<% nyhetsbrev = "23" navn = "2/05" KFinfoserie = "uid=sa;pwd=kfmdb;Driver={SQL Server};database=KFInfoserie;Server=192.168.1.25" SMSKF = "uid=sa;pwd=kfmdb;Driver={SQL Server};database=SMSKF;Server=192.168.1.25" KFinfoserie = "uid=smskf;pwd=liver1pool;Driver={SQL Server};database=KFInfoserie;Server=192.168.1.118" SMSKF = "uid=smskf;pwd=liver1pool;Driver={SQL Server};database=SMSKF;Server=192.168.1.118" set cn = Server.CreateObject("ADODB.CONNECTION") cn.Open SMSKF sql = "Update opptelling set antall = antall + 1 where id =" & nyhetsbrev cn.execute(sql) cn.close set cn = nothing %> Nyhetsbrev

KF Infoserie – nyhetsbrev

Nr. 3/05
Mars 2005

KF Infoserie er en elektronisk informasjonsbank og et støtteverktøy i all saksbehandling som bygger på lov- og avtaleverk og sentrale retningslinjer.

Gjennom nyhetsbrevene til KF Infoserie ønsker vi å gi en enkel oversikt over endringene i modulene i form av nytt eller endret regelverk, nye kommentarer, rundskriv osv.

Du må også gjerne ta direkte kontakt med oss dersom du har synspunkter på innhold og utforming, eller du har spørsmål om funksjonalitet og innhold. Klikk på knappen for eDialog24 under eller ring oss!

Tips - Innhold og søkemuligheter

KF infoserie består av totalt 9 moduler, og flere vurderes utviklet i tråd med behov. Noen av kundene har valgt kun å abonnere på enkelte moduler i serien. Søker du da på en lov eller et annet dokument som ikke er relatert til modulen(e) du har abonnement på, får du heller ikke treff på dette søket.

Det lønner seg dessuten å gjøre seg kjent med alle mappene som er lagt inn i hver enkelt modul, og ikke bare foreta søk på tvers av modulene (fritekstsøk). Noen moduler inneholder også faglige veiledninger, eksempelsaker m.m. Der kan det ligge annen informasjon du kan ha nytte av å se nærmere på, printe ut eller overføre til tekstbehandling.

Endring av abonnement

Hvis du vil utvide abonnementet til å gjelde flere moduler eller hele serien, kontakt salgs- og markedsavdelingen ved Kathrine Jørgenvåg, epostadresse: kathrine.jorgenvag@kommuneforlaget.no, tlf.: 24 13 28 47.

 

29. mars 2005  

Klikk for kontakt med Arve LauvnesKlikk på knappen for eDialog24 for å kontakte oss direkte

Vennlig hilsen

Arve Lauvnes
Borgny Stølen
Stephanie Løvenskiold

24 13 28 45
24 13 28 38
24 13 28 75


KF E-verk
 • Lover
  Lov om allmennaksjeselskaper (allmennaksjeloven)
  Ajourført med endringer, sist ved lov 10. desember 2004 nr. 81 (fra 1. januar 2005). Endres ved lov 19. desember 2003 nr. 120 (ny § 6-11a om krav om representasjon av begge kjønn i styret, i kraft fra den tid Kongen bestemmer, og tidligst fra 1. sept. 2005).

  Lov om produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi m.m. (energiloven)
  Lovens tittel endret ved lov 15. juni 2001 nr. 82 (i kraft 1. jan. 2002 iflg. res. 7. des. 2001 nr. 1344). – Jfr. tidligere lover 25. juni 1948 nr. 8, 9. juli 1948 nr. 10, 19. juni 1969 nr. 65, 18. april 1986 nr. 10.
  Ajourført med endringer, sist ved lov 19. des. 2003 nr. 131 (i kraft 1. jan. 2004).
 • Annet
  AT 540: Veiledning om arbeid ved dataskjerm

  E-nytt - Nyhetsbrev fra KS Bedrift

  Lik lønn for arbeid av lik verdi. Skrevet av: Advokatfullmektig Hanne Lyngstad Solberg, KS Advokaten

  AT 168: Veiledning om arbeid i trange rom
  Utgitt av Direktoratet for Arbeidstilsynet feb. 1978. Revidert juni 1981 (Del II omarbeidet, ellers redaksjonelle endringer), des. 1991 (endringer i samsvar med
  nyere nomenklatur).

  AT 176: Veiledning om førstehjelpsutstyr
  Utgitt av Direktoratet for Arbeidstilsynet. Utarbeidet april 1978. Endret september 1978, juni 1980, april 1981, september 1994, mai 1995.

  AT 531: Veiledning om tungt og ensformig arbeid. Utgitt av Direktoratet for Arbeidstilsynet.

  Under mappen Nyheter ligger det lenker til de omtalte dokumentene.

