<% nyhetsbrev = "30" navn = "8/05" KFinfoserie = "uid=sa;pwd=kfmdb;Driver={SQL Server};database=KFInfoserie;Server=192.168.1.25" SMSKF = "uid=sa;pwd=kfmdb;Driver={SQL Server};database=SMSKF;Server=192.168.1.25" KFinfoserie = "uid=smskf;pwd=liver1pool;Driver={SQL Server};database=KFInfoserie;Server=192.168.1.118" SMSKF = "uid=smskf;pwd=liver1pool;Driver={SQL Server};database=SMSKF;Server=192.168.1.118" set cn = Server.CreateObject("ADODB.CONNECTION") cn.Open SMSKF sql = "Update opptelling set antall = antall + 1 where id =" & nyhetsbrev cn.execute(sql) cn.close set cn = nothing %> Nyhetsbrev

KF Infoserie – nyhetsbrev

Nr. 8/05
August 2005

Informasjon om ny versjon

Har du lagret adressen til KF Infoserie under Favoritter? Da bør du lese dette:

Dersom du ikke lenger får åpnet KF Infoserie via din snarvei, må du slette snarveien for så å opprette den på nytt.

Adressen til KF Infoserie er uendret: www.kf-infoserie.no. Dersom du skriver denne adressen i adressefeltet på nettleseren din, vil du se at den endres til en lengre adresse: http://www.kf-infoserie.no/Login.aspx?Site=KF_NIS&. Denne lange adressen ble endret med ny versjon og hvis det er den som snarveien ble laget med, vil den ikke virke med ny versjon.


Brukeropplæring
Ønsker din kommune opplæring i bruk av KF Infoserie?

Informasjon om opplæringstilbudene våre finner du på Kommuneforlagets hjemmesider.


KF Infoserie med nytt fagområde

KF Skole er under utvikling og skal lanseres i januar 2006. Prøv KF Skole - kortversjonen - gratis ut året. Kom gjerne med innspill til aktuelt innhold!

Ta kontakt med KF Kundesenter på
24 13 28 50
kf-kundesenter@kommuneforlaget.no

29. august 2005  

Klikk for kontakt med Arve LauvnesKlikk på knappen for eDialog24 for å kontakte oss direkte

Vennlig hilsen

Arve Lauvnes
Borgny Stølen
Stephanie Løvenskiold

24 13 28 45
24 13 28 38
24 13 28 75


KF E-verk

Personalhåndboka

 • Personalhåndboka er revidert i samarbeid mellom KS Bedrift og representanter for energibedriftene.

Lover og forskrifter

 • Aksjeloven. Lov 13. juni 1997 nr. 44 om aksjeselskaper er endret med virkning fra 1. juli 2005 (§§3-3 om fond for vurderingsforskjeller,3-6 om utdeling fra selskapet, samt ny§3-3a om fond for urealiserte gevinster).
 • Allmennaksjeloven. Lov 13. juni 1997 nr. 45 om allmennaksjeselskaper er endret med virkning fra 1. juli 2005 (§§ 3-3 om fond for vurderingsforskjeller,3-6 om utdeling fra selskapet, samt ny§ 3-3a om fond for urealiserte gevinster).

Rundskriv

 • B-10/05: Stillinger med særaldersgrense

Under mappen Nyheter ligger det lenker til de omtalte dokumentene.


