<% nyhetsbrev = "42" navn = "09/06" KFinfoserie = "uid=sa;pwd=kfmdb;Driver={SQL Server};database=KFInfoserie;Server=192.168.1.25" SMSKF = "uid=sa;pwd=kfmdb;Driver={SQL Server};database=SMSKF;Server=192.168.1.25" KFinfoserie = "uid=smskf;pwd=liver1pool;Driver={SQL Server};database=KFInfoserie;Server=192.168.1.118" SMSKF = "uid=smskf;pwd=liver1pool;Driver={SQL Server};database=SMSKF;Server=192.168.1.118" set cn = Server.CreateObject("ADODB.CONNECTION") cn.Open SMSKF sql = "Update opptelling set antall = antall + 1 where id =" & nyhetsbrev cn.execute(sql) cn.close set cn = nothing %> Nyhetsbrev

KF Infoserie – nyhetsbrev

Nr. 9/06
Desember 2006


Søking i KF Infoserie
Å få gode treff når du søker kan være en utfordring. Nedenfor følger to tips for å bedre resultatlisten:


Det ligger enormt mye informasjon i KF Infoserie, og derfor er det viktig å være så nøyaktig som mulig i søket ditt.

1. Begrensning av søkeområdet
For å begrense antallet søkeresultater, bør du i innholdsfeltet klikke deg så nært på den mappen eller det dokumentet hvor du mener resultatet ligger, før du begynner å søke.


For eksempel:
1)Den lille pilen viser hvor søket ditt vil bli utført fra.
 

2. Innsnevring av søket

For eksempel:
Gir søket for mange resultater, kan du søke videre ved å taste inn enda et søkekriterium eller flere ord i fritekstfeltet, skilt av et «mellomrom».

Hver gang du klikker «mellomrom», søker KF Infoserie.

Du får vist søkeresultatene dine når du klikker på «Vis Resultat».

 

 

På kursene våre gir vi mange flere nyttige søketips. Kontakt kundesenteret vårt for tilbud om kurs

06. desember 2006  

Klikk for kontakt med Stephanie Løvenskiold  Klikk på knappen for eDialog24 for å kontakte oss direkte

Vennlig hilsen

Stephanie Løvenskiold, 24 13 28 75
Borgny Stølen, 24 13 28 38
Reidun Galtrud, 24 13 28 45Per Andresen, 24 13 28 08
Kathrine Jørgenvåg, 24 13 28 47
Even Kyseth, 24 13 28 53

 


KF E-verk

Avtaler

Rundskriv fra KS

 • B-200/06: PAI, Lønnsstatistikk for 2006, rettledning og kodeoversikt for kontroll, ajourholdslister, nye oppgaver til PAI-registeret.
 • B-201/06: Fraværsstatistikk for kommuner, fylkeskommuner og andre medlemmer av KS, siste kvartal 2005 og de tre første kvartal i 2006- veiledning for oppgavegivere, edb-ansvarlige og programutviklere.

KF KPS (herunder KF Lærer)

Avtaler

Flere av de sentrale særavtalene har utløpsdato 31.12.06 og skal, dersom de ikke prolongeres, reforhandles innen 1. januar.
KS har sagt opp to særavtaler til reforhandling:
SGS 1010 Følge av pasient, klient, elev
SFS 2201 Barnehager, skolefritidsordninger, skole og familebarnehager

Avtalene som prolongeres legges fortløpende i KPS (men merk at de gjelder fra 01.01.07). Hittil er disse klare:

 • SFS 2301 Helsetjenesten m.v. for perioden 2007-2008
 • SFS 2302 Fysioterapitjenesten for perioden 2007-2008. Merk. pkt. 6 Avlønning av fysioterapeut i turnusåret (kr. 243.000) har virkning fra 01.05.06.
 • SFS 2304 Tannlegetjenesten
 • SFS 2309 Rammeavtale om bonusordning i tannhelsetjenesten (RAB)

Avtalene som utgår 31.12.06 finnes i mappen Arkiv.

Rundskriv

 • A-03/06: Avtaler om legetjenesten i kommunene, herunder fastlegeordningen - revisjon per 1. juli 2007
 • B-200/06: PAI, Lønnsstatistikk for 2006, rettledning og kodeoversikter for kontroll, ajourholdslister, nye oppgaver til PAI-registeret
 • B-201/06: Fraværsstatistikk for kommuner, fylkeskommuner og andre medlemmer av KS, siste kvartal 2005 og de tre første kvartal i 2006 - veiledning for oppgaveutviklere, edb-ansvarlige og programutviklere.

