<% nyhetsbrev = "33" navn = "01/06" KFinfoserie = "uid=sa;pwd=kfmdb;Driver={SQL Server};database=KFInfoserie;Server=192.168.1.25" SMSKF = "uid=sa;pwd=kfmdb;Driver={SQL Server};database=SMSKF;Server=192.168.1.25" KFinfoserie = "uid=smskf;pwd=liver1pool;Driver={SQL Server};database=KFInfoserie;Server=192.168.1.118" SMSKF = "uid=smskf;pwd=liver1pool;Driver={SQL Server};database=SMSKF;Server=192.168.1.118" set cn = Server.CreateObject("ADODB.CONNECTION") cn.Open SMSKF sql = "Update opptelling set antall = antall + 1 where id =" & nyhetsbrev cn.execute(sql) cn.close set cn = nothing %> Nyhetsbrev

KF Infoserie – nyhetsbrev

Nr. 1/06
Januar 2006

Nytt akkurat nå:

Ved å klikke på lenkene i teksten kommer du til påloggingssiden. Når du logger deg på kommer du direkte til det aktuelle dokumentet. Dersom du har valgt «Automatisk pålogging», trenger du ikke gå via påloggingssiden.

Du kan fortsatt få kortversjonen av KF Skole - Gratis
Bestill hos kf-kundeservice@kommuneforlaget.no

17. januar 2006  

Klikk for kontakt med Arve LauvnesKlikk på knappen for eDialog24 for å kontakte oss direkte

Vennlig hilsen

Arve Lauvnes
Borgny Stølen
Stephanie Løvenskiold

24 13 28 45
24 13 28 38
24 13 28 75


KF E-verk

Lover

 • Lov av 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern m.v.
 • Folketrygdloven er endret ved lov 16.desember 2005 nr. 118 (endringer i §§ 4-5, 4-20, 8-4 og 11-18 i kraft straks, endringer i §§ 9-11, 9-12, 9-15, 10-8, 12-9 og 12-12 i kraft 1. januar 2006 og med virkning også for løpende tilfeller), lov 21. desember 2005 nr. 127 (endringer i §§ 5-3, 5-5, § 5-20 er opphevet, i kraft 1. januar 2006) og lov 21. desember 2005 nr. 125 (§§ 5-5, 5-8, 5-9 og 8-7, endringene gjelder regulering av behandling hos kiropraktor og manuellterapeut, i kraft 1. januar 2006).

Under mappen Nyheter ligger det lenker til de omtalte dokumentene.


KF HMS

Lover

 • Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern m.v. (lov 17. juni 2005 nr. 62)
 • Folketrygdloven er endret ved lov 16.desember 2005 nr. 118 (endringer i §§ 4-5, 4-20, 8-4 og 11-18 i kraft straks, endringer i §§9-11, 9-12, 9-15, 10-8, 12-9 og 12-12 i kraft 1. januar 2006 og med virkning også for løpende tilfeller), lov 21. desember 2005 nr. 127 (endringer i §§ 5-3, 5-5, §5-20 er opphevet, i kraft 1. januar 2006) og lov 21. desember 2005 nr. 125 (§§ 5-5, 5-8, 5-9 og 8-7, endringene gjelder regulering av behandling hos kiropraktor og manuellterapeut, i kraft 1. januar 2006).

Forskrifter

 • Forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff er endret ved forskrift 15. desember 2005 nr. 1488. Endringene (i §§ 7-4, 7-7 og 12-6) gjelder oppbevaring av eksplosiv vare og trådte i kraft 1. januar.
 • Forskrift for arbeid med narkosegasser er opphevet ved forskrift 3. november 2006 nr. 1261 med virkning fra 1. januar 2006.

Under mappen Nyheter ligger det lenker til de omtalte dokumentene.


KF KPS (herunder KF Lærer)

Lover

 • Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern m.v. (lov 17. juni 2005 nr. 62)
 • Folketrygdloven er endret ved lov 16.desember 2005 nr. 118 (endringer i §§ 4-5, 4-20, 8-4 og 11-18 i kraft straks, endringer i §§ 9-11, 9-12, 9-15, 10-8, 12-9 og 12-12 i kraft 1. januar 2006 og med virkning også for løpende tilfeller), lov 21. desember 2005 nr. 127 (endringer i §§ 5-3, 5-5, § 5-20 er opphevet, i kraft 1. januar 2006) og lov 21. desember 2005 nr. 125 (§§ 5-5, 5-8, 5-9 og 8-7, endringene gjelder regulering av behandling hos kiropraktor og manuellterapeut, i kraft 1. januar 2006).

Spesielt for undervisningspersonale:

Under mappen Nyheter ligger det lenker til de omtalte dokumentene.


KF Kommunal forvaltning

Lover og forskrifter

Under mappen Nyheter ligger det lenker til de omtalte dokumentene.


KF Oppvekst
Lover
 • Ny barnehagelov av 17.06.2005 nr. 6
 • Endringer i barnevernloven i henhold til endringslov 17.06.2005 nr. 65. Endringer er gjort i følgende bestemmelser: §§ 2-1, 2-3, overskriften til kap. 3, ny 3-4, 4-4, 4-16, 4-20, 6-4, 6-10, 7-1, 9-2 og 9-5.
 • Endringer i barneloven om felles foreldreansvar for samboere.