KF HMS

Lover og forskrifter

 • Forskrift 15. april 1997 nr. 318 om stønad til hjelpemidler mv til bedring av funksjonsevnen i arbeidslivet og i dagliglivet og til ombygging av maskiner på arbeidsplassen.
 • Storulykkeforskriften (forskrift 17. juni 2005 nr. 6720 om tiltak for å forebygge og begrense konsekvensene av storulykker i virksomheter der farlige kjemikalier forekommer). Forskriften trådte i kraft 1. juli 2005. Samtidig oppheves forskrift 8. oktober 1999 nr. 1082 om tiltak for å avverge og begrense skadevirkningene av storulykker i virksomheter der farlige kjemikalier forekommer.
 • Stofforskriften (forskrift 14. april 2000 nr. 412 om oppbygging og bruk av stoffkartotek for helsefarlige stoffer i virksomheter) er endret med virkning fra 1. juli 2005. Endringen gjelder § 5 (krav om stoffkartotek for helsefarlige stoffer) og innebærer at arbeidsgiver skal foreta risikovurderinger av alle stoffer som håndteres i virksomheten, særlig med hensyn til stoffenes helseskadelige egenskaper og eksponeringsforhold.
 • Forskrift 29. januar 1998 nr. 100 om merking av kjemikalier, stoffer og stoffblandinger, som inneholder organiske løsemidler (YL-merking) er opphevet med virkning fra 1. juli 2005.

Under mappen Nyheter ligger det lenker til de omtalte dokumentene.


KF KPS

Personalhåndboka

 • Punktene 6.5.1.13 (fedrekvote) og 6.5.2 (adopsjon - ett eller flere barn) er endret som følge av nye bestemmelser om fedrekvoten (folketrygdloven, per 1. juli 2005).

Lover og forskrifter

 • Forskrift 15. april 1997 nr. 318 om stønad til hjelpemidler mv til bedring av funksjonsevnen i arbeidslivet og i dagliglivet og til ombygging av maskiner på arbeidsplassen
 • Forskrift til opplæringslova er endret ved forskrift 27. juni 2005 nr. 721. Endringene gjelder hjemmelshenvisningene i kapitteloverskriftene i kapitlene 1, 3, 5 og 8.

Avtaleverket

 • SGS 1010 Følge av pasient/klient/elev, særavtalen er reforhandlet og gjelder for perioden 01.08.2005–31.12.2006

Rundskriv

 • B-12/05: Bedre tjenester med myndiggjorte medarbeidere
 • A-1/05: Privatpraktiserende leger og fysioterapeuter – nye satser fra 1. juli 2005
 • B-11/05: Revisjon av sentral generell særavtale 1010 Følge av pasient/klient/elev
 • B-10/05: Stillinger med særaldersgrense

Uttalelser fra Sivilombudsmannen

 • Partsinnsyn i tilsetjingssak – nedteikning av opplysningar (sak 2004-1630)
 • Partsinnsyn i tilsettingssak – rett til å få tilsendt kopi av søknad (sak 2004-2542)

Under mappen Nyheter ligger det lenker til de omtalte dokumentene.


KF Kommunal forvaltning

Rundskriv

 • H-19/05 fra KRD: Kommuneloven og lov om interkommunale selskaper.Tolkninger fra departementet i tidsrommet 1. april 2004 - 1. juli 2005

Under mappen Nyheter ligger det lenker til de omtalte dokumentene.

KF Lærer - lønn og personale

Veileder: Sentrale temaer innen personalforvaltning

 • Pkt. 4.4.2 «undervisning - arbeidstid i voksenopplæringen» er oppdatert. Her er tatt inn referat fra møte mellom partene om arbeidstidsavtalen for undervisningspersonalet og årsverket i voksenopplæringen.
 • Nytt pkt. 5.6.4 «administrasjon av særskilte voksenopplæringstiltak, godtgjøring»
 • Nytt pkt. 4.6 «Arbeidstid på reiser».

Lover og forskrifter

 • Ny i KF Lærer: Forskrift 15. april 1997 nr. 318 om stønad til hjelpemidler mv til bedring av funksjonsevnen i arbeidslivet og i dagliglivet og til ombygging av maskiner på arbeidsplassen.
 • Forskrift til opplæringslova § 1-4 om fag- og timefordelinga i grunnskolen er endret med virkning fra 1. august 2005. Endringen gjelder økning i undervisningstimetallet i 1.–4. årstrinn.
 • Forskrift til opplæringslova er endret ved forskrift 27. juni 2005 nr. 721. Endringene gjelder hjemmelshenvisningene i kapitteloverskriftene i kapitlene 1, 3, 5 og 8.

