<% nyhetsbrev = "37" navn = "05/06" KFinfoserie = "uid=sa;pwd=kfmdb;Driver={SQL Server};database=KFInfoserie;Server=192.168.1.25" SMSKF = "uid=sa;pwd=kfmdb;Driver={SQL Server};database=SMSKF;Server=192.168.1.25" KFinfoserie = "uid=smskf;pwd=liver1pool;Driver={SQL Server};database=KFInfoserie;Server=192.168.1.118" SMSKF = "uid=smskf;pwd=liver1pool;Driver={SQL Server};database=SMSKF;Server=192.168.1.118" set cn = Server.CreateObject("ADODB.CONNECTION") cn.Open SMSKF sql = "Update opptelling set antall = antall + 1 where id =" & nyhetsbrev cn.execute(sql) cn.close set cn = nothing %> Nyhetsbrev

KF Infoserie – nyhetsbrev

Nr. 5/06
Juni 2006


Når du klikker på lenkene i dette nyhetsbrevet...

...fører de til påloggingssiden til KF Infoserie. Når du logger inn, åpnes det dokumentet som lenken fører til.

Dersom du har valgt «Automatisk pålogging» vil dokumentet åpne seg direkte, uten at du må gå via påloggingssiden.

Dersom du følger en lenke og du ikke kommer til et dokument, kan grunnen være at din kommune ikke abonnerer på det fagområdet hvor dokumentet ligger. Vi har følgende fagområder i KF Infoserie:

KF KPS - kommunenes personalsystem (herunder også undervisningspersonell)
KF E-verk - lønn og personal
KF HMS - helse, miljø og sikkerhet
KF Kommunal forvaltning
KF Økonomi - regnskap, budsjett, økonomistyring
KF Omsorg
KF Oppvekst
KF Skole - ledelse og administrasjon
KF Sosial
- økonomisk rådgivning

10. juni 2006  

Klikk for kontakt med Stephanie Løvenskiold  Klikk på knappen for eDialog24 for å kontakte oss direkte

Vennlig hilsen

Stephanie Løvenskiold, 24 13 28 75
Borgny Stølen, 24 13 28 38Per Andresen, 24 13 28 08
Kathrine Jørgenvåg, 24 13 28 47
Even Kyseth, 24 13 28 53

 


KF E-verk

Tariff 2006

Lover

  • Folketrygdloven er endret ved lov 16.desember 2005 nr. 119 (endringer i §§ 3-15, 3-25, 3-26 og 12-13 i kraft 1. juni, endringer i §§ 4-12, 4-14 og 8-49 i kraft 1. juli 2006

Veiledninger
Fra Arbeidstilsynet:

  • AT 587: Arbeidstakere som er gravide, nylig har født eller ammer. Risikovurdering og iverksetting av tiltak

KF KPS (herunder KF Lærer)

Lover

  • Folketrygdloven er endret ved lov 16.desember 2005 nr. 119 (endringer i §§ 3-15, 3-25, 3-26 og 12-13 i kraft 1. juni, endringer i §§ 4-12, 4-14 og 8-49 i kraft 1. juli 2006

Tariff 2006

  • A-1/2006: Tariffrevisjonen per 01.05.2006 - Riksmeklingsmannens forslag til løsning sendes med dette medlemmene til uravstemning

Sivilombudsmannen
Følgende meldinger er lagt inn i KF KPS:


KF Kommunal forvaltning

Lover

Sivilombudsmannen
Basen er oppdatert med nye meldinger fra Sivilombudsmannen. Følgende meldinger er lagt inn:


KF Omsorg

Veiledere
Denne veilederen fra SHdir er en redigert utgave av den som kom i 2003.

  • IS-1040: Saksbehandling og dokumentasjon for pleie- og omsorgstjenester. Veileder fra Sosial- og helsedirektoratet

KF Oppvekst

Lovforarbeider

  • Utdrag fra Ot.prp. nr. 76 (2005-2006) Om lov om endringer i barnevernloven og sosialtjenesteloven mv. (saksbehandlingsregler for fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker mv.)

KF Skole

Lover


KF Sosial

KF Sosials veileder - Veileder i økonomisk rådgivning - er nå utgitt i trykt utgave. Sosial- og helsedirektoratet sender ut et eksemplar til alle kommuner og bydeler i Oslo kommune. Veilederen finnes både på bokmål og på nynorsk.

Den trykte utgaven av veilederen er blitt grundig revidert. Den elektroniske versjonen som ligger i KF Sosial vil bli oppdatert i henhold til den trykte.


KF Økonomi

Budsjett 2007

Tilskuddsordninger

Regnskap


Ønsker du IKKE å motta nyhetsbrevet i framtiden, kan du gi melding om dette ved å klikke her:  &nr=<%= nyhetsbrev %>">Meld meg av nyhetsbrevet

 

Kommuneforlaget AS
Haakon VIIs gate 9
Postboks 1263 Vika
0111 Oslo
Tlf.: 24 13 28 50
www.kommuneforlaget.no