<% nyhetsbrev = "44" navn = "02/07" KFinfoserie = "uid=sa;pwd=kfmdb;Driver={SQL Server};database=KFInfoserie;Server=192.168.1.25" SMSKF = "uid=sa;pwd=kfmdb;Driver={SQL Server};database=SMSKF;Server=192.168.1.25" KFinfoserie = "uid=smskf;pwd=liver1pool;Driver={SQL Server};database=KFInfoserie;Server=192.168.1.118" SMSKF = "uid=smskf;pwd=liver1pool;Driver={SQL Server};database=SMSKF;Server=192.168.1.118" set cn = Server.CreateObject("ADODB.CONNECTION") cn.Open SMSKF sql = "Update opptelling set antall = antall + 1 where id =" & nyhetsbrev cn.execute(sql) cn.close set cn = nothing %> Nyhetsbrev

KF Infoserie – nyhetsbrev

Nr. 2/07
Februar 2007

Gratis prøve på KF Skole

KF Skoles innhold er forankret i opplæringsloven og friskoleloven med forskrifter, samt annet lov- og forskriftsverk som regulerer skolens virksomhet. I tillegg inneholder den sentrale handlingsplaner, strategier og aktuelt lovforarbeid for grunnskolen. Eksempelsaker og maler lenket sammen med regelverket vil være til god hjelp i arbeidet med håndtering av enkeltvedtak, kontakt med barnevernet, PP-tjeneste m.m.

Målgrupper
KF Skole er primært utarbeidet for rektorer, avdelingsledere og undervisningsinspektører samt skolesjefer, oppvekstsjefer, og skolefaglige rådgivere. Men også andre som arbeider i skolen – eller med skolesaker i kommuneadministrasjonen – vil ha nytte av den.

Kontakt oss og få KF Skole i en måned - helt gratis!

08. februar 2007  

Klikk for kontakt med Stephanie Løvenskiold  Klikk på knappen for eDialog24 for å kontakte oss direkte

Vennlig hilsen

Stephanie Løvenskiold, 24 13 28 75
Borgny Stølen, 24 13 28 38
Reidun Galtrud, 24 13 28 45

Kundesenteret: 24 13 28 50

Per Andresen, 24 13 28 08
Kathrine Jørgenvåg, 24 13 28 47
Even Kyseth, 24 13 28 53

KF E-verk

Endringer i lovverket

 • Energilovforskriften. Endringer i § 4-4 ny bokstav h), ny § 4-10, § 7-1 ny bokstav p), q) og r), ny § 7-7. (Endringene trådte i kraft 1. januar 2007).
 • Energiavtalens §§ 14-1 og 14-2 knytter satser for tjenestereiser til gjeldende satser i statens reiseregulativ. Fra 01.01.07 er statens satser for nattillegg og kostgodtgjørelse ved reiser utenlands endret.

Les om KF E-verk


KF HMS

Endringer i lovverket

Les om KF HMS


KF KPS

Endringer i lovverket

Avtaleverket
Særavtaler reforhandlet for perioden 01.01.07-31.12.08:

 • SGS 1001 Reiseregulativet: Satser for innenlands reiser er ikke endret, kun satser for nattillegg og kostgodtgjørelse ved reiser utenlands. § 4 Plikt til å stille bil til disposisjon, godtgjørelse på inntil kr. 8.500 kan avtales (tidligere kr. 7.500).
 • SFS 2102 Naturforvaltning
 • SFS 2206 Pedagogisk-psykologisk rådgivningstjeneste (PPT)
 • SFS 2208 Avtale for pedagogisk-psykologisk rådgivningstjeneste (PPT) supervisjon
 • SFS 2210 Ansatte ved kinoer
 • SFS 2303 Psykologtjenesten
 • ASA 4110 Avtale vedr. godtgjøring for deltakelse i depotstyrken ved statens oljeverndepoter
 • SFS 2201 Barnehager, skolefritidsordninger og skole går til nemnd og for SGS 1010 Følge av pasient/klient/elever er partene enige om å fortsette forhandlingene. Gjeldende avtale legges her til grunn inntil ny/revidert avtale foreligger.

Uttalelser fra Sivilombudsmannen

 • Sak 2006/1032: Tilsetjing av undervisningsinspektør - utanforliggjande hensyn.
 • Sak 2005/2162: Krava i tilsetjingsprosessen - tilsetjing av fleire lærarar

Rundskriv fra KS

 • B-01/07: Revisjon av sentrale generelle og forbundsvise særavtaler for perioden 1.1.07-31.12.08

Aktuell litteratur fra KS

Les om KF KPS


KF Kommunal forvaltning

Rundskriv

Fra KS

 • «All makt i denne sal». Et introduksjonshefte om politiske styringsmuligheter ved samarbeid hjemlet i kommuneloven, aksjeloven og lov om interkommunale selskaper

Les om KF Kommunal forvaltning


KF Omsorg

Fra KS

 • Høringsnotat fra KS: Omsorgsmeldingen. Dokumentasjonen i meldingen viser at kommunene har hatt en betydelig evne og vilje til omstilling av helse- og omsorgstjenestene. KS mener at det er helt nødvendig med et reelt lokalt handlingsrom for å få tjenester med god kvalitet.
 • Avtale om kvalitetsutvikling i helse- og omsorgstjenesten - undertegnet av KS og Regjeringen

Les om KF Omsorg


KF Oppvekst

Fra KS:

Fra KF Oppvekst til KF Førskolebarn - Tverrfaglig arbeid
I samråd med representanter fra PPT, Bufetat, barnehageledelse og Høgskolen i Oslo (barnevernsrett) revideres KF Oppvekst i løpet av våren 2007. Det utarbeides eksempelsaker og formularer til hjelp for barnehageledere og samhandlingen med hjelpeapparatet. Ny tittel på produktet vil være KF Førskolebarn - Tverrfaglig arbeid.

Les om KF Oppvekst


KF Skole

Lover og forskrifter

Rundskriv

Annet

Les om KF Skole


KF Økonomi

Rundskriv - tilskuddsordninger

 • IS-06/07 Rapportering om ressurskrevende brukere - tilskuddsordning
 • F-04/07 Investeringstilskudd til nye barnehageplasser
 • F-03/07 Tilskudd til faste plasser i midlertidige barnehagelokaler
 • F-01/07 Statstilskudd til barnehager - nye tilskuddssatser for 2007
 • F-02/07 Statstilskudd til drift av barnehager
 • 02/07 fra IMDi: Særskilt kommunalt tilskudd for enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger
 • 01/07 fra IMDi: Integreringstilskudd for år-1 og år 2-5 i 2007

Innfordring

 • Salærsatsene til inkasso er oppdatert i henhold til endringene i inkassosatsen og endringer i lov om rettsgebyr. Satsene er hentet fra Norske inkassobyråers forening.

Les om KF Økonomi


Ønsker du IKKE å motta nyhetsbrevet i framtiden, kan du gi melding om dette ved å klikke her:  &nr=<%= nyhetsbrev %>">Meld meg av nyhetsbrevet

 

Kommuneforlaget AS
Haakon VIIs gate 9
Postboks 1263 Vika
0111 Oslo
Tlf.: 24 13 28 50
www.kommuneforlaget.no