<% nyhetsbrev = "43" navn = "01/07" KFinfoserie = "uid=sa;pwd=kfmdb;Driver={SQL Server};database=KFInfoserie;Server=192.168.1.25" SMSKF = "uid=sa;pwd=kfmdb;Driver={SQL Server};database=SMSKF;Server=192.168.1.25" KFinfoserie = "uid=smskf;pwd=liver1pool;Driver={SQL Server};database=KFInfoserie;Server=192.168.1.118" SMSKF = "uid=smskf;pwd=liver1pool;Driver={SQL Server};database=SMSKF;Server=192.168.1.118" set cn = Server.CreateObject("ADODB.CONNECTION") cn.Open SMSKF sql = "Update opptelling set antall = antall + 1 where id =" & nyhetsbrev cn.execute(sql) cn.close set cn = nothing %> Nyhetsbrev

KF Infoserie – nyhetsbrev

Nr. 1/07
Januar 2007


Kjære abonnenter, riktig godt nyttår til dere alle!

Vi minner om:

  • å bruke Automatisk pålogging - da kommer du rett inn til dokumentet når du klikker på lenkene i nyhetsbrevet
  • at KF Infoserie består av flere produkter. Klikker du på en lenke til et av produktene som dere ikke har abonnement på, vil du ikke komme inn
  • at KF Lærer ikke lenger finnes som et eget produkt. All informasjon er nå samlet i KF KPS.
02. januar 2007  

Klikk for kontakt med Stephanie Løvenskiold  Klikk på knappen for eDialog24 for å kontakte oss direkte

Vennlig hilsen

Stephanie Løvenskiold, 24 13 28 75
Borgny Stølen, 24 13 28 38
Reidun Galtrud, 24 13 28 45

Kundesenteret: 24 13 28 50

Per Andresen, 24 13 28 08
Kathrine Jørgenvåg, 24 13 28 47
Even Kyseth, 24 13 28 53

KF HMS

Endringer i lovverket fra 1. januar 2007:


KF KPS

Endringer i lovverket fra 1. januar 2007:

Veileder: Lærernes lønns- og arbeidsvilkår er oppdatert i henhold til tariffoppgjøret 2006.

Avtaleverket

Særavtaler med utløpsdato 31.12.2006 er reforhandlet. Avtalene er i hovedsak prolongert med justering av noen økonomiske satser. Unntatt er SGS 1010 Følge av pasient/klient/elev og SFS 2201 Barnehager, skolefritidsordninger og skole hvor partene er enige om at forhandlingene skal gjennomføres i løpet av januar. De ferdigforhandlede særavtalene publiseres fortløpende på KF KPS, hittil er følgende lagt ut:


KF Kommunal forvaltning

Endringer i lovverket fra 1. januar 2007:

 • Endringer i kommuneloven om lovfesting av komitémodellen, avtalevalg, innbyggerinitiativ m.m. Se §§ 7, 12, 14, 16, 17, 24, 29, 35, 38, ny 38a og 39a. Ny § 10a trer i kraft 01.09.2007.
 • Endringer i kommuneloven om interkommunalt samarbeid. Se kapittel 5, ny 28a-28k.

KF Omsorg

Endringer i lovverket fra 1. januar 2007:


KF Oppvekst

Endringer i lovverket fra 1. januar 2007:

Fra KF Oppvekst til KF Førskolebarn - Tverrfaglig arbeid
I samråd med representanter fra PPT, Bufetat, barnehageledelse og Høgskolen i Oslo (barnevernsrett) revideres KF Oppvekst i løpet av våren 2007. Det utarbeides eksempelsaker og formularer til hjelp for barnehageledere og samhandlingen med hjelpeapparatet. Ny tittel på produktet vil være KF Førskolebarn - Tverrfaglig arbeid.


KF Skole

Endringer i lovverket fra 1. januar 2007:


KF Sosial

Endringer i lovverket fra 1. januar 2007:

 • Forsinkelsesrente: Satsen for rente ved forsinket betaling er fastsatt til 10,5 %
 • Inkassosatsen: Inkassosatsen er satt til 560 kroner.
 • Lov om rettsgebyr § 14. Gebyret for utleggsbegjæring reduseres fra 2,1 ganger rettsgebyret til 1,85 ganger rettsgebyret. I tillegg fjernes gebyret på 2,6 ganger rettsgebyret i saker der det blir tatt utlegg. Rettsgebyret er uendret, kr. 860,-.
 • Overgangsregel til lov 22. desember 2006 nr. 101 om endringer i lov 17. desember 1982 nr. 86 om rettsgebyr.

Rundskriv

 • A-16/06 om Statlige veiledende retningslinjer for utmåling av stønad til livsopphold etter sosialtjenestelovens § 5-1 tredje ledd mv. Rundskrivet erstatter rundskriv A-1/05

KF Økonomi

Endringer i regnskapsregelverket fra 1. januar 2007:

Endringer i avgifter fra 1. januar 2007

 • Enkelte endringer i lov om kompensasjon for merverdiavgift og merverdiavgiftsloven. Det innføres merverdiavgift på infrastrukturtjenester i kommunale havner fra 1. januar 2007. Utleie av kommunale båtplasser til fritidsbåter berøres ikke. Se: lov om kompensasjon for merverdiavgift § 4 og mva-loven § 5a.*

Endringer i skattelovgivningen fra 1. januar 2007

 • Eigedomsskattelova. Fra og med 2007 kan kommunene velge å skrive ut eiendomsskatt i hele kommunen, eller følge de någjeldende kriteriene om utskriving innenfor områder som er «utbygd på byvis» samt på «verk og bruk». Det tidligere frivillige fritaket for jord- og skogbrukseiendom er gjort om til et obligatorisk fritak innenfor begge alternativene.* Se: §§ 3, 4, 5, 7, 11 og 13.

Endringer i regelverket til offentlige anskaffelser fra 1. januar 2007

Endringer i innfordringsregelverket fra 1. januar 2007

 • Forsinkelsesrente: Satsen for rente ved forsinket betaling er fastsatt til 10,5 %
 • Inkassosatsen: Inkassosatsen er satt til 560 kroner
 • Lov om rettsgebyr § 14. Gebyret for utleggsbegjæring reduseres fra 2,1 ganger rettsgebyret til 1,85 ganger rettsgebyret. I tillegg fjernes gebyret på 2,6 ganger rettsgebyret i saker der det blir tatt utlegg. Rettsgebyret er uendret, kr. 860,-.

*Se Finansdepartementets informasjonssider


Ønsker du IKKE å motta nyhetsbrevet i framtiden, kan du gi melding om dette ved å klikke her:  &nr=<%= nyhetsbrev %>">Meld meg av nyhetsbrevet

 

Kommuneforlaget AS
Haakon VIIs gate 9
Postboks 1263 Vika
0111 Oslo
Tlf.: 24 13 28 50
www.kommuneforlaget.no