjonsenheter til selskap), tidligere §§82 og 83 er nye §§81 og 82.
 • Folketrygdloven er endret ved lov 17. des. 2004 nr. 85 med virkning fra 1. januar 2005. Endringene gjelder §§3-2, 3-24, 3-26, 8-50, 10-13, 11-15, 12-14, 12-16, 15-14, 16-10, 17-11, 18-7, 19-8, 22-10, 22-12 (for alle disse innebærer endringen at «foreløpig uførestønad» er endret til «foreløpig uførepensjon») samt §§12-5 (hensiktsmessig behandling og attføring) og 15-11 (stønad til barnetilsyn). Dessuten er §§14-8, 14-10, 14-17 og 14-19 endret med virkning fra 1. januar 2005. Endringene i disse bestemmelsene omhandler rett til lønnskompensasjon under fedrekvoten basert på egen opptjening.
 • Arbeidsmiljøloven er endret ved lov 2. juli 2004 nr. 59 med virkning fra 1. januar 2005. Endringen gjelder §46A (rett til redusert arbeidstid).
  Aksjeloven er endret ved lov lov 10. des. 2004 nr. 81 med virkning fra 1. januar 2005. Endringe gjelder §3-6 (utdeling fra selskapet mv.).
 • Forvaltningsloven er endret ved lov 17. desember 2004 nr. 101 med virkning fra 1. januar 2005. Endringen gjelder §38 (formkrav til og kunngjøring av forskrifter).
 • Lov av 15. juni 2001 nr. 59 om stiftelser (stiftelsesloven) trådte i kraft 1. januar 2005. Den nye loven innebærer at stiftelsesloven av 1980 er gjennomgående revidert. Stiftelsesloven skal ta vare på og verne om stiftelsen som organisasjonsform, det er dessuten lagt vekt på å gjøre den nye loven lettere tilgjengelig for brukerne.

Avtaleverket

En rekke av særavtalene i KS-området har vært til reforhandling høsten 2004. Status for forhandlingene per 1. januar 2005 er:

Sentrale generelle særavtaler

 • SGS 1001 Reiseregulativet. Avtalen er prolongert.
 • SGS 1010 Følge av pasient/klient og arbeidstid ved ferieopphold. Det har vært pause i forhandlingene. Disse gjenopptas nå i januar.
  SGS 1002 Arbeidstøy - brudd i forhandlingene.
 • SGS 1020 OU-midler - brudd i forhandlingene.

Sentrale forbundsvis særavtaler

 • SFS 2102 Naturforvaltning. Avtalen er prolongert.
 • SFS 2201 Barnehager, skolefritidsordninger, skole og familiebarnehager. Avtalen er prolongert, indeksregulert.
 • SFS 2206 Pedagogisk-psykologisk rådgivningstjeneste. Avtalen er prolongert.
 • SFS 2208 Pedagogisk-psykologisk rådgivningstjeneste - supervisjon. Avtalen er prolongert.
 • SFS 2210 Ansatte ved kinoer. Avtalen er prolongert.
 • SFS 2301 Helsetjenesten mv. Avtalen er prolongert, regulerte satser.
 • SFS 2302 Fysioterapi. Avtalen er prolongert med endret lønn for fysioterapeut i turnusåret.
  SFS 2303 Psykologtjenesten. Avtalen er prolongert, noe endret tekst.
 • SFS 2304 Tannhelsetjenesten. Avtalen er prolongert, noe endret tekst.
  SFS 2309 Rammeavtale om bonusordning i tannhelsetjenesten - brudd i forhandlingene.
 • SFS 2404 Brann- og redningstjenesten - brudd i forhandlingene.
 • SFS 2502 Kjøtt- og næringsmiddelkontrolltjenesten. Avtalen er opphørt.

Andre sentrale avtaler

 • ASA 4110 Godtgjørelse for deltakelse i depotstyrken ved statens oljeverndepoter. Avtalen er prolongert, indeksregulert.

Annet

 • Arbeidsavtale for rådmenn - veiledning til SGS 1004 Ledere. Dette dokumentet er for tiden til revisjon i KS, og tas derfor ut av KF KPS i påvente av at ny veiledning foreligger.
 • Utlegging av saksdokumenter på internett. Artikkelen er skrevet av KS Advokatene og er tidligere publisert på KS' hjemmesider.
  Informasjon fra KS om generelt tillegg til og endret minstelønn for stillinger i HTA kap. 4 per 1. januar 2005
Under mappen Nyheter ligger det lenker til de omtalte dokumentene.

