KF Infoserie – nyhetsbrev

Nr.4
Juni 2003

Nyttige tips
Dokumentene i Infoserien er strukturert i mapper: Hvert kapittel, hvert underkapittel, hver paragraf osv. ligger i en egen mappe.
Boksymbolet til venstre for dokuments tittel indikerer at dokumentet er delt opp i flere undernivåer eller mapper. Ved å klikke på bok-symbolet åpnes strukturen i dokumentet og en kan gå direkte til det elementet en har interesse av.
For å åpne teksten til et kapittel, en paragraf e.l. må du klikke på ark-symbolet til venstre for tittelen. Merk at du åpner et helt kapittel med alle underkapitler osv. dersom du klikker på ark-symbolet ved siden av kapitteltittelen.
Jobber du med et lite dokument, f.eks. et rundskriv eller en særavtale, eller dersom du ønsker utskrift av hele dokumentet, vil det være praktisk å hente inn hele dokumentet i tekstvinduet. Finn dokumentet i innholdslisten og trykk på ark-symbolet til venstre for tittelen på dokumentet. Trykk deretter på knappen for å laste inn hele dokumentet.

Husk at det er laget en brukerveiledning til KF Infoserie. Klikk på Hjelp-knappen i verktøyraden og velg Brukerveiledning. Her får du beskrevet alle funksjonene i programmet. Du kan også kontakte oss direkte dersom du har spørsmål til innholdet eller til bruken av KF Infoserie

Ønsker du IKKE å motta nyhetsbrevet i framtiden, kan du gi melding om dette ved å klikke her:
">Meld meg av nyhetsbrevet

24.06.2003

Vennlig hilsen

Arve Lauvnes
produktsjef 

Stephanie Løvenskiold
produktkoordinator


KF Oppvekst

Endringer i lovverk:
Lov om endringer i barneloven mv. (Nye saksbehandlingsregler i barnefordelingssaker for domstolene mv.)
Om lovendringene: «Barns mulighet til medbestemmelse blir styrket i saker som angår dem. Yngre barn gis anledning til å gi uttrykk for sine synspunkter, men det blir ikke noen plikt for barn til å uttale seg. Dette er en del av arbeidet med å innarbeide barnekonvensjonen i norsk rett.»

Endringene trer i kraft fra 1. april 2004.

Utkast til Forskrift om godkjenning av private og kommunale institusjoner som skal benyttes for barn som plasseres utenfor hjemmet med hjemmel i barnevernloven er lagt ut på høring.
Høringsfristen er 1. september 2003.

Rundskriv
U-6/03 fra Sosialdepartementet: Adgang for kommunene til å kreve fremlagt politiattest ved tilsetting av personer i sosialtjenesten som skal yte tjenester til mindreårige - endring av strafferegistreringsforskriften.

Under mappen «Nyheter» ligger det lenker til disse dokumentene.


KF Sosial

Endringer i lovverk og nytt lovverk
1. juli trer endringene i gjeldsordningsloven i kraft.
I forbindelse med lovendringen kommer en egen forskrift om overgangsbestemmelser.
Loven endrer enkelte bestemmelser i panteloven og finansavtaleloven.
Samtidig oppheves Forskrift om behandling av skatte- og avgiftskrav i forhold til gjeldsordninger etter gjeldsordningsloven.

Andre forskrifter
Ny forskrift om boligtilskudd.
Ny forskrift om etableringslån som opphever forskrift om kjøpslån.
Endring i forskrift om bostøtte.

Rundskriv
Q-1/03 fra Barne- og familiedepartementet: «Gjeldsordningsloven - Ekstraordinære elektrisitetsutgifter».
U-10/02 fra Sosialdepartementet «Boligsosialt arbeid - bistand til å mestre et boforhold».
H-8/02 fra Kommunal- og regionaldepartementet: « Om kommunale husleigeforhold».

Nye satser
Nytt rundskriv fra Barne- og familiedepartementet som regulerer livsoppholdssatsene er ventet i juni.
Grunnbeløpet til folketrygden er økt med 2.691 kroner til 56.861 kroner fra 1. mai i år.
Opplysningsrådet for Vegtrafikk har nye tall og beregninger.
SIFO har oppdatert standardbudsjettet for 2003.

Veiledningen er oppdatert i samsvar med lovendringer og nye årlige satser.

Fra 1. juli innfører vi abonnementsordning. Ønsker du å tegne abonnement kan du gå nederst på startsiden vår www.kommuneforlaget.no og klikke på ”Bestill KF Infoserie”. For nærmere informasjon om priser, abonnementsordninger eller bestilling kan du gjerne sende en e-post til hilde.saastad@kommuneforlaget.no.


KF Omsorg

Endringer i lovverk
Lov om endringer i lov 19. november 1982 nr. 66 om helsetjenesten i kommunene og i enkelte andre lover (forenkling av statlig regelverk rettet mot kommunesektoren m.v.).
Loven opphever Lov av 19. november 1982 nr. 68 om planlegging av helse- og sosialtjenesten i kommunene.

Endringene trer i kraft 1. juli 2003.

Under mappen «Nyheter» ligger det lenker til disse dokumentene.


KF Økonomi

Rundskriv
20/03 fra UDI: Tilskudd til kommuner for å utvikle særskilt kompetanse i arbeidet med enslige mindreårige flyktninger og asylsøkere
Søknadsfrist er 4. juli 2003.

V-10/02 fra Kultur- og kirkedepartementet: Orientering om tilskudd av spillemidlene til anlegg for idrett og fysisk aktivitet for 2004

Under mappen «Nyheter» ligger det lenker til disse dokumentene.


 

Kommuneforlaget AS
Haakon VIIs gate 9
Postboks 1263 Vika
0111 Oslo
Tlf.: 24 13 28 50
www.kommuneforlaget.no