Avtaleverket

 • SGS 1010 Følge av pasient/klient/elev, særavtalen er reforhandlet og gjelder for perioden 01.08.2005–31.12.2006.
 • Avtale om godtgjøring for administrasjon av særskilte voksenopplæringstiltak i kommunale og fylkeskommunale skoler gjeldende fra 1. august 2005
 • KS og arbeidstakerorganisasjone er blitt enige om at reglene for arbeidstid på reiser gjeldende for undervisningspersonalet per 30. april 2004 videreføres fram til 30. april 2006. Se nytt punkt i temaveilederen, pkt. 4.6 «Arbeidstid på reiser».

Rundskriv

 • B-11/05: Revisjon av sentral generell særavtale 1010 Følge av pasient/klient/elev

Uttalelser fra Sivilombudsmannen

 • Motregning i krav på etterbetaling av lønn for omsorgsarbeid i hjemmet (sak 2002-2395)
 • Nedtegning av opplysninger i sak om tilsetting av lærer – faktiske opplysninger og vurderinger (sak 2002-0479)
 • Søknad om lærerstilling behandlet som søknad om overføring til annen stilling (sak 2002-1660)
 • Tilsetting av morsmålslærer i arabisk – spørsmål om søker fylte kravene til utdanning (sak 2001-2392)

Under mappen Nyheter ligger det lenker til de omtalte dokumentene.


KF Oppvekst

Lover og forskrifter

 • Endring av forskrift om likeverdig behandling av barnehager i forhold til offentlige tilskudd. Endringen er i kraft fra 1. august 2005.
 • Endring i forskrift til opplæringslova. Endringen gjelder § 1-1, siste ledd og er i kraft fra 3. august 2005.
 • Ny barnehagelov av 17.06.2005 trer kraft fra 1. januar 2006

Proposisjoner

 • Ot.prp.nr. 103 (2004-2005) Om lov om endringer i barnelova mv. (omfang av samvær, styrking av meklingsordningen, tiltak for å beskkytte barn mot overgrep, foreldreansvar etter dødsfall, tilbakebetaling av barnebidrag mv.
 • Ot.prp. nr. 106 (2004-2005) Om lov om endringer i barnetrygdloven mv. (meldeplikt for skoler, innstramming av retten til barnetrygd under utenlandsopphold mv.).

Rundskriv

 • F-8/05 fra UFD: Informasjon om endringer i opplæringsloven og friskoleloven o.a.: Om faget kristendoms-, religions- og livssynskunnskap og rett til avgrenset fritak.
 • 11/05 fra Utdanningsdir.: Tolkning av opplæringsloven § 2-5 fjerde ledd.
 • BFD: Innhenting av opplysninger om antall barn i barnehage per 20. mai og forventet utbygging resten av året.

Annet

 • Sammen om barne- og ungdomskriminalitet (2005-2008) - Handlingsplan. Utgitt av Justis- og politidepartementet.
 • Klar, ferdig, gå! Tyngre satsing på de små! Rapport fra arbeidsgruppe om kvalitet i barnehagesektoren

Under mappen Nyheter ligger det lenker til de omtalte dokumentene.


KF Sosial

Nye satser for livsopphold gitt av BFD:

Voksne
Pr måned
Pr år
Enslige
7 710
92 520
Ektefeller / ugifte samboere, samlet
14 132
169 584
Ektefeller / ugifte samboere, hver for seg
7 066
84 792
Barn
0-5 år
1 760
21 120
6-10 år
2 275
27 300
11-17 år + skoleelever
2 890
34 680

Lover og forskrifter

 • Ny forskrift om forsinkelsesrente: Forsinkelsesrenten er satt til 9,00 prosent p.a.
 • Vedtak om grunnbeløpet i folketrygda: Grunnbeløpet i folketrygda blir sett til kr 60.699,- med verknad frå 1. mai 2005.

