<% nyhetsbrev = "48" navn = "06/07" KFinfoserie = "uid=sa;pwd=kfmdb;Driver={SQL Server};database=KFInfoserie;Server=192.168.1.25" SMSKF = "uid=sa;pwd=kfmdb;Driver={SQL Server};database=SMSKF;Server=192.168.1.25" KFinfoserie = "uid=smskf;pwd=liver1pool;Driver={SQL Server};database=KFInfoserie;Server=192.168.1.118" SMSKF = "uid=smskf;pwd=liver1pool;Driver={SQL Server};database=SMSKF;Server=192.168.1.118" set cn = Server.CreateObject("ADODB.CONNECTION") cn.Open SMSKF sql = "Update opptelling set antall = antall + 1 where id =" & nyhetsbrev cn.execute(sql) cn.close set cn = nothing %> Nyhetsbrev

KF Infoserie – nyhetsbrev

Nr. 6/07
juni 2007

Velkommen til konferanse!

KF-dagene - Kunnskap og inspirasjon 26.-28. september 2007

Program til KF-dagene

Brukerkonferanse for administratorer i KF Infoserie 26. september 2007

Brukerkonferansen er spesielt for deg som er lokal administrator av
KF Infoserie.
Her vil du treffe andre administratorer, få siste nytt både teknisk og innholdsmessig, diskutere og utveksle erfaringer.
Program til brukerkonferansen

Påmelding

Jeg vil melde meg på alle tre dagene

Jeg vil kun delta på brukerkonferansen

Jeg vil kun delta på KF-dagene


Legg merke til lenkene - nå trenger du ikke logge deg på KF Infoserie for å se dokumentene. Klikk på en lenke og du får opp dokumentet med det samme.

 

28. juni 2007  

Klikk for kontakt med Stephanie Løvenskiold  Klikk på knappen for eDialog24 for å kontakte oss direkte

Vennlig hilsen

Stephanie Løvenskiold, 24 13 28 75
Borgny Stølen, 24 13 28 38
Reidun Galtrud, 24 13 28 45

Kundesenteret: 24 13 28 50

Per Andresen, 24 13 28 08
Kathrine Jørgenvåg, 24 13 28 47
Even Kyseth, 24 13 28 53

KF E-verk

Avtaleverket


KF KPS

Avtaleverket

 • ASA 4303. Driftstilskuddet for fysioterapeuter øker fra kr. 227.460 til 231.600 per år for fullt tilskudd. Endringen skal iverksettes fra 1. juli og trenger ikke kommunalt vedtak. Øvrige endringer i særavtale ASA 4303 vil bli omtalt i kommende rundskriv fra KS.

Lovendringer

 • Arbeidsmiljøloven - §§ 7-1, 7-2, 10-4, 15-3, 15-17. Dette er kun lovtekniske justeringer og oppretting av skrivefeil.
 • Folketrygdloven - §§ 2-9, 3-15, 4-11, 4-20, 4-25, 8-24, 8-36, 8-48, 8-49, 9-10, 11-14, 15-6, 19-6, 22-3, 23-3, 25-1. Dette er hovedsakelig lovtekniske justeringer og opprettinger, men også noen materielle endringer og presiseringer. Se mer om disse i ot.prp. nr. 44 (2006-2007).
 • Helsepersonelloven - ny § 29a Opplysninger til etterkontroll av særreaksjonene.
 • Kommende endringer: Endring i arbeidsmiljølovens § 4-1 Generelle krav til arbeidsmiljøet nr. (6) bruk og utstedelse av ID-kort, og § 14-13 Innleie fra virksomhet som ikke har til formål å drive utleie, ny nr. (3) innsynsrett for tillitsvalgte.

Arbeidsretten

 • Dom fra 22.05.07 i sak mellom KS og LO (Fagforbundet) vedr. arbeidstid på helgeaftener.
  Det vil komme et rundskriv fra KS om dommen.

Sivilombudsmannen

 • Sak 2006/1632: Advarsel i arbeidsforhold og tilsetting av oppvekstleder.

