<% nyhetsbrev = "38" navn = "06/06" KFinfoserie = "uid=sa;pwd=kfmdb;Driver={SQL Server};database=KFInfoserie;Server=192.168.1.25" SMSKF = "uid=sa;pwd=kfmdb;Driver={SQL Server};database=SMSKF;Server=192.168.1.25" KFinfoserie = "uid=smskf;pwd=liver1pool;Driver={SQL Server};database=KFInfoserie;Server=192.168.1.118" SMSKF = "uid=smskf;pwd=liver1pool;Driver={SQL Server};database=SMSKF;Server=192.168.1.118" set cn = Server.CreateObject("ADODB.CONNECTION") cn.Open SMSKF sql = "Update opptelling set antall = antall + 1 where id =" & nyhetsbrev cn.execute(sql) cn.close set cn = nothing %> Nyhetsbrev

KF Infoserie – nyhetsbrev

Nr. 6/06
Juli 2006


08. august 2006  

Klikk for kontakt med Stephanie Løvenskiold  Klikk på knappen for eDialog24 for å kontakte oss direkte

Vennlig hilsen

Stephanie Løvenskiold, 24 13 28 75
Borgny Stølen, 24 13 28 38
Reidun Galtrud, 24 13 28 45Per Andresen, 24 13 28 08
Kathrine Jørgenvåg, 24 13 28 47
Even Kyseth, 24 13 28 53

 


KF E-verk

Avtaler

Regelverk

Rundskriv

 • A-01/06: Tariffrevisjonen per 01.05.2006 - Riksmeklingsmannens forslag til løsning sendes med dette medlemmene til uravstemning
 • B-06/06: Ny hovedavtale 1.1.2006 - 31.12.2009

KF KPS (herunder KF Lærer)

Avtaler

Regelverk

Rundskriv

 • B-04/06: Tariffrevisjonen pr 01.05.2006 - Det anbefalte forslag er vedtatt
 • B-05/06: Tariffoppgjøret 2006 - SFS 2213 undervisningspersonalet i kommunal og fylkekommunal grunnopplæring
 • B-06/06: Ny hovedavtale 1.1.2006 - 31.12.2009
 • B-07/06: Beregning av lønnsmasse, pott og disponering av potten i forbindelse med lokale forhandlinger pr. 01.05.2006

KF HMS

Avtaler

Regelverk


KF Omsorg

Rundskriv

 • IS-1/2006: Nasjonale mål, hovedprioriteringer og tilskudd for 2006

KF Oppvekst

Regelverk

 • Barnevernloven: Ny § 6-4a (opplysningsplikt for krisesentre til barneverntjenesten)
 • Barnetrygdloven: § 13 (meldeplikt for skoler, innstramming av retten til barnetrygd under utenlandsoppyhold mv)
 • Folketrygdloven: § 21-4 tredje ledd
 • Kontantstøtteloven: § 11 nytt fjerde ledd

Veiledninger

Lovkommentarer


KF Skole
Regelverk

Rundskriv

 • F-012/06: Innføring av Kunnskapsløftet Om fag- og timefordeling i grunnopplæringen, tilbudsstrukturen m.m.

KF Sosial

Veileder i økonomisk rådgivning

 • Veilederne i økonomisk rådgivning bokmål og nynorsk er blitt revidert og har blitt sendt ut til alle kommuner i bokform. Det er SHdir som står for utsendelsen. Veilederne tilsvarer de som ligger i KF Sosial.

Regelverk

Rundskriv

 • Q-8/06: Gjeldsordningsloven - regulering av veiledende livsoppholdssatser mv.
 • Q-28/06: Gjeldsordningsloven § 1-3 annet ledd - skyldnerens egeninnsats overfor kreditorene, noen presiseringer og anbefalinger

KF Økonomi

Merverdiavgift og kommunene

 • Ny utgave av veilederen: Merverdiavgift og kommunene. Veilederen er skrevet av Ole-Jørgen Wilberg, ved Wilberg og Akerhaugen DA.
  Veilederen ligger under mappen «Regnskap» og «Merverdiavgift».

Regelverk

 • Endringer i plan- og bygningsloven:§ 8 og nytt kapittel XI-A om utbyggingsavtaler.
 • Endringer i husleieloven: § 12-5
 • Endringer i merverdiavgiftsloven: § 5 første ledd nr. 1, ny bokstav g)


Ønsker du IKKE å motta nyhetsbrevet i framtiden, kan du gi melding om dette ved å klikke her:  &nr=<%= nyhetsbrev %>">Meld meg av nyhetsbrevet

 

Kommuneforlaget AS
Haakon VIIs gate 9
Postboks 1263 Vika
0111 Oslo
Tlf.: 24 13 28 50
www.kommuneforlaget.no