<% nyhetsbrev = "32" navn = "10/05" KFinfoserie = "uid=sa;pwd=kfmdb;Driver={SQL Server};database=KFInfoserie;Server=192.168.1.25" SMSKF = "uid=sa;pwd=kfmdb;Driver={SQL Server};database=SMSKF;Server=192.168.1.25" KFinfoserie = "uid=smskf;pwd=liver1pool;Driver={SQL Server};database=KFInfoserie;Server=192.168.1.118" SMSKF = "uid=smskf;pwd=liver1pool;Driver={SQL Server};database=SMSKF;Server=192.168.1.118" set cn = Server.CreateObject("ADODB.CONNECTION") cn.Open SMSKF sql = "Update opptelling set antall = antall + 1 where id =" & nyhetsbrev cn.execute(sql) cn.close set cn = nothing %> Nyhetsbrev

KF Infoserie – nyhetsbrev

Nr. 10/05
Desember 2005

Nytt akkurat nå:

Ved å klikke på lenkene i teksten kommer du til påloggingssiden. Når du logger deg på kommer du direkte til det aktuelle dokumentet. Dersom du har valgt «Automatisk pålogging», trenger du ikke gå via påloggingssiden.

Husk:
at nyhetsbrevet er delt inn i de fagområdene som KF Infoserie består av:

KF KPS (med KF Lærer), KF E-verk, KF HMS
KF Kommunal forvaltning
KF Økonomi
KF Oppvekst
KF Omsorg
KF Sosial
KF Skole

Kommuneforlaget ønsker dere alle en
god jul og et godt nyttår!

18. desember 2005  

Klikk for kontakt med Arve LauvnesKlikk på knappen for eDialog24 for å kontakte oss direkte

Vennlig hilsen

Arve Lauvnes
Borgny Stølen
Stephanie Løvenskiold

24 13 28 45
24 13 28 38
24 13 28 75


KF E-verk

Nye lover fra 1. januar 2006

Endringer i lover fra 1. januar 2006

 • Aksjeloven endres ved lov 17. juni 2005 nr. 62 (§ 13-11, endres som følge av ny arbeidsmiljølov)
 • Allmennaksjeloven endres ved lov 17. juni 2005 nr. 62 (§ 13-11, endres som følge av ny arbeidsmiljølov), lov 19. desember 2003 nr. 120 (ny § 6-11a)
 • Ferieloven endres ved lov 17. juni 2005 nr. 62 (§§ 2, 9, 11, endres som følge av ny arbeidsmiljølov)
 • Folketrygdloven endres ved lov 17. juni 2005 nr. 62 (§§ 8-7, 8-24, 8-47, 14-23, 14-26, 25-2, endres som følge av ny arbeidsmiljølov)
 • Likestillingsloven endres ved lov 10. juni 2005 nr. 40 (§§ 1a, 2, 8a, 9, disse oppheves: §§ 10-15, 18, 19), endres ved lov 17. juni 2005 nr. 62 (§ 2, endres som følge av ny arbeidsmiljølov)
 • Opplæringslova endres ved lov 17. juni 2005 nr. 62 (§§ 4-5, 9a-5, 10-4, endres som følge av ny arbeidsmiljølov)

Rundskriv

 • B-200/05: PAI, lønnsstatistikk for 2005, rettledning og kodeoversikter for kontroll, ajourholdslister, nye oppgaver til PAI-registeret
 • B-201/05: Fraværsstatistikk for kommuner, fylkeskommuner og andre medlemmer av KS, siste kvartal 2004 og de tre første kvartal 2005 - veiledning for oppgavegivere, edb-ansvarlige og programutviklere

Under mappen Nyheter ligger det lenker til de omtalte dokumentene.


KF HMS

Nye lover fra 1. januar 2006

 • Lov 3. juni 2005 nr. 33 om forbud mot diskriminering på grunn av etnisitet, religion mv. (diskrimineringsloven)
 • Lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven)

Endringer i lover fra 1. januar 2006

Forskrifter

 • Forskrift om asbest er endret ved forskrift 16. nov. 2005 nr. 1288 (§ 2 tredje ledd er opphevet (gjaldt innsnevring av forskriftens virkeområde).