KF Lærer - lønn og personal
Lovendringer
 • Folketrygdloven er endret ved lov 17. des. 2004 nr. 85 med virkning fra 1. januar 2005. Endringene gjelder §§3-2, 3-24, 3-26, 8-50, 10-13, 11-15, 12-14, 12-16, 15-14, 16-10, 17-11, 18-7, 19-8, 22-10, 22-12 (for alle disse innebærer endringen at «foreløpig uførestønad» er endret til «foreløpig uførepensjon») samt §§12-5 (hensiktsmessig behandling og attføring) og 15-11 (stønad til barnetilsyn). Dessuten er §§14-8, 14-10, 14-17 og 14-19 endret med virkning fra 1. januar 2005. Endringene i disse bestemmelsene omhandler rett til lønnskompensasjon under fedrekvoten basert på egen opptjening.
 • Arbeidsmiljøloven er endret ved lov 2. juli 2004 nr. 59 med virkning fra 1. januar 2005. Endringen gjelder §46A (rett til redusert arbeidstid).
 • Forvaltningsloven er endret ved lov 17. desember 2004 nr. 101 med virkning fra 1. januar 2005. Endringen gjelder §38 (formkrav til og kunngjøring av forskrifter).
 • Fagskoleutdanningsloven er endret ved lov 10. desember 2004 nr. 83 med virkning fra 1. januar 2005. Det er tilføyd ny §4a om læringsmiljø.

Avtaleverket

En rekke av særavtalene i KS-området har vært til reforhandling høsten 2004. Status for forhandlingene per 1. januar 2005 er:

Sentrale generelle særavtaler

 • SGS 1001 Reiseregulativet. Avtalen er prolongert.
 • SGS 1010 Følge av pasient/klient og arbeidstid ved ferieopphold. Det har vært pause i forhandlingene. Disse gjenopptas nå i januar.
 • SGS 1020 OU-midler - brudd i forhandlingene.

Sentrale forbundsvis særavtaler

 • SFS 2201 Barnehager, skolefritidsordninger, skole og familiebarnehager. Avtalen er prolongert, indeksregulert.
 • SFS 2206 Pedagogisk-psykologisk rådgivningstjeneste. Avtalen er prolongert.
 • SFS 2208 Pedagogisk-psykologisk rådgivningstjeneste - supervisjon. Avtalen er prolongert.

Under mappen Nyheter ligger det lenker til de omtalte dokumentene.


KF Kommunal forvaltning

Lovendringer

 • Kommuneloven er endret ved lov 7. januar 2005 nr. 4. Endringen består i at §81 er opphvet (oppheving av plikten til å omdanne interkommunale revisjonsenheter til selskap), tidligere §§82 og 83 er nye §§81 og 82.
 • Forvaltningsloven er endret ved lov 17. desember 2004 nr. 101 med virkning fra 1. januar 2005. Endringen gjelder §38 (formkrav til og kunngjøring av forskrifter).
 • Lov av 15. juni 2001 nr. 59 om stiftelser (stiftelsesloven) trådte i kraft 1. januar 2005. Den nye loven innebærer at stiftelsesloven av 1980 er gjennomgående revidert. Stiftelsesloven skal ta vare på og verne om stiftelsen som organisasjonsform, det er dessuten lagt vekt på å gjøre den nye loven lettere tilgjengelig for brukerne.

Annet

 • Lov om forebyggende sikkerhetstjeneste (sikkerhetsloven) er lagt inn.
 • Fra KS-advokatene: Forebyggende sikkerhet i kommunene og fylkeskommunene - krav i henhold til sikkerhetsloven.

Rundskriv

 • H-31/04: Plikta til å omdanne interkommunale revisjonseiningar til selskap (kommuneloven § 81) blir oppheva.

Under mappen Nyheter ligger det lenker til de omtalte dokumentene.


KF Omsorg

Lovendringer

 • Forskrift om individuell plan etter helselovgivningen og sosialtjenesteloven trådte i kraft 1. januar 2005. Fra samme tidspunkt oppheves forskrift 8. juni 2001 nr. 676 om individuelle planer etter helselovgivningen.

22.12.2004 trådte følgende nye forskrifter fra Husbanken i kraft (opphevede forskrifter er lagt i arkiv):

 • Forskrift om bolilgtilskudd fra Den Norske Stats Husbank
 • Forskrift om bostøtte fra Den Norske Stats Husbank
 • Forskrift om startlån fra Den Norske Stats Husbank

Under mappen Nyheter ligger det lenker til de omtalte dokumentene.


KF Oppvekst

Barnet og loven

 • Kapittel 4.2 - Barnevernloven er oppdatert per 1. januar 2005.

Lovendringer

 • Bioteknologilovens § 2-7 - Barnets rett til opplysninger om sædgiver er i kraft fra 1.januar 2005.

