<% nyhetsbrev = "26" navn = "5/05" KFinfoserie = "uid=sa;pwd=kfmdb;Driver={SQL Server};database=KFInfoserie;Server=192.168.1.25" SMSKF = "uid=sa;pwd=kfmdb;Driver={SQL Server};database=SMSKF;Server=192.168.1.25" KFinfoserie = "uid=smskf;pwd=liver1pool;Driver={SQL Server};database=KFInfoserie;Server=192.168.1.118" SMSKF = "uid=smskf;pwd=liver1pool;Driver={SQL Server};database=SMSKF;Server=192.168.1.118" set cn = Server.CreateObject("ADODB.CONNECTION") cn.Open SMSKF sql = "Update opptelling set antall = antall + 1 where id =" & nyhetsbrev cn.execute(sql) cn.close set cn = nothing %> Nyhetsbrev

KF Infoserie – nyhetsbrev

Nr. 5/05
Mai 2005

KF Infoserie er en elektronisk informasjonsbank og et støtteverktøy i all saksbehandling som bygger på lov- og avtaleverk og sentrale retningslinjer.

Gjennom nyhetsbrevene til KF Infoserie ønsker vi å gi en enkel oversikt over endringene i fagområdene i form av nytt eller endret regelverk, nye kommentarer, rundskriv osv.

Du må også gjerne ta direkte kontakt med oss dersom du har synspunkter på innhold og utforming, eller du har spørsmål om funksjonalitet og innhold. Klikk på knappen for eDialog24 under eller ring oss!

Brukeropplæring

Bli bedre kjent med mulighetene KF Infoserie kan gi deg og virksomheten din!

Kommuneforlaget tilbyr to forskjellige kursmodeller:

Innføringskurs (2 1/2 time)
-- gjennomgang av innhold, funksjonene og søketeknikk

Dagskurs i egnet lokale hvor hver deltaker kan jobbe i egen PC
-- navigering og gjenfinning av informasjon
-- funksjonalitet og brukergrensesnitt
-- søketeknikk
-- egentilpasninger: egne lenker, merknader og dokumenter
-- kunnskapsdeling: deling av lenker, merknader og dokumenter

Prisinformasjon

 

23. mai 2005  

Klikk for kontakt med Arve LauvnesKlikk på knappen for eDialog24 for å kontakte oss direkte

Vennlig hilsen

Arve Lauvnes
Borgny Stølen
Stephanie Løvenskiold

24 13 28 45
24 13 28 38
24 13 28 75


KF E-verk

Lover og forskrifter

 • Folketrygdloven er endret ved lov 17. desember 2004 nr. 85 med virkning fra 1. mai 2005. Endringene gjelder §§3-2 (endret størrelse grunnpensjon for pensjonist som lever i ekteskap/samboerskap), 3-4 (endret størrelse minstepensjon for ektepar), 3-26 (reduksjon av ektefelletillegg og barnetillegg på grunn av inntekt, endring av beregning av fribeløp i 5. ledd bokstav a).
  Aksjeloven er endret ved lov 29. april 2005 nr. 22 med virkning fra 1. mai 2005. Endringen gjelder §3-6 om utbetaling fra selskapet mv., som har fått nytt tredje ledd.
 • Allmennaksjeloven er endret ved lov 29. april 2005 nr. 22 med virkning fra 1. mai 2005. Endringen gjelder §3-6 om utbetaling fra selskapet mv., som har fått nytt tredje ledd.

Annet

 • Ny arbeidsmiljølov. Dokument med pekere til sider med mer informasjon om forslaget til ny lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern (arbeidsmiljøloven).

Under mappen Nyheter ligger det lenker til de omtalte dokumentene.


KF HMS

Lover og forskrifter

 • Asbestforskriften. Forskrift 26. april 2005 nr. 362 om asbest
 • Kjemikalieforskriften. Forskrift av 30. april 2001 nr. 443 om vern mot eksponering for kjemikalier på arbeidsplassen (kjemikalieforskriften) er endret ved forskrift 26. april 2005 nr. 363. Endringen gjelder §2 (virkeområde) tredje ledd om arbeid med asbest, der det nå vises til ny forskrift om asbest.
 • Produktkontrolloven er endret ved lov 29. april 2005 nr. 23 med virkning fra 1. mai 2005. Endringene gjelder §§1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 6a, 6b og 10. Loven får tilføyd nye §§2a, 3b, og 5a.
 • Folketrygdloven er endret ved lov 17. desember 2004 nr. 85 med virkning fra 1. mai 2005. Endringene gjelder §§3-2 (endret størrelse grunnpensjon for pensjonist som lever i ekteskap/samboerskap), 3-4 (endret størrelse minstepensjon for ektepar), 3-26 (reduksjon av ektefelletillegg og barnetillegg på grunn av inntekt, endring av beregning av fribeløp i 5. ledd bokstav a).