Annet

Logg deg på KF Infoserie


KF Førskolebarn - tverrfaglig arbeid (tidl. KF Oppvekst)

To nye eksempelsaker under utarbeidelse

PPT-leder Rolf Torbo, medlem av referansegruppen for KF Førskolebarn - tverrfaglig arbeid, utarbeider to nye eksempelsaker i produktet. Han tar utgangspunkt i metoden fra Lørenskog kommune, kalt TFM (tverrfaglig møte) og bygger eksemplene knyttet til den metoden. De to sakene dreier seg om:

 • Atferdsproblemer
 • Språklig utvikling/språkproblemer

Eksempelsakene ventes å foreligge primo oktober.

Merk: KF Oppvekst har opphørt. Alle abonnenter av KF Oppvekst får automatisk tilgang til KF Førskolebarn - tverrfaglig arbeid

Logg deg på KF Infoserie


KF HMS

Lovendringer

Logg deg på KF Infoserie


KF Kommunal forvaltning

Visste du at i KF Kommunal forvaltning ligger det veiledere til 17 sentrale temaer innen kommunal forvaltning? Se noen eksempler:

Logg deg på KF Infoserie


KF Omsorg

Rundskriv

 • IS-09-2007 fra SHdir: Vurdering av risiko for voldelig atferd - bruk av strukturerte kliniske verktøy

Fra KS

Logg deg på KF Infoserie


KF Skole

Lovendringer

Fra 1. juli: Økonomiforskriften til friskoleova. §§ 13 - sjette og sjuande ledd og 15 - første og annet ledd trer i kraft.
Samtidig blir § 7 første og andre ledd i den gml.forskriften opphevet, og med det er hele forskriften av 25.09.2003 opphevet. Den er lagt i arkiv.

Statlig veiledningsmateriale

Rapporter fra Utdanningsdirektoratet

Logg deg på KF Infoserie


KF Sosial

Regelverk

Fra 1. juli

 • Forskrift om forsinkelsesrente. Forsinkelsesrenten er satt til 11,5% p.a.
 • Rundskriv Q-8/07 fra BLD: Gjeldsordningsloven - regulering av veiledende livsoppholdssatser m.v.
 • Forskrift om fastsetjing og endring av fostringstilskot. Grunnlagstallene er endret
 • Husleieloven. Ny § 9-11 Varsel om fravikelse. Tilføyelsen gir utleier rett til å varsle sosialtjenesten i kommunen om leiers mislighold når det er grunn til det.

Logg deg på KF Infoserie


KF Økonomi

Lovverk

Ny forskrift av 01.06.2007 nr. 570 om statlig refusjon av kommunale presteboliger

Lovforarbeider

Kommuneproposisjonen 2008 (St.prp. nr. 67 (2006-2007) Om lokaldemokrati, velferd og økonomi i kommunesektoren 2008)

EU og EØS

Ny veileder i KF Økonomi: EU-programmer.
I veilederen vil du finne en rekke programmer som gir finansieringsstøtte og som er aktuelle for norske kommuner og fylkeskommuner. Programbeskrivelsene består av søknadsfrister, søknadsprosedyrer, kontaktinformasjon og mye annet.

Merverdiavgift

Fra KS-advokatene: EØS-strid om kompensasjonsordningen for merverdiavgift

KOSTRA

Referat fra møte i KOSTRA regnskapsgruppe

Nytt fra 1. juli

Forskrift om fastlønnstilskudd til delvis dekning av kommunenes utgifter til fysioterapitjenesten. Det er gjort endringer i §§ 1 og 3

Logg deg på KF Infoserie


Ønsker du IKKE å motta nyhetsbrevet i framtiden, kan du gi melding om dette ved å klikke her:  &nr=<%= nyhetsbrev %>">Meld meg av nyhetsbrevet

 

Kommuneforlaget AS
Haakon VIIs gate 9
Postboks 1263 Vika
0111 Oslo
Tlf.: 24 13 28 50
www.kommuneforlaget.no