Høyesterettsdom

 • Erstatningsansvar for skade i gymnastikktime.

Annet

 • Ny mappe i KF Oppvekst: Bøker fra Kommuneforlaget

Under mappen Nyheter ligger det lenker til de omtalte dokumentene.


KF Sosial

Lovendringer

Nye forskrifter fra Husbanken:

 • Boligtilskudd fra Den Norske Stats Husbank
 • Bostøtte fra Den Norske Stats Husbank
 • Startlån fra Den Norske Stats Husbank

Samtidig er de opphevede forskriftene lagt i Arkiv.

Satser og gebyrer per 1. januar 2005

 • Oversikt fra Trygdeetaten over hvilke skattetrekk som gjelder for hvilke ytelser, sammen med datoene for utbetalinger.
 • Inkassosatsen øker fra 530 til 540 kroner.
 • Ny forskrift om forsinkelsesrente fastholder forsinkelsesrenten til 8,75 % p.a. (ingen endring).
 • Multiplikatoren i rettsgebyrloven heves fra
  • 2R til 2,1R for begjæring om tvangsfullbyrdelse
  • 1,5R til 2,6R for begjæring om utlegg etter tvangsl.

Under mappen Nyheter ligger det lenker til de omtalte dokumentene.


KF Økonomi

Veileder til kommunal innfordring

Innfordring av kommunale krav.
Veilederen inneholder:

 • Veiledning i kommunal innfordring
  • kommunen som kreditor og tjenesteleverandør
  • innfordringsprosessen
  • spesielle innfordringsområder
  • avskrivninger - tapsføring
  • ordliste
  • salærsatser inkasso
 • Mal til innfordringsmanual
 • Mal til avskrivningsreglement

 

Veilederen er utarbeidet av Mannar AS.
www.mannar.no

 

Lovendringer

Nye forskrifter fra Husbanken:

 • Kompetansetilskudd fra Den Norske Stats Husbank
 • Grunnlån fra Den Norske Stats Husbank
 • Boligtilskudd fra Den Norske Stats Husbank
 • Bostøtte fra Den Norske Stats Husbank

Samtidig er forskrifter om: boligtilskudd, tilskudd til utviklings- og informasjonsarbeid, utbedringslån og startlån opphevet og ligger i Arkiv.

 • Forskrift om inkassosatsen:
  Inkassosatsen er hevet fra 530 kroner til 540 kroner
 • Ny forskrift om forsinkelsesrente:
  Forsinkelsesrenten er fastsatt til 8,75 % p.a.
 • Forskrift nr. 68 om hva som anses som omsetning og utleie av retten til kinematografisk film oppheves.
 • Forskrift nr. 12 om beregning og oppkreving av merverdiavgift ved innførsel av varer.
 • Rettsgebyrloven:
  Multiplikatoren heves fra:
  - 2R til 2,1R for begjæring om tvangsfullbyrdelse
  - 1,5R til 2,6R for begjæring om utlegg etter tvangsloven.
 • Regnskapsloven: gjennomføring av EØS-regler om anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder. (Se §§3-1, 3-2, 3-2a, 3-3, 3-3a, 3-9, 5-9a, 7-1 og 7-11a).
 • Forskrift om rapportering fra kommuner og fylkeskommuner og i forskrift om rapportering fra interkommunale selskaper.
  Endringene gjelder enkelte nye eller endrede funksjoner og arter.
 • Stiftelsesloven av 15. juni 2001 trer delvis ikraft.
 • Foreldelsesloven. (Se §§9, 10, 16, 17, 21).

Tilskuddsordninger

 • Utlysning av midler til ungdomssatsing i distriktene 2005 - søknadsfrist 1. mars 2005
 • Rundskriv 1/05 fra Moderniseringsdepartementet: Statstilskott til dei politiske partia i kommunar og fylke 2005
 • Rundskriv fra BFD: Statstilskudd til barnehager - Nye tilskuddssatser for 2005 mv.

Merverdiavgift

 • Fortolkning fra Finansdepartementet: Fradragsrett for inngående merverdiavgift - fortolkningsuttalelse.

Budsjett 2005

 • Rundskriv H-32/04: Statsbudsjettet 2005 - det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner etter Stortingets budsjettvedtak


Under mappen Nyheter ligger det lenker til de omtalte dokumentene.

 

Ønsker du IKKE å motta nyhetsbrevet i framtiden, kan du gi melding om dette ved å klikke her:  &nr=<%= nyhetsbrev %>">Meld meg av nyhetsbrevet

 

Kommuneforlaget AS
Haakon VIIs gate 9
Postboks 1263 Vika
0111 Oslo
Tlf.: 24 13 28 50
www.kommuneforlaget.no