Under mappen Nyheter ligger det lenker til de omtalte dokumentene.


KF KPS

Lover og forskrifter

 • Helsepersonelloven (lov av 2. juli 1999 nr. 64 om helsepersonell m.v.) er nå tilgjengelig fra KF KPS
 • Folketrygdloven er endret ved lov 17. desember 2004 nr. 85 med virkning fra 1. mai 2005. Endringene gjelder §§3-2 (endret størrelse grunnpensjon for pensjonist som lever i ekteskap/samboerskap), 3-4 (endret størrelse minstepensjon for ektepar), 3-26 (reduksjon av ektefelletillegg og barnetillegg på grunn av inntekt, endring av beregning av fribeløp i 5. ledd bokstav a).
  Aksjeloven er endret ved lov 29. april 2005 nr. 22 med virkning fra 1. mai 2005. Endringen gjelder §3-6 om utbetaling fra selskapet mv., som har fått nytt tredje ledd.

Avtaleverket
I samband med revisjonen av enkelte sentrale generelle og forbundsvise særavtaler har følgende avtaler nå vært til nemndsbehandling:

 • SGS 1002 Arbeidstøy og musikkinstrumenter
 • SGS 1004 Ledere
 • SGS 1020 OU-midler
 • SFS 2309 Rammeavtale om bonusordning i tannhelsetjenesten (RAB)
 • SFS2404 Brann- og redningstjeneste

Merk at forhandlingene om revisjon av SGS 1010 Følge av pasient/klient og arbeidstid ved ferieopphold ikke er sluttført. Den gamle avtalen gjelder inntil videre. Inntil ny særavtale foreligger videreføres også bestemmelsene om arbeidstid/lønn ved leirskoleopphold som gjaldt før 1. mai 2005.

Rundskriv

 • B-8/05: Nemndskjennelser – sentrale særavtaler
 • B-7/05: Tariffrevisjonen pr. 1. mai 2005 – regulering 2. avtaleår

Annet

 • Ny arbeidsmiljølov. Dokument med pekere til sider med mer informasjon om forslaget til ny lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern (arbeidsmiljøloven).

Under mappen Nyheter ligger det lenker til de omtalte dokumentene.


KF Kommunal forvaltning

Lovforarbeider

 • Ot.prp. nr. 87 (2004-2005) Om lov om råd eller anna representasjonsordning i kommunar og fylkeskommunar for menneske med nedsett funksjonsevne m.m.
 • Ot.prp. nr. 85 (2005) Om lov om endringer i kommuneloven (kommunalt rapporteringsregister)

Uttalelser fra Sivilombudsmannen
Mappen Sivilombudsmannen er oppdatert med uttalelser fra 2004. Følgende uttalelser er lagt inn:

 • Åpenhet om forvaltningens beslutningsprosesser - offentlighetsloven §5
 • Lukkede dører i formannskapet - fylkesmannens kontroll med kommunens beslutning
 • Møteoffentlighet i formannskapet i Kragerø kommune
 • Beskyldninger mot kommunal arbeidstaker fremsatt i åpent kommunestyremøte
 • Ordførers habilitet ved kommuneplanbehandling
 • Bygningsmyndighetenes adgang til å dispensere fra reguleringsplan med formål småbåthavn til industri - inhabilitet
 • Manglende svar og sen saksbehandling i Steinkjer kommune i sak om renovasjon

Under mappen Nyheter ligger det lenker til de omtalte dokumentene.

KF Lærer - lønn og personale

Veilederen

 • Pkt. 5.3 «Lønn – undervisningsstillinger» er oppdatert med nye minstelønnssatser som følge av tariffrevisjonen per 1. mai 2005.. mai 2004 (da KS overtok forhandlingsansvaret).