Under mappen Nyheter ligger det lenker til de omtalte dokumentene.


KF KPS (Herunder KF Lærer)

Nye lover fra 1. januar 2006

Endringer i lover fra 1. januar 2006

Rundskriv

 • B-200/05: PAI, lønnsstatistikk for 2005, rettledning og kodeoversikter for kontroll, ajourholdslister, nye oppgaver til PAI-registeret
 • B-201/05: Fraværsstatistikk for kommuner, fylkeskommuner og andre medlemmer av KS, siste kvartal 2004 og de tre første kvartal 2005 – veiledning for oppgavegivere, edb-ansvarlige og programutviklere
 • B-16/05: Praktisering av SGS 1010 følge av pasient/klient/elev
 • B-14/05: Strategikonferansene 2006. Debatthefte til strategikonferansene 2006: Utfordringer for Kommune-Norge

Avgjørelser

 • Arbeidsrettsdom 07.12.05: Vikartimelønn, beregning. KS ble i Arbeidsretten enstemmig frifunnet i sak om uttrekk av feriepenger i timelønnssatsene for undervisning.

Spesielt for undervisningspersonale:

Veileder: Sentrale temaer innen personalforvaltning

 • Endring i pkt. 5.3.7.1 («Vikarlønn - lønnsberegning»). Arbeidsretten har behandlet sak om uttrekk av feriepenger ved utbetaling av timelønn for undervisning. I dommen har Arbeidsretten gitt KS medhold. Det betyr at det fremdeles skal gjøres uttrekk av feriepenger ved utbetaling av timelønn for undervisning.
 • Nytt punkt 5.3.4.7 om avlønning av morsmålslærere.

Under mappen Nyheter ligger det lenker til de omtalte dokumentene.


KF Kommunal forvaltning

Endringer i lover og forskrifter fra 1. januar 2006

Under mappen Nyheter ligger det lenker til de omtalte dokumentene.


KF Omsorg

Endringer i lover fra 1. januar 2006

 • Rettshjelploven endres ved lov 15.04.2005 nr. 339. Formålet med endringene er enklere lovverk og raskere saksbehandling.

Forskrifter

Forskriftene er nylig lagt inn i KF Omsorg

Under mappen Nyheter ligger det lenker til de omtalte dokumentene.


KF Oppvekst

Endringer i lover og nye forskrifter fra 1. januar 2006

 • Ny barnehagelov av 17.06.2005 nr. 64.
 • Endringer i barnevernloven i henhold til endringslov 17.06.2005 nr. 65.
 • Endringer i barneloven om felles foreldreansvar for samboere.
 • Forskrift om vedgåing av farskap uten moras medverknad.
 • Forskrift om saksbehandlingsregler ved opptak i barnehage.
 • Forskrift om foreldrebetaling i barnehager.
 • Vedtak om fastsettelse av maksimalgrensen for foreldrebetaling i barnehger for 2006.

Proposisjoner

 • Ot.prp. nr. 14 (2005-2006) - Om lov om endringer i barnevernloven (opplysningsplikt mv. for krisesentre til barneverntjenesten)
 • Ot.prp. nr. 13 (2005-2006) - Om lov om endringer i barnetrygdloven mv. (meldeplikt for skoler, innstramming av retten til barnetrygde under utenlandsopphold mv.)

Rundskriv

 • Q-25/05: Barnevernet og det forebyggende arbeidet for barn og unge og deres familier

Avgjørelser

Annet

 • Avtale mellom KS og Barne- og familiedepartementet om videreutvikling av barnevernet

Under mappen Nyheter ligger det lenker til de omtalte dokumentene.


