<% nyhetsbrev = "31" navn = "9/05" KFinfoserie = "uid=sa;pwd=kfmdb;Driver={SQL Server};database=KFInfoserie;Server=192.168.1.25" SMSKF = "uid=sa;pwd=kfmdb;Driver={SQL Server};database=SMSKF;Server=192.168.1.25" KFinfoserie = "uid=smskf;pwd=liver1pool;Driver={SQL Server};database=KFInfoserie;Server=192.168.1.118" SMSKF = "uid=smskf;pwd=liver1pool;Driver={SQL Server};database=SMSKF;Server=192.168.1.118" set cn = Server.CreateObject("ADODB.CONNECTION") cn.Open SMSKF sql = "Update opptelling set antall = antall + 1 where id =" & nyhetsbrev cn.execute(sql) cn.close set cn = nothing %> Nyhetsbrev

KF Infoserie – nyhetsbrev

Nr. 9/05
November 2005

 

KF Infoserie med nytt fagområde

KF Skole - ledelse og administrasjon er under utvikling og skal lanseres i 2006. Fagområdet utvikles i samarbeid med KS og skoleledere og vil inneholde regelverk samt praktisk fagstoff for skoleledere.
Prøv KF Skole - kortversjonen - gratis ut året. Kom gjerne med innspill til aktuelt innhold!

Ta kontakt med KF Kundesenter på
24 13 28 50
kf-kundeservice@kommuneforlaget.no

 

Trenger din kommune hjelp til å komme i gang med å bruke KF Infoserie?


Da er kanskje dette 2 1/2-timers kurset det dere trenger!

Med utgangspunkt i KF KPS (eller en av de øvrige fagområdene, avhengig av abonnement) går vi gjennom funksjonalitet og innhold. Framfinning av informasjon vil stå sentralt, vi vil derfor også bruke noe tid på å bli kjent med søkemulighetene.
I andre del av kurset tar vi for oss innholdet i de øvrige fagområdene kunden har abonnement på.
Kursleder bruker storskjerm under gjennomgangen, det forutsettes ikke at deltakerne følger med på egen pc.

Ta kontakt med oss for mer informasjon.

2. november 2005  

Klikk for kontakt med Arve LauvnesKlikk på knappen for eDialog24 for å kontakte oss direkte

Vennlig hilsen

Arve Lauvnes
Borgny Stølen
Stephanie Løvenskiold

24 13 28 45
24 13 28 38
24 13 28 75

 


KF HMS

Lover og forskrifter

 • Personopplysningsforskriften er endret ved forskrift 23. august 2005 nr. 923. Endringen gjelder § 7-24 og er knyttet til unntak fra konsesjonsplikt ved undersøkelser etter hvitvaskingsloven.

Under mappen Nyheter ligger det lenker til de omtalte dokumentene.


KF KPS

Oppsigelse av papirabonnement

Abonnenter av KF KPS som ikke lenger ønsker papirutgaver av Personalhåndboka, rundskriv osv., bør si opp abonnementene av papirutgaver for 2006 innen 15. november.

Ta kontakt med KF Kundesenter på
24 13 28 50
kf-kundesenter@kommuneforlaget.no

Lover og forskrifter

 • Personopplysningsforskriften er endret ved forskrift 23. august 2005 nr. 923. Endringen gjelder § 7-24 og er knyttet til unntak fra konsesjonsplikt ved undersøkelser etter hvitvaskingsloven.

Avtaleverket

 • ASA 4301: Avtale om økonomiske vilkår for allmennleger med kommunal fastlegeavtale og legespesialister med avtalepraksis (statsavtalen) er reforhandlet for perioden 1. juli 2005 - 30. juni 2006.
 • ASA 4310: Rammeavtale mellom KS og Den norske lægeforening om allmennlegepraksis i fastlegeordningen i kommunene (rammeavtalen) er reforhandlet for perioden 1. juli 2005 - 30. juni 2006.

Rundskriv

 • B-15/05: Arbeidsrettsak – definisjon av «tjenestereise» som kan gi rett til diettgodtgjørelse – SGS 1001
 • B-14/05: Strategikonferansene 2006 med debatthefte: Utfordringer for Kommune-Norge

Under mappen Nyheter ligger det lenker til de omtalte dokumentene.


KF Lærer - lønn og personale

Veileder: Sentrale temaer innen personalforvaltning

 • Utdannings- og forskningsdepartementets merknad til endringen i oppll. §10-9, som utvider kravet til politiattest til også å gjelde ved tilsetting i videregående skole, er tatt inn i Veilederen, pkt. 3.2.5.2.

Rundskriv

 • F-07/05: Informasjon om endringer i opplæringsloven og friskoleloven (Utdannings- og forskningsdepartementet)

Under mappen Nyheter ligger det lenker til de omtalte dokumentene.


