<% nyhetsbrev = "23" navn = "2/05" KFinfoserie = "uid=sa;pwd=kfmdb;Driver={SQL Server};database=KFInfoserie;Server=192.168.1.25" SMSKF = "uid=sa;pwd=kfmdb;Driver={SQL Server};database=SMSKF;Server=192.168.1.25" KFinfoserie = "uid=smskf;pwd=liver1pool;Driver={SQL Server};database=KFInfoserie;Server=192.168.1.118" SMSKF = "uid=smskf;pwd=liver1pool;Driver={SQL Server};database=SMSKF;Server=192.168.1.118" set cn = Server.CreateObject("ADODB.CONNECTION") cn.Open SMSKF sql = "Update opptelling set antall = antall + 1 where id =" & nyhetsbrev cn.execute(sql) cn.close set cn = nothing %> Nyhetsbrev

KF Infoserie – nyhetsbrev

Nr. 2/05
Februar 2005

KF Infoserie er en elektronisk informasjonsbank og et støtteverktøy i all saksbehandling som bygger på lov- og avtaleverk og sentrale retningslinjer.

Gjennom nyhetsbrevene til KF Infoserie ønsker vi å gi en enkel oversikt over endringene i modulene i form av nytt eller endret regelverk, nye kommentarer, rundskriv osv.

Du må også gjerne ta direkte kontakt med oss dersom du har synspunkter på innhold og utforming, eller du har spørsmål om funksjonalitet og innhold. Klikk på knappen for eDialog24 under eller ring oss!

 

14. februar 2005  

Klikk for kontakt med Arve LauvnesKlikk på knappen for eDialog24 for å kontakte oss direkte

Vennlig hilsen

Arve Lauvnes
Borgny Stølen
Stephanie Løvenskiold

24 13 28 45
24 13 28 38
24 13 28 75


KF HMS

Forskriftsendringer

 • Forskrift om arbeidsmarkedstiltak er endret ved forskrift 2. februar 2005 nr. 76 med virkning fra 5. februar 2005. Kapittel 8 om bedriftsintern opplæring er endret og i sin helhet publisert på nytt.
 • Internkontrollforskriften er endret ved forskrift 28. januar 2005 nr. 51 med virkning fra 1. februar 2005 (§§2 og 8, endringene gjelder oppdatering av hjemmelslover og navn på tilsyns-/klageinstanser).
 • Forskrift om vern mot eksponering for kjemikalier på arbeidsplassen (kjemikalieforskriften) er endret ved forskrift 25. januar 2005 nr. 48. Det er føyd til et nytt kapittel VI A om særlige regler for arbeid med løselig seksverdig krom i sement.

Under mappen Nyheter ligger det lenker til de omtalte dokumentene.


KF KPS

Nye forskrifter

 • Forskrift om uførepensjon brukt som lønnstilskudd ved reaktivisering av uførepensjonister til ordinært arbeid (forskrift om tilskudd pga. variable lidelser) av 27. des. 2004 nr. 1838. Forskriften gjelder fra 1. januar 2005.

Forskriftsendringer

 • Forskrift om arbeidsmarkedstiltak er endret ved forskrift 2. februar 2005 nr. 76 med virkning fra 5. februar 2005. Kapittel 8 om bedriftsintern opplæring er endret og i sin helhet publisert på nytt.
 • Internkontrollforskriften er endret ved forskrift 28. januar 2005 nr. 51 med virkning fra 1. februar 2005 (§§2 og 8, endringene gjelder oppdatering av hjemmelslover og navn på tilsyns-/klageinstanser).

Personalhåndboka

 • Nytt veiledningspunkt, 6.7.5.5 Utdanningspermisjon.
  Regulativ for reiser i utlandet er ajourført med nye sater gjeldende fra 1. januar 2005.

Annet

 • Endringer i folketrygdloven: fedrekvote og sykepenger. Informasjon fra KS.
 • Midlertidig ansettelse. Oversikt over regelverket. Artikkelen er skrevet av advokat Tove Lene Mannes og er tidligere publisert på KS' hjemmesider (under Advokattjenester, Aktuelt tema).

Under mappen Nyheter ligger det lenker til de omtalte dokumentene.


KF Lærer - lønn og personal

Nye Forskrifter

 • Forskrift 27. des. 2004 nr. 1838 om uførepensjon brukt som lønnstilskudd ved reaktivisering av uførepensjonister til ordinært arbeid (forskrift om tilskudd pga. variable lidelser). Forskriften gjelder fra 1. januar 2005.

Forskriftsendringer

 • Internkontrollforskriften er endret ved forskrift 28. januar 2005 nr. 51 med virkning fra 1. februar 2005 (§§2 og 8, endringene gjelder oppdatering av hjemmelslover og navn på tilsyns-/klageinstanser).

Personalhåndboka

 • Regulativ for reiser i utlandet er ajourført med nye sater gjeldende fra 1. januar 2005.

Annet

 • Endringer i folketrygdloven: fedrekvote og sykepenger. Informasjon fra KS
 • Kontorarbeidsplasser for undervisningspersonalet. Arbeidstilsynets vurdering av arealnormen på 4 kvadratmeeter for gulvareal i kontorfellesskap per arbeidsplass for lærere.

Under mappen Nyheter ligger det lenker til de omtalte dokumentene.


KF Omsorg

Annet

 • Rapport om bestiller-utførermodell i pleie- og omsorgstjenesten - UTDRAG
 • Veileder om betalingsvedtaket for beboere i institusjon, Kap.9 i boka Betaling for beboere i institusjon.

Under mappen Nyheter ligger det lenker til de omtalte dokumentene.


KF Oppvekst

Rundskriv

 • F-2/04: KRL-faget og uttalelse fra FNs Menneskerettighetskomite om brudd på FN-konvensjonen om sivile og politiske rettigheter - skolenes oppfølging

Sivilombudsmannen

 • Sivilombudsmannens uttalelse - Barnas representant i det faste utvalget for plansaker

Annet

Utgis av Kommuneforlaget i løpet av 2005: Ny bok om kvalitet i PRO-sektoren. Artikkelsamling av Randi Blystad, Lars Normann Mikkelsen og Morten Stenstadvold i Oslo kommunerevisjon (redaktører og medforfattere).

Under mappen Nyheter ligger det lenker til de omtalte dokumentene.


KF ěkonomi

Rundskriv

 • IS-1/05 fra Sosial- og helsedirektoratet: Nasjonale mål, handlingsplaner og tilskudd for 2005

Annet

 • Fortolkning fra JD: Forskrift om årsregnskap i kommuner § 13
 • Fortolkning fra KS: Et offentlig kontrollert selskap med en privat deleier må konkurrere om oppdrag

Under mappen Nyheter ligger det lenker til de omtalte dokumentene.


Ønsker du IKKE å motta nyhetsbrevet i framtiden, kan du gi melding om dette ved å klikke her:  &nr=<%= nyhetsbrev %>">Meld meg av nyhetsbrevet

 

Kommuneforlaget AS
Haakon VIIs gate 9
Postboks 1263 Vika
0111 Oslo
Tlf.: 24 13 28 50
www.kommuneforlaget.no