Forskrifter

Rundskriv

Under mappen Nyheter ligger det lenker til de omtalte dokumentene.


KF Skole - Ledelse og administrasjon

Prøv kortversjonen gratis!

Lanseringen av KF Skole vil bli i mars 2006. Vi har en kortversjon som du og din kommune kan bruke - helt gratis!

Ta kontakt med kf-kundeservice@kommuneforlaget.no

Under mappen Nyheter ligger det lenker til de omtalte dokumentene.


KF Sosial

Lover

 • Ny lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern m.v. av 17. juni 2005 nr. 62.
 • Ny lov om innkreving av underholdsbidrag mv. (bidragsinnkrevingsloven) av 29.04.2005 nr. 20.
 • Endringer i rettergangslovgivningen: Organisering av den sivile rettspleie på grunnplanet. Endringene innebærer at en fordringshaver kan henvende seg direkte til namsmannen uten å ha en dom som bakgrunn for kravet. Behandling i forliksrådet blir nødvendig kun når skyldneren har innsigelser mot kravet. Formålet med endringer er raskere saksbehandling og større rettssikkerhet for skyldner.
  Blant annet er det gjort endringer i:
  – rettshjelploven §12
  – rettsgebyrloven §§ 5a, 7, 11, 14 og 25
  – tvangsfullbyrdelsesloven §§ 2-2, 5-1, 6-2, 7-2, 7-3, 7-4, 7-5, 7-6, 7-7, 7-10, og 7-11
 • Endring i inkassoloven som følge av nye regler om egnethet.
 • Endring i barnelova om likestilling av foreldreansvar for samboende foreldre.
 • Endring i tvangsfullbyrdelsesloven: Ny § 2-13 og endring i § 7-3.
 • Endring i rettsgebyrloven: Endring i §§ 1, 3 og 21.
 • Endring i rettshjelploven og ny forskrift til rettshjelploven. Formålet med endringene er enklere lovverk og raskere saksbehandling.

Endringer i satser og gebyrer

 • Rettsgebyret settes til kr 860 (opp fra kr 845).
 • Inkassosatsen settes til kr 550 (opp fra kr 540).
 • Forsinkelsesrentesatsen settes til 9,25% (opp fra 9%).

Rundskriv

 • A-1/05 fra AID: Statlige veiledende retningslinjer for utmåling av stønad til livsopphold etter sosialtjenestelovens §5-1 tredje ledd. Samtidig opphører rundskriv U-2/04.

Under mappen Nyheter ligger det lenker til de omtalte dokumentene.


KF ěkonomi

Lover

 • Kommuneloven:Ny § 49a. Lovendringen er et virkemiddel i regjeringens arbeid for effektivisering og forenkling av rapportering fra kommunesektoren til staten.
 • Regnskapsloven er endret ved lov 10.06.2005 nr. 46. Endringene som trådte i kraft ved årsskiftet er: §§ 1-3, 3-3, 3-3a, 3-7, 3-8, 5-8, 5-15, 5-19, 5-20, 6-1, 6-1a, 6-2, 6-5, 7-2, 7-2a, 7-8b, 7-12, 7-15, 7-17, 7-30, 7-31b, 7-32, 7-35, 7-36, 7-37, 7-37a, 7-38 og 7-43.
 • Inkassoloven. §§ 5, 10 og 30 er endret som følge av nye krav om egnethet.
 • Forskrift av 27.10.2005 om Kommunalt rapporteringsregister (KOR).
 • Merverdiavgiftsloven er endret ved lov 29.11.2005. (§ 5 b første ledd nr. 5 første punktum).

Statsbudsjettet 2006

 • H-35/05 fra KRD: Statsbudsjettet 2005 - endringer i rammetilskuddet til kommuner og fylkeskommuner (momskompensasjonsordningen og differensiert arbeidsgiveravgift)
 • H-34/05 fra KRD: Statsbudsjettet 2006 - det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner etter Stortingets budsjettvedtak.

Tiskudds- og refusjonsordninger

 • Fra BLD: Utlysning av midler til ungdomssatsing i distriktene 2006 - søknadsfrist 1. mars 2006.

Innfordring

 • Rettsgebyret settes til kr 860 (opp fra kr 845).
 • Inkassosatsen settes til kr 550 (opp fra kr 540).
 • Forsinkelsesrentesatsen settes til 9,25% (opp fra 9%).

Offentlige anskaffelser

 • FAD 12.01.2006: De nye terskelverdiene trer i kraft umiddelbart

Under mappen Nyheter ligger det lenker til de omtalte dokumentene.


Ønsker du IKKE å motta nyhetsbrevet i framtiden, kan du gi melding om dette ved å klikke her:  &nr=<%= nyhetsbrev %>">Meld meg av nyhetsbrevet

 

Kommuneforlaget AS
Haakon VIIs gate 9
Postboks 1263 Vika
0111 Oslo
Tlf.: 24 13 28 50
www.kommuneforlaget.no