KF Kommunal forvaltning

Lovforarbeider

 • Ot.prpr. nr. 9 (2005-2006) Om lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd (offentleglova).
  Ettersom Ot.prp. nr. 102 (2004-2005) ikke rakk å bli behandlet av Stortinget før valget, må regjeringen fremme forslaget på nytt i denne valgperioden. Forslaget i denne prorpsisjonen er i all hovedsak lik forslaget i Ot.prp. nr. 102 (2004-2005). Det er gjort tre endringer, som er kommentert i innledningen til Ot.prp. nr. 9.

Rundskriv

 • H-26/05 fra KRD: Forsøk i kommunar og fylkeskommunar

Under mappen Nyheter ligger det lenker til de omtalte dokumentene.


KF Omsorg

Rundskriv

 • IS-16/05 fra SHdir: Midlertidig forskrift om tiltak for å hindre overføring av Legionella via aerosol - Unntaksbestemmelser for dusjanlegg m.v.
 • IS-14/05 fra SHdir: Midlertidig forskrift om tiltak for å hindre overføring av Legionella via aerosol - Unntakshjemmel - Endringer mht meldeplikten for boliger med felles varmtvannsanlegg m.v.

Under mappen Nyheter ligger det lenker til de omtalte dokumentene.


KF Oppvekst

Proposisjoner

 • Ot.prp. nr. 11 (2005-2006) Om lov om endringer i barnelova mv. (omfang av samvær, styrking av meklingsordningen, tiltak for å beskytte barn mot overgrep, foreldreansvar etter dødsfall, tilbakebetaling av barnebidrag mv.). Ref. Ot.prp. nr. 103 (2004-2005) om samme. Siden den ikke ble behandlet av forrige Storting, ble odelstingsproposisjonen i tråd med Stortingets forretningsorden § 33 tredje ledd framsatt på ny for å bli tatt under behandling.
 • Ot. prp. nr. 111 (2004-2005) om lov om endring i barnevernloven (opplysningsplikt m.v. for krisesenter til barneverntjenesta)

Avgjørelser

 • Kjæremålsadgang. Tilbakeføring av omsorg for barn. Høyesteretts kjæremålsutvalg - Kjennelse pr. 29.07.2005

Under mappen Nyheter ligger det lenker til de omtalte dokumentene.


KF Sosial

Lov- og forskriftsendringer

 • Tvangsfullbyrdelsesloven: Ny § 2-13 og endring i § 7-3.
 • Rettsgebyrforskriften: Endring i §§ 3-1, 3-3 og 3-4.

Annet

 • Fra Olje- og energidepartementet: 10 punkter for økt forbrukerfokus i kraftmarkedet.
 • Fra Justisdepartementet: Hovedpunkter i Ot.prp nr. 114 (2004-2005) Om lov om endringer i forbrukerkjøpsloven (lovregulering av strømavtaler)
 • Mappen Nyttige lenker er utvidet til å inneholde en lenke til forbrukerinformasjon hos NVE.

Under mappen Nyheter ligger det lenker til de omtalte dokumentene.


KF ěkonomi

Lover og forskrifter

 • Endring i forskrift om offentlige anskaffelser: Terskelverdien for å gjennomføre anbudskonkurranser ved offentlige innkjøp heves fra 200 000 til 500 000 kroner.
 • Endring i forsyningsforskriften (forskrift 5. desember 2003 nr. 1424 om innkjøpsregler for oppdragsgivere innen vann- og energiforsyning, transport og telekommunikasjon (forsyningssektorene)). Endringene gjelder statlige og kommunale oppdragsgivere innen vann- og energiforsyning, transport og telekommunikasjon som blir knyttet opp mot forskrift for offentlige anskaffelser. Endringene trådte i kraft 20 oktober 2005.

Statsbudsjettet 2006

 • H-2180 fra KRD: Inntektssystemet for 2006 for kommuner og fylkeskommuner

Konsultasjonsordningen

 • Referat og materiale fra 3. Konsultasjonsmøte 19. august 2005.

Merverdiavgift

 • Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet: Spørsmål om en avtale mellom en kommune og en utbygger av et tomteområde for boliger medførte fradragsrett for inngående avgift for kommunen

KOSTRA

 • Referat fra møte i KOSTRA regnskapsgruppe 23. august 2005

Under mappen Nyheter ligger det lenker til de omtalte dokumentene.


Ønsker du IKKE å motta nyhetsbrevet i framtiden, kan du gi melding om dette ved å klikke her:  &nr=<%= nyhetsbrev %>">Meld meg av nyhetsbrevet

 

Kommuneforlaget AS
Haakon VIIs gate 9
Postboks 1263 Vika
0111 Oslo
Tlf.: 24 13 28 50
www.kommuneforlaget.no