<% nyhetsbrev = "28" navn = "6/05" KFinfoserie = "uid=sa;pwd=kfmdb;Driver={SQL Server};database=KFInfoserie;Server=192.168.1.25" SMSKF = "uid=sa;pwd=kfmdb;Driver={SQL Server};database=SMSKF;Server=192.168.1.25" KFinfoserie = "uid=smskf;pwd=liver1pool;Driver={SQL Server};database=KFInfoserie;Server=192.168.1.118" SMSKF = "uid=smskf;pwd=liver1pool;Driver={SQL Server};database=SMSKF;Server=192.168.1.118" set cn = Server.CreateObject("ADODB.CONNECTION") cn.Open SMSKF sql = "Update opptelling set antall = antall + 1 where id =" & nyhetsbrev cn.execute(sql) cn.close set cn = nothing %> Nyhetsbrev

KF Infoserie – nyhetsbrev

Nr. 6/05
Juni 2005

 

KF Infoserie er en elektronisk informasjonsbank og et støtteverktøy i all saksbehandling som bygger på lov- og avtaleverk og sentrale retningslinjer.

 

Oppgradering av KF Infoserie

KF Infoserie vil om kort tid bli lagt over på en ny og raskere teknologisk plattform. Det vil være enkelte endringer og forbedringer i lay-out og funksjonalitet.

Mer informasjon om dette vil bli gitt i neste nyhetsbrev.

 

20. juni 2005

 

Klikk for kontakt med Arve LauvnesKlikk på knappen for eDialog24 for å kontakte oss direkte

Vennlig hilsen

Arve Lauvnes
Borgny Stølen
Stephanie Løvenskiold

24 13 28 45
24 13 28 38
24 13 28 75


KF E-verk

Tariff 2005 – resultat. Dokumentet viser forhandlingsresultatene for årets tariffoppgjør i energisektoren

Under mappen Nyheter ligger det lenker til de omtalte dokumentene.


KF HMS

Lovendringer

 • Helseregisterloven. Lov 18. mai 2001 nr. 24 om helseregistre og behandlig av helseopplysninger (helseregisterloven) er endret ved lov 10. juni 2005 nr. 47. Endringen omfatter §§ 7, 8 og 9 og utvider lovens område til å gjelde registre for ivaretakelse av oppgaver etter sosialtjenesteloven.
 • Folketrygdloven
  Fedrekvoten for fødsels- og adopsjonspenger er utvidet med en uke ved lov 17. juni 2005 nr. 66 (se ftrl. §§ 14-7 - 14-10 og 14-16 - 14-19, 14-22.
  Retten til omsorgspenger for foreldre med kronisk syke og funksjonshemmete barn er utvidet med 10 stønadsdager ekstra for hver av foreldrene for hvert kronisk sykt eller funksjonshemmet barn ut over ett barn ved lov 17. juni 2005 nr. 59.
 • Likestillingsloven er endret ved lov 10. juni 2005 nr. 38. Lovendringen innebærer bl.a. at FNs konvensjon om avskaffelse av alle former for diskriminering av kvinner tas inn i loven.

Nye lover

 • Lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv (arvbeidsmiljøloven) er vedtatt i Stortinget. Det er foreløpig ikke vedtatt når loven trer i kraft.
 • Lov 3. juni 2005 nr. 33 om forbud mot diskriminering på grunn av etnisitet, religion mv. (diskrimineringsloven) er vedtatt i Stortinget. Det er foreløpig ikke vedtatt når loven trer i kraft.

Under mappen Nyheter ligger det lenker til de omtalte dokumentene.


KF KPS

Lovendringer

 • Folketrygdloven
  Fedrekvoten for fødsels- og adopsjonspenger er utvidet med en uke ved lov 17. juni 2005 nr. 66 (se ftrl. §§ 14-7 - 14-10 og 14-16 - 14-19, 14-22.
  Retten til omsorgspenger for foreldre med kronisk syke og funksjonshemmete barn er utvidet med 10 stønadsdager ekstra for hver av foreldrene for hvert kronisk sykt eller funksjonshemmet barn ut over ett barn ved lov 17. juni 2005 nr. 59.
 • Likestillingsloven er endret ved lov 10. juni 2005 nr. 38. Lovendringen innebærer bl.a. at FNs konvensjon om avskaffelse av alle former for diskriminering av kvinner tas inn i loven.

Nye lover

 • Lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv (arvbeidsmiljøloven) er vedtatt i Stortinget. Det er foreløpig ikke vedtatt når loven trer i kraft.
 • Lov 3. juni 2005 nr. 33 om forbud mot diskriminering på grunn av etnisitet, religion mv. (diskrimineringsloven) er vedtatt i Stortinget. Det er foreløpig ikke vedtatt når loven trer i kraft.

