<% nyhetsbrev = "40" navn = "07/06" KFinfoserie = "uid=sa;pwd=kfmdb;Driver={SQL Server};database=KFInfoserie;Server=192.168.1.25" SMSKF = "uid=sa;pwd=kfmdb;Driver={SQL Server};database=SMSKF;Server=192.168.1.25" KFinfoserie = "uid=smskf;pwd=liver1pool;Driver={SQL Server};database=KFInfoserie;Server=192.168.1.118" SMSKF = "uid=smskf;pwd=liver1pool;Driver={SQL Server};database=SMSKF;Server=192.168.1.118" set cn = Server.CreateObject("ADODB.CONNECTION") cn.Open SMSKF sql = "Update opptelling set antall = antall + 1 where id =" & nyhetsbrev cn.execute(sql) cn.close set cn = nothing %> Nyhetsbrev

KF Infoserie – nyhetsbrev

Nr. 7/06
Oktober 2006


Prøv KF Infoserie GRATIS ut året!

Du og din kommune kan få gratis prøveabonnement på disse fagområdene:

KF KPS - kommunenes personalsystem
KF E-verk - lønn og personal
KF HMS - helse, miljø og sikkerhet
KF Kommunal forvaltning
KF Økonomi - regnskap og budsjett
KF Omsorg
KF Oppvekst
KF Skole - ledelse og administrasjon
KF Sosial - økonomisk rådgivning

Fyll inn bestillingsskjema eller kontakt kundesenteret på 24 13 28 50

17. oktober 2006  

Klikk for kontakt med Stephanie Løvenskiold  Klikk på knappen for eDialog24 for å kontakte oss direkte

Vennlig hilsen

Stephanie Løvenskiold, 24 13 28 75
Borgny Stølen, 24 13 28 38
Reidun Galtrud, 24 13 28 45Per Andresen, 24 13 28 08
Kathrine Jørgenvåg, 24 13 28 47
Even Kyseth, 24 13 28 53

 


KF KPS (herunder KF Lærer)

Avtaler

 • ASA 4303: Avtale mellom KS/Arbeids- og administrasjonsdepartementet og Norsk Fysioterapeutforbund om driftstilskudd og takster for fysioterapeuter med avtale om drift av privat praksis med kommunene.

Rundskriv

 • B-8/06: Ny hovedtariffavtale og hovedavtale-trykket utgave.
 • B-9/06: Arbeidsrettsdom musikk- og kulturskolelærere/distriktsmusikere
 • Nytt rundskriv 10/06 om OU-ordningen var ikk ferdig ved utsendelsen av dette brevet. Følg med i mappen Nyheter

KF Omsorg

Lovforarbeider

 • Ot.prp. nr. 103 (2005-2006) Om lov om endringer i lov 15. juni 2001 nr. 53 om erstatning ved pasientskader mv. (pasientskadeloven) m.m.

KF Oppvekst

Veiledere fra BLD

 • Q-1101: Rutinehåndbok for barneverntjenesten i kommunene
 • Q-1102: Rutinehåndbok for kommunenes arbeid med fosterhjem
 • Q-1103: Tilsynsfører i fosterhjem - en veileder
 • Q-1105: Internkontroll i barneverntjenesten i kommunene - en veileder

KF Skole

Rundskriv


KF Sosial

Avgjørelser

Fra inkassoklagenemnda:

 • Sak 194-05: Betalingsanmerkning på et omtvistet krav
 • Sak 202-05: Faktura utstedt til feil juridisk person
 • Sak 015-06: Informasjon om at tungt salær påløper ved avdragsordning
 • Sak 286-05: Informasjon om at tungt salær påløper ved nedbetalingsordning
 • Sak 192-05: Inkassoomkostninger når kravet er omtvistet
 • Sak 262-05: Mangelfull tilbakemelding fra inkassoselskapet
 • Sak 134-05: Omkostninger av tre krav mellom samme parter
 • Sak 042-06: Omkostninger ved tre saker på tre krav mellom samme parter
 • Sak 171-05: Om ansvar når kravet ble betalt av en annen en skyldner
 • Sak 080-06: Oppringing på arbeidsplassen og god inkassoskikk
 • Sak 105-06: Purreomkostninger og renter når hovedstol er betalt før betalingsfristen
 • Sak 164-05: Påstand om feilinformasjon og forskjellsbehandling
 • Sak 060-06: Restkrav i to forskjellige krav
 • Sak 156-05: Sen saksbehandling og god inkassoskikk

Annet


KF Økonomi

Budsjett 2007

Regnskap

Avgjørelser

Tilskuddsordninger

 • Rundskriv fra MD: Tilskotsordningar for 2007 (T-1/06)

Konsultasjonsordningen


Ønsker du IKKE å motta nyhetsbrevet i framtiden, kan du gi melding om dette ved å klikke her:  &nr=<%= nyhetsbrev %>">Meld meg av nyhetsbrevet

 

Kommuneforlaget AS
Haakon VIIs gate 9
Postboks 1263 Vika
0111 Oslo
Tlf.: 24 13 28 50
www.kommuneforlaget.no