Rundskriv

 • Q-8/05 fra BFD: Gjeldsordningsloven - regulering av livsoppholdssatser

Annet

 • Justis- og politidepartementet informerer om endringer i den sivile rettspleie.
 • Nytt EU-direktiv for bedre beskyttelse av forbruker.
 • Grunnlån: Nytt lån fra Husbanken fra 1. juli.
  (Disse skrivene ligger alle i KF Sosial under mappen Aktuelt).

Avgjørelser
Fire nye avgjørelser fra Inkassoklagenemnda:

 • Betaling samme dag som betalingsoppfordring er sendt
 • Hvorvidt gjelden var forfalt før oversendelse til inkasso
 • Frister som løper i helligdager
 • Fortsatt inndrivelse etter at innsigelser er fremført

Under mappen Nyheter ligger det lenker til de omtalte dokumentene.


KF ěkonomi

Lover og forskrifter

 • Ny forskrift om forsinkelsesrente: Forsinkelsesrenten er satt til 9,00 prosent p.a.
 • Endringer i lov om årsregnskap (evaluering av regnskapsloven).
  Følgende bestemmelser ble endret med virkning fra 1. juli:
  §§ 1-1, 1-2, 1-4, 1-5, 1-6, 1-7, 3-2, 3-6, 3-9, 4-1, 4-4, 5-4, 5-8 første ledd, 5-14, 5-16, 5-17, 5-18, 6-3, 7-2 første ledd tredje punktum, 7-13, 7-14, 7-17 tredje ledd, 7-19, 7-25, 7-27, 7-31, 7-31a, 7-37 annet ledd, 7-42, 8-1, 9-2, 9-3, 10-1 og 10-3.

Budsjett

 • Rundskriv H-16/05 fra KRD: Kommuneproposisjonen 2006 og revidert nasjonalbudsjett 2005

Tilskuddsordninger

 • Rundskriv H-21/05: Statsbudsjettet 2005 Kap 521 post 61: Tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap. Ny tilskuddsordning fra 1. september 2005 og overgangsordning
 • Rundskriv 33/05 fra UDI: Prosjekter til implementering av norskopplæring og ungdomsarbeid i lokalmiljø.
 • Rundskriv 5/05 fra UDI: Tilskudd til kommuner som direktebosetter personer av medisinske og/eller sterke sosiale grunner
 • Brev til kommunene om fordelingen av tilskudd til ressurskrevende brukere 2005
 • Fra BFD: Skjønnsmidler til drift av barnehager i 2005 - økte midler som følge av endring i forskrift om likeverdig behandling

KOSTRA

 • Endringer i KOSTRA Hovedveileder: Endringer i punkt 4.2 (funksjon 273),4.3 (funksjon 870) og 5.3 (art 475)

Regnskap

 • Regnskapsstandard fra GKRS: Anskaffelseskost og opptakskost for balanseposter (KRS 2)
 • Regnskapssstandard fra GKRS: Klassifisering av anleggsmidler omløpsmidier, langsiktig og kortsiktig gjeld (KRS 1)
 • Rundskriv H-15/05 fra KRD: Beregningsforutsetninger for regnskapsføring av pensjoner - regnskapsåret 2005

Under mappen Nyheter ligger det lenker til de omtalte dokumentene.


Ønsker du IKKE å motta nyhetsbrevet i framtiden, kan du gi melding om dette ved å klikke her:  &nr=<%= nyhetsbrev %>">Meld meg av nyhetsbrevet

 

Kommuneforlaget AS
Haakon VIIs gate 9
Postboks 1263 Vika
0111 Oslo
Tlf.: 24 13 28 50
www.kommuneforlaget.no