Rundskriv

B-9/05: Innkjøp av tjenestepensjoner og forholdet til reglene om offentlige anskaffelser

Nye uttalelser fra Sivilombudsmannen:

 • Beskyldninger mot kommunal arbeidstaker fremsatt i åpent kommunestyremøte (sak 2004-1287)
 • Nødvendigheten av intervju ved tilsetting i ett års vikariat (sak 2004-1058)
  Krav om intern utlysing etter hovedtariffavtalen – kvalifikasjonsprinsippet (sak 2004-2038)
 • Personalbehandling ved omorganisering av arbeidsplass – tilsetting (sak 2004-1345)
 • Tildeling av fastlegehjemmel – sakens opplysning (sak 2004-1544)

Under mappen Nyheter ligger det lenker til de omtalte dokumentene.


KF Kommunal forvaltning

Lovendringer og kommende lover

 • Lov om endring i kommuneloven (kommunalt rapporteringsregister. Ny § 49a.) Endringen er vedtatt, men ikke i kraft.
 • Lov om råd eller anna representasjonsordning i kommunar og fylkeskommunar for menneske med nedsatt funksjonsevne m.m. Loven er vedtatt med ikke i kraft.

Lovforarbeider

Ot.prp. nr. 102 (2004-2005) Om lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd (offentleglova)

Under mappen Nyheter ligger det lenker til de omtalte dokumentene.

KF Lærer - lønn og personale

Lovendringer

 • Folketrygdloven
  Fedrekvoten for fødsels- og adopsjonspenger er utvidet med en uke ved lov 17. juni 2005 nr. 66 (se ftrl. §§ 14-7 - 14-10 og 14-16 - 14-19, 14-22.
  Retten til omsorgspenger for foreldre med kronisk syke og funksjonshemmete barn er utvidet med 10 stønadsdager ekstra for hver av foreldrene for hvert kronisk sykt eller funksjonshemmet barn ut over ett barn ved lov 17. juni 2005 nr. 59.
 • Likestillingsloven er endret ved lov 10. juni 2005 nr. 38. Lovendringen innebærer bl.a. at FNs konvensjon om avskaffelse av alle former for diskriminering av kvinner tas inn i loven.

Nye lover

 • Lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv (arvbeidsmiljøloven) er vedtatt i Stortinget. Det er foreløpig ikke vedtatt når loven trer i kraft.
 • Lov 3. juni 2005 nr. 33 om forbud mot diskriminering på grunn av etnisitet, religion mv. (diskrimineringsloven) er vedtatt i Stortinget. Det er foreløpig ikke vedtatt når loven trer i kraft.

Nye uttalelser fra Sivilombudsmannen

Nødvendigheten av intervju ved tilsetting i ett års vikariat (sak 2004-1058)

Under mappen Nyheter ligger det lenker til de omtalte dokumentene.


KF Oppvekst

Lov- og forskriftsendringer

Forskrift om endring i forskrift om fastsetjing og endring av forstringstilskot - §6: Nytt andre ledd

Lovforarbeider

Ot.prp. nr 98 (2004-2005) Om lov om endringer i folketrygdloven og kontantstøtteloven (utvidelse av fedrekvoten, utvidet rett til kontantstøtte for adopterte barn).

Rundskriv

 • Q-24/05 fra BFD: Barnevernet og taushetsplikten, opplysningsretten og opplysningsplikten.
 • F-008/03 fra UFD er lagt inn.
 • F-007-03 fra UFD er lagt inn.

Annet

Handlingsplan - Satsing på barn og ungdom - Regjeringens mål og innsatsområder i statsbudsjettet 2005

Under mappen Nyheter ligger det lenker til de omtalte dokumentene.


KF Sosial

Rettsavgjørelser

Kjennelser fra Høyesterett

 • Kjennelse av 29. april 2005 om dekningsloven 2-7
 • Kjennelse av 3. februar 2005 om gjeldsordningsloven § 4-8

KF ěkonomi

Lover og forskrifter

Ny lov om skattebetaling ble vedtatt 17. juni 2005

Lovendringer

Lov om endringer til regnskapsloven. Endringene trer ikraft 1. juli 2005 og 1. januar 2006.

Lov om kompensasjon for merverdiavgift (§ 4). Endringen gjelder kompensasjon for anskaffelser til kommunale havner.

Avgjørelser

Høyesterettsdom av 6. april 2005 om naturressursskatt og grunnrenteskatt for tre kraftverk

Budsjett

St.prp. nr. 60 (2004-2005) Om lokaldemokrati, velferd og økonomi i kommunesektoren 2006 (kommuneproposisjonen)

Offentlige anskaffelser

Rundskriv B-9/05 fra KS: Innkjøp av tjenestepensjoner og forholdet til reglene om offentlige anskaffelser

Under mappen Nyheter ligger det lenker til de omtalte dokumentene.


Ønsker du IKKE å motta nyhetsbrevet i framtiden, kan du gi melding om dette ved å klikke her:  &nr=<%= nyhetsbrev %>">Meld meg av nyhetsbrevet

 

Kommuneforlaget AS
Haakon VIIs gate 9
Postboks 1263 Vika
0111 Oslo
Tlf.: 24 13 28 50
www.kommuneforlaget.no