Lover og forskrifter

 • Folketrygdloven er endret ved lov 17. desember 2004 nr. 85 med virkning fra 1. mai 2005. Endringene gjelder §§3-2 (endret størrelse grunnpensjon for pensjonist som lever i ekteskap/samboerskap), 3-4 (endret størrelse minstepensjon for ektepar), 3-26 (reduksjon av ektefelletillegg og barnetillegg på grunn av inntekt, endring av beregning av fribeløp i 5. ledd bokstav a).

Avtaleverket
I samband med revisjonen av enkelte sentrale generelle og forbundsvise særavtaler har følgende avtaler nå vært til nemndsbehandling:

 • SGS 1002 Arbeidstøy og musikkinstrumenter
 • SGS 1004 Ledere
 • SGS 1020 OU-midler

Merk at forhandlingene om revisjon av SGS 1010 Følge av pasient/klient og arbeidstid ved ferieopphold ikke er sluttført. Den gamle avtalen gjelder inntil videre. Inntil ny særavtale foreligger videreføres også bestemmelsene om arbeidstid/lønn ved leirskoleopphold som gjaldt før 1. mai 2005.

Rundskriv

 • B-8/05: Nemndskjennelser – sentrale særavtaler
 • B-7/05: Tariffrevisjonen pr. 1. mai 2005 – regulering 2. avtaleår

Annet

 • Ny arbeidsmiljølov. Dokument med pekere til sider med mer informasjon om forslaget til ny lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern (arbeidsmiljøloven).

Under mappen Nyheter ligger det lenker til de omtalte dokumentene.


KF Oppvekst

Lovendringer

 • Ot.prp.nr.91 - Om lov om endringar i opplæringslova og friskolelova (Om faget kristendoms-, religions- og livssynskunskap og rett til avgrensa fritak

Under mappen Nyheter ligger det lenker til de omtalte dokumentene.


KF Sosial

Fornyet innsats for å forebygge gjeldsproblemer
Utviklingen i dagens samfunn viser igjen en tendens til at stadig flere personer kommer i et økonomisk uføre. Sosial- og helsedirektoratet har fått i oppdrag av Arbeids- og sosialdepartementet å bidra til å trappe opp arbeidet med økonomisk rådgivning i kommunene.

Direktoratet utvikler derfor tilbud som kommunene kan benytte seg av for å styrke sin kompetanse på fagområdet og nå ut til publikum med informasjon om hvor og hvordan de kan få hjelp.

Kommuneforlaget er med i arbeidet for å utvikle kompetansetilbud.

Tiltakene omfatter først og fremst

 • opplæringstilbud til saksbehandlere og rådgivere i kommunene
 • informasjon til publikum om rådgivning i kommunen
 • styrking av utdanningen på høgskolenivå
 • statistikk som støtter opp om arbeidet

Tiltak i 2005

 • Oppstart med to dagskonferanser for kommunene
  - 6 juni 2005 på Gardermoen (spesielt kommuner i Sør-Norge)
  - 7 juni 2005 i Stjørdal (spesielt kommuner i Midt-Norge og Nord-Norge)
  Deltakelsen er gratis.
 • Kompetanseutvikling
  Fylkesvis opplæring for alle kommuner i regi av fylkesmannsembetene:
 • Høsten 2005: Dagskurs med grunnopplæring i økonomisk rådgivning, gjeldskravets gang, metoder og saksbehandling.
  Deltakelsen er gratis.
 • Invitasjon med dag, sted og program blir sendt kommunene fra fylkesmannen.

Tiltak i 2006
Kursene blir fulgt opp med et videregående tilbud i 2006.


KF ěkonomi

Offentlige anskaffelser

 • Fra KS-advokatene: Innkjøp av tjenestepensjoner og forholdet til reglene om offentlige anskaffelser

Lover og forskrifter

 • Forskrift av 25. april 2005 om kompensasjon for utgifter til renter til investeringer for istandsetting av kirker og kirkeinventar fra Den Norske Stats Husbank

Annet

 • Fra Husbanken: Retningslinjer om kompensasjon for utgifter til renter til istandsetting av kirker og kirkeinventar

Under mappen Nyheter ligger det lenker til de omtalte dokumentene.


Ønsker du IKKE å motta nyhetsbrevet i framtiden, kan du gi melding om dette ved å klikke her:  &nr=<%= nyhetsbrev %>">Meld meg av nyhetsbrevet

 

Kommuneforlaget AS
Haakon VIIs gate 9
Postboks 1263 Vika
0111 Oslo
Tlf.: 24 13 28 50
www.kommuneforlaget.no