Personalhåndboka

Personalhåndboka er oppdatert i henhold til tariffoppgjøret 2006.
Personalhåndboka består av følgende kapitler:

 • 1 - Økonomi og personalplan
  9 - Bemanningstilpasning
  2 - Rekruttering, tilsetting og arbeidsavtaler
  10 - Reise- og kostgodtgjøring
  3 - Opphør og endring av arbeidsavtaler
  11 - Pensjon
  4 - Lønn - godtgjøring
  12 - Reglementer - forslag
  5 - Arbeidstid
  13 - Ytelser etter dødsfall - Hovedtariffavtalens bestemmelser (kap. 1 § 10)
  6 - Fravær
  14 - Arbeidsmiljø og HMS
  7 - Kollektiv arbeidsrett - forholdet mellom fagforening/tillitsvalgt og arbeidsgiver
  15 - Velferdstiltak
  8 - Personopplysningsloven
  16 - Avtaleverket for privatpraktiserende helsepersonell - leger og fysioterapeuter mv.

Veileder for undervisningspersonale vil bli ferdig oppdatert i henhold til nytt avtaleverk innen 01.01.2007.

Annet


KF Kommunal forvaltning

Endringer i lovverket fra 1. januar 2007:

 • Endringer i kommuneloven om lovfesting av komitémodellen, avtalevalg, innbyggerinitiativ m.m.
 • Endringer i kommunelovens kapittel 10 og ny kapittel 10A

KF Omsorg

Lovforarbeider

 • Ot.prp. nr. 103 (2005-2006) Om lov om endringer i lov 15. juni 2001 nr. 53 om erstatning ved pasientskader mv. (pasientskadeloven) m.m.

Endringer i lovverket fra 1. januar 2007:

 • Endring i forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten, § 2

KF Oppvekst

Endringer i lovverket fra 1. januar 2007:

 • Ny forskrift om nærare føresegner om oppnemning av tilsynsperson, utøving av tilsynet og godtgjering for dette.
 • Endringer i barnelovas §§ 38, 43 tredje ledd, 51, 54, 60a, 63, 64 og 80. Endringene gjelder omfang av samvær, styrking av meklingsordningen, tiltak for å beskytte barn mot overgrep, foreldreansvar etter dødsfall, tilbakebetaling av barnebidrag.
 • Endringer i barnetrygdlovens §§ 4 og 5 om utenlandsopphold og vilkårene for rett til barnetrygd, og § 9 om omfang av samvær.

KF Skole

Eksempelsaker

Eksempelsaken om fri skoleskyss er midlertidig tatt ut. Det skal omarbeides, og blir tatt inn igjen i løpet av januar.

Endringer i lovverket fra 1. januar 2007:

 • Endringer i opplæringslovas §§ 6-4 tredje ledd, 13-2 og 13-3a.

KF Økonomi

Tilskudds- og refusjonsordninger

Nye rundskriv fra IMDi om tilskudd til integreringstiltak

 • 06/09: Tilskudd til «Ny sjanse» (lønnet kvalifisering etter modell av introduksjonsloven)
 • 06/10: Tilskudd til videreutvikling av introduksjonsordningen
 • 06/11: Tilskudd til kommunale introduksjons-program
 • 06/12: Tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for nyankomne innvandrere
 • 06/13: Tilskudd til språkkartlegging av førskolebarn på helsestasjoner
 • 06/14: Tilskudd til likeverdige offentlige tjenester

4. konsultasjonsmøte 25. oktober 2006:

KOSTRA

Endringer i lovverket fra 1. januar 2007:

 • Endring i lov om offentlige anskaffelser og ikrafttredelse av ny forskrift til offentlige anskaffelser
 • Endringer i eigedomsskattelova. Endringene gjelder utvidelse av virkeomådet for å gi eiendomsskatt.
 • Endringer i mva-lovens §§ 31a, 33, 34 og 5a.
 • Endringer i kommunelovens kapittel 10 og ny kapittel 10A

Ønsker du IKKE å motta nyhetsbrevet i framtiden, kan du gi melding om dette ved å klikke her:  &nr=<%= nyhetsbrev %>">Meld meg av nyhetsbrevet

 

Kommuneforlaget AS
Haakon VIIs gate 9
Postboks 1263 Vika
0111 Oslo
Tlf.: 24 13 28 50
www.kommuneforlaget.no