KF HMS
 • Annet
  AT 540: Veiledning om arbeid ved dataskjerm
  Utgitt av Direktoratet for Arbeidstilsynet. Utgitt desember 1996, endret oktober 1997 (endringer i kap. 6, 7 og 8).

  Under mappen Nyheter ligger det lenker til de omtalte dokumentene.

KF KPS
 • Rundskriv
  B-rundskriv nr. 2/05: Musikk- og kulturskoler – lederlønn og arbeidstid
 • Forskrifter/forskriftsendringer
  Forskrift om arbeidsmarkedstiltak er endret ved forskrift 10. februar 2005 nr. 134. Kapittel 10 har fått en ny bestemmelse, § 10-14 om meldeplikt for stønadsmottaker til Aetat.

 • Annet
  Lik lønn for arbeid av lik verdi (Artikkelen er skrevet av Hanne Lyngstad Solberg, KS Advokatene, og er tidligere publisert på KS' hjemmesider)

  Arbeidsgivers andel av OU-midlene fordeles av KS og skal gå til arbeidsgiverrelatert ledelsesutvikling.
  Fom. 1. mars 2005 må det søkes på egne skjemaer.

  Under mappen Nyheter ligger det lenker til de omtalte dokumentene.


KF Kommunal forvaltning
 
 • Forskrifter
  Endringer i valgforskriften.
  Endringene gjelder §§ 1-4, 10, 12, 13, 16, 17, 19, 20, 23, 24 og 27.

  Under mappen Nyheter ligger det lenker til de omtalte dokumentene.


KF Oppvekst
 • Annet
  Ny rapport: Utviklingsprogram for styrking av oppvekstmiljøet - Pressemeldig

  Satsing på barn og unge i 2005 - Pressemelding

  Under mappen Nyheter ligger det lenker til de omtalte dokumentene.

KF Omsorg
 • Rundskriv
  Samarbeid mellom tjenesteytere som gir tilbud til barn og unge under 18 år med nedsatt funksjonsevne - bruk av individuell plan
 • Annet
  Bøker fra Kommuneforlaget - Aktuelle bøker relatert til pleie- og omsorgstjenester

  Under mappen Nyheter ligger det lenker til de omtalte dokumentene.

KF Lærer - lønn og personale
 • Rundskriv
  B-2/05: Musikk- og kulturskoler - lederlønn og arbeidstid
 • Lover/Ot.prp.
  Forslag til ny lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern (arbeidsmiljølov). Ref. Ot.prp. nr. 49 (2004-2005).
 • Annet
  Notat fra KS om generelle retningslinjer for tildeling av OU-midler.

  Under mappen Nyheter ligger det lenker til de omtalte dokumentene.

KF ěkonomi
 • Forskrifter
  Forskrift om årsregnskap og årsberetning (for kommuner og fylkeskommuner). Nytt fjerde ledd i § 1 og nytt i merknader til § 1.

  Forskrift om årsbudsjett (for kommuner og fylkeskommuner). Nytt fjerde ledd i § 1 og nytt i merknader til § 1.
 • Rundskriv
  Rapportering om ressurskrevende brukere - tilskuddsordning (IS-7/2005)

  Tilskudd til tiltak for å bedre språkforståelsen blant minoritetsspråklige barn i førskolealder 2005

  Investeringstilskudd til nye barnehageplasser i 2005 (Q-23/05)

  Skjønnsmidler til drift av barnehager i 2005 (Q-6/2005)
 • Annet

  Oppdaterte nøkkeltall for KOSTRA 2004

  Fortolkning fra Skattedirektoratet: Merverdiavgiftsloven § 3 - omsetningsbegrepet

  Oppsummering av svar på KOSTRA-spørsmål mottatt innen 20.01.2005
  1 - Arts- og funksjonsinndelingen kommuner

  Regnskapsmessige problemstillinger knyttet til momskompensasjon


  Under mappen Nyheter ligger det lenker til de omtalte dokumentene.

KF Sosial
 • Lovarbeid
  Ot.prp. nr. 66 (2004-2005) om lov om endringar i lov 26. juni 1992 nr. 86 om tvangsfullbyrdelse og midlertidig sikring og andre lover

  Utdrag av Ot.prp. nr. 43 (2003-2004) om lov om endringer i rettergangslovgivningen m.m. (Organiseringen av den sivile rettspleie på grunnplanet).

 • Avgjørelser
  Basen er nå ajourført med a
  vgjørelser fra Inkassoklagenemnda

  Under mappen Nyheter ligger det lenker til de omtalte dokumentene.

Ønsker du IKKE å motta nyhetsbrevet i framtiden, kan du gi melding om dette ved å klikke her:  &nr=<%= nyhetsbrev %>">Meld meg av nyhetsbrevet

 

Kommuneforlaget AS
Haakon VIIs gate 9
Postboks 1263 Vika
0111 Oslo
Tlf.: 24 13 28 50
www.kommuneforlaget.no