<% nyhetsbrev = "46" navn = "04/07" KFinfoserie = "uid=sa;pwd=kfmdb;Driver={SQL Server};database=KFInfoserie;Server=192.168.1.25" SMSKF = "uid=sa;pwd=kfmdb;Driver={SQL Server};database=SMSKF;Server=192.168.1.25" KFinfoserie = "uid=smskf;pwd=liver1pool;Driver={SQL Server};database=KFInfoserie;Server=192.168.1.118" SMSKF = "uid=smskf;pwd=liver1pool;Driver={SQL Server};database=SMSKF;Server=192.168.1.118" set cn = Server.CreateObject("ADODB.CONNECTION") cn.Open SMSKF sql = "Update opptelling set antall = antall + 1 where id =" & nyhetsbrev cn.execute(sql) cn.close set cn = nothing %> Nyhetsbrev

KF Infoserie – nyhetsbrev

Nr. 4/07
April 2007

Lærernes lønns- og arbeidsvilkår - en veileder for skoleledere
Det er utarbeidet en egen veileder til lærernes lønns- og arbeidsvilkår. Denne ligger som en mappe i KF KPS, men fås også i papirutgave. Boken kan brukes som støtte til å finne fram i KF KPS, brukes alene som håndbok eller til opplæring og innføring i fagområdet. Pris: kr. 300,-


KF Førskolebarn - tverrfaglig arbeid
KF Oppvekst har skiftet navn og innhold og er nå spesielt tilpasset målgruppene som arbeider med barn i aldersgruppen 0-6 år. Dette kommer som en naturlig følge av at alt skolerelatert stoff tidligere ble samlet i et eget produkt (KF Skole - administrasjon og ledelse).

Målgrupper
Barnehagestyrere
Pedagogiske ledere og avdelingsledere i barnehagen
Oppvekst-/barnehageetaten i kommuneadministrasjonen
Det kommunale barnevernet
Det statlige barnevernet (BUF-etat)
Helsesøster (helsestasjoner for mor og barn)

Kontakt oss for abonnement/prøveabonnement

16. april 2007  

Klikk for kontakt med Stephanie Løvenskiold  Klikk på knappen for eDialog24 for å kontakte oss direkte

Vennlig hilsen

Stephanie Løvenskiold, 24 13 28 75
Borgny Stølen, 24 13 28 38
Reidun Galtrud, 24 13 28 45

Kundesenteret: 24 13 28 50

Per Andresen, 24 13 28 08
Kathrine Jørgenvåg, 24 13 28 47
Even Kyseth, 24 13 28 53

KF KPS

Endringer i regelverket

 • Helsepersonelloven: Ny § 20a og endring i § 18 med krav om politiattest for helse- og sosialpersonell som yter tjenester til barn eller psykisk utviklingshemmede. Endring i § 48 vedr. autorisasjonstittel for farmasøyter.

Avtaleverket

 • Særavtale SGS 1010 - Følge av pasient/klient/elev - er prolongert med enkelte endringer. Døgnsatsen i § 4.2 og daggodtgjøringen i § 5.2 er økt. Utover dette er det kun språklige endringer
 • Fredag 13. april starter årets mellomoppgjør i KS-området. Følg forhandlingene på: Tariff 2007.

Rundskriv

 • B-03/07: Undervisningspersonalet - noen endringer og presiseringer etter HTA-revisjonen 1. mai 2006.
 • B-02/07: Tariffoppgjøret per 1. mai 2007 - informasjon fra KS

Fra Sivilombudsmannens årsmelding 2006, saker som ikke tidligere er publisert i KPS

 • Sak 2005/2285: Praktisering av offentlighetsloven ved tilsetting av rådmann-offentlig søkerliste.
 • Sak 2005/2097: Rutiner for oppbevaring av søknader til ledige stillinger.
 • Sak 2005/1475: Tilsetting-forholdet mellom attføringstiltak og retten til utvidelse av stilling.
 • Sak 2006/276: Kravene til forsvarlig saksbehandling ved tjenestlig tilrettevisning

Annet

 • Rektorbrev av 14.03.07 fra KS: Lokale arbeidstidsavtalar (undervisningspersonalet).
  Se også nyhet på KS hjemmeside 22.03.07 med noen presiseringer til brevet.
 • Tvisteløsningsnemda behandler tvister etter arbeidsmiljøloven om bl.a rett til redusert arbeidstid, utdanningspermisjon og fortrinnsrett for deltidsansatte. Se nemndas vedtak på Arbeidstilsynets nettside. Her er det også saker som gjelder kommunalt ansatte.

Les om KF KPS


KF Førskolebarn - tverrfaglig arbeid (tidl. KF Oppvekst)

Dette finner du i KF Førskole

 • Lov- og forskriftsverk med spesiell relevans for barnehager og hjelpeapparatet for barn i førskolealder
 • Rundskriv, statlig veiledningsmateriale, strategier og rapporter
 • Lovkommentarer – tematisert
 • KS-nyheter/-dokumenter
 • Eksempelsaker med tilhørende maler – i først omgang følgende bekymringsmeldinger til barnevernet:

Flere eksempelsaker utarbeides etter hvert.

Merk: KF Oppvekst opphører. Alle abonnenter av KF Oppvekst får automatisk tilgang til KF Førskolebarn.

Les om KF Førskolebarn


KF Skole

Lovverk

Fra Utdanningsdirektoratet

Fra KS

Les om KF Skole


KF Sosial

Høyesterettsavgjørelser
To kjennelser fra Høyesterett er lagt inn:

Les om KF Sosial


KF Økonomi

Regnskap

Kommentarene til økonomikapitlene i kommuneloven er nå lagt inn i KF Økonomi. Kommentarene er skrevet av Jan Fridthjof Bernt og Oddvar Overå og ble gitt ut av Kommuneforlaget i 2006. I KF Økonomi er kommentarene til kapitlene 8, 9, 10 og 12 lagt inn.

KOSTRA

Tilskuddsordninger

Les om KF Økonomi


Ønsker du IKKE å motta nyhetsbrevet i framtiden, kan du gi melding om dette ved å klikke her:  &nr=<%= nyhetsbrev %>">Meld meg av nyhetsbrevet

 

Kommuneforlaget AS
Haakon VIIs gate 9
Postboks 1263 Vika
0111 Oslo
Tlf.: 24 13 28 50
www.kommuneforlaget.no