<% nyhetsbrev = "41" navn = "08/06" KFinfoserie = "uid=sa;pwd=kfmdb;Driver={SQL Server};database=KFInfoserie;Server=192.168.1.25" SMSKF = "uid=sa;pwd=kfmdb;Driver={SQL Server};database=SMSKF;Server=192.168.1.25" KFinfoserie = "uid=smskf;pwd=liver1pool;Driver={SQL Server};database=KFInfoserie;Server=192.168.1.118" SMSKF = "uid=smskf;pwd=liver1pool;Driver={SQL Server};database=SMSKF;Server=192.168.1.118" set cn = Server.CreateObject("ADODB.CONNECTION") cn.Open SMSKF sql = "Update opptelling set antall = antall + 1 where id =" & nyhetsbrev cn.execute(sql) cn.close set cn = nothing %> Nyhetsbrev

KF Infoserie – nyhetsbrev

Nr. 8/06
November 2006


Oppsigelse av papirabonnement innen 15. november
Vi minner om at de som har eller ønsker å ha abonnement på KF KPS, kan si opp abonnement på KS Personalhåndbok, A- og B- rundskriv, Hovedavtalen, Hovedtariffavtalen, særavtaler og rundskrivspermer for 2007, innen 15. november.
Kontakt kundesenteret på 24 13 28 50

Siste reis for KF Lærer
 • KF Lærer går ut som eget produkt f.o.m. 1. januar 2007. Alt avtale- og regelverk for undervisningspersonell finnes allerede i KF KPS - kommunenes personalsystem. Fra 1. januar 2007, blir dette KUN å finne i KF KPS.
 • Spesielt for undervisningspersonale
  I denne mappen vil brukerne av KF Lærer fremdeles finne eget stoff, herunder «Veileder for personalforvaltning». Denne blir også utgitt som hefte tidlig i 2007.
 • Avtaler, rundskriv, avgjørelser og fortolkninger blir å finne sammen med det som allerede ligger i KF KPS og som gjelder for hele kommunesektoren.

Har du prøvd Automatisk pålogging?
Med automatisk pålogging slipper du å gå via påloggingssiden for å åpne
KF Infoserie.
Sett en hake i boksen for Automatisk pålogging og du kommer rett til åpningssiden neste gang du skal bruke KF Infoserie.


13. november 2006  

Klikk for kontakt med Stephanie Løvenskiold  Klikk på knappen for eDialog24 for å kontakte oss direkte

Vennlig hilsen

Stephanie Løvenskiold, 24 13 28 75
Borgny Stølen, 24 13 28 38
Reidun Galtrud, 24 13 28 45Per Andresen, 24 13 28 08
Kathrine Jørgenvåg, 24 13 28 47
Even Kyseth, 24 13 28 53

 


KF HMS

Avtaler

Disse vil være klare i løpet av de nærmeste dagene:
Videreføring av IA-avtalen etter enighet i sykefraværutalget:

 • Tilleggsavtale av 6. november 2006 til IA avtalen av 14. desember 2005 og
 • Tillegg av 6. november til tilleggsavtale av 6. juni 2006.


KF KPS (herunder KF Lærer)

Avtaler

 • SFS 2305 for perioden 2006-2008: Leger og turnusleger i kommunehelsetjenesten, herunder leger i fastlegeordningen
 • Videreføring av IA-avtalen etter enighet i sykefraværutalget:
  • Tilleggsavtale av 6. november 2006 til IA avtalen av 14. desember 2005 og
  • Tillegg av 6. november til tilleggsavtale av 6. juni 2006.
   (Disse var ikke klare ved utsendelsen av dette brevet. Følg med i Nyheter).

Rundskriv

 • A-02/06: Drift av privat praksis for fysioterapeuter-revisjon av ASA 4303 og ASA 4313.
 • B-10/06: SGS 1020 OU-midler. Nye satser fra 2007.

Arbeidsrettsdommer

 • 10.10.06: Avlønning av musikk-og kulturskolelærere (jfr. rundskriv B-9/06)
 • 30.03.06: Videreføring av funksjonstillegg (undervisningspersonale)

Personalhåndboka

 • Personalhånboka for 2007 er ferdig og elektronisk utgave vil bli publisert i KPS i løpet av november måned.

KF Kommunal forvaltning

Lovkommentarer

Kommentarer til kommuneloven (4. utgave) av Oddvar Overå og Jan Fridthjof Bernt er nå lagt inn i mappen for Lovkommentarer\Kommuneloven. Denne fjerde utgaven omhandler viktige endringer i kommuneloven, siden forrige utgave som kom i 2001.
Lovendringene og også nytt forskriftsverk i tilknytning til endringene er grundig kommentert. Ny praksis er tatt inn siden forrige utgave.

Boka Lov om kommuner og fylkeskommuner av 25. september med kommentarer. (4. utg.). Oslo: Kommuneforlaget kan bestilles hos Kommuneforlaget.

Publikasjoner fra departementene

 • Retningslinjer for fremtidig statlig regelverk rettet mot kommunesektoren - med merknader fra Kommunal- og regionaldepartementet

KF Oppvekst

Veiledere

 • Q-11/04: Tiltaksplaner og omsorgsplaner i barneverntjenesten - en veileder.
 • F-4219B: Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver - en kort orientering til foreldre.

Barnet og loven i utdrag

Lovkommentarene i KF Oppvekst er nå utgitt som hefte.
Heftet er primært utarbeidet for studenter, men kan være et godt tillegg også for de som har den elektronisk i KF Oppvekst.
Heftet kan bestilles hos Kommuneforlaget.


KF Skole

Rundskriv

 • Fra SHdir: IS-1154: Kommunenes helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten.


KF Økonomi

Budsjett 2007

 • Brev fra KRD: Økte skatteinntekter i 2006 - konsekvenser for det økonomiske opplegget for kommunesektoren i 2007

Tilskuddsordninger

 • Fra AID: Rundskriv om tilskudd til nasjonale minoriteter 2007
 • Brev fra SHdir: Tilskudd til kommuner - refusjon av utgifter til godtgjøring av veileder i forbindelse med kravet om tre år veiledet tjeneste for allmennleger for å få adgang til å arbeide selvstendig for trygdens regning

Regnskap
Fra GKRS:


Ønsker du IKKE å motta nyhetsbrevet i framtiden, kan du gi melding om dette ved å klikke her:  &nr=<%= nyhetsbrev %>">Meld meg av nyhetsbrevet

 

Kommuneforlaget AS
Haakon VIIs gate 9
Postboks 1263 Vika
0111 Oslo
Tlf.: 24 13 28 50
www.kommuneforlaget.no