<% nyhetsbrev = "25" navn = "4/05" KFinfoserie = "uid=sa;pwd=kfmdb;Driver={SQL Server};database=KFInfoserie;Server=192.168.1.25" SMSKF = "uid=sa;pwd=kfmdb;Driver={SQL Server};database=SMSKF;Server=192.168.1.25" KFinfoserie = "uid=smskf;pwd=liver1pool;Driver={SQL Server};database=KFInfoserie;Server=192.168.1.118" SMSKF = "uid=smskf;pwd=liver1pool;Driver={SQL Server};database=SMSKF;Server=192.168.1.118" set cn = Server.CreateObject("ADODB.CONNECTION") cn.Open SMSKF sql = "Update opptelling set antall = antall + 1 where id =" & nyhetsbrev cn.execute(sql) cn.close set cn = nothing %> Nyhetsbrev

KF Infoserie – nyhetsbrev

Nr. 4/05
April 2005

KF Infoserie er en elektronisk informasjonsbank og et støtteverktøy i all saksbehandling som bygger på lov- og avtaleverk og sentrale retningslinjer.

Gjennom nyhetsbrevene til KF Infoserie ønsker vi å gi en enkel oversikt over endringene i modulene i form av nytt eller endret regelverk, nye kommentarer, rundskriv osv.

KF Infoserie består av 9 moduler som hver representerer et fagområde. Disse er:

KF E-verk
Personalsystem for E-verk

KF HMS
Regelverk og veiledning for helse, miljø og sikkerhet

KF KPS
Kommunenes personalsystem

KF Kommunal forvaltning
Regelverket rundt kommunal styring og forvaltning

KF Lærer - lønn og personal
Personalsystem for undervisningspersonell

KF Omsorg
Regelverk og saksbehandlingsrutiner for helse- og sosialpersonell

KF Oppvekst
Regelverk med kommentarer som gjelder barn 0-18 år

KF Sosial - økonomisk rådgivning
Regelverk og juridisk veileder for sosialtjenesten

KF Økonomi
Regelverk og aktuelle dokumenter for kommunens budsjettarbeid, økonomistyring og regnskap

Du må også gjerne ta direkte kontakt med oss dersom du har synspunkter på innhold og utforming, eller du har spørsmål om funksjonalitet og innhold. Klikk på knappen for eDialog24 under eller ring oss!

 

25. april 2005  

Klikk for kontakt med Arve LauvnesKlikk på knappen for eDialog24 for å kontakte oss direkte

Vennlig hilsen

Arve Lauvnes
Borgny Stølen
Stephanie Løvenskiold

24 13 28 45
24 13 28 38
24 13 28 75


KF E-verk

Lover og forskrifter

 • Energilovforskriften (forskrift av 7. desember 1990 nr. 959 om produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi m.m.) er nå lagt i KF E-verk

Annet

 • Bemanningstilpasning: Framgangsmåte for arbeidsgiver (Artikkelen er skrevet av Tor Allstrin, KS Advokatene, og er tidligere publisert på KS' hjemmesider)

Under mappen Nyheter ligger det lenker til de omtalte dokumentene.


KF KPS

Rundskriv

 • B-rundskriv nr. 6/05: Pensjonistavlønning i skoleverket
 • B-rundskriv nr. 5/05: Lønnsforhandlinger - informasjon fra KS
 • B-rundskriv nr. 4/05: Nytt hefte: «Tenke – ville – gjøre, virkemidler mot uønsket deltid»

Annet

 • Bemanningstilpasning: Framgangsmåte for arbeidsgiver (Artikkelen er skrevet av Tor Allstrin, KS Advokatene, og er tidligere publisert på KS' hjemmesider)

Under mappen Nyheter ligger det lenker til de omtalte dokumentene.


KF Kommunal forvaltning

Lovendringer

 • Valgloven. Endringer i: §§ 5-2, 5-5, 7-2, 8-4, 9-5, 9-7, 11-3, 11-6, 13-1 og 13-2.

Annet

 • Valghåndboken, oppdatert for valgåret 2005. Utgitt av KRD. Håndboken gjennomgår valglovens og valgforskriftens bestemmelser om gjennomføring av valg.

Under mappen Nyheter ligger det lenker til de omtalte dokumentene.

KF Lærer - lønn og personale

Veilederen

 • Punkt 5.10.2 (om pensjonister) i temaveilederen er endret som følge av meldingen i rundskriv B-06/05, der det skisseres en administrativ bestemt ordning om pensjonistavlønning for undervisningspersonalet i tråd med den ordningen som ble praktisert før 1. mai 2004 (da KS overtok forhandlingsansvaret).

Avtaleverket

 • Avtale om arbeidsvilkår for øvingslærere i allmennlærerutdanningen, yrkesfaglærerutdanningene og i faglærerutdanningene (med unntak av faglærerutdanningen i musikk, dans og drama)
 • Avtale vedrørende øvingslærere i førskolelærerutdanningen
 • Avtale om arbeidsvilkår for øvingslærere i praktiskpedagogisk utdanning (ppu) og i faglærerutdanningen i musikk, dans og drama
  Alle avtalene gjelder fra 1. august 2005.

Rundskriv

 • B-rundskriv nr. 6/05: Pensjonistavlønning i skoleverket
 • B-rundskriv nr. 5/05: Lønnsforhandlinger – informasjon fra KS
 • B-rundskriv nr. 4/05: Nytt hefte: «Tenke – ville – gjøre, virkemidler mot uønsket deltid»
 • F-04/05: Nye avtaler for øvingslærere (fra Utdannings- og forskningsdepartementet)

Annet

 • Bemanningstilpasning: Framgangsmåte for arbeidsgiver (Artikkelen er skrevet av Tor Allstrin, KS Advokatene, og er tidligere publisert på KS' hjemmesider)

Under mappen Nyheter ligger det lenker til de omtalte dokumentene.


KF Oppvekst

Lovendringer

 • Ot.prp.nr. 64 (2004-2005) - Om lov om endringer i lov 17. juli 1992 nr. 100 om barneverntjenester og lov 13. desember 1991 nr. 81 om sosiale tjenester (sosialtjenesteloven) m.v. Godkjent i statsråd.

Veiledninger og handlingsplaner

 • Handlingsplan for llikestilling i barnehagene 2004-2007 - Den gode barnehagen er en likestilt barnehage

Under mappen Nyheter ligger det lenker til de omtalte dokumentene.


KF Omsorg

Lovendringer

 • Ot.prp.65 (2004-2005) Om lov om endringer i helseregisterloven

Under mappen Nyheter ligger det lenker til de omtalte dokumentene.


KF Sosial

Lovendringer

 • Endring i rettsgebyrlovens §§ 2 og 3.

Under mappen Nyheter ligger det lenker til de omtalte dokumentene.


KF ěkonomi

Konsultasjoner

 • Referat og materiale fra 1. konsultasjonsmøte.

Nasjonal rapportering

 • Referat fra møte i KOSTRA regnskapsgruppe 3. mars 2005.

Rundskriv

 • H-3/05 fra KRD: Rapport fra det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi april 2005.

Under mappen Nyheter ligger det lenker til de omtalte dokumentene.


Ønsker du IKKE å motta nyhetsbrevet i framtiden, kan du gi melding om dette ved å klikke her:  &nr=<%= nyhetsbrev %>">Meld meg av nyhetsbrevet

 

Kommuneforlaget AS
Haakon VIIs gate 9
Postboks 1263 Vika
0111 Oslo
Tlf.: 24 13 28 50
www.kommuneforlaget.no