<% nyhetsbrev = "47" navn = "05/07" KFinfoserie = "uid=sa;pwd=kfmdb;Driver={SQL Server};database=KFInfoserie;Server=192.168.1.25" SMSKF = "uid=sa;pwd=kfmdb;Driver={SQL Server};database=SMSKF;Server=192.168.1.25" KFinfoserie = "uid=smskf;pwd=liver1pool;Driver={SQL Server};database=KFInfoserie;Server=192.168.1.118" SMSKF = "uid=smskf;pwd=liver1pool;Driver={SQL Server};database=SMSKF;Server=192.168.1.118" set cn = Server.CreateObject("ADODB.CONNECTION") cn.Open SMSKF sql = "Update opptelling set antall = antall + 1 where id =" & nyhetsbrev cn.execute(sql) cn.close set cn = nothing %> Nyhetsbrev

KF Infoserie – nyhetsbrev

Nr. 5/07
Mai 2007

Velkommen til konferanse!
KF-dagene Kunnskap og inspirasjon 26.-28. september 2007

Digitaliseringen av kommunikasjon, informasjon og velferdsyting forandrer hverdagen i kommuner og fylkeskommuner.

Hvordan opplever innbyggerne sitt møte med digitale tjenester?
Hvordan kommuniserer kommunen med sine innbyggere?
Hvordan har elektroniske verktøy endret kravene til ledere og medarbeidere?
Hvordan gjøre de riktige investeringene?

På konferansen kan du treffe rådmenn, ledere for resultatenheter, personalansvarlige, sevicetorgledere/-medarbeidere, informasjonsansvarlige og IKT-ansvarlige

I programmet vil du finne inspirerende og kunnskapsrike foredragsholdere.

Brukerkonferanse for administratorer i KF Infoserie 26. september 2007

Brukerkonferansen er spesielt for deg som er lokal administrator av KF Infoserie. Her vil du treffe andre administratorer, få siste nytt både teknisk og innholdsmessig, diskutere og utveksle erfaringer.

Se www.kskonsulent.no/konferanser for program og påmelding.


Veileder til regelverket for offentlige anskaffelser
En ny veileder er lagt inn i KF Økonomi, skrevet av advokat Stein Ness i Haavind Vislie. Veilederen er temabasert og søkt tilpasset anskaffelsesprosessen fra innkjøperes ståsted. Den behandler de fleste sentrale bestemmelser og regler. Teksten vil bli oppdatert fortløpende i tråd med endringer i regelverket, rettsavgjørelser og KOFA-saker.

Logg på for abonnenter
Prøveabonnement KF Økonomi

21. mai 2007  

Klikk for kontakt med Stephanie Løvenskiold  Klikk på knappen for eDialog24 for å kontakte oss direkte

Vennlig hilsen

Stephanie Løvenskiold, 24 13 28 75
Borgny Stølen, 24 13 28 38
Reidun Galtrud, 24 13 28 45

Kundesenteret: 24 13 28 50

Per Andresen, 24 13 28 08
Kathrine Jørgenvåg, 24 13 28 47
Even Kyseth, 24 13 28 53

KF KPS

Avtaleverket

Rundskriv

 • B-06/07: Tariffrevisjonen pr. 1. mai 2007 - regulering 2. avtaleår -iverksetting og kommentarer fra KS
 • B-05/07: OU-midlene 2007
 • B-04/07: SFS 2201 Barnehage, SFO, skole og familiebarnehage - sentral nemd

Logg deg på KF Infoserie


KF Førskolebarn - tverrfaglig arbeid (tidl. KF Oppvekst)

Lovforarbeider

 • Ot.prp. nr 53 (2006-2007) - Om lov om endringer i pasientrettighetsloven mm. (ventetidsgaranti for barn og unge under 23 år med psykiske lidelser eller rusmiddelavhengighet og justeringer etter rusreformen)
Merk: KF Oppvekst opphører. Alle abonnenter av KF Oppvekst får automatisk tilgang til KF Førskolebarn.

Logg deg på KF Infoserie


KF HMS

Inkluderende arbeidsliv

Logg deg på KF Infoserie


KF Kommunal forvaltning

Regelverk

Sivilombudsmannen
Basen er oppdatert med følgende uttalelser fra Sivilombudsmannen:

 • Sak 06/530: Ansattes ytringsfrihet - skriftlig advarsel etter avisinnlegg
 • Sak 05/1855: Utestenging av vararepresentant fra videre deltakelse i et bystyremøte på bakgrunn av ytringer i møtet
 • Sak 06/425: Møteoffentlighet i Gausdal kommune
 • Sak 05/1486: Beregning av byggesaksgebyr
 • Sak 2005/1564: Bruksendring av campingplass - vilkår og saksbehandling
 • Sak 2004/3303: Oppføring av hytte i strid med bindende byggegrenser
 • Sak 2006/167: Oppføring av hytte i strandsonen på Sørlandet - dispensasjon etter plan- og bygningslovens byggeforbud og bestemmelser i kommuneplanens arealdel
 • Sak 2005/218: Dispensasjon fra reguleringsformålet friområde
 • Sak 2005/1300: Dispensasjon etter plan- og bygningsloven § 7 - betydningen av hensynet til likebehandling
 • Sak 2006/543: Forlengelse av midlertidig bygge- og deleforbud
 • Sak 2006/568: Gebyr for «gjenopptakelse» av «henlagt» byggesak

Logg deg på KF Infoserie


KF Omsorg

Lovforarbeider

 • Ot.prp. nr. 53 (2006-2007) - Om lov om endringer i pasientrettighetsloven mlm. (ventetidsgaranti for barn og unge under 23 år med psykiske lidelser eller rusmiddelavhengighet og justeringer etter rusreformen)

Annet

Logg deg på KF Infoserie


KF Skole

Fra Utdanningsdirektoratet

Fra KS

Logg deg på KF Infoserie


KF Sosial

Regelverk

Logg deg på KF Infoserie


KF Økonomi

Konsultasjoner

Sivilombudsmannen

Offentlige anskaffelser

 • Ny veileder til regelverket for offentlige anskaffelser. Veilederen er temabasert og søkt tilpasset anskaffelsesprosessen fra innkjøperes ståsted. Den behandler de fleste sentrale bestemmelser og regler. Teksten vil bli oppdatert fortløpende i tråd med endringer i regelverket, rettsavgjørelser og KOFA-saker.
  Se kapittel om Utarbeidelse av konkurransegrunnlag som eksempel.

Logg deg på KF Infoserie


Ønsker du IKKE å motta nyhetsbrevet i framtiden, kan du gi melding om dette ved å klikke her:  &nr=<%= nyhetsbrev %>">Meld meg av nyhetsbrevet

 

Kommuneforlaget AS
Haakon VIIs gate 9
Postboks 1263 Vika
0111 Oslo
Tlf.: 24 13 28 50
www.kommuneforlaget.no