KF Skole

Rundskriv

 • F-06/05: Informasjon om endringer i forskrift til friskoleloven
 • F-05/05: Informasjon om forskriftsendring i form av timetallsøkning på 1.-4. årstrinn f.o.m. skoleåret 2005-2006 og om fremdrift når det gjelder overgangsregler for reformen «Kunnskapsløftet»
 • Q-25/05: Barnevernet og det forebyggende arbeidet for barn og unge og deres familier

Under mappen Nyheter ligger det lenker til de omtalte dokumentene.


KF Sosial

Endringer i lover fra 1. januar 2006

 • Rettshjelploven endres ved lov 15.04.2005 nr. 339. Formålet med endringene er enklere lovverk og raskere saksbehandling.
 • Endringer i rettergangslovgivningen: Organisering av den sivile rettspleie på grunnplanet. Endringene innebærer at en fordringshaver kan henvende seg direkte til namsmannen uten å ha en dom som bakgrunn for kravet. Behandling i forliksrådet blir nødvendig kun når skyldneren har innsigelser mot kravet. Formålet med endringer er raskere saksbehandling og større rettssikkerhet for skyldner.
 • Inkassoloven endres ved lov 17.06.2005 nr. 83. §§ 5, 10 og 30 endres som følge av nye krav om egnethet.

Endrede lover og forskrifter

Avgjørelser

Tre nye avgjørelser fra Inkassoklagenemnda:

Under mappen Nyheter ligger det lenker til de omtalte dokumentene.


KF Økonomi

Endringer i lover og forskrifter fra 1. januar 2006

 • Kommuneloven endres ved lov 17.06.2005 nr. 629 (ny § 49a). Lovendringen er et virkemiddel i regjeringens arbeid for effektivisering og forenkling av rapportering fra kommunesektoren til staten.
 • Regnskapsloven endres ved lov 10.06.2005 nr. 46. Bestemmelsene som endres ved årsskiftet er: §§ 1-3, 3-3, 3-3a, 3-7, 3-8, 5-8, 5-15, 5-19, 5-20, 6-1, 6-1a, 6-2, 6-5, 7-2, 7-2a, 7-8b, 7-12, 7-15, 7-17, 7-30, 7-31b, 7-32, 7-35, 7-36, 7-37, 7-37a, 7-38 og 7-43.
 • Inkassoloven endres ved lov 17.06.2005 nr. 83. §§ 5, 10 og 30 endres som følge av nye krav om egnethet.
 • Forskrift av 27.10.2005 om Kommunalt rapporteringsregister (KOR). Forskriften trer i kraft 01.01.2006.
 • Merverdiavgiftsloven endres ved lov 29.11.2005. (§ 5 b første ledd nr. 5 første punktum).

Rundskriv

 • 38/05 fra UDI: Statsbudsjettet år 2006 - Kap. 511 , post 61 og 62 Tilskudd til kommunale tiltak for innvandrere - del 3 «ny sjanse» - lønnet kvalifisering etter modell av introduksjonsloven (38/05)
 • Skriv fra UFD: Skjønnsmidler til barnehager i 2005 - tredje utbetaling
 • H-31/05 fra KRD: Om tilskudd til nasjonale minoriteter (H-31/05)
 • T-1/05 fra MD: Tilskotsordningar for 2006

Statsbudsjettet 2006

Tiskudds- og refusjonsordninger

 • Mappen «Tilskudds- og refusjonsordninger» er oppdatert i henhold til KS' skriv til kommunene om St.prp. nr. 1 fra Bondevik-regjeringen og tilleggsproposisjonen fra Stoltenberg-regjeringen.

Konsultasjonsordningen

 • Referat og Materiale til 4. konsultasjonsmøte 2005 mellom staten og kommunesektoren

KOSTRA

Under mappen Nyheter ligger det lenker til de omtalte dokumentene.


Ønsker du IKKE å motta nyhetsbrevet i framtiden, kan du gi melding om dette ved å klikke her:  &nr=<%= nyhetsbrev %>">Meld meg av nyhetsbrevet

 

Kommuneforlaget AS
Haakon VIIs gate 9
Postboks 1263 Vika
0111 Oslo
Tlf.: 24 13 28 50
www.kommuneforlaget.no